LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 15 d. Nr. D1-510

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3051) ir išbraukiu 4 punkte žodžius „Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai bei“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas