LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ RADIACINĖS SAUGOS CENTRE IR JO SKYRIUOSE

 

2000 m. lapkričio 9 d. Nr. 621

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) 11 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 22 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 546 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ (Žin., 1996, Nr. 44-1081),

1. Tvirtinu:

1.1. Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose, kainų nustatymo, indeksavimo bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką (1 priedas);

1.2. Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir kainas (2 priedas).

2. Laikau netekusiais galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 11 08 įsakymo Nr. 373 „Dėl higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicinos paslaugų įkainių“ 10.15-10.20 punktus.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V. Kriauzai.

 

 

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO pareigas                     RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 11 09 įsakymu Nr. 621

1 priedas

 

MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ RADIACINĖS SAUGOS CENTRE IR JO SKYRIUOSE, KAINŲ NUSTATYMO, INDEKSAVIMO BEI ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Ši tvarka taikoma Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose, kurie teikia mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas siekiant apsaugoti gyventojus ir dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais darbuotojus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

2. Mokamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose:

2.1. visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos fiziniams ar juridiniams asmenims, išskyrus biudžetines įstaigas, pagal sutartis su paslaugų užsakovais, susijusios su gyventojų radiacine sauga;

2.2. darbo, gyvenamosios aplinkos ir gamtos, maisto, geriamojo vandens, žaliavų, technikos, įrangos, prekių ir kitų ūkinės ar kitokios veiklos nepavojingumo ir nekenksmingumo sveikatai rodiklių ir higienos reikalavimų nustatymas;

2.3. visuomenės sveikatos monitoringas ir ekspertizė suinteresuotų juridinių ir fizinių asmenų užsakymu.

 

II. MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO IR INDEKSAVIMO TVARKA

 

3. Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose, kainos nustatomos kiekvienai teikiamai paslaugai atskirai – parengus jos technologinį aprašymą ir apskaičiavus paslaugos išlaidas pagal išlaidų straipsnius, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

Technologiniame aprašyme nurodoma:

3.1. pagrindinių darbuotojų (teikiančių paslaugą) profesija, kvalifikacija, jų skaičius ir vidutinis mėnesinis atlyginimas;

3.2. paslaugos atlikimo trukmė;

3.3. materialinės sąnaudos, reikalingos paslaugai teikti (reagentai, medikamentai, medicinos pagalbos priemonės ir kt.);

3.4. įrangos, aparatūros, naudojamos paslaugai teikti, bei kitų ilgalaikio naudojimo priemonių amortizacija.

4. Tiesioginės išlaidos – išlaidos, susijusios su paslaugos teikimu (pagrindinių darbuotojų, teikiančių paslaugą, darbo užmokestis, medžiagos ir kt.), nustatomos vadovaujantis galiojančiais normatyvais, techniniais įrengimų parametrais, darbo užmokestį reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Netiesioginės išlaidos – Radiacinės saugos centro išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su mokamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos teikimu (administracijos ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis, ryšių, komunalinių paslaugų, kanceliarinių priemonių įsigijimo ir kt.), nustatomos atsižvelgiant į bendrą įstaigos planinę metinę išlaidų sąmatos struktūrą (procentais) ir į pagrindinių darbuotojų (teikiančių paslaugą) darbo užmokestį.

6. Pelnas neskaičiuojamas, nes Radiacinės saugos centras ir skyriai, teikiantys šias paslaugas, nėra pelno siekiančios įstaigos.

7. Kainos perskaičiuojamos:

7.1. kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamas vartotojų kainų indeksas nuo mokamų paslaugų kainų patvirtinimo datos padidėja ne mažiau kaip 20 procentų;

7.2. padidėjus pagrindinių darbuotojų, atliekančių tyrimus, matavimus darbo užmokesčiui – bet ne dažniau kaip vieną kartą per metus;

7.3. mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainų padidinimo indeksas Ik apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Ik=0,3 Ivk + 0,7 Isv,

 

Ivk – vartojimo kainų indeksas, skelbiamas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,

Isv – sveikatos priežiūros ir medicinos paslaugų indeksas, skelbiamas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 

III. MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO, REGISTRAVIMO, UŽSAKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

8. Radiacinės saugos centras ir jo skyriai, teikiantys mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti licenciją ir turi būti įregistruoti Valstybiniame sveikatos priežiūros įstaigų registre.

9. Mokamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos registruojamos Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose specialiuose žurnaluose.

10. Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kiekis nustatomas Radiacinės saugos centro ar jo skyrių ir užsakovo derybose:

10.1. užsakovas pateikia paslaugos teikėjui raštišką prašymą suteikti paslaugą;

10.2. sudaroma dvišalė sutartis dėl mokamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo. Sutartis gali būti vienkartinė arba ilgalaikė. Sutartyje nurodoma: paslauga, atlikimo terminas, kaina ir atsiskaitymo tvarka;

10.3. jei mokamai visuomenės sveikatos priežiūros paslaugai teikti reikia papildomų lėšų, kurios pagal paslaugos technologinį aprašymą nėra įskaičiuotos į mokamos paslaugos kainą, užsakovas teikėjui moka teikėjo nurodyto ir pagrįsto dydžio priemoką:

10.3.1. tyrimų, atliekamų poilsio, švenčių dienomis, nakties metu, lauke žiemos metu, dirbant viršvalandžius, kaina didinama koeficientu 2,0,

10.3.2. už skubius tyrimus, matavimus mokamas 30 % priedas,

10.3.3. jei naudojamas tyrimus atliekančios įstaigos transportas, prie mokamos paslaugos kainos pridedamos transporto išlaidos,

10.3.4. jei paslaugą teikiančios įstaigos darbuotojas tyrimus atlieka kitame mieste ir užtrunka ilgiau nei vieną dieną, prie paslaugos pridedamos komandiruotės išlaidos.

11. Mokamų paslaugų kainas nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

12. Įstaigos vadovas atsako už teikiamų mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, jų kokybę, apskaitą ir atskaitomybę, sudaro galimybę užsakovams susipažinti su teikiamų mokamų paslaugų kainomis. Informacija apie mokamas paslaugas ir jų teikimo tvarką skelbiama viešai.

13. Lėšos, gautos už mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, apskaitomos ir naudojamos kaip nebiudžetinės lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 11 09 įsakymu Nr. 621

2 priedas

 

MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ RADIACINĖS SAUGOS CENTRE IR SKYRIUOSE, SĄRAŠAS IR KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina (Lt)

1

Jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matavimas

9,02

2

Vienos individualios dozės termoliuminescentiniu dozimetrijos metodu su dviem detektoriais apskaičiavimas

24,01

3

Paviršiaus radioaktyvaus užterštumo matavimas

8,02

4

Bendro tūrinio alfa ir beta aktyvumo nustatymas beta radiometru ir skysto scintiliatoriaus spektrometru

357,69

5

Bendro beta aktyvumo nustatymas beta radiometru

53,30

6

Bendro tūrinio alfa ir beta aktyvumo nustatymas skysto scintiliatoriaus metodu

329,90

7

Radono (Rn-222), Radžio-226 aktyvumo matavimas skysto scintiliatoriaus spektrometru

105,81

8

Stroncio (Sr-90) aktyvumo nustatymas radiocheminių tyrimų metodu

229,93

9

Cezio (Cz-137) aktyvumo nustatymas radiocheminių tyrimų metodu

199,66

10

Maisto produktų radioaktyvaus užterštumo spektrometriniu būdu matavimas (daugiakanalė spektrometrija)

35,23

11

Maisto produktų radioaktyvaus užterštumo spektrometriniu būdu matavimas (vienkanalė spektrometrija)

31,41

12

Gama radionuklidų ne maisto bandinyje aktyvumų nustatymas spektrometriniu būdu

115,12

13

Radono tūrinio aktyvumo patalpose matavimas

64,15

14

Rentgeno aparatų su 1 rentgeno vamzdžiu (2 darbo vietos) techninių charakteristikų parametrų matavimas

306,32

15

Rentgeno aparatų su 2 rentgeno vamzdžiais ((arba 1 rentgeno vamzdžio su 2 darbo vietomis) (rentgenografija, rentgenoskopija)) techninių charakteristikų parametrų matavimas

402,47

16

Dantų rentgeno aparatų techninių charakteristikų parametrų matavimas

213,55

17

Pelenų iš bandinių paruošimas matavimui, bandinio deginimas

85,76

18

Tričio (H-3), anglies (C-14) aktyvumo nustatymas skysto scintiliatoriaus spektrometru

59,40

19

Bandinio paėmimas

9,38

20

Alfa aktyvumo matavimas alfa spektrometrine įranga

280,75

21

Plutonio ir transuraninių elementų aktyvumo nustatymas

1007,07

22

Tyrimų higieninis įvertinimas:

 

22.1

Kai tyrimo kaina iki 1000 Lt

20% tyrimo kainos

22.2

Kai tyrimo kaina iki 5000 Lt

15% tyrimo kainos

______________