LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2003 m. VASARIO 17 d. ĮSAKYMO Nr. 1K-040 „DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. balandžio 22 d. Nr. 1K-159

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 18-785; 2004, Nr. 92-3373; 2010, Nr. 61-3022):

1.1. išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2002, Nr. 123-5548; 2007, Nr. 68-2654) 1 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2114 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio nuostatas“ (Žin., 2003, Nr. 2-53; 2011, Nr. 22-1061), Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2002, Nr. 55-2185; 2004, Nr. 56-1941), 8, 27 punktais,“;

1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtintose Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse:

1.2.1. išdėstau 3 punktą taip:

3. Gyventojas privalo pildyti atskirus pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus pagal visas vykdomas individualios veiklos rūšis. Gyventojas, veiklos pajamoms apskaityti naudojantis kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas privalo nurodyti kasos aparato kasos operacijų žurnale, kurio formą ir pildymo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. Notarai, kurie pildo notarinį registrą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos notariato įstatymu (Žin., 1992, Nr. 28-810), gali pildyti tik Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo išlaidų dalį.“;

1.2.2. išdėstau 10 punktą taip:

10. Reikalavimus dėl šių taisyklių 8.1 punkte nurodyto dokumento nustato Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 (Žin., 2002, Nr. 127-5760; 2011, Nr. 49-2399). Gyventojas, išrašydamas šių taisyklių 8.1 punkte nurodytą dokumentą, nepildo rekvizito „verslo liudijimo numeris“, tačiau į jį įrašo arba individualios veiklos vykdymo pažymos, arba nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos numerį.“;

1.2.3. įrašau 34.7 punkte vietoj žodžių „privalomojo socialinio, sveikatos“ žodžius „valstybinio socialinio draudimo, privalomojo“.

1.2.4. įrašau 38.7 punkte vietoj žodžių „privalomojo socialinio, sveikatos“ žodžius „valstybinio socialinio draudimo, privalomojo“.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2011 m. gegužės 1 d.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ