LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1998 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. 544 „DĖL NARKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO POĮSTATYMINIŲ AKTŲ TVIRTINIMO“ IR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2001 M. VASARIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 65 „DĖL INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. birželio 6 d. Nr. V-332

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymo 6 ir 14 straipsniais (Žin.,1997, Nr. 30-711; 2003, Nr. 38-1712), pakeičiu:

1. Sveikatos priežiūros įstaigų informacijos apie narkologinius ligonius, asmenis, piktnaudžiaujančius psichiką veikiančiomis medžiagomis, sveikatos būklę, jos prognozes, suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu Nr. 544 „Dėl Narkologinės priežiūros įstatymo poįstatyminių aktų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 86-2407) ir 2.5 punkte vietoj žodžių „kvotos organams“ įrašau žodžius „ikiteisminio tyrimo įstaigoms“, o 3 punkte vietoj žodžių „kvotėjai, tardytojai“ įrašau žodžius „ikiteisminio tyrimo pareigūnai“ ir vietoj žodžių „kvotos organų, tardymo“ įrašau žodžius „ikiteisminio tyrimo įstaigų“.

2. Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 13-405; 2003, Nr. 27-1108) ir 5.3 punkte vietoj žodžių „kvotos organams“ įrašau žodžius „ikiteisminio tyrimo įstaigoms“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS