LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PRIVALOMŲJŲ PATENTŲ IŠDAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS

 

2000 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1094

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo (Žin., 1990, Nr. 31-742; 1998, Nr. 90-2481; 1999, Nr. 66-2121, Nr. 109-3174) 33 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Privalomųjų patentų išdavimo fiziniams asmenims tvarką;

1.2. veiklos, kuria verstis išduodami privalomieji patentai, rūšių sąrašą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. privalomojo patento formą tvirtina centrinis mokesčio administratorius;

2.2. konkrečius įvairių veiklos rūšių privalomųjų patentų mokesčio tarifus nustato (tvirtina) savivaldybių tarybos;

2.3. vietos savivaldos institucijos pateikia apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų miestų (rajonų) skyriams informaciją apie nustatytus (patvirtintus) konkrečius įvairių veiklos rūšių kitų metų privalomojo patento mokesčio tarifus iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos.

3. Nustatyti visų rūšių veiklai (išskyrus minimalius privalomojo patento mokesčio tarifus, nustatomus prekybai), kuria verstis išduodami privalomieji patentai, minimalius ir maksimalius privalomojo patento mokesčio tarifus – nuo 100 litų iki 6000 litų per kalendorinius metus.

4. Nustatyti šiuos minimalius privalomojo patento mokesčio tarifus prekybai:

4.1. prekybai kioskuose, prekybai prekyvietėse, suteikiančiai teisę verstis išvežiojamąja ir išnešiojamąja prekyba visoje Lietuvos Respublikoje, prekybai iš (nuo) laikinųjų įrenginių visoje Lietuvos Respublikoje – 1000 litų;

4.2. išnešiojamajai ir išvežiojamajai prekybai visoje Lietuvos Respublikoje – 400 litų;

4.3. prekybai prekyvietėse, suteikiančiai teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba respublikos miestuose, prekybai iš (nuo) laikinųjų įrenginių respublikos miestuose – 600 litų;

4.4. išnešiojamajai ir išvežiojamajai prekybai respublikos miestuose – 200 litų;

4.5. prekybai prekyvietėse, suteikiančiai teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus, prekybai iš (nuo) laikinųjų įrenginių visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus – 400 litų;

4.6. išnešiojamajai ir išvežiojamajai prekybai visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus – 100 litų.

5. Rekomenduoti savivaldybių taryboms:

5.1. atsižvelgus į Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 42 straipsnį, mažinti savo biudžeto sąskaita privalomojo patento mokesčio tarifus arba apskritai atleisti nuo patento mokesčio fizinius asmenis – I, II arba III grupės invalidus, senatvės pensininkus, taip pat asmenis, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų, sutuoktinius, auginančius tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vaiką invalidą;

5.2. atleisti nuo privalomojo patento mokesčio bedarbius, kurie nustatytąja tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, – 6 privalomojo patento galiojimo mėnesius kalendoriniais metais, jeigu privalomasis patentas išduotas ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui;

5.3. nustatant konkrečius įvairių rūšių veiklos privalomojo patento mokesčio tarifus, kviesti suinteresuotas visuomenines organizacijas.

6. Nustatyti, kad šiame nutarime:

6.1. kiosku (išskyrus prekyvietės teritorijoje esančius statinius) laikoma pagal suderintą su savivaldybės vyriausiuoju architektu projektą lauke pastatyta be pamatų ir prekybos salės laikina patalpa, kuri gali būti nukelta arba išmontuota ir iš kurios prekės parduodamos pro langelį (prieangis prie langelio prekybos sale nelaikomas);

6.2. laikinaisiais prekybos įrenginiais laikomi vežimėliai ir prekystaliai;

6.3. išvežiojamąja ir išnešiojamąja prekyba laikoma mažmeninė prekyba, kai prekės gyventojams išvežiojamos autotransporto priemonėmis (autopriekabomis, autoparduotuvėmis, vežimėliais) arba išnešiojamos krepšiais.

7. Nustatyti, kad:

7.1. fiziniai asmenys, norintys verstis veikla, nurodyta veiklos, kuria verstis išduodami privalomieji patentai, rūšių sąraše, patvirtintame šiuo nutarimu, turi įsigyti privalomuosius patentus (toliau vadinama – patentai);

7.2. išduotas kurios nors veiklos rūšies patentas suteikia teisę:

7.2.1. verstis patente nurodytos rūšies veikla Lietuvos Respublikoje;

7.2.2. parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, jeigu kitaip nenustatyta veiklos, kuria verstis išduodami patentai, rūšių sąraše, patvirtintame šiuo nutarimu;

7.3. išduotas prekybos patentas suteikia teisę parduoti prekes gyventojams, taip pat (iki bus priimtas atskiras Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas) parduoti prekes ir fiziniams asmenims, įsigijusiems prekybos patentus;

7.4. išduotas prekybos patentas nesuteikia teisės:

7.4.1. prekiauti automobiliais, naftos produktais (kurių prekyba licencijuojama), tabako gaminiais, alkoholiniais gėrimais, cukrumi;

7.4.2. prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis ir spaudos leidiniais), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose;

7.4.3. prekiauti intelektinės nuosavybės teisių objektais (kompiuterių programomis ir žaidimais, audiovizualinių kūrinių ir fonogramų įrašais vaizdo ir garso laikmenose);

7.4.4. prekiauti prekyvietėse fiziniams asmenims, įsigijusiems patentus išnešiojamajai ir išvežiojamajai prekybai;

7.5. fiziniams asmenims išduoti kurios nors veiklos rūšies patentai nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla;

7.6. be patento leidžiama:

7.6.1. ūkininkui arba ūkininko ūkio nariui verstis žemės, miškų ir vidaus vandenų ūkio produktų gamyba ūkininko ūkyje, įregistruotame Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka, šių produktų perdirbimu ir realizavimu, taip pat verstis žemės, miškų ir vidaus vandens ūkį aptarnaujančia veikla. Prekybos šiais produktais vietoje privaloma turėti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą arba šio pažymėjimo kopiją ir asmens dokumentą (kai prekiauja ūkininkas), be to, ūkininko įgaliojimą parduoti šią produkciją ir asmens dokumentą (kai prekiauja ūkininko ūkio narys);

7.6.2. prekiauti asmeniniame ūkyje išauginta žemės ūkio produkcija (išskyrus prekybą mėsėdžiais švelniaplaukiais žvėreliais, nutrijomis ir jų produkcija), jeigu prekiautojas prekybos vietoje turi dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą;

7.6.3. prekiauti miško gėrybėmis;

7.7. fiziniai asmenys, perparduodantys žemės ūkio produkciją, privalo įsigyti prekybos patentus;

7.8. fiziniai asmenys, kurie iki 1999 m. balandžio 15 d. ir vėlesniais laikotarpiais buvo pateikę vietos mokesčio administratoriams ne maisto prekių likučių be įsigijimo dokumentų, inventorizuotų pagal 1999 m. kovo 1 d. ir vėlesnių laikotarpių būklę, inventorizacijos aktus, privalo šiuos ne maisto prekių likučius be įsigijimo dokumentų savarankiškai inventorizuoti pagal 2000 m. spalio 1 d. būklę ir iki 2000 m. spalio 20 d. pateikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui inventorizacijos akto du egzempliorius. Vienas inventorizacijos akto egzempliorius paliekamas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui, o kitas, patvirtintas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus pareigūno parašu ir antspaudu, grąžinamas fiziniam asmeniui. Šie ne maisto prekių likučių be įsigijimo dokumentų inventorizacijos aktai laikomi ne maisto prekių įsigijimo dokumentais, ir šiuos ne maisto prekių likučius leidžiama realizuoti (prekybos vietoje turint inventorizacijos aktą) iki 2001 m. sausio 1 dienos. Inventorizacijos akto formą ir jo rekvizitus tvirtina centrinis mokesčio administratorius.

8. Įpareigoti:

8.1. ministerijas, departamentus, tarnybas ir kitas valstybės valdymo institucijas – teikti centriniam mokesčio administratoriui informaciją apie jų veiklos sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, susijusių su veiklos, kuriai išduodami patentai, pakeitimus arba papildymus. Informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių pakeitimų įsigaliojimo dienos;

8.2. centrinį mokesčio administratorių – per vietos mokesčio administratorius užtikrinti, kad šio nutarimo 8.1 punkte nurodytoji informacija būtų prieinama visiems patentus įsigijusiems fiziniams asmenims;

8.3. vietos mokesčio administratorius – teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams, teritorinėms darbo biržoms informaciją apie fiziniams asmenims išduotus patentus (nurodyti šių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, gyvenamąsias vietas, patentų galiojimo laiką). Ši informacija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po patento išdavimo dienos.

9. Pripažinti netekusiais galios:

9.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1315 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ (Žin., 1994, Nr. 101-2041);

9.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ (Žin., 1995, Nr. 91-2043);

9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. 1562 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 103-2310);

9.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 11 d. nutarimą Nr. 74 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 5-124);

9.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 2 d. nutarimą Nr. 794 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 65-1553);

9.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 1132 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 794 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 92-2172);

9.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 24 d. nutarimą Nr. 48 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 8-155);

9.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 2 d. nutarimą Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 61-1764);

9.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimą Nr. 925 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 67-1960);

9.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 29 d. nutarimą Nr. 951 „Dėl Patentų išdavimo juridinio asmens teisių neturinčioms individualioms (personalinėms) įmonėms ir ūkinėms bendrijoms bei fiziniams asmenims tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“, 26 punkto taikymo“ (Žin., 1998, Nr. 68-1998);

9.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. 1141 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2356);

9.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 23 d. nutarimą Nr. 190 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 20-557);

9.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 265 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 25-708);

9.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. 274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398, 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1141 bei 1999 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 190 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 25-712);

9.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1174 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 592 pripažinimo netekusiu galios ir 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 bei 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1141 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2659);

9.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. 1491 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 „Dėl patentų išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3311).

10. Šis nutarimas, išskyrus 2.3 ir 7.8 punktus, įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 dienos.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Andrius Kubilius

 

Finansų ministras                                                                             Vytautas Dudėnas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 1094

 

PRIVALOMŲJŲ PATENTŲ IŠDAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS TVARKA

 

1. Fiziniams asmenims patentus išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, kurio veiklos teritorijoje nuolat gyvena fizinis asmuo. Patentus, suteikiančius teisę nuomoti patalpas, ir patentus, suteikiančius teisę verstis prekyba iš kioskų, išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, kurio veiklos teritorijoje yra nuomojamos patalpos arba įrengti kioskai.

2. Patentai išduodami pageidaujamam mėnesių skaičiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip mėnesiui (jeigu mėnuo, kuriam išduodamas patentas, nesutampa su kalendoriniu mėnesiu – ne trumpiau kaip 30 dienų), išskyrus prekybos patentus.

Prekybos patentai gali būti išduodami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, tačiau šis laikotarpis negali tęstis į kitus kalendorinius metus, tai yra fizinis asmuo gali įsigyti prekybos patentą vienai arba kelioms dienoms arba ilgesniam laikotarpiui (taip pat ir nusitęsiančiam į kitą mėnesį). Prašyme turi būti įrašyta, kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti, ir šios dienos nurodomos prekybos patente.

3. Išduotame patente nurodytos rūšies veikla gali verstis tik patente įrašytasis fizinis asmuo, o jo nesant – patente įrašytas (patento pagrindinės dalies antrojoje pusėje ir jo šaknelėje daromi papildomi įrašai, kurie tvirtinami apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus viršininko arba jo įgalioto pareigūno parašu) vienas iš šių fizinių asmenų: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, išskyrus atvejus, kai išduodami prekybos patentai arba individualių patalpų turistams apgyvendinti nuomos (nakvynės ir pusryčių arba kaimo turizmo paslaugoms teikti) patentai.

Pagal fiziniam asmeniui išduotą prekybos patentą prekiauti vienoje prekybos vietoje kartu su patentą įsigijusiu fiziniu asmeniu arba jo nesant gali ir patente įrašytas vienas iš šių fizinių asmenų: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų.

Individualių patalpų turistams apgyvendinti nuomos (nakvynės ir pusryčių arba kaimo turizmo paslaugoms teikti) patente nurodyta veikla gali verstis šie jame įrašyti fiziniai asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų.

4. Norint įsigyti patentą, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui pateikiami šie dokumentai:

4.1. prašymas, kuriame nurodoma, kurios veiklos rūšies patentą norima įsigyti, laikotarpis, kuriam norima įsigyti patentą, duomenys, kuriais remiantis gali būti mažinamas patento mokesčio tarifas arba atleidžiama nuo patento mokesčio (nurodoma, kad fiziniai asmenys yra I, II arba III grupės invalidai, senatvės pensininkai, taip pat asmenys, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų, taip pat sutuoktiniai, auginantys tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vaiką invalidą, bedarbiai, įregistruoti teritorinėse darbo biržose);

4.2. asmens pasas;

4.3. dvi nuotraukos (3x4 cm formato);

4.4. dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikoma šio nutarimo 5 punkte nustatyta lengvata (jeigu savivaldybių tarybos yra priėmusios atitinkamą sprendimą);

4.5. giminystę, santuoką patvirtinantys dokumentai (kai į patentą įrašomi šios tvarkos 3 punkte nurodyti fiziniai asmenys);

4.6. teritorinio vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto išduota privalomųjų higienos reikalavimų įvykdymo pažyma (maisto produktų gamybos, prekybos maisto produktais, kosmetikos priemonėmis ir žaislais patentams įsigyti);

4.7. dokumentai, patvirtinantys, jog sumokėtas patento mokestis, taip pat valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos.

5. Šios tvarkos 4 punkte nurodytieji dokumentai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui turi būti pateikti iki laikotarpio, kuriam išduodamas patentas, pradžios. Patentas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų šios tvarkos 4 punkte, pateikimo dienos.

6. Patentas neišduodamas, jeigu apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui nepateikiami šios tvarkos 4 punkte nurodytieji dokumentai ir fizinio asmens įplaukų, gautų iš veiklos, kuria verstis buvo įsigytas patentas, deklaracija.

7. Patentas susideda iš dviejų dalių: pagrindinės dalies, kuri išduodama fiziniam asmeniui, ir šaknelės, kuri lieka apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriuje.

8. Atsižvelgiant į numatomos veiklos rūšių skaičių, gali būti išduotas vienas arba keli patentai pagal veiklos rūšis. Jeigu įmanoma nurodyti veiklos vietą, ji įrašoma pagrindinėje patento dalyje ir jo šaknelėje.

9. Patentą pasirašo ir antspaudu patvirtina apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus viršininkas arba jo įgaliotas pareigūnas.

10. Fizinio asmens pageidavimu patentas, išduotas trumpesniam negu kalendorinių metų laikotarpiui, sumokėjus papildomą patento mokestį, gali būti pratęstas – patento pagrindinės dalies antrojoje pusėje ir jo šaknelėje daromi įrašai, kurie tvirtinami apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus viršininko arba jo įgalioto pareigūno parašu ir antspaudu. Prašymas pratęsti patento galiojimą turi būti pateiktas, kol patentas dar galioja. Patento galiojimas pratęsiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo pratęsti patento galiojimą pateikimo dienos.

11. Jeigu patentas prarandamas, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui gali būti pateikiamas prašymas išduoti patento dublikatą. Prašyme išduoti patento dublikatą turi būti nurodytos patento praradimo priežastys. Kartu su prašymu išduoti patento dublikatą turi būti pateikiamas fizinio asmens pasas. Patento dublikatas išduodamas per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti patento dublikatą pateikimo dienos.

12. Patento mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo patento galiojimo laikui. Jeigu prekybos patentas išduodamas kelioms dienoms, metinis patento mokesčio tarifas dalijamas iš metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš prekiauti pageidaujamų dienų skaičiaus.

13. Įsigytas patentas, nemokant papildomai patento mokesčio arba padidinto patento mokesčio tarifo, galioja tuo atveju, jeigu skaičiuojamos nuo kalendorinių metų pradžios įplaukos (be pridėtinės vertės mokesčio, toliau vadinamo PVM) iš patente nurodytos veiklos nesiekia 100000 litų. Jeigu einamaisiais metais šios įplaukos (be PVM) pasiekia nurodytąją sumą, imamas papildomas patento mokestis ir (arba) kitiems kalendorinių metų laikotarpiams apskaičiuotas patento mokesčio tarifas didinamas 2 kartus šiuo būdu:

13.1. jeigu patentas įsigytas kalendorinių metų laikotarpiui ir kurį nors mėnesį įplaukos (be PVM) pasiekia 100000 litų sumą, papildomas patento mokestis apskaičiuojamas taip: sumokėtas metinis patento mokestis dalijamas iš 12 ir gautoji suma dauginama iš likusių iki patento galiojimo laiko pabaigos mėnesių skaičiaus, neskaitant to mėnesio, kurį pasiekta nurodytoji įplaukų suma;

13.2. jeigu patentas įsigytas keliems mėnesiams ir per šį laikotarpį įplaukos (be PVM) pasiekia 100000 litų sumą, papildomas patento mokestis apskaičiuojamas taip: sumokėtas patento mokestis dalijamas iš patento galiojimo mėnesių skaičiaus ir gautoji suma dauginama iš likusių iki patento galiojimo laiko pabaigos mėnesių skaičiaus, neskaitant to mėnesio, kurį pasiekta nurodytoji įplaukų suma. Išduodant šios veiklos rūšies patentą kitiems kalendorinių metų laikotarpiams, apskaičiuotas patento mokesčio tarifas didinamas 2 kartus;

13.3. jeigu patentas įsigytas vienam mėnesiui arba trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui ir tą laikotarpį įplaukos (be pridėtinės vertės mokesčio) pasiekia 100000 litų sumą, papildomas patento mokestis neimamas. Išduodant šios veiklos rūšies patentą kitiems kalendorinių metų laikotarpiams, patento mokesčio tarifas didinamas 2 kartus.

14. Patento mokestį apskaičiuoja apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, atsižvelgdamas į prašyme nurodytus duomenis ir pateiktus dokumentus.

Jeigu šio nutarimo 5 punkte nurodytieji fiziniai asmenys įsigyja kelių veiklos rūšių patentus ir savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą sumažinti patento mokesčio tarifus šiems fiziniams asmenims, apskaičiuojant patento mokestį, atitinkamai mažinami visų jų įsigytų patentų mokesčio tarifai.

15. Jeigu patentas išduotas ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, kuriais remiantis nustatomas patento mokesčio dydis, fizinis asmuo per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos privalo pranešti apie tai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui ir sumokėti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus apskaičiuotą papildomą patento mokesčio sumą. Tais atvejais, kai dėl duomenų, kuriais remiantis apskaičiuojamas patento mokesčio dydis, pasikeitimų susidaro patento mokesčio permoka, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka permoka grąžinama arba įskaitoma. Papildomai mokėtina patento mokesčio suma arba grąžintina patento mokesčio suma skaičiuojama nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įvyko pasikeitimas, pirmosios dienos. Naujas patentas šiais atvejais neišduodamas, tik turimo patento pagrindinėje dalyje ir jo šaknelėje daromi įrašai, kuriuos parašu ir antspaudu patvirtina apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus viršininkas arba jo įgaliotas pareigūnas.

Patento mokestis taip pat grąžinamas arba įskaitomas, kai patente įrašytos rūšies veikla nutrūksta ir nevykdoma iki išduoto patento galiojimo laikotarpio pabaigos fiziniam asmeniui susirgus, išvykus nuolat gyventi į užsienį, mirus arba kitais išimtiniais atvejais apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus viršininko sprendimu. Mirties atveju patento mokestis grąžinamas paveldėtojams arba įskaitomas palikėjo mokestinei nepriemokai padengti. Šiuo atveju grąžinama arba įskaitoma patento mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo palikimo atsiradimo momento iki išduoto patento galiojimo pabaigos. Kitais atvejais grąžinama arba įskaitoma patento mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo rašytinio prašymo dėl patento mokesčio grąžinimo arba įskaitymo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriuje gavimo dienos iki išduoto patento galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu išduotame patente yra įrašyti šios tvarkos 3 punkte nurodytieji fiziniai asmenys, šiuo atveju grąžinama arba įskaitoma patento mokesčio suma, skaičiuojama už laikotarpį nuo išduoto patento grąžinimo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui dienos iki išduoto patento galiojimo laikotarpio pabaigos.

16. Prekiaujantys fiziniai asmenys – prekybos vietoje, o gamybos patentus įsigiję fiziniai asmenys – gamybos vietoje privalo turėti patentus ir šiuos prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus:

16.1. sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigyjamos iš įmonių;

16.2. Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatytos formos muitinės deklaraciją – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigyjamos užsienyje;

16.3. prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų suteikimo kvito antrąjį egzempliorių arba PVM sąskaitą faktūrą – kai iš patentą įsigijusio fizinio asmens perkama jo pagaminta produkcija, arba kai žemės ūkio produkcija perkama iš fizinio asmens, kuris pats ją išaugino, arba kai iš fizinio asmens perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai;

16.4. prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų suteikimo kvito pirmąjį egzempliorių arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės perkamos iš fizinio asmens, įsigijusio prekybos patentą;

Fiziniai asmenys, įsigiję patentus, suteikiančius teisę prekiauti savo pagaminta produkcija, bendra tvarka privalo turėti krovinio važtaraštį.

Prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentai, kurie yra specialūs apskaitos dokumentai, turi būti saugomi 5 metus, kiti dokumentai – 2 metus. Patentus įsigiję fiziniai asmenys šiuos dokumentus saugo patys arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka perduoda juos saugoti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam miesto (rajono) skyriui.

17. Sutuoktiniai, įsigiję atskirus prekybos patentus, toje pačioje prekyvietėje gali prekiauti prekėmis turėdami vieno iš jų vardu išrašytus prekių įsigijimo dokumentus ir notariškai patvirtintą santuokos liudijimo nuorašą.

18. Fiziniai asmenys, įsigiję prekybos patentus, parduodami prekes fiziniams asmenims, įsigijusiems prekybos patentus, privalo išrašyti prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų suteikimo kvitus, o kitiems pirkėjams šie kvitai išrašomi jų pageidavimu. Fiziniai asmenys, įsigiję prekybos patentus ir esantys PVM mokėtojai, parduodami prekes visais atvejais privalo išrašyti PVM sąskaitas faktūras.

Fiziniai asmenys, įsigiję kitos veiklos patentus, parduodami savo gamybos prekes (išskyrus atvejus, kai savos gamybos prekės parduodamos fiziniams asmenims, įsigijusiems patentus) arba suteikdami paslaugas prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų suteikimo kvitus privalo išrašyti pirkėjams arba paslaugų gavėjams jų pageidavimu. Fiziniai asmenys, įsigiję kitos veiklos patentus ir esantys PVM mokėtojai, parduodami savo gamybos prekes arba suteikdami paslaugas visais atvejais privalo išrašyti PVM sąskaitas faktūras.

Fiziniai asmenys, įsigiję patentus, pirkdami iš patentą įsigijusio fizinio asmens (ne PVM mokėtojo) jo pagamintą produkciją, arba pirkdami žemės ūkio produkciją iš fizinio asmens (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba pirkdami iš fizinio asmens (ne PVM mokėtojo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų suteikimo kvitus. Prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų suteikimo kvito pirmasis egzempliorius lieka prekių pardavėjui, o prekių pirkėjui duodamas kvito antrasis egzempliorius.

Prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų suteikimo kvito formą, jo rekvizitus ir pildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.

19. Patentus įsigijusiems fiziniams asmenims rekomenduojama turėti laisvos formos žurnalus, kuriuose būtų registruojami valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekami tikrinimai.

20. Valstybinės kontrolės institucijos pareigūnai, atliekantys tikrinimus, privalo turėti savo institucijos vadovo arba jo įgalioto pareigūno pasirašytą pavedimą atlikti tikrinimą, įrašyti šios tvarkos 19 punkte nurodytame laisvos formos žurnale (jeigu jį tikrinimo metu pateikia patentą įsigijęs fizinis asmuo) valstybinės kontrolės institucijos pavadinimą, savo vardą ir pavardę, pareigas, tikrinimo tikslus, datą, laiką, trumpą tikrinimo išvadą ir pasirašyti.

21. Patentus įsigiję fiziniai asmenys, kurių įplaukos iš vienos arba kelių rūšių veiklos per metus (tai yra per paskutiniuosius 12 mėnesių) viršija Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytą sumą, tampa PVM mokėtojais ir šį mokestį privalo mokėti minėtojo įstatymo nustatyta tvarka.

22. Fiziniai asmenys, įsigiję patentus, privalo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui pateikti fizinio asmens įplaukų, gautų iš veiklos, kuria verstis buvo įsigytas patentas, deklaraciją. Jos formą ir pildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius. Deklaracija už pirmąjį kalendorinių metų pusmetį pateikiama iki tų kalendorinių metų rugpjūčio 15 dienos, už antrąjį kalendorinių metų pusmetį – iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos.

23. Fiziniai asmenys, įsigiję patentus, privalo kas mėnesį pildyti piniginių įplaukų apskaitos žurnalą. Piniginių įplaukų apskaitos žurnalas fizinio asmens, įsigijusio patentą, pasirinkimu pildomas vienu iš šių būdų:

23.1. pagal pirmąjį būdą piniginių įplaukų apskaitos žurnale nurodoma: piniginių įplaukų suma, gauta pardavus prekes, suteikus paslaugas išrašant prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų suteikimo kvitus arba PVM sąskaitas faktūras; piniginių įplaukų suma, gauta pardavus prekes, suteikus paslaugas neišrašant prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų suteikimo kvitų arba PVM sąskaitų faktūrų; visa gauta piniginių įplaukų suma;

23.2. pagal antrąjį būdą piniginių įplaukų žurnale nurodoma: prekės, savo gamybos produkcijos, paslaugos pavadinimas; prekių, žaliavų, medžiagų įsigijimo dokumentai; pirktų prekių, žaliavų, medžiagų kiekis ir išlaidų joms įsigyti suma; parduotų prekių, savo gamybos produkcijos, suteiktų paslaugų kiekis ir piniginių įplaukų suma; likutis mėnesio pabaigoje.

24. Piniginių įplaukų apskaitos žurnalų formas ir jų pildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.

25. Fiziniai asmenys, įsigiję kurios nors veiklos rūšies patentus, privalo laikytis teisės aktuose nustatytų tos veiklos taisyklių.

Patentus įsigiję fiziniai asmenys neatleidžiami nuo prekyvietę eksploatuojančios įmonės rinkliavų ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų mokestinių prievolių.

26. Pirmą kartą pagal šią tvarką patentus įsigyjantiems fiziniams asmenims apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriai pasirašytinai įteikia šio nutarimo ir šios tvarkos kopijas bei atmintinę, kurioje nurodomos patentą įsigijusio fizinio asmens teisės, pareigos (įskaitant pareigą įsiregistruoti draudėju Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniame skyriuje) ir su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusi atsakomybė. Taip pat įteikiamas konkretus veiklos rūšių sąrašas, įeinantis į klases, nurodytas šiuo nutarimu patvirtintame veiklos, kuria verstis išduodami privalomieji patentai, rūšių sąraše. Atmintinę parengia centrinis mokesčių administratorius.

______________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 1094

 

VEIKLOS, KURIA VERSTIS IŠDUODAMI PRIVALOMIEJI PATENTAI, RŪŠYS

 

1. Žemės ūkio paslaugų veikla

(EVRK klasė 01.41)

2. Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

(įeina į EVRK klases 02.01, 02.02)

3. Maisto produktų gamyba iš žemės ūkio produkcijos, išaugintos savo asmeniniame pagalbiniame ūkyje*

(įeina į EVRK klases 15.11–15.13; 15.31–15.33; 15.5; 15.61–15.81; 15.82; 15.85)

4. Prekyba:

4.1. prekyba kioskuose (už kiekvieną kioską)

(įeina į EVRK klasę 52.62)

4.2. prekyba prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba

(įeina į EVRK klases 52.62; 52.63):

visoje Lietuvos Respublikoje

respublikos miestuose

visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus**

4.3. prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių

(įeina į EVRK klasę 52.63):

visoje Lietuvos Respublikoje

respublikos miestuose

visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus**

4.4. išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba

(įeina į EVRK klasę 52.63):

visoje Lietuvos Respublikoje

respublikos miestuose

visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus**

5. Periodinių spaudos leidinių platinimas

(įeina į EVRK klases 22.12, 22.13)

6. Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasė 71.40)

7. Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

(įeina į EVRK klasę 72.60)

8. Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 93.05)

9. Mokamųjų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 93.05)

10. Individualių patalpų turistams apgyvendinti nuoma (kaimo turizmo paslaugoms teikti) (x)

(įeina į EVRK klasę 70.20)

11. Žuvų gaudymas verslinės žūklės įrankiais ir jų apdorojimas* (x)

(įeina į EVRK klases 05.01; 15.20)

12. Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas* (x)

(EVRK klasės 17.11–17 17)

13. Gatavų tekstilės gaminių gamyba* (x)

(EVRK klasė 17.40)

14. Drabužių siuvimas, taisymas * (x)

(EVRK klasės 18.10; 18.21–18.24; 52.74)

15. Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas* (x)

(EVRK klasė 19.20; 52.71)

16. Avalynės taisymas (x)

(EVRK klasė 52.71)

17. Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas * (x)

(EVRK klasės 20.30; 20.40; 20.51; 36.15)

18. Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba* (x)

(EVRK klasės 20.52; 36.62; 36.63)

19. Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba* (x)

(EVRK klasė 26.21)

20. Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse* (x)

(EVRK klasės 26.66; 26.70)

21. Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas* (x)

(EVRK klasės 28.12; 28.62; 28.63)

 

22. Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas (x)

(įeina į EVRK klases 29.31; 29.32)

23. Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (x)

(EVRK klasės 52.71–52.74)

24. Elektrinių buities reikmenų taisymas (x)

(EVRK klasė 52.72)

25. Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba * (x)

(įeina į EVRK klasę 36.22)

26. Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas* (x)

(įeina į EVRK klases 36.40; 05.01)

27. Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba* (x)

(įeina į EVRK klasę 36.63)

28. Esamų statinių restauravimas, konservavimas (x)

(EVRK klasė 45.45)

29. Fotografavimo veikla (x)

(EVRK klasė 74.81)

30. Knygų įrišimas, apdaila (x)

(EVRK klasė 22.23)

31. Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų veikla (x)

(EVRK klasė 93.02)

32. Muzikantų paslaugos (x)

(įeina į EVRK klasę 92.31)

33. Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas, batuto ir kita veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 92.72)

34. Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas ir kita) (x)

(įeina į EVRK klasę 95.00)

35. Įrankių galandimas (x)

(įeina į EVRK klasę 28.52)

36. Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas (x)

(įeina į EVRK klasę 31.10)

37. Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos (x)

(įeina į EVRK klasę 93.03)

38. Krosnių, kaminų ir židinių valymas (x)

(įeina į EVRK klasę 74.70)

39. Meno kūrinių restauravimas (x)

(įeina į EVRK klasę 92.31)

40. Stiklo išpjovimas (x)

(įeina į EVRK klasę 45.44)

41. Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas (x)

(EVRK klasė 52.73)

42. Dviračių remontas (x)

(įeina į EVRK klasę 52.74)

43. Individualių patalpų turistams apgyvendinti nuoma (nakvynės ir pusryčių paslaugoms teikti) xx)

(įeina į EVRK klasę 70.20)

44. Saldžių ir sūrių užkandžių (cukraus vatos, spragintų kukurūzų ir panašiai) gamyba* (xx)

(įeina į EVRK klasę 15.82)

45. Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba* (xx)

(EVRK klasė 18.30)

46. Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba* (xx)

(EVRK klasės 17.60; 17.71; 17.72)

47. Avalynės gamyba * (xx)

(EVRK klasė 19.30)

48. Baldų gamyba* (xx)

(EVRK klasė 36.11)

49. Esamų statinių atstatymas ir remontas (xx)

(įeina į EVRK klasę 45.21; klasės 45.22; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44)

50. Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (xx)

(EVRK klasė 50.20)

51. Patalpų nuoma (xx)

(įeina į EVRK klasę 70.20)

52. Žuvų, mėsos bei jų gaminių rūkymas (xx)

(įeina į EVRK klases 15.13; 15.20)

53. Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba (xx)

(EVRK klasė 15.32)

54. Grūdų malimas (xx)

(įeina į EVRK klasę 15.61)

55. Įstaigos, buhalterinės ir skaičiavimo įrangos techninė priežiūra ir remontas (xx)

(EVRK klasė 72.50)

56. Vertimo veikla (įskaitant spausdinimą kompiuteriu) (xx)

(įeina į EVRK klasę 74.83)

57. Repetitoriaus paslaugos (xx)

(įeina į EVRK klases 80.42; 95.00)

58. Nauja statinių statyba (xx)

(įeina į EVRK klases 45.11; 45.21; 45.25; 45.31; 45.33; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45)

 

––––––––––––––––––––––––––

*Patentas suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos patento.

**Respublikos miestai: Vilnius, Alytus, Kaunas, Klaipėda, Marijampolė, Neringa, Palanga, Panevėžys, Šiauliai.

(x) Patentas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ir teikti paslaugų įmonei ar kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria verstis įsigytas patentas, rūšis yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė ar kitas juridinis asmuo, rūšių.

(xx) Patentas suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas tik gyventojams.

 

Pastabos:

1. EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.

2. Jeigu skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė, fizinis asmuo gali verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla.

3. Jeigu skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, fizinis asmuo gali verstis tik šiame sąraše nurodytos rūšies veikla.

______________