LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. birželio 19 d. Nr. 748

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 55-1064; 2000, Nr. 95-2968) 88 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatus (pridedama).

2. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai iki 2001 m. liepos 1 d. patvirtinti sunkių traumų klasifikacinius požymius.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 715 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų ir Saugos darbe specialistų tobulinimosi nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 62-1224) 1 punktą;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 488 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 715 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų ir Saugos darbe specialistų tobulinimosi nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 40-1074);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 18 d. nutarimą Nr. 946 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 715 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų ir Saugos darbe specialistų tobulinimosi nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 71-2095).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Rolandas Paksas

 

L. e. socialinės apsaugos

ir darbo ministro pareigas                                                     Vilija Blinkevičiūtė

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 748

 

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai nustato lengvų, sunkių, mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe ir pakeliui į darbą ar iš darbo (toliau vadinama – nelaimingi atsitikimai darbe) tyrimo, apskaitos, tyrimo dokumentų saugojimo, skundų ir pareiškimų, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe tyrimu, nagrinėjimo tvarką.

2. Vadovaujantis šiais nuostatais, tiriami nelaimingi atsitikimai darbe, įvykę asmenims:

2.1. dirbantiems pagal darbo sutartį;

2.2. įgijusiems įstatymo nustatytą valstybės tarnautojo statusą ir dirbantiems valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

2.3. kitiems asmenims, draudžiamiems Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 110-3207) nustatyta tvarka.

3. Šie nuostatai netaikomi tiriant nelaimingus atsitikimus, įvykusius Krašto apsaugos sistemos karo pareigūnams ir kariams, Vidaus reikalų ministerijos, muitinės, valstybės saugumo ir kitų institucijų pareigūnams, kurių tarnybinius santykius nustato atitinkami statutai, kai šie asmenys vykdo veiklą, kuriai būdingi specifiniai veiklos požymiai, neatitinkantys Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 55-1064; 2000, Nr. 95-2968) nuostatų.

4. Tiriant nurodytus šių nuostatų 3 punkte nelaimingus atsitikimus, įvykusius pareigūnams vykdant jų specifinę veiklą, darbo inspektoriai gali būti kviečiami dalyvauti kaip specialistai.

5. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.

Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybės – sąlygos, buvusios ar susiklosčiusios įvykio metu ir turėjusios įtakos arba lėmusios nelaimingą atsitikimą darbe;

nelaimingo atsitikimo darbe priežastis – reiškinys ar reiškinių visuma, dėl kurių darbuotojas patiria traumą ar kitą žalingą poveikį sveikatai;

papildomas tyrimas – tyrimas, kuris skiriamas, kad būtų surinkti papildomi duomenys, patikslintos įvykio aplinkybės ar priežastys ir akto įrašai;

pakartotinis tyrimas – tyrimas, kuris skiriamas, kai nustatoma, kad nelaimingas atsitikimas darbe ištirtas pažeidus (netaikius arba neteisingai pritaikius) šių nuostatų ar darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus.

6. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (toliau vadinama – Valstybinė darbo inspekcija), įmonių dvišalės komisijos, tirdamos nelaimingus atsitikimus darbe, nustato jų aplinkybes, priežastis, pasiūlo priemones tokių atsitikimų priežastims šalinti, kad jie neįvyktų ateityje, taip pat surašo su nelaimingais atsitikimais darbe susijusius reikiamus dokumentus.

7. Ištyrus (pagal sąryšį su darbu) nelaimingi atsitikimai darbe priskiriami prie susijusių su darbu nelaimingų atsitikimų arba prie nesusijusių su darbu nelaimingų atsitikimų. Ištyrus susijusius su darbu nelaimingus atsitikimus, surašomi N-1 arba N-2 formos aktai: nelaimingo atsitikimo darbe aktas pagal N-1 formą, pateiktą šių nuostatų 1 priede, arba nelaimingo atsitikimo kelyje į darbą/iš darbo aktas pagal N-2 formą, pateiktą šių nuostatų 2 priede.

8. Nelaimingi atsitikimai, susiję su darbu, kai surašomi N-1 formos aktai, yra atsitikimai, įvykę asmenims:

8.1. atliekantiems darbo sutartimi sulygtą, kitą darbdavio pavestą ar su darbdavio žinia dirbamą darbą;

8.2. rengiantiems arba tvarkantiems darbo vietą, darbo priemones ir atliekantiems kitus su darbu susijusius veiksmus įmonės teritorijoje, patalpoje ar kitoje vietoje (prieš pradedant darbą, darbo laiku ar po darbo);

8.3. darbo metu vykstantiems darbo reikalais (vykdantiems darbdavio pavestą užduotį, įskaitant jo siuntimą tikrintis sveikatos);

8.4. vykstantiems į darbą ar iš darbo įmonės ar jos samdomu transportu;

8.5. nukentėjusiems dėl smurto, jeigu smurto aplinkybės ir motyvai susiję su darbu (remiantis teisėsaugos institucijos ir tiriančių asmenų išvadomis);

8.6. per pietų pertrauką, poilsio ir kitas pertraukas, įskaitomas į darbo laiką, darbo vietoje, įmonės teritorijoje ar patalpoje;

8.7. dirbantiems sau įmonėje (darbdavio ar padalinio vadovo rašytiniu leidimu).

9. Kiti nelaimingi atsitikimai darbe, dėl kurių surašomi N-1 formos aktai:

9.1. darbo metu atliekant pilietinę pareigą: gelbstint žmones, materialines vertybes gaisro, avarijos, stichinės ir kitos nelaimės įmonėje likvidavimo metu;

9.2. darbdavio rašytiniu pavedimu (nurodymu) dalyvaujant sporto, kultūros ir kituose panašiuose renginiuose; darbo metu dalyvaujant įstatymo numatytoje visuomeninėje veikloje.

10. Dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio darbuotojui esant komandiruotėje, surašomi:

10.1. N-1 formos aktas, kai nelaimingas atsitikimas įvyko:

10.1.1. vykdant darbdavio užduotį paskirties vietoje;

10.1.2. vykstant iš poilsio vietos į užduoties vykdymo vietą ar atgal įmonės, su kuria sudaryta darbo sutartis, ar įmonės, į kurią komandiruotas asmuo, transportu ar jų samdytu transportu;

10.2. N-2 formos aktas, kai nelaimingas atsitikimas įvyko kelyje į darbdavio nurodytą užduoties vykdymo vietą ir iš jos, taip pat į poilsio (nakvynės) vietą ir iš jos, išskyrus šių nuostatų 10.1.2 punkte nurodytus atvejus.

11. Nelaimingo atsitikimo, susijusio su darbu, tyrimo rezultatai surašomi N-2 formos akte, kai nelaimingas atsitikimas įvyksta darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp darbovietės ir:

11.1. gyvenamosios vietos, išskyrus šių nuostatų 8.4 punkte nurodytą atvejį;

11.2. ne darbovietėje esančios vietos, kurioje darbuotojas gauna užmokestį už darbą;

11.3. ne įmonės teritorijoje esančios vietos, kur darbuotojas gali būti per pertrauką, skirtą pailsėti ir pavalgyti.

12. Nelaimingo atsitikimo tyrimo metu nustačius, kad įvykis darbe nesusijęs su darbu, arba nustačius, kad darbuotojas mirė dėl ligos, nesusijusios su darbu, įvykio tyrimas nutraukiamas, N- 1 ar N-2 formos aktas nesurašomas. Nelaimingi atsitikimai, nesusiję su darbu, yra šie:

12.1. nukentėjusysis siekė susižaloti ar nusižudyti (remiantis teisėsaugos institucijos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos išvadomis);

12.2. nukentėjusysis darė nusikaltimą (remiantis teisėsaugos institucijų išvadomis);

12.3. nukentėjusysis dirbo sau (savo interesais) be darbdavio ar padalinio vadovo rašytinio leidimo;

12.4. asmuo nukentėjo dėl smurto, kurio aplinkybės ir motyvai nesusiję su darbu (remiantis teisėsaugos institucijos ir tiriančių asmenų išvadomis).

13. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų, įvykusių darbe, nurodytų šių nuostatų 12 punkte, ir mirties dėl ligos atvejais tyrimo metu surinktus dokumentus darbo inspektorius (o lengvų nelaimingų atsitikimų atvejais – darbdavys) palieka saugoti įmonėje ir raštu informuoja nukentėjusįjį ar jo šeimą (jo atstovą) bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (toliau vadinama – draudimo įstaiga), nurodydamas, kodėl įvykis nesusijęs su darbu. Mirties ir sunkių sužalojimų atvejais informuojamos Valstybinė darbo inspekcija, prokuratūra ir pateikiama tyrimo medžiaga. Dėl įvykių, nurodytų šių nuostatų 12.1, 12.2 ir 12.4 punktuose, kai tiriančių asmenų išvados atitinka teisėsaugos institucijų išvadas, raštai prokuratūrai nesiunčiami.

14. Grupinio nelaimingo atsitikimo darbe atveju atitinkamos formos aktas surašomas kiekvienam nukentėjusiajam atskirai.

15. Nelaimingi atsitikimai darbe, įvykę iki šių nuostatų įsigaliojimo, tiriami vadovaujantis nelaimingo atsitikimo metu galiojusiais teisės aktais.

 

II. PRANEŠIMAI APIE NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE

 

16. Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą darbe arba jo padarinius, privalo nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą. Darbuotojas, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe (jeigu jis pajėgia), ir asmuo, matęs įvykį arba jo padarinius, privalo nedelsdami pranešti padalinio vadovui, darbdaviui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai apie nelaimingą atsitikimą darbe.

17. Darbdaviai turi informuoti darbuotojus apie jų pareigą nedelsiant pranešti jiems apie kiekvieną nelaimingą atsitikimą darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo.

18. Darbdaviai, padalinių vadovai privalo nedelsdami užtikrinti pirmosios medicinos ir kitokios pagalbos suteikimą, o prireikus nugabenti nukentėjusįjį į gydymo įstaigą, organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe ar mirties darbe, įvykusios dėl darbuotojo sveikatos būklės, tyrimą.

19. Padalinio vadovas privalo nedelsdamas pranešti darbdaviui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai, profesinei sąjungai, darbuotojų atstovui apie nelaimingus atsitikimus darbe.

20. Apie nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbe ar pakeliui į darbą/iš darbo (įskaitant šių nuostatų 40 punkte nurodytus įvykius), dėl kurių nukentėjęs asmuo mirė, apie sunkius nelaimingus atsitikimus darbe (vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais sunkių traumų klasifikaciniais požymiais), taip pat apie tai, kad darbuotojas mirė dėl ligos, nesusijusios su darbu, darbdavys privalo nedelsdamas pranešti pagal pranešimo apie nelaimingą atsitikimą formą, pateiktą šių nuostatų 3 priede:

20.1. prokuratūrai, kurios veiklos teritorijoje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe;

20.2. Valstybinei darbo inspekcijai;

20.3. nukentėjusiojo šeimai;

20.4. draudimo įstaigai, kurioje darbdavys yra apdraudęs nukentėjusįjį nuo nelaimingų atsitikimų darbe;

20.5. suinteresuotoms įstaigoms, nurodytoms šių nuostatų 22 ir 24 punktuose.

21. Kai nelaimingų atsitikimų darbe padariniai neaiškūs, darbdavys privalo nedelsdamas sužinoti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ar sužalojimas priskiriamas prie sunkių, ir apie sunkų nelaimingą atsitikimą darbe pranešti šių nuostatų 20 punkte nurodyta tvarka.

22. Apie darbe įvykusius nelaimingus atsitikimus, susijusius su statybinių konstrukcijų griūtimi, darbdaviai privalo pranešti 20 punkte nustatyta tvarka, taip pat Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

23. Statybinių konstrukcijų griūties (avarijos) tyrimo aktas per 5 darbo dienas nuo tyrimo užbaigimo pateikiamas nelaimingą atsitikimą darbe tiriantiems asmenims ir pridedamas prie nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo medžiagos.

24. Apie darbe įvykusius nelaimingus atsitikimus profesinio mokymo įstaigos, įmonės moksleiviui, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos studentui jo praktikos įmonėje metu, darbdavys privalo nedelsdamas pranešti 20 punkte nustatyta tvarka, taip pat minėtoms mokykloms (įmonėms), kurių atstovai gali dalyvauti tiriant nelaimingą atsitikimą darbe.

25. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, suteikusi nukentėjusiajam pagalbą, apie sunkias arba mirtinas traumas, sunkius arba mirtinus ūmius apsinuodijimus darbe, taip pat apie sunkiai sužalotus asmenis, kurie mirė gydymo įstaigoje, praneša:

25.1. prokuratūrai, kurios veiklos teritorijoje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe;

25.2. Valstybinei darbo inspekcijai;

25.3. nukentėjusiojo darbdaviui (jeigu nukentėjusysis į sveikatos priežiūros įstaigą buvo nugabentas be darbdavio, padalinio vadovo žinios).

26. Pranešimai apie sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe bei mirties atvejus Valstybinėje darbo inspekcijoje registruojami tokia tvarka:

26.1. Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo skyriai registruoja darbdavių ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų pranešimus, nurodytus šių nuostatų 20, 25 ir 40 punktuose, ir nedelsdami praneša Valstybinės darbo inspekcijos valdybai apie sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, nurodytus šių nuostatų 40 punkte (eismo įvykius);

26.2. Valstybinės darbo inspekcijos valdyba registruoja pranešimus, gautus iš darbo inspektorių, pradėjusių nelaimingų atsitikimų darbe, nurodytų šių nuostatų 20 ir 25 punktuose, tyrimą, ir darbo inspektorių pranešimus apie sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, nurodytus šių nuostatų 40 punkte.

27. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurios suteikė nukentėjusiesiems pagalbą arba kuriose jie gydomi, ne vėliau kaip per 2 paras nuo medicinos pagalbos suteikimo, vadovaudamosi Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais sunkių traumų klasifikaciniais požymiais, pateikia nukentėjusiųjų darbdaviams ir Valstybinei darbo inspekcijai nustatytosios formos pažymas apie traumos sunkumą, t. y. nelaimingų atsitikimų darbe priskyrimą ar nepriskyrimą prie sunkių nelaimingų atsitikimų (šių nuostatų 4 priedas).

28. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos per 7 darbo dienas nuo nukentėjusiojo kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pateikia nukentėjusiųjų darbdaviams ir Valstybinei darbo inspekcijai išvadas apie nukentėjusiojo traumos pobūdį bei galimą sužalojimo būdą, o mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais – ir apie alkoholio kiekį nukentėjusiojo kraujyje (promilėmis), kitų narkotinių, psichiką veikiančių medžiagų kiekį kraujyje ir mirties priežastį.

 

III. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMAS

 

29. Darbdavys (padalinio vadovas) įmonėje, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, privalo darbo vietą ir įrenginių būklę išsaugoti tokius, kokie jie buvo nelaimingo atsitikimo darbe metu, iki nelaimingas atsitikimas darbe bus ištirtas. Būtini pakeitimai gali būti daromi, jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir sveikatai, tačiau tai turi būti raštu ir grafiškai įforminta, nufotografuota, nufilmuota.

30. Lengvus nelaimingus atsitikimus darbe tiria darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu patvirtinta dvišalė komisija, sudaryta pariteto principu iš darbdavio ir įmonės ar atitinkamo jos padalinio darbuotojų atstovo (atstovų), išrinkto (išrinktų) Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 15 straipsnio nustatyta tvarka. Įmonėse, kuriose darbuotojų atstovai nerenkami ar neišrinkti, asmuo atstovauti darbuotojams išrenkamas įmonės, jos padalinio ar pamainos darbuotojų susirinkime. Lengvas nelaimingas atsitikimas darbe turi būti ištirtas per 7 darbo dienas nuo įvykio dienos (ši norma netaikoma šių nuostatų 22, 34 ir 40 punktuose nurodytais atvejais). Tiriant lengvą nelaimingą atsitikimą darbe, gali dalyvauti pats nukentėjusysis, jo šeimos narys arba nukentėjusiojo atstovas.

31. Sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe (išskyrus šių nuostatų 40 punkte nurodytus atvejus) tiria darbo inspektorius. Tyrime dalyvauja darbdavio ir darbuotojų atstovas. Tyrime gali dalyvauti draudimo įstaigos atstovas. Jeigu darbdavio ir/ar darbuotojų ar draudimo įstaigos atstovai nedalyvauja tyrime, darbo inspektorius tiria atsitikimą be jų.

32. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimui darbo inspektorius gali pasitelkti reikalingus specialistus, ekspertus arba dėl ekspertizių kreiptis į atitinkamas įstaigas.

33. Darbe įvykusį nelaimingą atsitikimą, dėl kurio mirė 3 ir daugiau darbuotojų, šių nuostatų nustatyta tvarka tiria ir tyrimo aktą pasirašo komisija, kurios pirmininkas turi būti Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, nariai – Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio (inspektavimo) skyriaus viršininkas ir du šio skyriaus darbo inspektoriai. Tyrime dalyvauja darbdavio ir darbuotojų atstovai.

34. Darbe įvykęs nelaimingas atsitikimas, apie kurį nukentėjusysis nustatytąja tvarka nepranešė darbdaviui (padalinio vadovui) arba dėl kurio nukentėjusysis neteko darbingumo ne iš karto, ištiriamas darbdaviui gavus nukentėjusiojo ar jo interesams atstovaujančio asmens prašymą raštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

35. Darbo inspektorius, tirdamas nelaimingą atsitikimą darbe, prireikus kviečia dalyvauti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritorinės įstaigos atstovą, potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų ekspertus, specialistus, suinteresuotų įstaigų atstovus, kurie privalo pateikti tyrimui reikiamas išvadas ar informaciją.

36. Sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe turi būti ištirtas per 15 darbo dienų nuo įvykio dienos. Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius ar jo pavaduotojas, atsižvelgdami į tyrimo sudėtingumą ir darbo inspektoriaus, tiriančio nelaimingą atsitikimą darbe, motyvuotą prašymą, gali pratęsti tyrimo trukmę apibrėžtam laikotarpiui.

37. Šių nuostatų 22 ir 40 punktuose nurodytais atvejais tyrimas turi būti baigtas per 7 darbo dienas nuo tuose punktuose nurodytų įstaigų ar tarnybų surinktos tyrimo medžiagos ir išvadų gavimo dienos.

38. Sunkūs ir mirtini nelaimingi atsitikimai, įvykę laive, kai laivas yra jūroje ar užsienio uoste, ištiriami per 7 darbo dienas, vadovaujantis šiais nuostatais ir panaudojant laivo kapitono sudarytos komisijos surinktą tyrimo medžiagą, kai tik laivas grįžta į Lietuvos uostą arba gaunami dokumentai iš laivo.

39. Nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių už Lietuvos Respublikos ribų, tyrimas užbaigiamas per 7 darbo dienas, kai per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas, esančias užsienio valstybėse, ar iš įmonių, kuriose įvyko nelaimingi atsitikimai, gaunami reikiami dokumentai.

40. Kai nelaimingas atsitikimas darbe įvyksta ne įmonės teritorijoje dėl geležinkelio, vandens, oro transporto, automobilių, traktorių ir kitų savaeigių mašinų eismo saugumo taisyklių, kurių laikymosi kontrolė nepriskirta Valstybinės darbo inspekcijos kompetencijai, pažeidimo, N-1 arba N-2 formų aktai surašomi vadovaujantis kelių policijos ar specialiųjų komisijų išvadomis. Minėtosios įvykį tiriančios institucijos ar komisijos apie įvykį ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jo praneša nukentėjusiojo darbdaviui, o darbdavys apie įvykį praneša, kaip nurodyta šių nuostatų 20 punkte. Ištyrusios įvykį, šios institucijos išsiunčia darbdaviui jo tyrimo medžiagą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

41. Darbdaviui gavus šių nuostatų 40 punkte nurodytą įvykio tyrimo medžiagą, įmonės dvišalė komisija, nurodyta šių nuostatų 30 punkte, turi surašyti N-1 ar N-2 formos aktus, ar šių nuostatų 13 punkte nurodytus dokumentus, kuriuos darbdavys išsiunčia šių nuostatų 51 (dėl lengvų nelaimingų atsitikimų) arba 53 (dėl sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų) punktuose nurodytoms institucijoms, įstaigoms, nukentėjusiesiems (jų atstovams). Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe aktai išsiunčiami su tyrimo metu surinktų dokumentų kopijomis. Tyrimo medžiaga prokuratūrai nesiunčiama, jeigu galutinės tyrimo išvados neprieštarauja iš teisėsaugos institucijų gautoms išvadoms.

42. Įmonės, kurios darbuotojui įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, darbdavys sudaro sąlygas tirti nelaimingą atsitikimą darbe ir teikia reikiamą informaciją. Darbo inspektoriams ar dvišalės komisijos nariams, tiriantiems nelaimingą atsitikimą darbe, pareikalavus, darbdavys privalo:

42.1. nufotografuoti atskirus objektus, nelaimingo atsitikimo darbe vietą, parengti ir pateikti kitą vaizdinę (grafinę) medžiagą;

42.2. pateikti dokumentus apie nelaimingo atsitikimo darbe vietos pakeitimą, kitus dokumentus, kurių reikia nelaimingam atsitikimui darbe tirti;

42.3. atlikti (užsakyti) techninius skaičiavimus, laboratorinius tyrimus, bandymus, išspausdinti tyrimui reikalingus dokumentus arba juos išversti į valstybinę ar užsienio kalbą, parengti reikiamus visos tyrimo medžiagos egzempliorius, pakviesti specialistus, ekspertus ir atlikti kitus darbus, kurių reikia nelaimingam atsitikimui darbe ištirti.

43. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo dokumentai, surašyti ne valstybine kalba, verčiami į valstybinę kalbą. Neaiškiai surašyti dokumentai perspausdinami ir pateikiami abu tekstai. Dokumentų kopijas patvirtina darbdavys (kitas darbdavio įgaliotas asmuo) savo parašu ir įmonės antspaudu.

44. Įmonės, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe kitos įmonės darbuotojui, darbdavys privalo nedelsdamas pranešti apie tai nukentėjusiojo darbdaviui, išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia ji buvo įvykio metu, ir sudaryti reikiamas sąlygas tirti nelaimingą atsitikimą. Įmonės, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, darbdavys ar jo atstovas gali dalyvauti tiriant įvykį.

45. Darbo inspektorius, dvišalė komisija, tiriantys nelaimingą atsitikimą darbe, turi teisę gauti darbdavio, padalinio vadovo ir kitų asmenų žodinius ir rašytinius pasiaiškinimus, taip pat nelaimingo atsitikimo aplinkybių ir priežasčių paaiškinimus.

46. Tiriant nelaimingą atsitikimą darbe, būtina:

46.1. nustatyti, ar nepakeista nelaimingo atsitikimo darbe vieta. Jeigu ji buvo pakeista, būtina sužinoti, kas joje pakeista, ir gauti iš darbdavio dokumentus, susijusius su įvykio vietos pakeitimu;

46.2. apžiūrėti nelaimingo atsitikimo darbe vietą, ją nufotografuoti, pareikalauti sudaryti ir pateikti tyrimui reikalingą grafinę medžiagą;

46.3. pareikalauti įvykio liudytojų, padalinio vadovo, darbdavio, greta dirbusių ir kitų asmenų, galinčių suteikti informaciją, žodinių ir/ar rašytinių paaiškinimų dėl nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybių, priežasčių, kitų klausimų, susijusių su nelaimingu atsitikimu darbe;

46.4. prireikus ir esant galimybei, gauti nukentėjusiojo ar jo šeimos narių rašytinius paaiškinimus, susijusius su nelaimingu atsitikimu darbe;

46.5. išnagrinėti ir įvertinti nukentėjusiojo ir kitų su tiriamu įvykiu susijusių darbuotojų profesinį parengimą darbui, jų galimybes atlikti pavestą darbą, priemonių darbuotojo (darbuotojų) saugai ir sveikatai įvykio vietoje užtikrinti įgyvendinimą;

46.6. išanalizuoti medžiagą apie tai, kaip nukentėjusysis buvo mokomas ir instruktuojamas darbuotojų saugos ir sveikatos darbe (kurį atliekant įvyko nelaimingas atsitikimas darbe) klausimais, apie nukentėjusiojo darbui vadovavusio padalinio vadovo arba asmens, turėjusio įtakos nelaimingam atsitikimui darbe įvykti, sveikatos būklę, kvalifikaciją, atestavimą saugos darbe klausimais;

46.7. nustatyti darbo priemonių būklę, buvusią įvykio metu, duomenis apie šių priemonių priežiūrą (remontą, bandymus ir kt.) iki nelaimingo atsitikimo darbe, jų atitikimą gamintojo techninių dokumentų, saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus;

46.8. išnagrinėti įvykio vietos aprūpinimą kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis ir darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis, įvertinti šių priemonių efektyvumą;

46.9. nustatyti, ar darbdaviui buvo įteikti kontroliuojančių valstybės įstaigų reikalavimai, susiję su tiriamo nelaimingo atsitikimo darbe prevencija, ar šie reikalavimai įvykdyti;

46.10. išanalizuoti ir įvertinti:

46.10.1. darbo vietos ir technologinio proceso įmonėje organizavimą reglamentavusius norminius dokumentus, jų atitikimą teisės aktų reikalavimus;

46.10.2. darbo vietos ir technologinio proceso atitikimą norminių dokumentų ir teisės aktų reikalavimus;

46.10.3. rizikos vertinimo duomenis ir priemonių, būtinų darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, įgyvendinimą įvykio vietoje;

46.11. nustatyti, ar nukentėjusiajam laiku buvo suteikta medicinos pagalba, išnagrinėti sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos institucijų pažymas, išvadas apie traumos pobūdį, sunkumą, alkoholio, narkotinių, psichiką veikiančių medžiagų kiekį kraujyje, mirties priežastį ir kitus šių nuostatų 8.5, 8.7, 12.1, 12.2 ir 12.4 punktuose nurodytus klausimus. Dėl pažymų ar išvadų į atitinkamas institucijas ir įstaigas kreipiasi darbdavys arba darbo inspektorius;

46.12. saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų požiūriu išnagrinėti ir įvertinti specialistų ar ekspertų pateiktas išvadas, kitus su įvykiu susijusius dokumentus ir reiškinius;

46.13. atlikti kitus veiksmus, kurių reikia nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybėms ir priežastims nustatyti;

46.14. vadovaujantis šių nuostatų 46.1-46.13 punktuose išnagrinėtų klausimų ir dokumentų rezultatais, aprašyti nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybes. Duomenys aplinkybių aprašyme pateikiami priklausomai nuo jų priežastinio ryšio su nelaimingu atsitikimu;

46.15. nustatyti nelaimingą atsitikimą darbe sukėlusį pavojingą ar kenksmingą veiksnį (veiksnius) ir jo šaltinį;

46.16. nustatyti nelaimingo atsitikimo darbe priežastis;

46.17. numatyti ir pasiūlyti darbdaviui priemones ir terminus ištirto nelaimingo atsitikimo darbe (taip pat galinčių įvykti tokių nelaimingų atsitikimų darbe) priežastims pašalinti.

47. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais baigus tyrimą ir parengus reikiamus N-1 arba N-2 formos aktų bei dokumentų egzempliorius, darbo inspektoriaus surašytą bei pasirašytą nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo aktą pasirašo tyrime dalyvavę asmenys. Tyrimo medžiaga ir N-1 ar N-2 formos aktai perduodami darbdaviui pasirašyti.

48. Lengvų nelaimingų atsitikimų darbe N-1 ir vykstant į darbą/iš darbo N-2 formos tyrimo aktus, dalyvaujant darbuotojų atstovui (atstovams), surašo darbdavio atstovas. Darbdavio ir darbuotojų atstovų (dvišalės komisijos) pasirašyti aktai įteikiami darbdaviui.

49. Jeigu asmuo, dalyvavęs tiriant nelaimingą atsitikimą darbe, nesutinka su akto turiniu, jis aktą gali pasirašyti su pastaba, o savo nuomonę išdėstyti priede prie akto.

50. Darbdavys, gavęs nelaimingo atsitikimo darbe N-1 ar vykstant į darbą/iš darbo N-2 formos aktus ir tyrimo medžiagą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas savo parašu ir įmonės antspaudu patvirtina, kad su tyrimo medžiaga susipažino. Jeigu darbdavys nesutinka su tyrimo išvadomis, jis gali pasirašyti su pastaba, o savo nuomonę išdėstyti priede prie akto. Skundai ir pareiškimai nagrinėjami šių nuostatų V skyriuje „Skundų ir pareiškimų nagrinėjimas“ nustatyta tvarka.

51. Lengvų nelaimingų atsitikimų darbe N-1 ar vykstant į darbą/iš darbo N-2 formos akto vienas egzempliorius ir tyrimo medžiagos originalai paliekami įmonėje, o po vieną akto egzempliorių darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo akto gavimo dienos privalo išsiųsti (įteikti):

51.1. Valstybinei darbo inspekcijai;

51.2. nukentėjusiajam;

51.3. draudimo įstaigai, kurioje nukentėjęs asmuo apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų darbe (su tyrimo dokumentų kopijomis);

51.4. mokymo įstaigai (įmonei), pagal kurios siuntimą nukentėjusysis dirbo praktikos metu.

52. Darbdaviai, pasirašę sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe aktus, juos kartu su tyrimo medžiaga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas grąžina tyrusiam nelaimingą atsitikimą darbe darbo inspektoriui arba Valstybinei darbo inspekcijai.

53. Darbo inspektorius, gavęs darbdavio pasirašytus sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe N-1 ar vykstant į darbą/iš darbo N-2 formos aktus ir tyrimo dokumentų patvirtintas kopijas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia (įteikia):

53.1. nukentėjusiojo darbdaviui (originalus);

53.2. Valstybinei darbo inspekcijai;

53.3. prokuratūrai, kurios veiklos teritorijoje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, išskyrus atvejus, nurodytus šių nuostatų 41 punkte, kai tyrimo išvados neprieštarauja teisėsaugos institucijų išvadoms;

53.4. nukentėjusiam darbuotojui ar jo šeimai arba jų interesams atstovaujančiam asmeniui;

53.5. draudimo įstaigai (įstaigoms), kurioje nukentėjusysis apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų darbe;

53.6. įmonėms ar įstaigoms, kurių atstovai dalyvavo tiriant nelaimingą atsitikimą darbe (joms pageidaujant);

53.7. nukentėjusiojo profesinei sąjungai;

53.8. mokymo įstaigai (įmonei), kurios moksleivis ar studentas buvo sužalotas.

54. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo N-1 arba N-2 formos aktų kopijas darbdavys gali pateikti kitoms institucijoms, įstaigoms ar įmonėms, jeigu jos raštu to prašo.

55. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo atitikimo šiuos nuostatus nagrinėjimo tvarką Valstybinėje darbo inspekcijoje nustato Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius.

56. Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ištirtas pažeidžiant šių nuostatų reikalavimus, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius skiria papildomą ar pakartotinį tyrimą, nurodydamas jo trukmę.

57. Papildomai tirti gali būti skiriamas tas pats darbo inspektorius, kuris atliko ankstesnį nelaimingo atsitikimo tyrimą, arba kitas darbo inspektorius.

58. Pakartotinai tirti skiriamas kitas (aukštesnės kategorijos arba aukštesnis pagal pareigybę) darbo inspektorius arba vyriausiasis specialistas.

59. Atlikus papildomą ar pakartotinį nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą, gali būti paliekamas galioti nepakeistas ankstesnio tyrimo metu surašytas aktas (padaryta išvada) arba papildytas jo turinys, arba surašomas naujas atitinkamos formos aktas, arba tyrimas nutraukiamas, kaip nurodyta šių nuostatų 12 punkte.

60. Papildomo ar pakartotinio tyrimo medžiaga nagrinėjama Valstybinėje darbo inspekcijoje ir su Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ar jo pavaduotojo pasirašytu lydraščiu išsiunčiama šių nuostatų 53 punkte nustatyta tvarka, nurodant sprendimą dėl ankstesnio tyrimo išvadų galiojimo.

 

IV. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE REGISTRAVIMAS, APSKAITA, ANALIZĖ IR TYRIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

61. Visi įmonėse įvykę nelaimingi atsitikimai darbe ir mirties atvejai darbe privalo būti užregistruoti nelaimingų atsitikimų darbe registravimo žurnaluose (šių nuostatų 5 priedas).

62. Darbdavys sudaro sąrašus darbuotojų, kurie dėl nelaimingo atsitikimo darbe buvo nedarbingi 3 ar daugiau dienų, taip pat mažiau kaip 3 dienas.

63. Nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius profesinio mokymo įstaigų, įmonių moksleiviams, aukštesniųjų ar aukštųjų mokyklų studentams gamybinės praktikos įmonėje metu, registruoja įmonės, kurių personalui vadovaujant moksleivio ar studento praktikai įvyko nelaimingas atsitikimas darbe.

64. Valstybinė darbo inspekcija registruoja visų (lengvų, sunkių ir mirtinų) ištirtų nelaimingų atsitikimų darbe aktus, vykdo jų apskaitą ir analizę, laikydamasi jos patvirtintų metodinių nurodymų.

65. Visi nelaimingų atsitikimų darbe aktai Valstybinėje darbo inspekcijoje saugomi 45 metus. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentai saugomi nuolat. Nuolatinio saugojimo dokumentai į valstybinius archyvus perduodami Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389) nustatyta tvarka.

66. Įmonėje, kurioje įregistruotas nelaimingas atsitikimas darbe, lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir tyrimo medžiaga saugomi 45 metus, o sunkių ir mirtinų – 75 metus.

67. Likviduojant įmonę, nelaimingų atsitikimų darbe aktai, jų tyrimo medžiaga ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo žurnalai perduodami toliau saugoti Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

V. SKUNDŲ IR PAREIŠKIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

68. Darbdaviui atsisakius organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą, nukentėjęs asmuo, darbuotojų atstovas, profesinė sąjunga ar nukentėjusiojo atstovas apie tai praneša Valstybinei darbo inspekcijai. Valstybinė darbo inspekcija privalo skirti darbo inspektorių nelaimingam atsitikimui darbe tirti.

69. Jeigu nukentėjusysis ar jo interesams atstovaujantis asmuo nesutinka su aplinkybėmis ir(ar) priežastimis, kurias dvišalė komisija nurodė surašydama lengvo nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jis turi teisę per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo darbe akto surašymo dienos kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją. Valstybinės darbo inspekcijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui.

70. Jeigu darbdavio ar darbuotojų atstovas arba darbdavys nepasirašo sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo akto ir darbo inspektoriui ar dvišalei komisijai (tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, nurodytus šių nuostatų 40 punkte) raštu nepateikia motyvuotos nepasirašymo priežasties, nelaimingo atsitikimo darbe aktas įsigalioja nuo jo surašymo dienos.

71. Darbo inspektorius, gavęs motyvuotą raštą iš darbdavio atstovo ar darbuotojų atstovo arba paties darbdavio dėl akto nepasirašymo priežasties, privalo jį išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą informuoti šį raštą pateikusį asmenį.

72. Valstybinės darbo inspekcijos atliktas nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas ar sprendimai (išvados) dėl nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybių ir (ar) priežasties (priežasčių) paties darbdavio, nukentėjusiojo, darbdavio ar darbuotojų atstovų pareiškimais gali būti skundžiami (išskyrus šių nuostatų 40 punkte nurodytus atvejus) Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui ar teismui.

73. Valstybinėje darbo inspekcijoje išnagrinėjus gautus nukentėjusiojo, jo interesams atstovaujančio asmens ar darbdavio pareiškimus, kuriuose pateikiami papildomi duomenys, turėję įtakos nelaimingo atsitikimo darbe priežasčiai/priežastims, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu gali būti skiriamas papildomas ar pakartotinis nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, jog nėra pagrindo skirti papildomą ar pakartotinį nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą, apie tai raštu informuojamas pareiškėjas. Valstybinės darbo inspekcijos atsisakymas skirti papildomą (pakartotinį) tyrimą gali būti apskųstas teismui. Jeigu pareiškėjas nesutinka su papildomo (pakartotinio) tyrimo išvadomis, jis įstatymų nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą. Pakartotinas ar papildomas tyrimas gali būti skiriamas draudimo įstaigos prašymu.

74. Pareiškimą dėl šių nuostatų 72 punkte nurodyto atvejo pats darbdavys ar jo atstovas Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui gali pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo nelaimingo atsitikimo darbe akto surašymo dienos, o nukentėjusysis, jo ar šeimos atstovas, darbuotojų atstovas – per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo darbe akto surašymo dienos.

75. Valstybinė darbo inspekcija skundus dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo privalo išnagrinėti per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

76. Suinteresuotų asmenų pareiškimus dėl šių nuostatų 40 punkte minėtų nelaimingų atsitikimų darbe nagrinėja institucijos, įstaigos, įmonės (nustatyta joms tvarka), kurių išvadomis vadovaujantis surašyti N-1 ar N-2 formos aktai arba nutrauktas tyrimas.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

77. Darbo inspektorius, vadovaudamasis šiais nuostatais, turi teisę tirti ir kiekvieną darbe įvykusį lengvą nelaimingą atsitikimą kiekvienos rūšies ir ekonominės veiklos srities įmonėje. Darbo inspektorius nelaimingus atsitikimus darbe tiria ir tais atvejais, kai įmonėje nėra galimybės paskirti asmenis nelaimingam atsitikimui darbe tirti.

78. Darbdavys išsiunčia Valstybinei darbo inspekcijai nustatytosios formos pranešimą apie nelaimingo atsitikimo darbe socialinius ekonominius padarinius (šių nuostatų 6 priedas). Jeigu išsiuntus pranešimą nukentėjusysis asmuo dėl sužalojimų miršta arba jam nustatomas invalidumas, arba pasikeičia išlaidų, susijusių su nelaimingu atsitikimu darbe, suma, darbdavys privalo apie tai pranešti Valstybinei darbo inspekcijai (išsiųsdamas pakartotinį nustatytosios formos pranešimą).

79. Darbdavys privalo pateikti informaciją darbuotojams, jų atstovams apie visus nelaimingus atsitikimus darbe, šalinti nelaimingų atsitikimų darbe priežastis, vykdyti N-1 formos akte numatytas priemones nustatytais terminais ir informuoti apie tai įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narius, profesinę sąjungą, darbuotojų atstovus.

80. Darbdavys, pasibaigus (sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo darbe) N-1 formos akte nurodytų priemonių įvykdymo laikui, apie šių priemonių įvykdymą privalo per 3 darbo dienas raštu pranešti įmonę kontroliuojančiam darbo inspektoriui.

81. Valstybinė darbo inspekcija konsultuoja nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo klausimais, tvirtina Nelaimingų atsitikimų, įvykusių darbe, kelyje į darbą/iš darbo tyrimo dokumentų tvarkymo, registravimo ir analizės metodinius nurodymus, kontroliuoja šių nuostatų vykdymą įmonėse.

82. Darbo inspektorius, nustatęs, kad nelaimingas atsitikimas darbe ištirtas pažeidžiant šiuos nuostatus, turi teisę iš darbdavio raštu pareikalauti jį dar kartą ištirti.

83. Tiriant nelaimingą atsitikimą darbe dalyvavę ar teikę dėl jo išvadas asmenys, darbdaviai, įmonių darbuotojai, pažeidę šiuos nuostatus, atsako pagal įstatymus.

______________

 


Nelaimingų atsitikimų darbe

tyrimo ir apskaitos nuostatų

1 priedas

 

AK £££££££ [N-1 forma]

 

NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE

AKTAS

___________________ Nr. ________

                                            (registracijos data)

 

 

 

 

Trauma:

lengva – 1

sunki – 2

mirtina – 3

Nukentėjusiųjų asmenų skaičius

 

1. Įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo nelaimingo atsitikimo (toliau vadinama – n. ats.) metu, pavadinimas ir duomenys:

________________________________________________________________________________

1.1. adresas__________________________________________ , pašto indeksas LT-££££

1.2. telefonas ______________ , faksas__________, e. paštas, įmonės kodas £££££££

1.3. ekonominė veikla______________________________________________ 1 £££ 2 £

1.4. darbuotojų skaičius įmonėje _________________________________________ ££££

2. Darbdavys _________________________________________________ ££££££££

                                           (pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas)

3. Nukentėjusysis _____________________________________________  ££££££££

                                                 (vardas)                                 (pavardė)                                  (asmens kodas)

3.1. namų adresas, telefonas____________________________________________________

3.2. pilietybė______________________________ (LR pilietis -1, ne-2) ..............................£

3.3. draudimo įstaiga, kurioje nukentėjusysis apdraustas (taip – 1, ne – 2) ______________ £

________________________________________________________________________________

                                                                     (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, e. paštas)

3.4. išsimokslinimas ______________________________________________________ 1 £

                                                                                   (įrašyti)

________________________________ atitinka įvykio metu atliekamą veiklą – 1, neatitinka – 2 2 £

3.5. nuolatinis darbas (profesija, pareigos) įmonėje pagal darbo sutartį ___________ 1 £££

_____________________________________________________________________________ 2 £

3.6. darbas, kurį atliekant įvyko n. ats. ____________________________________ 1 £££

                                                                                    (įrašyti darbo pobūdį)                                       2 £

______________________________________________________ , atitiko darbo sutartį – 1, ne – 2

3.7. darbo sutarties sudarymo data ir darbo stažas įmonėje (metais)...... ______________ ££

                                                                                                              (metai, mėnuo, diena)

3.8. stažas įmonėje atliekant darbą, kurio metu įvyko n. ats. (metais) ________________ ££

3.9. ar sveikatos būklė atitiko darbą, kurį atliekant įvyko n. ats.; patikrinta – 1, ne – 2, nereikėjo -3; £

patikrinimo data ______m. ____________ ___ d., išvada __________________________________

________________________________________________________________________________

3.10. apmokytas darbo (profesijos, pareigų), kurį atliekant įvyko n. ats., – 1, ne – 2, nereikėjo – 3, nėra duomenų – 4 ___________________________________________________________________ £

________________________________________________________________________________

(įrašyti)

3.11. įvadinio instruktavimo data _____________ m. _____________________________ d.

3.12. instruktuotas saugiai dirbti tą darbą, kurį atliekant įvyko n. ats., ____m._______ __d.; taip – 1, ne – 2, nereikėjo – 3 ___________________________________________________________________ £

                                     (instrukcijos, pagal kurią instruktuota, pavadinimas, patvirtinimo data ir numeris)

________________________________________________________________________________

3.13. atestuotas pavojingiems darbams atlikti, potencialiai pavojingiems įrenginiams eksploatuoti – 1, ne – 2, nereikėjo – 3 ___________________________________________________________________ £

                                                                         (įrašyti, kokiam darbui atestuotas)

4. Nelaimingas atsitikimas įvyko __ m. _ __ d.,___val. ___ min. ££££ ££ ££ ££ ££

4.1. n. ats. įvyko nuo darbo pamainos pradžios _____ val.___ ___ min. ir darbo, kurį atliekant ££ ££ įvyko n. ats., pradžios_____________________________________________ val.______ min. ££

4.2. savaitės diena____________ , pamainos trukmė: nuo _______ iki _____val.... 1 £ 2 ££

4.3. sužalojimo pobūdis (diagnozė) ______________________________________________

__________________________________________________________________________  1 ££

___________________________________________________________________________ 2 ££

4.4. neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų medžiagų: pagal _________________ £

________________________________________________________________________________

(įstaigos, pateikusios pažymą, pavadinimas, telefonas)

pažymą Nr. ____, išduotą __________, rasta ____________________________________________

                                                (data)

______________________________________________________________________________ £

(medžiagų pavadinimas, kiekis kraujyje, šlapime, matavimo vienetas)

5. Įmonės padalinys ar įmonė, kur įvyko nelaimingas atsitikimas _____________________ £

________________________________________________________________________________

(įmonės padalinio pavadinimas/kitos įmonės ir jos padalinio pavadinimas, ekonominė veikla, adresas, telefonas, e. paštas, įmonės kodas)

6. Nelaimingo atsitikimo vieta_______________________________________________ ££

________________________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas)

7. Nelaimingo atsitikimo liudytojai (greta dirbę, buvę žmonės)

__________________________________________________________________________ *a ££

__________________________________________________________________________ *b ££

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardai, pavardės, namų adresai, telefonai)

8. Nelaimingo atsitikimo aplinkybės ________________________________________ 1 ££

___________________________________________________________________________ 2 ££

___________________________________________________________________________ 3 ££

___________________________________________________________________________ 4 ££

__________________________________________________________________________ *a ££

__________________________________________________________________________ *b ££

__________________________________________________________________________ *c ££

__________________________________________________________________________ *d ££

__________________________________________________________________________ *e ££

__________________________________________________________________________ *f ££

__________________________________________________________________________ *g ££

__________________________________________________________________________ *h ££

__________________________________________________________________________ *i ££

__________________________________________________________________________ *k ££

__________________________________________________________________________ *l ££

_________________________________________________________________________ *m ££

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(tęsinys NEPATEIKIAMAS/PATEIKIAMAS (nereikalingą žodį išbraukti) akto _________________________ priede)

9. Nukentėjusįjį traumavę veiksniai____________________________________ 1 ££ 2 ££

________________________________________________________________________________

10. Traumavusio (pavojingo, kenksmingo) veiksnio šaltinis___________________________

_______________________________________________________ 1 ££££££ 2 ££££££

_____________________________________________________________________ 3 £ 4 £££

_________________________________________________________________________ 4 £££

(darbo priemonės pavadinimas, markė, įmonė gamintoja, pagaminimo ir eksploatavimo pradžios datos)

11. Nelaimingo atsitikimo priežastys _____________________________ 1 ££ 2 ££ 3 ££

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(pagal svarbą išvardijamos priežastys, nurodant pažeidimo priežastinį ryšį su nelaimingu atsitikimu ir neįvykdytų norminių aktų pavadinimus, jų patvirtinimo ar išleidimo datas, punktus, pateikiant jų reikalavimų tekstą ar nuorodą į priedą)

__________________________________________________________________________ *a ££

__________________________________________________________________________ *b ££

__________________________________________________________________________ *c ££

__________________________________________________________________________ *d ££

__________________________________________________________________________ *e ££

__________________________________________________________________________ *f ££

__________________________________________________________________________ *g ££

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(tęsinys NEPATEIKIAMAS / PATEIKIAMAS (nereikalingą žodį išbraukti) akto ___ priede)

12. Priemonės tokiems nelaimingiems atsitikimams išvengti: o. £ t. £ k. £

Eil.

Nr.

Priemonių pavadinimai

Įvykdymo terminai

Žymos apie įvykdymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tęsinys NEPATEIKIAMAS/PATEIKIAMAS (nereikalingą žodį išbraukti) akto ___ priede)

Prevencija: veiksnių ££ ££, priežasčių ££ ££, n. ats. tipų ££ ££

___ m._______ ___ d. ___ val.

___ m._______ ___ d. ___ val.

13. Nelaimingo atsitikimo tyrimas:          pradėtas

baigtas

 

*a ££ b ££ c ££

Nelaimingą atsitikimą tyrė (nuostatuose numatytais atvejais): _________________________

______________________________________________________________________ *d ££££

(darbo inspektoriaus pareigos, parašas, vardinis spaudas, vardas, pavardė, telefonas)

Darbdavio atstovas___________________________________________________ *e £££

                                                    (pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

____________________________________________________________________________ *f £

Darbuotojų atstovas __________________________________________________ *g £££

                                                    (pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

____________________________________________________________________________ *h £

                                                                                                                                       *i £££

Nelaimingo atsitikimo tyrimo dokumentus sudaro__________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ (lapų sk.) £££

                         (pavadinimas, lapų skaičius, priedų numeriai)

Su tyrimo dokumentais susipažinau:

 

Darbdavys___________________________________________________________ *k ££

                                                 (pareigos, parašas, vardas, pavardė; data)

A. V.

 

Dokumentus gavau:

Nukentėjusysis (nukentėjusiojo atstovas)____________________________________ *l ££

________________________________________________________________________________

(giminystė, parašas, vardas, pavardė, adresas, telefonas arba (akto) (dokumentų) išsiuntimo data ir registravimo numeris; gavimo data)

____________________

*Koduojama Valstybinėje darbo inspekcijoje.

______________


Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo

ir apskaitos nuostatų

2 priedas

 

AK £££££££ [N-2 forma]

 

NELAIMINGO ATSITIKIMO KELYJE

____________________________

(įrašyti: į darbą/iš darbo)

AKTAS

___________________ Nr. ________

                                             (registracijos data)

 

 

 

 

Trauma:

lengva – 1

sunki – 2

mirtina – 3

Nukentėjusiųjų asmenų skaičius

 

1. Įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo nelaimingo atsitikimo (toliau vadinama – n. ats.) metu, pavadinimas ir duomenys:

1.1. adresas, __________________________________________ pašto indeksas LT-££££

1.2. telefonas _________, faksas _______________ , e. paštas, įmonės kodas £££££££

1.3. ekonominė veikla ______________________________________________ 1 £££ 2 £

1.4. darbuotojų skaičius įmonėje_________________________________________ ££££

3.**Nukentėjusysis ____________________________________________ ££££££££

                                                (vardas)                  (pavardė)           (asmens kodas)

3.1. namų adresas, telefonas ___________________________________________________

3.3. draudimo įstaiga, kurioje nukentėjusysis apdraustas (taip – 1, ne – 2) ______________ £

________________________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)

3.5. nuolatinis darbas (profesija) įmonėje pagal darbo sutartį ___________________ 1 £££

________________________________________________________________________________

4. Nelaimingas atsitikimas įvyko ____ m. _________________________________________              ________________________________________________________________________________              ________________________________________________________________________________              ________________________________________________________________________________              ________________________________________________________________________________              _______________________________________  _ d., ___val.___min. ££££ ££ ££ ££ ££

4.2. savaitės dieną _________________________________________________________ £

4.3. sužalojimo pobūdis (diagnozė) _________________________________________ 1 ££

___________________________________________________________________________ 2 ££

4.4. neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų medžiagų: pagal __________________

________________________________________________________________________________               

(įstaigos, pateikusios pažymą, pavadinimas, telefonas)

pažymą Nr. ____, išduotą __________, rasta ____________________________________________

                                                (data)

_____________________________________________________________________________ 1 £

(medžiagų pavadinimas, kiekis kraujyje, šlapime, matavimo vienetas)

_____________________________________________________________________________ 2 £

Gydymo įstaiga, kurioje suteikta medicinos pagalba ________________________________

________________________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas)

4.5. n. ats. įvyko vykstant (į, iš)_______________________________________________ £

4.6. nukentėjusysis vyko (kuo, kaip)___________________________________________ £

5. Nelaimingo atsitikimo vieta______________________________________________ ££

________________________________________________________________________________

7.**Nelaimingo atsitikimo liudytojai (vardai, pavardės, adresai, telefonai) _______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Nelaimingo atsitikimo aplinkybės______________________________________ *a £££

________________________________________________________________________ *b £££

________________________________________________________________________ *c £££

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9. Nukentėjusįjį traumavę veiksnia____________________________________ 1 ££ 2 ££

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11.** Nelaimingo atsitikimo priežastis(-ys)_____________________________ 1 ££ 2 ££

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

___ m._______ ___ d. ___ val.

___ m._______ ___ d. ___ val.

13.(**) Nelaimingo atsitikimo tyrimas:  pradėtas

baigtas

 

Nelaimingą atsitikimą tyrė (nuostatuose numatytais

atvejais):

_____________________________________________________________________ *d £££££

                                   (darbo inspektoriaus pareigos, parašas, vardinis spaudas, vardas, pavardė, telefonas)

Darbdavio atstovas __________________________________________________________

                                                                      (pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

________________________________________________________________________________

Darbuotojų atstovas _________________________________________________________

                                                            (pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nelaimingo atsitikimo tyrimo dokumentus sudaro__________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  (lapų sk.) £££

                              (pavadinimas, lapų skaičius, priedų numeriai)

 

Su tyrimo dokumentais susipažinau:

Darbdavys_______________________________________________________________________

                                                                   (pareigos, parašas, vardas, pavardė; data)

A.V.

 

Dokumentus gavau:

Nukentėjusysis (nukentėjusiojo atstovas__________________________________________

__________________________________________________________________________

(giminystė, parašas, vardas, pavardė, adresas, telefonas arba akto (dokumentų) išsiuntimo data ir registravimo numeris; gavimo data)

______________________

* Koduojama Valstybinėje darbo inspekcijoje.

** N-1 ir N-2 formų aktų punktų numeravimas unifikuotas,

pritaikant kompiuterinei apskaitai.

______________

 

 


Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo

ir apskaitos nuostatų

3 priedas

 

PRANEŠIMAS

APIE NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ

 

1. Įmonės pavadinimas ..............................................................................................................

2. Nukentėjo...... žmonių, iš jų....... žuvo, traumuoti sunkiai ......................................................

3. Nukentėjo, žuvo .....................................................................................................................

                                                         (vardas, pavardė, amžius, profesija, pareigos)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Įvykio laikas....... m.................................................................................................................              ................................................................................................................... mėn...... d...... val........ min.

Atliekamo darbo pobūdis ..........................................................................................................

5. Įmonės adresas .......................................................................................................................

6. Įvykio vieta, adresas ir aplinkybės .........................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

7. Darbdavys ..............................................................................................................................

                                                (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, faksas, e. paštas)

8. Apie įvykį pranešė .................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(asmens, perdavusio pranešimą, vardas, pavardė, pareigos, telefonas)

9. Pranešimą priėmė ...................................................................................................................

                                                            (data, tikslus laikas, vardas, pavardė, parašas)

10. Nelaimingą atsitikimą tiria darbo inspektorius, įmonės dvišalė komisija* ...........................

................................................................................................................................................................

11. Apie mirtiną, sunkų nelaimingą atsitikimą Valstybinės darbo inspekcijos valdybai pranešta*          

................................................................................................................................................................

                                                                                                      (data, parašas)

__________________

* Pildoma Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo skyriuose.

______________

 


Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo

ir apskaitos nuostatų

4 priedas

 

_________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE TRAUMOS SUNKUMĄ

_____________ Nr. __________

                                                   (data)

_____________________________________________________

                   (įmonės, kurios prašymu išduota pažyma, pavadinimas)

 

Nukentėjusysis (-ioji)_________________________________________________________

                                                                          (vardas, pavardė, amžius)

į _______________________________________________________________________________

                                                                                           (ligoninė, poliklinika, skyrius)

atgabentas (-a)____________________________________________________________________

                                                                                       (data, val., min.)              

Diagnozė__________________________________________________________________

                                                                      (traumos pobūdis)

Vadovaujantis sunkių traumų klasifikaciniais požymiais, nurodytoji trauma ______________

____________________________ prie sunkių.

(priskiriama, nepriskiriama – įrašyti)

 

 

Skyriaus vedėjas

(Vyriausiasis gydytojas) __________________________________________

                                                  (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

Gydantis gydytojas         ________________ __________________________

                                                   (parašas)                                        (vardas, pavardė)

 

A. V.

______________________

              (telefonas)

______________


Nelaimingų atsitikimų darbe

tyrimo ir apskaitos nuostatų

5 priedas

 

__________________________________________________£££££££

                                     (įmonės pavadinimas, kodas)

 

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

Įrašų eil. Nr.

Nelaimingo atsitikimo darbe data

Nelaimingo atsitikimo darbe rūšis (lengvas, sunkus, mirtinas, grupinis)

Aktų Nr. ir registracijos datos

Nuostatų punkto Nr., kuriuo remiantis nutrauktas įvykio tyrimas

Nukentėjusiojo vardas, pavardė, asmens kodas, profesija

Nelaimingo atsitikimo darbe vieta (cechas, darbo baras ir panašiai)

Nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybės ir priežastys

Diagnozė (mirties priežastis)

Padariniai: laikino nedarbingumo trukmė (kalend. d.), nuostolių suma (litais)

N-1

N-2

______________


Nelaimingų atsitikimų darbe

tyrimo ir apskaitos nuostatų

6 priedas

 

________________________________________________

________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

PRANEŠIMAS

APIE NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE SOCIALINIUS EKONOMINIUS PADARINIUS

______________ Nr. _______

                                                        (data)

 

01. Nelaimingo atsitikimo kodas £ [__] Akto forma N-£ Nr.[__]

02. Įvykusio: ______m._______________d._____££££££££

03. Nukentėjusiojo ____________________________________________ ££££££££

                                                 (vardas)                                         (pavardė)                            (asmens kodas)

04. Įmonės adresas, kodas________________________________________ £££££££

________________________________________________________________________________

(gatvė, namo Nr., vietovė)

05. Diagnozės: pirminė: ___________________________________________________ ££

_________________ galutinė: ___________________________________________________ ££

06. Nelaimingo atsitikimo darbe padariniai______________________________________ £

                                                                              (visiškai pasveiko, tapo invalidu, mirė)

07. Nedarbingumo dienų skaičius (kalendorinių) ____________________________ ££££

08. Sugadintų darbo objektų (statinių, medžiagų ir panašiai) vertė (litais) _____ ££££££

09. Sugadintų darbo priemonių (įrenginių, įrankių, prietaisų ir panašiai) vertė (litais) ££££

££

10. Nelaimingo atsitikimo tyrimo darbe išlaidos pagal sąmatą (litais)_________ ££££££

11. Kitos išlaidos (litais) ____________________________________________ ££££££

                                        (nurodyti, kokios išlaidos, įskaitant vienkartines ir kitas pašalpas)

12. Nuostolių suma litais (08+09+10+11 punktų suma)____________________ ££££££

 

Įmonės vadovas (darbdavys) __________________________________________________

                                                                        (pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

Įmonės vyriausiasis finansininkas________________________________________________

                                                                            (pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

A.V.

______________