LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 17, 21, 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. spalio 12 d. Nr. IX-2491

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085, Nr. 123-5539; 2003, Nr. 42-1925, Nr. 75-3474, Nr. 116-5254, Nr. 123-5585; 2004, Nr. 25-749, Nr. 50-1633, Nr. 60-2118, Nr. 73-2535, Nr. 98-3628)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio 1 dalies 25 punkto papildymas

17 straipsnio 1 dalies 25 punkte po žodžių „vykdomą žemės ūkio veiklą“ įrašyti žodžius „bei pajamos, gautos realizavus kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją. Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąrašą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

25) ūkininko ir jo partnerių gautos pajamos už ūkininko ūkyje, įregistruotame Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (toliau – Ūkininko ūkio įstatymas) nustatyta tvarka, vykdomą žemės ūkio veiklą bei pajamos, gautos realizavus kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją. Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąrašą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

2 straipsnis. 21 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų pakeitimas

1. 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte po žodžių „vaikų (įvaikių)“ įrašyti žodžius „bei iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių) visiškos negalios invalidų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) bei iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių) visiškos negalios invalidų naudai sumokėtos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;“.

2. 21 straipsnio 1 dalies 2 punkte po žodžio „savo“ išbraukti žodį „ir“, po žodžio „sutuoktinio“ įrašyti žodžius „bei iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių) visiškos negalios invalidų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) savo, sutuoktinio bei iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių) visiškos negalios invalidų naudai sumokėtos pensijų įmokos į pensijų fondus“.

 

3 straipsnis. 27 straipsnio 4 dalies papildymas

27 straipsnio 4 dalyje po žodžių „vykdomą žemės ūkio veiklą“ įrašyti žodžius „bei pajamų už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Ūkininkas ir jo partneriai, per mokestinį laikotarpį gavę pajamų už ūkininko ūkyje, įregistruotame Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka, vykdomą žemės ūkio veiklą bei pajamų už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, taip pat gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti turimą turtą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus gyventoją, pageidaujantį gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą arba piniginę socialinę paramą, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją nepaisant šio straipsnio 3 dalyje nustatytų išimčių. Gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti turimą turtą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, po kalendorinių metų, už kuriuos teikiama gyventojo turto deklaracija, gegužės 1 dienos privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį gyventojo turto deklaracijos pateikimo terminais.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________