LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PROBACIJOS TARNYBŲ IR POLICIJOS BENDRADARBIAVIMO VYKDANT LAISVĖS APRIBOJIMO BAUSMĘ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 18 d. Nr. 1R-193/1V-536

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084; 2012, Nr. 4-110) 19 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n a m e Probacijos tarnybų ir policijos bendradarbiavimo vykdant laisvės apribojimo bausmę taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t a m e netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. 72/1V-75 „Dėl Pataisos inspekcijų ir policijos bendradarbiavimo vykdant laisvės apribojimo bausmę tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 28-1155);

2.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. 1R-259/1V-261 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 72/1V-75 „Dėl Pataisos inspekcijų ir policijos bendradarbiavimo vykdant laisvės apribojimo bausmę tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 99-3721).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                    Artūras Melianas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2012 m. liepos 18 d. įsakymu

Nr. 1R-193/1V-536

 

Probacijos tarnybų ir policijos bendradarbiavimo vykdant laisvės apribojimo bausmę taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Probacijos tarnybų ir policijos bendradarbiavimo vykdant laisvės apribojimo bausmę taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja probacijos tarnybų ir teritorinių policijos įstaigų (toliau – policijos įstaigos) bendradarbiavimą vykdant laisvės apribojimo bausmę.

 

II. Bendradarbiavimo organizavimas ir tvarka

 

2. Probacijos tarnybos:

2.1. per tris darbo dienas nuo įsiteisėjusio nuosprendžio, kuriuo paskiriama laisvės apribojimo bausmė, nuorašo gavimo dienos išsiunčia pranešimą atitinkamai policijos įstaigai apie asmenis, nuteistus laisvės apribojimo bausme ir įrašytus į probacijos tarnybos duomenų registrą, pagal jų gyvenamąsias vietas. Pranešime nurodomas teismo nustatytas paskirtos laisvės apribojimo bausmės terminas, paskirti įpareigojimai ir draudimai;

2.2. apie laisvės apribojimo bausme nuteistus asmenis, išregistruotus iš probacijos tarnybos duomenų registro, per tris darbo dienas raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja atitinkamą policijos įstaigą;

2.3. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina, kaip asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, laikosi teismo paskirtų draudimų ir įpareigojimų;

2.4. kreipiasi su prašymais į atitinkamas policijos įstaigas dėl asmenų, nuteistų laisvės apribojimo bausme, kurių buvimo vieta nežinoma, paieškos. Kartu su prašymu pateikiama informacija, nustatyta bendrame Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir Lietuvos policijos generalinio komisaro bendrame įsakyme.

3. Policijos įstaigos:

3.1. kontroliuoja, kaip asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, laikosi teismo paskirtų draudimų ir įpareigojimų, teikia duomenis apie paskirtą administracinę nuobaudą – areštą. Nustačiusi, kad asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, nesilaiko teismo paskirtų draudimų ar įpareigojimų, taip pat jeigu jie sulaikomi arba jiems paskiriama kardomoji priemonė – suėmimas, apie tai ne vėliau kaip per tris darbo dienas raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja probacijos tarnybą;

3.2. pagal probacijos tarnybų prašymus, nurodytus šių taisyklių 2.4 punkte, skelbia ir vykdo laisvės apribojimo bausme nuteistų asmenų, kurių buvimo vieta nežinoma, paiešką Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

 

III. Baigiamosios nuostatos

 

4. Probacijos tarnybų ir policijos įstaigų įgaliotieji pareigūnai ne rečiau kaip kartą per metus rengia bendrus pasitarimus dėl laisvės apribojimo bausmės vykdymo.

5. Kaip vykdomos šios taisyklės, kontroliuoja ir koordinuoja Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

_________________