Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BIRŽELIO 23 D. NUTARIMO NR. 694 „DĖL IMPORTUOTOJŲ IR EKSPORTUOTOJŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO Į MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRĄ IR MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. spalio 13 d. Nr. 1468

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 694 „Dėl Importuotojų ir eksportuotojų registro reorganizavimo į Muitinės prievolininkų registrą ir Muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 79-2862):

1.1. Išdėstyti antraštę taip:

DĖL MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“.

1.2. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 73-2517) 57 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 197/2010 (OL 2007 L 60, p. 9) (toliau – Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos), nuostatomis, susijusiomis su asmenų registravimu ir identifikavimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.3. Pripažinti netekusiu galios 1 punktą.

1.4. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Nustatyti, kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga:

3.1. atsako už asmenų registravimą ir ekonominių operacijų vykdytojų registravimo ir identifikavimo kodų (toliau – EORI kodas) suteikimą;

3.2. perduoda Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 4o straipsnio 4–6 dalyse nurodytą informaciją į 4o straipsnio 1 dalyje nurodytą centrinę elektroninę informacijos ir ryšių sistemą.“

1.5. Išdėstyti nauja redakcija nurodytu nutarimu patvirtintus Muitinės prievolininkų registro nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Visi iki 2009 m. liepos 1 d. Muitinės prievolininkų registre sukaupti duomenys apie:

2.1.1. Lietuvos Respublikos juridinius asmenis – ir toliau lieka Muitinės prievolininkų registre, o šiems asmenims suteikti identifikavimo kodai Muitinės prievolininkų registre yra galiojantys ir naudojami kaip EORI kodai;

2.1.2. kitus asmenis ir jiems suteiktus identifikavimo kodus – Muitinės prievolininkų registre perkeliami į registro centrinės duomenų bazės archyvą ir saugomi jame neterminuotai.

2.2. Šis nutarimas įsigalioja ir registras pagal šį nutarimą pradeda veikti nuo 2011 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 694

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. spalio 13 d.

nutarimo Nr. 1468 redakcija)

 

MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Muitinės prievolininkų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Muitinės prievolininkų registro (toliau – registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro objektų registravimą, registro tvarkymą, jo duomenų naudojimą ir tvarkymą, registro sąveiką su kitais registrais, registro duomenų mainus su užsienio valstybėmis ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 197/2010 (OL 2010 L 60, p. 9) (toliau – Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos), 4o straipsnio 1 dalyje nurodyta centrine elektronine informacijos ir ryšių sistema (toliau – centrinė elektroninė informacijos ir ryšių sistema), registro duomenų saugą, registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 73-2517) (toliau – Muitinės įstatymas) 57 straipsnyje, Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatose nustatytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti, įstatymų ir Nuostatų nustatytais atvejais registro duomenų gavėjams teikti registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 307), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1), Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatose, Muitinės įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) (toliau – Valstybės registrų įstatymas).

4. Registro objektai yra:

4.1. Lietuvos Respublikoje registruoti asmenys, vykdantys ar numatantys vykdyti veiklą, reglamentuojamą Europos Bendrijos muitų teisės aktų (toliau – muitų teisės aktai);

4.2. trečiosiose šalyse registruoti asmenys, kuriems nesuteiktas EORI kodas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys ar numatantys vykdyti Lietuvos Respublikoje veiklą, reglamentuojamą muitų teisės aktų;

4.3. kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse registruoti asmenys, kuriems EORI kodas nesuteiktas valstybės narės, kurioje jie įsteigti, muitinės arba paskirtosios institucijos, atsakingos už šių asmenų registravimą ir EORI kodų suteikimą, kai tai susiję su muitinės formalumų atlikimu Lietuvos Respublikoje.

5. Asmens duomenų tvarkymo registre tikslas – asmens registravimas ir identifikavimas jam vykdant veiklą, reglamentuojamą muitų teisės aktų.

6. Registro duomenys kaupiami vienoje registro centrinėje duomenų bazėje.

7. Registro duomenų teikėjai yra Nuostatų 4 punkte nurodyti asmenys.

8. Registras tvarkomas vadovaujantis Valstybės registrų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas), Nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

9. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) yra vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga ir asmens duomenų valdytojas. Muitinės informacinių sistemų centras ir teritorinės muitinės yra registro tvarkymo įstaigos ir asmens duomenų tvarkytojai.

10. Muitinės departamentas metodiškai vadovauja registrui ir atlieka kitas Nuostatuose nustatytas funkcijas.

11. Muitinės departamentas privalo:

11.1. koordinuoti ir teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti registro tvarkymo įstaigų darbą;

11.2. atlikti registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

11.3. užtikrinti tinkamą registro tvarkymo įstaigų darbą;

11.4. analizuoti ir apibendrinti pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo, teikti nurodymus registro tvarkymo įstaigoms;

11.5. Nuostatų nustatyta tvarka teikti suinteresuotiems asmenims informaciją apie registro veiklą;

11.6. užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Valstybės registrų įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais;

11.7. organizuoti ir koordinuoti registro tvarkymo įstaigų muitinės pareigūnų ir kitų darbuotojų, registruojančių registro objektus ir tvarkančių registro duomenis, mokymą, rengti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, kitus su kvalifikacijos tobulinimu susijusius metodinius dokumentus;

11.8. planuoti metinį ir perspektyvinį registro biudžetus ir kontroliuoti, kaip jie vykdomi.

12. Muitinės departamentas turi teisę:

12.1. rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga;

12.2. organizuoti registro kompiuterinės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimą, nustatyti šios įrangos priežiūros reikalavimus, spręsti registro modernizavimo ir plėtros klausimus;

12.3. nustatyti darbo su registru organizavimo principus ir tvarką;

12.4. atlikti kitus Nuostatuose numatytus veiksmus.

13. Muitinės departamentas atlieka šias funkcijas:

13.1. tvirtina registro objektų registravimo į registrą, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo atnaujinimo taisykles ir kontroliuoja, kad jų būtų laikomasi;

13.2. sudaro su vadovaujančiosiomis kitų valstybės ir žinybinių registrų tvarkymo įstaigomis registrui funkcionuoti būtinų duomenų teikimo sutartis;

13.3. atlieka kitas Valstybės registrų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

14. Muitinės informacinių sistemų centras atlieka šias funkcijas:

14.1. rengia, tikslina ir teikia Muitinės departamentui tvirtinti registro duomenų saugos nuostatų projektą;

14.2. tvarko registro duomenis ir administruoja registrą, užtikrina tinkamą registro veikimą ir registro duomenų saugą registro centrinėje duomenų bazėje;

14.3. užtikrina, kad tinkamai veiktų registro tvarkymo kompiuterinė, programinė ir komunikacijos įranga, tobulina ją;

14.4. perkelia registro duomenis į registro centrinės duomenų bazės archyvą, tvarko jį ir užtikrina jo duomenų saugą;

14.5. užtikrina registro sąveiką su susijusiais valstybės registrais, sutarčių su vadovaujančiosiomis kitų valstybės registrų tvarkymo įstaigomis nustatyta tvarka perduoda registro duomenis ir priima susijusių valstybės registrų duomenis;

14.6. teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams, turintiems teisę šiuos duomenis gauti, ir registruoja juos, priima registro duomenų teikėjų ir gavėjų užklausas, susijusias su registre kaupiamais (saugomais) duomenimis, ir atsako į jas, tvarko registro duomenų gavimo ir perdavimo apskaitą – fiksuoja registro duomenų teikėjus ir gavėjus, iš teikėjų gautus arba gavėjams perduotus duomenis, jų perdavimo laiką, turinį ir tikslą;

14.7. užtikrina nuolatinį duomenų atnaujinimą registre;

14.8. konsultuoja registro tvarkymo įstaigas, registruojančias registro objektus, registro tvarkymo klausimais;

14.9. praneša susijusių registrų tvarkymo įstaigoms apie pastebėtas klaidas iš susijusių registrų gautuose duomenyse;

14.10. užtikrina registro duomenų teikimo funkcionalumą su Integruotos muitinės informacinės sistemos (toliau – Integruota MIS) posistemiais ir Nuostatų 50.3 punkte nurodyta informacine sistema;

14.11. registro tvarkymo kompiuterinės, programinės ar komunikacijos įrangos trikdžių atvejais informuoja apie tai susijusių registrų tvarkymo įstaigas;

14.12. atlieka kitas Nuostatų, Valstybės registrų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

15. Muitinės informacinių sistemų centras privalo užtikrinti, kad:

15.1. registras veiktų nepertraukiamai;

15.2. registras būtų tvarkomas vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais, būtų laikomasi registro duomenų saugos ir kitų teisės aktų reikalavimų;

15.3. registro funkcionavimui užtikrinti būtini duomenys, gaunami iš susijusių registrų, Integruotos MIS posistemių ir Nuostatų 50.3 punkte nurodytos informacinės sistemos, būtų nuolat atnaujinami;

15.4. registro duomenų gavėjai, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus.

16. Muitinės informacinių sistemų centras turi teisę:

16.1. teikti Muitinės departamentui pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo;

16.2. Nuostatų nustatyta tvarka ir atvejais išregistruoti registro objektą;

16.3. atsisakyti teikti registro duomenis dėl priežasčių, nurodytų Valstybės registrų įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje.

17. Teritorinės muitinės atlieka šias funkcijas:

17.1. Muitinės departamento nustatyta tvarka registruoja Nuostatų 4 punkte nurodytus registro objektus ir suteikia registro objektui EORI kodą;

17.2. tvarko registro duomenis, atlieka registro duomenų analizę ir užtikrina, kad klaidingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys ar jų pasikeitimai būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

17.3. konsultuoja asmenis registravimo į registrą klausimais;

17.4. Nuostatų nustatyta tvarka teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams, turintiems teisę šiuos duomenis gauti;

17.5. užtikrina registro objektui registruoti pateiktų duomenų ir dokumentų saugą;

17.6. atlieka kitas Nuostatų, Valstybės registrų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

18. Teritorinės muitinės privalo užtikrinti, kad:

18.1. registro duomenys atitiktų registro tvarkymo įstaigai registruoti pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

18.2. registravimo metu į registro centrinę duomenų bazę įvesti klaidingi, netikslūs, neišsamūs registro objekto registravimo duomenys arba registro objekto registravimo duomenų pasikeitimai būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

18.3. registro duomenų gavėjai, kuriems pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus;

18.4. būtų laikomasi nustatytųjų registro duomenų saugos reikalavimų;

18.5. administracinės, techninės ir organizacinės duomenų saugos priemonės atitiktų registro duomenų saugos reikalavimus ir būtų kontroliuojama, kaip laikomasi šių priemonių.

19. Teritorinės muitinės turi teisę:

19.1. nustatytąja tvarka sustabdyti registro objekto registravimą registre;

19.2. reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad registro objektui registruoti būtini duomenys ar jų pakeitimai būtų pateikti laiku;

19.3. skirti registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustatoma, kad registruoti pateikti duomenys ar dokumentai neteisingi, netikslūs ir (arba) neatitinka teisės aktų reikalavimų;

19.4. teikti Muitinės departamentui pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo;

19.5. atsisakyti teikti registro duomenis dėl priežasčių, nurodytų Valstybės registrų įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje.

 

III. REGISTRO DUOMENYS

 

20. Registre kaupiami šie bendri visiems registro objektams duomenys:

20.1. registro objektui suteiktas EORI kodas;

20.2. registro objekto pavadinimas arba vardas ir pavardė;

20.3. fizinį asmenį identifikuojantis kodas:

20.3.1. fizinio asmens kodas – Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje registruotam fiziniam asmeniui;

20.3.2. asmens dokumento (paso arba kelionės dokumento) numeris – trečiojoje šalyje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje registruotam fiziniam asmeniui;

20.4. juridinio asmens teisinės registracijos kodas;

20.5. registro objekto buveinės arba gyvenamosios vietos adresas;

20.6. asmens tipo kodas;

20.7. registro objekto (išskyrus fizinį asmenį) įsteigimo data;

20.8. kontaktinė informacija: asmens ryšiams su muitine – vardas ir pavardė, adresas ir bent vienas iš šių duomenų: telefono, fakso numeris, el. pašto adresas;

20.9. Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje asmeniui suteiktas PVM mokėtojo kodas (-ai);

20.10. Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir (arba) trečiojoje šalyje asmeniui suteiktas mokesčių mokėtojo kodas (-ai);

20.11. registro objekto įregistravimo registre data;

20.12. registro objekto duomenų keitimo data (-os);

20.13. registro objekto išregistravimo iš registro data ir priežastis;

20.14. duomenų atnaujinimo registre data.

21. Registre kaupiami šie duomenys apie Lietuvos Respublikos juridinius asmenis:

21.1. juridinio asmens teisinis statusas ir teisinio statuso įgijimo data;

21.2. juridinio asmens statusas santykiuose su muitine (pavyzdžiui, įgaliotasis ekonominių operacijų vykdytojas, muitinės tarpininkas, TIR procedūros vykdytojas ir panašiai);

21.3. juridinio asmens pagrindinės ekonominės veiklos rūšies kodas.

22. Registre kaupiami kiti registro objektą apibūdinantys duomenys:

22.1. trečiosios šalies kompetentingos institucijos asmeniui suteiktas kitas, ne teisinės registracijos, identifikavimo kodas;

22.2. trečiojoje šalyje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje registruoto fizinio asmens gimimo data.

23. Registro objektui suteikiamo EORI kodo struktūra turi atitikti Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 38 priedo II antraštinėje dalyje nustatytą EORI kodo struktūrą. EORI kodą sudarančių simbolių ir skaičių seka nustatoma Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

24. Be Nuostatų 45 punkte nurodytų valstybės registrų, registro funkcionavimui užtikrinti (registruojamiems objektams tikrinti) naudojami šie Muitinės departamento tvarkomi sąrašai ir klasifikatoriai:

24.1. Muitinės įstaigų klasifikatorius;

24.2. Muitinės tarpininkų sąrašas;

24.3. Muitinės skolininkų sąrašas;

24.4. TIR procedūros vykdytojų sąrašas;

24.5. Muitinės ir kitų valstybės institucijų prižiūrimų sandėlių sąrašas.

25. Registruojami objektai registre klasifikuojami pagal:

25.1. dviraidį šalies kodą, nustatytą 2003 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos išorinės prekybos Bendrijos statistikai tarp valstybių narių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 48 tomas, p. 105);

25.2. tik šiam registrui naudojamą asmens tipo (pavyzdžiui, fizinis asmuo, juridinis asmuo, užsienio valstybės diplomatinė atstovybė arba tarptautinės organizacijos padalinys Lietuvos Respublikoje) klasifikatorių.

 

IV. OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

26. Registro duomenų teikėjai yra Nuostatų 4 punkte išvardyti asmenys.

27. Asmuo registre registruojamas vieną kartą, teritorinei muitinei pateikus Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytos formos prašymą ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytus asmeniui registruoti būtinus dokumentus.

28. Teritorinė muitinė, gavusi asmens prašymą, Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka patikrina, ar asmeniui nesuteiktas EORI kodas. Nustačiusi, kad asmeniui jau suteiktas EORI kodas, Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka prašyme įrašo asmens EORI kodą ir grąžina prašymą jį pateikusiam asmeniui.

Nustačiusi, kad asmeniui nesuteiktas EORI kodas, teritorinė muitinė Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka patikrina prašyme pateiktus duomenis. Siekiant užtikrinti registravimo registre procedūros teisingumo ir teisėtumo prevenciją, Lietuvos Respublikoje registruotų asmenų pateiktuose prašymuose nurodyti duomenys tikrinami informacinių technologijų priemonėmis juos palyginant su kitų valstybės registrų duomenimis. Kitų, ne Lietuvos Respublikoje registruotų asmenų, pateiktuose prašymuose nurodyti duomenys tikrinami juos palyginant su registruoti pateiktų dokumentų duomenimis.

29. Teritorinė muitinė, nustačiusi, kad prašyme pateikti duomenys teisingi, priima sprendimą įregistruoti asmenį registre ir suteikti jam EORI kodą. Registravimo duomenys, nurodyti Nuostatų 20.1–20.11, 21.1–21.3, 22.1 ir 22.2 punktuose, į registro centrinę duomenų bazę įrašomi informacinių technologijų priemonėmis suformavus pranešimą apie EORI kodo suteikimą asmeniui (asmens įregistravimą). Suformuotas pranešimas apie EORI kodo suteikimą išspausdinamas ir įteikiamas asmeniui Muitinės departamento nustatyta tvarka.

30. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai teritorinė muitinė atlieka visus šiuos veiksmus:

30.1. priima sprendimą įregistruoti registro objektą;

30.2. suteikia registro objektui EORI kodą;

30.3. suformuoja ir įrašo duomenis į registro centrinę duomenų bazę.

31. Registro duomenų teikėjai Muitinės departamento nustatyta tvarka ir terminais privalo informuoti apie bet kuriuos registro objekto duomenų pasikeitimus juos registre įregistravusią (EORI kodą suteikusią) teritorinę muitinę, kuri Muitinės departamento nustatyta tvarka į registro centrinę duomenų bazę įveda pasikeitusius duomenis. Registro duomenų teikėjai, jeigu tai įmanoma, informaciją apie duomenų pasikeitimus teritorinei muitinei teikia elektroniniu būdu.

32. Registro objektas iš registro išregistruojamas Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka:

32.1. Lietuvos Respublikoje registruotam juridiniam asmeniui pasibaigus;

32.2. mirus Lietuvos Respublikoje registruotam fiziniam asmeniui;

32.3. registre registruoto asmens prašymu;

32.4. pasibaigus asmeniui suteikto EORI kodo galiojimui ir gavus atitinkamus duomenis apie tai iš Nuostatų 50.3 punkte nurodytos sistemos.

33. Duomenis apie registro objekto išregistravimą Muitinės informacinių sistemų centras įrašo į registro centrinę duomenų bazę, kurioje jie saugomi vienus metus. Pasibaigus šiam laikotarpiui:

33.1. juridinių asmenų duomenys perkeliami į registro centrinės duomenų bazės archyvą ir saugomi jame neterminuotai;

33.2. fizinių asmenų duomenys perkeliami į registro centrinės duomenų bazės archyvą ir saugomi 10 metų, po to sunaikinami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 4 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus tuos duomenis, kurie teisės aktų nustatytais atvejais perduodami valstybės archyvams.

34. Muitinės informacinių sistemų centras duomenis apie registro objekto išregistravimą praneša visiems susijusiems registrams duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka.

35. Teritorinė muitinė, registro objekto registravimo registre metu nustačiusi, kad nepateikti registruoti būtini dokumentai arba registruoti pateikti negaliojantys dokumentai, arba Lietuvos Respublikoje registruotas asmuo (juridinis asmuo, asmenų bendrija) registravimo metu baigė savo veiklą dėl likvidavimo (po reorganizavimo) ar yra bankrutavęs, arba susijusiuose registruose nėra jokios informacijos apie registruojamą Lietuvos Respublikos asmenį, Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka sustabdo registravimo procedūrą.

36. Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka registravimo procedūra sustabdoma, jeigu teritorinė muitinė registro objekto registravimo registre metu nustato registruoti pateiktų duomenų netikslumų (pavyzdžiui, prašyme pateikti duomenys nesutampa su registruoti pateiktuose dokumentuose esančiais duomenimis). Apie nustatytus netikslumus nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) informuojamas registro duomenų teikėjas. Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka registravimo procedūra gali būti atnaujinta tik registro duomenų teikėjui ištaisius nustatytus netikslumus.

37. Teritorinė muitinė, Lietuvos Respublikoje registruoto asmens registravimo registre metu nustačiusi, kad registro funkcionavimui užtikrinti iš susijusių registrų gauti duomenys ir registro duomenų teikėjo pateikti duomenys nesutampa, gali tęsti registro objekto registravimo procedūrą, jeigu šių duomenų netikslumai neesminiai (pavyzdžiui, pasikeitęs registruojamo asmens buveinės arba gyvenamosios vietos adresas, telefono arba fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir panašiai).

38. Teritorinė muitinė, nustačiusi, kad į registro centrinę duomenų bazę neteisingi duomenys įrašyti dėl jos kaltės, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas ištaisyti klaidą ir informuoti apie tai registro duomenų teikėją ir Muitinės informacinių sistemų centrą. Muitinės informacinių sistemų centras apie tai informuoja susijusių registrų tvarkymo įstaigas ir kitus subjektus, kuriems perduoti neteisingi duomenys.

39. Muitinės informacinių sistemų centras pasikeitusius duomenis apie asmenis registro centrinėje duomenų bazėje atnaujina ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų apie pasikeitusius registravimo duomenis gavimo.

40. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, Muitinės informacinių sistemų centrui arba teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso Lietuvos Respublikoje registruotas asmuo arba kurioje ne Lietuvos Respublikoje registruotam asmeniui suteiktas EORI kodas, raštu pateikęs prašymą, turi teisę susipažinti su registre tvarkomais jo duomenimis.

41. Asmuo, susipažinęs su registre tvarkomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi duomenys. Gavę šį reikalavimą ir jį pagrindžiančius dokumentus, Muitinės informacinių sistemų centras arba teritorinė muitinė privalo per 5 darbo dienas nuo tokio reikalavimo gavimo ištaisyti nustatytus netikslumus ir informuoti apie tai asmenį.

42. Duomenys keičiami ir kaupiami registre senus įrašus papildant naujais. Ištaisomi tik neteisingi, netikslūs, papildomi tik neišsamūs arba pašalinami tik nereikalingi duomenys. Pakeisti įrašai perkeliami į registro centrinės duomenų bazės archyvą ir saugomi jame, iki registro objektas išregistruojamas iš registro.

43. Registre esantys neteisingi, netikslūs duomenys gali būti taisomi, neišsamūs papildomi arba nereikalingi pašalinami ir Muitinės informacinių sistemų centro ar teritorinės muitinės iniciatyva.

44. Duomenų, įrašomų į registro centrinę duomenų bazę, teisingumui užtikrinti informacinių technologijų priemonėmis atliekama loginė jų patikra.

 

V. REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

45. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami kitų valstybės registrų duomenys:

45.1. Juridinių asmenų registro;

45.2. Mokesčių mokėtojų registro;

45.3. Lietuvos Respublikos gyventojų registro.

46. Iš Nuostatų 45 punkte nurodytų valstybės registrų gaunami šie Lietuvos Respublikoje registruotų asmenų duomenys:

46.1. Juridinių asmenų registro – Nuostatų 20.2, 20.4, 20.5, ir 21.1 punktuose nurodyti duomenys;

46.2. Mokesčių mokėtojų registro – Nuostatų 20.9, 20.10 ir 21.3 punktuose nurodyti duomenys;

46.3. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 20.2, 20.5 ir 20.3.1 punktuose nurodyti duomenys.

47. Duomenys iš Nuostatų 45 punkte nurodytų valstybės registrų gaunami automatiniu būdu pagal Muitinės departamento sutartis, sudarytas su vadovaujančiosiomis tų registrų tvarkymo įstaigomis.

48. Muitinės informacinių sistemų centras:

48.1. apie pastebėtas Nuostatų 45 punkte nurodytų valstybės registrų pateiktų duomenų klaidas informuoja duomenis pateikusias registrų tvarkymo įstaigas;

48.2. gavęs iš Nuostatų 45 punkte nurodytų valstybės registrų informaciją apie nustatytus jiems perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus; jeigu dėl netikslumų ištaisymo būtina kreiptis į registro duomenų teikėją, šis terminas pratęsiamas iki netikslumams ištaisyti būtinų duomenų gavimo dienos.

49. Muitinės informacinių sistemų centras, ištaisęs registro duomenų netikslumus, apie tai nedelsdamas informuoja Nuostatų 45 punkte nurodytų valstybės registrų tvarkymo įstaigas ir registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR TEIKIMAS

 

50. Registro funkcionavimui užtikrinti taip pat naudojamos šios informacinės sistemos:

50.1. VIES (VAT Information Exchange System) informacinė sistema;

50.2. AEO (Authorised Economic Operators) informacinė sistema;

50.3. centrinė elektroninė informacijos ir ryšių sistema.

51. Nuostatų 50.1 ir 50.2 punktuose nurodytos informacinės sistemos atitinkamai naudojamos Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje asmeniui suteikto PVM mokėtojo kodo ir Europos Sąjungoje registruotam asmeniui suteikto įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statuso galiojimui patikrinti.

52. Iš Nuostatų 50.3 punkte nurodytos sistemos į registrą perkeliami tik kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse registruotų asmenų, vykdančių Lietuvos Respublikoje veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų, duomenys, nurodyti Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 4o straipsnio 4 ir 5 dalyse, ir jų atnaujinimai. Duomenys ir jų atnaujinimai į registrą perkeliami automatiniu būdu.

53. Iš registro į Nuostatų 50.3 punkte nurodytą sistemą perduodami tik Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 4o straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyti Nuostatų 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytų asmenų registravimo duomenys ir jų atnaujinimai. Duomenys ir jų atnaujinimai į Nuostatų 50.3 punkte nurodytą sistemą perduodami automatiniu būdu.

54. Registro objekto registravimo metu registro duomenų teikėjui pateikus raštišką sutikimą, viešai gali būti skelbiami Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 38d priedo 1, 2 ir 3 punktuose išvardyti asmens duomenys.

55. Registro duomenis registro duomenų gavėjams teikia registro tvarkymo įstaigos. Registro duomenys teikiami neatlygintinai.

56. Registro duomenis teikia:

56.1. Muitinės informacinių sistemų centras:

56.1.1. kitiems registrams – pagal duomenų teikimo sutartis;

56.1.2. kitiems subjektams – kitų teisės aktų numatytais pagrindais ir tvarka;

56.2. teritorinės muitinės – registro duomenų teikėjams registre tvarkomus jų duomenis.

57. Gautais duomenimis registro duomenų gavėjas negali naudotis kitaip ar naudoti jų kitam tikslui, negu nustatyta juos perduodant, taip pat perduoti tretiesiems asmenims pakeistų ar patikslintų duomenų, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip. Duomenų gavėjai, išskyrus valstybės registrus ir Nuostatų 50.3 punkte nurodytą sistemą, neturi teisės kaupti gautų registro duomenų informacinėse sistemose ir (arba) teikti šių duomenų atlygintinai tretiesiems asmenims.

58. Registro duomenų teikimas negali būti apribotas kitaip negu nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

59. Registro duomenis registro tvarkymo įstaigos teikia šiais būdais:

59.1. perduoda automatiniu būdu;

59.2. išduoda pažymas ar kitus dokumentus;

59.3. teikia registro išrašus ir kitus duomenis (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis);

59.4. kitais teisės aktų nustatytais būdais.

60. Registro duomenys apie fizinius asmenis naudojami ir teikiami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

61. Muitinės informacinių sistemų centro ir teritorinių muitinių išduodami registro duomenų išrašai tvirtinami antspaudu ir spaudu „Išrašas tikras“ arba „Kopija tikra“ (išskyrus tuos atvejus, kai tokio patvirtinimo nereikalaujama). Patvirtinti registro duomenų išrašai turi tą pačią juridinę galią kaip ir registro duomenys.

62. Registro tvarkymo įstaigai atsisakius teikti duomenis dėl priežasčių, nurodytų Valstybės registrų įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje, registro duomenų gavėjas gali apskųsti šį atsisakymą Muitinės įstatymo 89–92 straipsnių nustatyta tvarka.

63. Asmenys, pažeidę Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Lietuvos muitinės interneto svetainėje pateikiama informacija apie asmenų registravimo registre tvarką ir tikslus, registro tvarkymo įstaigas ir jų funkcijas, asmenų teisę susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, klaidingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, asmenų prievolę pranešti apie bet kokius registre saugomų jų duomenų pasikeitimus.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

65. Europos Sąjungos valstybių narių, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir trečiųjų šalių asmenims registre saugomi duomenys apie juos teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

66. Registro duomenų saugą reglamentuoja Valstybės registrų įstatymo 20 straipsnis, Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), jų pagrindu parengti, suderinti ir vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos patvirtinti registro duomenų saugos nuostatai ir kiti duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai.

67. Už registro duomenų saugą atsako Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras ir teritorinės muitinės.

68. Registro duomenų saugos priemonės turi garantuoti:

68.1. registro duomenų apsaugą jų registravimo, perdavimo ryšių kanalais, saugojimo, apdorojimo ir naudojimosi jais metu;

68.2. registro duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, atskleidimo, pakeitimo, naudojimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

69. Muitinės pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, tvarkantys registro duomenis, privalo įsipareigoti saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Įsipareigojimas saugoti duomenų paslaptį galioja ir nutraukus su registro duomenų tvarkymu susijusią veiklą.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

70. Registro kūrimo ir tvarkymo išlaidos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kitų teisės aktų nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

71. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

72. Likviduojamo registro duomenys gali būti perduoti kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

_________________