LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 1 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. lapkričio 22 d. Nr. XI-1723

Vilnius

 

(Žin., 2009, Nr. 49-1937; 2010, Nr. 82-4297)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________