LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR SVEIKATOS PROBLEMŲ, DĖL KURIŲ TURI BŪTI ATLIEKAMA EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA, SĄRAŠO IR INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 28 d. Nr. V-397

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimo Nr. 2000/57/EB dėl užkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB nustatytos skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos, 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimo Nr. 2000/96/EB dėl užkrečiamųjų ligų, kurios pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB turi būti palaipsniui įtrauktos į Bendrijos epidemiologinės priežiūros tinklą, ir 2003 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimo Nr. 2003/542/EB, iš dalies pakeičiančio Sprendimą 2000/96/EB dėl numatytų priežiūros tinklų veikimo, nuostatas:

1. Tvirtinu Užkrečiamųjų ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių turi būti atliekama epidemiologinė priežiūra, sąrašą ir informacijos teikimo tvarką (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. 122 „Dėl skubios informacijos apie užkrečiamąsias ligas teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 30-1095);

2.2. Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444), 33.1, 33.3 ir 36 punktus.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-397

 

užkrečiamųjų ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių turi būti vykdoma epidemiologinė priežiūra, sąrašas ir informacijos teikimo tvarka

 

i. Bendrosios nuostatos

 

1. Ši tvarka reglamentuoja užkrečiamųjų ligų ir sveikatos problemų epidemiologinės priežiūros ir informacijos apie užkrečiamąsias ligas iš visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų teikimo tvarką, diegiant skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą.

2. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, gavusios pranešimą apie šios tvarkos priede išvardytą nustatytą (galimą, tikėtiną, patvirtintą) užkrečiamosios ligos (infekcijos), mirties nuo kiekvienos užkrečiamosios ligos (infekcijos) atvejį, taip pat išaiškinusios užkrečiamųjų ligų (infekcijų) protrūkį, privalo ne vėliau kaip per 2 val. žodžiu ir ne vėliau kaip per 12 val. raštu darbo laiku pranešti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui (tel.: 277 90 51, 277 86 61, faks. 277 87 61, el. p. ULPKC@takas. lt), nedarbo laiku, poilsio ir švenčių dienomis – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro budinčiajam specialistui (tel. 271 85 67, faks. 262 19 62, el. p. essc_bud@sam. lt).

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos papildomai kiekvieną dieną iki kitos dienos 10 val. esant epidemiologinio tyrimo ir protrūkio eigos pokyčiams privalo informuoti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrą apie protrūkio epidemiologinio tyrimo eigą, epidemiologinio bei laboratorinių tyrimų rezultatus, organizuotas ir atliktas priemones židiniui lokalizuoti ir likviduoti. Protrūkiui pasibaigus ne vėliau kaip per 10 dienų privalo pateikti apibendrintą epidemiologinio, laboratorinio tyrimo duomenų aprašymą ir analitiniu epidemiologiniu tyrimu pagrįstą protrūkio priežastį.

3. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras (darbo laiku) privalo:

3.1. užtikrinti informacijos, gautos iš visuomenės bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų, priėmimą ir perdavimą Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

3.2. esant reikalui pranešti Europos užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros tinklui, Pasaulio sveikatos organizacijai, kitoms tarptautinėms institucijoms, kai užregistruojamas protrūkis, apimantis daugiau nei vieną Bendrijos valstybę narę, nustatyta keletas ar daugiau pagal vietą arba laiką susijusių panašaus tipo ligos atvejų ir yra rizika, jog liga išplis Bendrijoje tarp valstybių narių, nustatyta keletas ar daugiau pagal vietą arba laiką susijusių panašaus tipo ligos atvejų už Bendrijos ribų, jei ligos priežastis gali būti ligų sukėlėjai ir yra rizika, jog liga išplis Bendrijoje, nustatyti arba pakartotinai nustatyti užkrečiamosios ligos ar infekcinių ligų sukėlėjai, dėl kurių gali prireikti laiku imtis Bendrijos koordinuojamų joms plisti neleidžiančių veiksmų;

3.3. metodiškai vadovauti ir koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms priešepideminių priemonių vykdymui užkrečiamųjų ligų židiniuose;

3.4. esant reikalui organizuoti priešepidemines priemones ir teikti praktinę pagalbą užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo atvejais.

4. Ekstremalių sveikatai situacijų centras nedarbo laiku, poilsio ir švenčių dienomis privalo užtikrinti informacijos, gautos iš asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, priėmimą, esant reikalui, kartu su Valstybine visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba ir jai pavaldžiomis institucijomis organizuoti reikalingas priemones užkrečiamųjų ligų židinyje.

Duomenis apie užregistruotą ekstremalią epidemiologinę situaciją ir organizuotas priešepidemines priemones židiniui lokalizuoti pirmąją darbo dieną iki 10 val. privalo raštu pateikti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui.

5. Maistu plintančios infekcijos protrūkis – tai sergamumas, stebimas tam tikromis sąlygomis, esant dviem ir daugiau žmonių tos pačios ligos ir/ar infekcijos atvejams, arba situacija, kai stebimas atvejų skaičius viršija laukiamus įprastinius skaičius ir kur atvejai yra susiję arba tikriausiai susiję su tuo pačiu maisto šaltiniu.

 

ii. Skubios informacijos turinys

 

6. Pranešant apie kiekvieną nustatytą užkrečiamosios ligos, išvardytos priede, arba mirties nuo užkrečiamosios ligos atvejį, turi būti pateikti šie duomenys:

6.1. ligonio (mirusiojo) asmens kodas;

6.2. gyvenamoji vieta (adresas, telefonas), pilietybė, profesinis užimtumas;

6.3. šalies, miesto, iš kur atvyko ligonis, pavadinimas (nustačius įvežtinį atvejį);

6.4. kokiu transportu ligonis atvyko į Lietuvą (traukinio, lėktuvo, laivo reiso, automašinos numeris), atvykimo laikas ir data;

6.5. susirgimo data;

6.6. diagnozė pagal patvirtintus užkrečiamųjų ligų atvejų apibrėžimus;

6.7. diagnozę nustačiusio gydytojo vardas, pavardė, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas;

6.8. ligos (mirties) atvejo nustatymo data, laikas ir vieta;

6.9. trumpa epidemiologinė anamnezė;

6.10. kokių imtasi priemonių židiniui lokalizuoti ar likviduoti;

6.11. nurodyti, kokioms institucijoms ir žiniasklaidai pateikta informacija;

6.12. informaciją perdavusiojo asmens vardas, pavardė, įstaiga, telefonas, faksas, el. paštas;

6.13. informacijos perdavimo data, laikas.

7. Pranešant apie užkrečiamųjų ligų protrūkius, turi būti pateikti šie duomenys:

7.1. protrūkio vieta (administracinė teritorija, įstaiga, įmonė, adresas);

7.2. susirgusiųjų diagnozė pagal patvirtintus užkrečiamųjų ligų atvejų apibrėžimus;

7.3. ligos sukėlėjas, tipas, kiti epidemiologiniai žymenys;

7.4. susirgusiųjų, turėjusių riziką asmenų skaičius, iš jų hospitalizuotų skaičius;

7.5. klinikiniai ligos požymiai;

7.6. susirgusiųjų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes, gyvenamąją vietą, užsiėmimą (darbovietė, vaikų ugdymo įstaiga ir kt.);

7.7. bandinių, paimtų mikrobiologiniam ištyrimui iš turėjusių sąlytį su ligoniu asmenų, rizikos grupės asmenų, maistą tvarkančių asmenų, skaičius, taip pat įtariamo ir kito maisto, vandens, maisto tvarkymo vietos aplinkos plovinių bandinių skaičius;

7.8. atliktų laboratorinių tyrimų rezultatai;

7.9. įtariamas infekcijos plitimo būdas (maistas, vanduo, žmogus-žmogui ir kt.);

7.10. faktoriai, turėję įtakos protrūkiui atsirasti (pvz., bloga asmens higiena, netinkamas maisto šiluminis apdorojimas, kryžminis maisto užteršimas, netinkamas laikymas, tvarkymas ir kt.);

7.11. organizuotos ir taikytos būtinos priešepideminės ir kito poveikio priemonės židiniui lokalizuoti ir likviduoti;

7.12. nurodyti, kokioms institucijoms ir žiniasklaidai pateikta informacija;

7.13. duomenys apie ligonius pateikti 1 lentelėje (pavyzdys):

 

1 lentelė. Duomenys apie užkrečiamosios ligos protrūkį

 

Datos (mėnuo, diena)

Iš viso

 

 

 

 

ir t. t.

 

Susirgusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

Kreipėsi medicinos pagalbos

 

 

 

 

 

Hospitalizuotų skaičius

 

 

 

 

 

Gydomų ambulatoriškai skaičius

 

 

 

 

 

Mikrobiologiškai ištirtų asmenų skaičius

 

 

 

 

 

Patvirtintų laboratoriškai atvejų skaičius

 

 

 

 

 

______________


Užkrečiamųjų ligų ir specialių sveikatos

problemų, dėl kurių turi būti vykdoma

epidemiologinė priežiūra, sąrašo ir

informacijos teikimo tvarkos

priedas

 

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR SVEIKATOS PROBLEMŲ SĄRAŠAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

Eil. Nr.

Ligos, sveikatos problemos pavadinimas

Informacijos teikimas

1.

Difterija

Apie kiekvieną atvejį

2.

B grupės Haemophilus influenzae infekcija

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

3.

Gripas

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

4.

Tymai

Apie kiekvieną atvejį

5.

Epideminis parotitas

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

6.

Kokliušas

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

7.

Poliomielitas

Apie kiekvieną atvejį

8.

Raudonukė

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

9.

Raupai

Apie kiekvieną atvejį

10.

Stabligė

Apie kiekvieną atvejį

11.

Chlamidijų sukelta infekcija

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

12.

Gonokokinė infekcija

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

13.

ŽIV infekcija

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

14.

Sifilis

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

15.

Hepatitas A

Apie protrūkį

16.

Hepatitas B

Apie protrūkį

17.

Hepatitas C

Apie protrūkį

18.

Hepatitas D

Apie protrūkį

19.

Hepatitas E

Apie protrūkį

20.

Amebiazė

Apie protrūkį

21.

Juodligė

Apie kiekvieną atvejį

22.

Botulizmas

Apie protrūkį

23.

Kampilobakteriozė

Apie protrūkį

24.

Kriptosporidiazė

Apie protrūkį

25.

Gardiazė

Apie protrūkį

26.

Enterohemoraginės E. coli sukelta infekcija

Apie protrūkį

27.

Leptospirozė

Apie protrūkį

28.

Listeriozė

Apie protrūkį

29.

Salmoneliozė

Apie protrūkį

30.

Šigeliozė

Apie protrūkį

31.

Toksoplazmozė

Apie protrūkį

32.

Trichineliozė

Apie protrūkį

33.

Jersiniozė

Apie protrūkį

34.

Vidurių šiltinė

Apie protrūkį

35.

Paratifai A, B, C

Apie protrūkį

36.

Kitos bakterinės ir virusinės žarnyno infekcijos, maisto toksinės infekcijos

Apie protrūkį

37.

Užkrečiama spongiforminės encefalopatijos atmaina(Creutzfeldt-Jakobo ligos variantas)

Apie kiekvieną atvejį

38.

Legioneliozė

Apie kiekvieną atvejį

39.

Meningokokinė infekcija

Apie kiekvieną atvejį

40.

Pneumokokinė infekcija

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

41.

Kvėpavimo organų tuberkuliozė

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

42.

Sunkus ūmus respiracinis sindromas

Apie kiekvieną atvejį

43.

Bruceliozė

Apie kiekvieną atvejį

44.

Echinokokozė

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

45.

Erkinis encefalitas

Apie protrūkį

46.

Laimo liga

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

47.

Pasiutligė

Apie kiekvieną atvejį

48.

Ku-karštligė

Apie kiekvieną atvejį

49.

Toksokarozė

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

50.

Tuliaremija

Apie kiekvieną atvejį

51.

Paukščių gripas

Apie kiekvieną atvejį

52.

Cholera

Apie kiekvieną atvejį

53.

Maliarija

Apie kiekvieną atvejį

54.

Maras

Apie kiekvieną atvejį

55.

Beždžionių raupai

Apie kiekvieną atvejį

56.

Virusinės hemoraginės karštinės

Apie kiekvieną atvejį

57.

Kitos hemoraginės karštligės, encefalomielitai ir encefalitai

Apie kiekvieną atvejį

58.

Hospitalinės infekcijos

Apie protrūkį

59.

Atsparumas antimikrobiniams preparatams

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

______________