LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 673 „DĖL PRIVALOMOJO EPIDEMIOLOGINIO REGISTRAVIMO, PRIVALOMOJO INFORMACIJOS APIE EPIDEMIOLOGINIO REGISTRAVIMO OBJEKTUS TURINIO IR INFORMACIJOS PRIVALOMOJO PERDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 9 d. Nr. V-10

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444) ir išdėstau 12 punktą taip:

„12. Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities vidaus reikalų įstaigų, akredituotų sveikatos priežiūros veiklai, uždarosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžios laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros tarnybos informaciją apie pavojingas ir ypač pavojingas užkrečiamąsias ligas šiuo įsakymu patvirtintos tvarkos 4 ir 6 punktuose nustatytu laiku teikia visuomenės sveikatos centrams apskrityse pagal privalomą sveikatos statistikos apskaitos formą Nr. 058-089-151/a (pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimą), o Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnyba pagal formą Nr. KAM 40-058-1/a.

12.1. Visuomenės sveikatos centrai apskrityse informuoja Sveikatos priežiūros tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie jų apskrities teritorijoje esančiose Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities vidaus reikalų įstaigose, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Sveikatos priežiūros tarnybą apie Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose laisvės atėmimo vietose išaiškintus pavojingų ar ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkius Užkrečiamųjų ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių turi būti atliekama epidemiologinė priežiūra sąrašo ir informacijos teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-397 (Žin., 2004, Nr. 90-3317), 2 punkte nustatytu laiku“.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 467 „Dėl informacijos apie privalomojo epidemiologinio registravimo objektus, kurie užregistruoti Krašto apsaugos ministerijos, Teisingumo ministerijos ar Vidaus reikalų ministerijos įstaigose ar kariniuose vienetuose, privalomojo perdavimo Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui ir teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms tvarkos ir užkrečiamųjų ligų epidemiologinės analizės, prognozės bei sergančiųjų sveikatos priežiūros vertinimo duomenų perdavimo krašto apsaugos ministrui, Kalėjimų departamento prie teisingumo ministerijos direktoriui ar vidaus reikalų ministrui ir Lietuvos respublikos vyriausiajam epidemiologui tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 96-4228).

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS