LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL NACIONALINĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMOS 2005–2006 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2005 m. sausio 12 d. Nr. 12

Vilnius

 

Įgyvendindama Nacionalinę nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. IX-1383 (Žin., 2003, Nr. 32-1318), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2005–2006 metų įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad 1 punkte nurodytas planas vykdomas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už programos priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, Valstybės investicijų programos lėšų ir kitų lėšų, gautų įstatymų nustatyta tvarka.

3. Pasiūlyti savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant 1 punkte nurodytą planą ir savivaldybių biudžetuose numatyti tam lėšų.

4. Nustatyti, kad pagrindiniai 1 punkte nurodyto plano priemonių vykdytojai kasmet iki gruodžio 31 d. pateikia Tarpžinybinei komisijai Nacionalinei nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programai įgyvendinti, sudarytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Tarpžinybinės komisijos Nacionalinei nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programai įgyvendinti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 58-2594), šių priemonių įgyvendinimo ir tam skirtų lėšų naudojimo ataskaitas.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Vidaus reikalų ministras                                               Gintaras Furmanavičius

______________

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.

sausio 12 d. nutarimu Nr. 12

 

NACIONALINĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMOS 2005-2006 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)

Laukiami rezultatai

2005 metais

2006 metais

I. EKONOMINĖ POLITIKA

1. Išanalizuoti tikslingumą ir galimybes organizuoti tikslinį lėšų kaupimą nusikaltimų prevencijai Lietuvoje vykdyti ir pateikti pasiūlymus Tarpžinybinei komisijai Nacionalinei nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programai įgyvendinti (toliau vadinama – Komisija)

Teisės institutas, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2005 metai

10

 

bus nustatytas poreikis tikslinių lėšų nusikaltimų prevencijos programoms ar priemonėms finansuoti, galimybės jas kaupti, parengti pasiūlymai dėl tam būtinų teisinių ir organizacinių sąlygų sudarymo

2. Išanalizuoti policijos ir privačių saugos tarnybų bendradarbiavimo teisinę bazę, praktiką, veiksmingumą ir galimybes, pateikti Vidaus reikalų ministerijai pasiūlymus dėl bendradarbiavimo tobulinimo

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2005 metai

 

 

bus nustatyti būdai, kaip suaktyvinti policijos ir privačių saugos tarnybų bendradarbiavimą, pastarųjų dalyvavimą kuriant saugią aplinką

II. ŠEIMOS POLITIKA

3. Parengti ir patvirtinti įvaikintojų pasirengimo įvaikinti patikrinimo mokymo programą socialiniams darbuotojams ir organizuoti mokymą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2005 metai

 

 

socialiniai darbuotojai bus geriau parengti dirbti įvaikinimo srityje, pagerės įvaikinamų vaikų teisių ir interesų apsauga

4. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Socialinio darbo su rizikos grupės šeimomis programą ir organizuoti jos įgyvendinimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevalstybinės organizacijos

2005–2006 metai

90

200

vaikams iš rizikos grupių šeimų bus sukurta saugesnė aplinka, pagerės jų teisių ir interesų apsauga, tėvų ir vaikų santykiai taps pozityvesni

III. JAUNIMO POLITIKA, VAIKŲ IR JAUNIMO NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA

5. Organizuoti kartu su Lietuvos šaulių sąjunga vaikų vasaros stovyklas

Krašto apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2005–2006 metai

700

900

padidės vaikų užimtumas vasarą, sumažės tikimybė jiems nusikalsti

6. Parengti eksperimentinę Nusikaltusių nepilnamečių ir nukentėjusiųjų sutaikinimo programą bei šios programos įgyvendinimo projektą

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas, Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus universitetas

2005 metai

 

 

efektyviau bus vykdomas teisingumas nusikaltusiems nepilnamečiams privataus kaltinimo bylose, užtikrinta galimybė taikiai išspręsti konfliktą ir kita

7. Įgyvendinti 6 punkte nurodytą projektą

Teisingumo ministerija, Teisės institutas, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Generalinė prokuratūra

2006 metai

 

60

8. Palaikyti nuolatinius ryšius su socialinę prevenciją vykdančiomis institucijomis (apskričių viršininkų administracijomis, savivaldybėmis, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitomis įstaigomis), asociacijomis ir gyventojais, siekiant gauti reikiamą informaciją apie šeimas, kuriose vaikai neprižiūrėti ar smurtaujama prieš juos; remiantis šia informacija, vykdyti įstatymų nustatytas vaiko teisių apsaugos ir gynimo funkcijas

teritorinės prokuratūros

nuolat

 

 

bus sukurta saugesnė vaikų aplinka, padidės visuomenės pasitikėjimas teisėsaugos ir kitomis valstybės institucijomis

IV. ŠVIETIMO POLITIKA

9. Skleisti per visuomenės informavimo priemones visuomenei informaciją apie apsisaugojimo nuo nusikalstamų veikų būdus ir priemones

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2005–2006 metai

50

50

visuomenei bus sistemingai teikiama profesionali informacija apie tai, ko reikėtų vengti, kad nebūtų tampama nusikaltimo auka, kokių veiksmų imtis, siekiant nutraukti nusikalstamą veiką ar užkirsti jai kelią; sustiprės pilietinė savisauga

V. TEISĖS AKTŲ LEIDYBOS POLITIKA

10. Parengti teisės aktų kriminologinės ekspertizės metodiką, šios ekspertizės atlikimo ir jos išvadų realizavimo mechanizmą, organizuoti mokymą, kaip minėtąją metodiką taikyti

Teisės institutas, Teisingumo ministerija, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Vidaus reikalų ministerija

2005–2006 metai

30

20

bus sudarytos sąlygos vertinti nusikaltimų prevenciją ir kontrolę reglamentuojančių teisės aktų efektyvumą, nustatyti jų tobulinimo kryptis

11. Parengti teisėkūros procesą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo projektus, atsižvelgiant į Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. IX-1383 (Žin., 2003, Nr. 32-1318), 34 punkto nuostatas

Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2005 metai

 

 

bus pašalinti teisėkūros proceso trūkumai, užtikrinta teisės aktų projektų atitiktis Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų reikalavimams, nuosekliai vertinamas teisės aktų efektyvumas

VI. BAUDŽIAMOJI IR BAUSMIŲ VYKDYMO POLITIKA

12. Surinkti ir apibendrinti baudžiamąjį procesą vykdančių institucijų pasiūlymus dėl baudžiamojo proceso optimizavimo ir spartinimo galimybių ir būdų, pateikti Komisijai atitinkamus pasiūlymus

Teisės institutas, Vidaus reikalų ministerija, Generalinė prokuratūra, Nacionalinė teismų administracija

2005 metai

10

 

bus sudarytos sąlygos optimizuoti ir spartinti baudžiamąjį procesą, veiksmingiau tirti nusikalstamas veikas

13. Naudojantis tarptautine patirtimi, atlikti faktinių laiko sąnaudų, nagrinėjant baudžiamąją bylą ikiteisminio ir teisminio tyrimo metu, tyrimą; nustatyti vadinamąsias nereglamentuotas laiko sąnaudas (kurių dydžio įstatymas nenustato) ir jų mažinimo galimybes, pateikti Komisijai išvadas ir pasiūlymus dėl baudžiamojo proceso tobulinimo

Teisės institutas, Vidaus reikalų ministerija, Generalinė prokuratūra, Nacionalinė teismų administracija

2005 metų III ketvirtis

50

 

bus sudarytos sąlygos optimizuoti ir spartinti baudžiamąjį procesą, veiksmingiau tirti nusikalstamas veikas

14. Išnagrinėti galimybes išplėsti diversijos instituto taikymą ikiteisminio tyrimo metu; kreiptis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą su prašymu apibendrinti teismų praktiką ir nustatyti, kaip teismai pasinaudoja diskrecinio baudžiamojo proceso galimybėmis; parengti ir pateikti Teisingumo ministerijai ir Generalinei prokuratūrai pasiūlymus dėl diversijos instituto taikymo ir diskrecinio baudžiamojo proceso tobulinimo

Teisės institutas

2005 metų II ketvirtis

40

 

bus išnagrinėta diskrecinio baudžiamojo proceso praktika ir apsvarstytos galimybės jį tobulinti, sudarytos sąlygos plačiau taikyti diversijos institutą

15. Išnagrinėti galimybes išplėsti sutaikinimo instituto taikymą ir pateikti Teisingumo ministerijai ir Generalinei prokuratūrai atitinkamus pasiūlymus

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas

2005 metų I ketvirtis

30

 

bus sudarytos sąlygos plėtoti atkuriamąjį teisingumą didinant susitaikymo instituto taikymo galimybes

16. Išanalizuoti teismų praktiką ir nustatyti, ar yra įstatymo nustatytų sankcijų griežtumo ir padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo neatitikčių, trukdančių individualizuoti bausmes, ir pateikti Komisijai pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (Žin., 2000, Nr. 89-2741) nustatytų sankcijų išplėtimo

Teisės institutas, Teisingumo ministerija

2006 metai

 

30

bus sudaryta galimybė labiau individualizuoti bausmes, įgyvendinant teisinės atsakomybės teisingumo ir tikslingumo principus

17. Išnagrinėti socialines ir ekonomines naujų laisvės atėmimo bausmės atlikimo formų taikymo galimybes ir pateikti Komisijai atitinkamus pasiūlymus

Teisės institutas, Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

2006 metų I ketvirtis

 

30

bus nustatyta, ar naujų laisvės atėmimo bausmės atlikimo formų taikymas leidžia mažinti nuteistųjų laisvės atėmimo vietose ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidas nuteistiesiems jose išlaikyti, taip pat nenutraukti nuteistųjų socialinių ryšių

18. Išnagrinėti socialines ir ekonomines atkuriamojo teisingumo sistemos kūrimo sąlygas, susipažinti su užsienio valstybių patirtimi ir pateikti Komisijai pasiūlymus dėl atkuriamojo teisingumo sistemos Lietuvoje koncepcijos ir jos įgyvendinimo priemonių rengimo

Teisės institutas, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas

2006 metų II ketvirtis

 

40

bus išnagrinėtos socialinės ir ekonominės atkuriamojo teisingumo sistemos kūrimo galimybės, ieškoma būdų, kaip efektyviau spręsti nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo klausimus, atkurti iki nusikaltimo buvusius santykius tarp nusikaltimo paveiktų subjektų – aukos, nusikaltėlio, visuomenės, įgyvendinti atkuriamojo teisingumo principines nuostatas baudžiamojoje justicijoje; vadovaujantis atlikto tyrimo rezultatais, parengti pasiūlymai dėl atkuriamojo teisingumo sistemos plėtros

19. Plėsti bendradarbiavimą su privačiais juridiniais asmenimis, siekiant įdarbinti kuo daugiau asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

2005–2006 metai

 

 

bus sudarytos sąlygos nuteistiesiems dirbti už pataisos įstaigos ribų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka; pagerės nuteistųjų užimtumo rodikliai ir dirbančių nuteistųjų materialinė būklė; daugiau nuteistųjų galės ugdyti darbo įgūdžius

20. Parengti teisės aktus, reglamentuojančius įmonių, kuriose dirba arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantys nuteistieji, subsidijavimą

Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2005 metai

 

 

pagerės nuteistųjų užimtumo rodikliai ir dirbančių nuteistųjų materialinė būklė; daugiau nuteistųjų galės ugdyti darbo įgūdžius

21. Parengti ir įgyvendinti kiekvienoje pataisos įstaigoje Nuteistųjų laisvalaikio užimtumo programą

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

2005–2006 metai

 

 

nuteistieji galės realizuoti savo gebėjimus ir sumanymus; bus ugdomas nuteistųjų savarankiškumas, asmeninės vertybės, gerinamas bendras išsilavinimas; sumažės vidinė įtampa pataisos įstaigose; sumažės recidyvinis nusikalstamumas

22. Aprūpinti introskopais (rentgeno aparatais daiktams ieškoti) visas laisvės atėmimo vietas

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

2005–2006 metai

840

840

mažiau draudžiamų daiktų pateks į laisvės atėmimo vietas; sumažės nusikalstamų veikų, kurias organizuoja ir daro asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę

VII. NUSIKALTIMŲ AUKŲ SOCIALINĖS TEISINĖS APSAUGOS POLITIKA

23. Parengti ir išleisti informacinį leidinį apie nusikaltimų aukų teisinę padėtį ir paramos jiems sistemą

Mykolo Romerio universitetas, visuomeninė organizacija Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija

2005 metai

6

 

gyventojams bus pateikta glausta ir išsami informacija nusikaltimų aukų socialinės teisinės apsaugos klausimais

24. Administruoti interneto svetainę, skirtą visuomenei informuoti apie nusikaltimų prevenciją, savisaugą ir paramą nusikaltimų aukoms, išplėsti šioje svetainėje teikiamą informaciją

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Mykolo Romerio universitetas, visuomeninė organizacija Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija

2005–2006 metai

15

15

bus palaikoma, atnaujinama ir plėtojama virtuali informacijos apie nusikaltimų prevenciją laikmena, kuria visuomenė gali plačiai naudotis; sukurtos sąlygos skatinti savisaugą

25. Parengti Lietuvos Respublikos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo įstatymo projektą

Teisingumo ministerija, Finansų ministerija

2005 metai

 

 

priėmus šį įstatymą, bus įsteigtas Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondas, kuris šio įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais kompensuos žalą, kurią patiria nuo nusikalstamų veikų nukentėję asmenys

26. Pagal gyvenamąją vietą teikti asmenims, nukentėjusiems nuo nusikaltimų, būtinas socialines paslaugas

savivaldybės, asociacijos

2005–2006 metai

 

 

bus užtikrinta psichologinė, socialinė pagalba nusikaltimų aukoms jų gyvenamosios vietos savivaldybėje

27. Išnagrinėti, kaip atliekama nukentėjusių asmenų centralizuota apskaita, ir prireikus tikslinti ją reglamentuojančią Nusikalstamų veikų, jas padariusių asmenų bei nukentėjusių asmenų centralizuotos apskaitos instrukciją, patvirtintą vidaus reikalų ministro 2003 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-160 (Žin., 2003, Nr. 50-2230)

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2005 metai

 

 

bus užtikrintas statistikos duomenų apie nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų asmenis ir jiems padarytą žalą tikslumas

VIII. NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMŲ VEIKSMINGUMO DIDINIMAS

28. Parengti ir pateikti Komisijai nusikaltimų prevencijos ir kontrolės strateginio valdymo, koordinavimo ir priežiūros sistemos koncepciją ir pasiūlymus dėl jos įgyvendinimo

Vidaus reikalų ministerija, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisingumo ministerija, Teisės institutas

2005 metai

 

 

bus nustatyti nusikaltimų prevencijos ir kontrolės valdymo pagrindai, nusikaltimų prevencijos ir kontrolės subjektų sistema; valstybės institucijų ir įstaigų veikla nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje taps efektyvesnė

29. Parengti ir patvirtinti nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų ir priemonių veiksmingumo vertinimo metodiką

Vidaus reikalų ministerija, Teisės institutas, Mykolo Romerio universitetas, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2005 metai

30

 

bus nustatyti kriterijai, rodantys nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų ir priemonių veiksmingumą; sudarytos sąlygos rengti ir įgyvendinti veiksmingas nusikaltimų prevencijos ir kontrolės priemones

30. Sukurti įvairaus lygio nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų, su nusikaltimų prevencija susijusių kitų programų (socialinių, ekonominių, švietimo) duomenų bazę

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2005–2006 metai

25

10

bus susisteminta informacija apie nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programas ir jų priemones, tai leis išvengti nusikaltimų prevencijos ir kontrolės priemonių kartojimosi, padės derinti prevencinės veiklos subjektų darbą ir taupyti šiai veiklai skiriamas lėšas, užtikrins priemonių įvykdymą laiku ir kita

31. Parengti kriminogeninės būklės daugiafaktorinės analizės metodiką

Mykolo Romerio universitetas, Teisės institutas, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vilniaus universitetas, Vidaus reikalų ministerija

2005–2006 metai

 

 

valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms bus suteiktos galimybės prognozuoti socialinius pokyčius, kurie veikia nusikalstamumo būklę, struktūrą ir dinamiką, ir rengti atitinkamas priemones nusikalstamumui užkardyti

32. Parengti latentinio nusikalstamumo tyrimo metodiką

Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas, Teisės institutas, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vidaus reikalų ministerija

2005 metų II ketvirtis

 

 

bus sudarytos galimybės tiksliau vertinti kriminogeninę būklę ir rengti adekvačias jai prevencijos priemones

33. Organizuoti nuolatinę viktimologinę stebėseną ir viešai skelbti jos rezultatus

Teisės institutas, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2005–2006 metai

70

70

nusikaltimų prevencijos ir kontrolės subjektai disponuos tikslesne informacija apie kriminogeninę būklę, todėl bus veiksmingesnė nusikaltimų prevencija

34. Atlikti mokslinį tyrimą „Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė ir prevencijos kryptys“

Mykolo Romerio universitetas, Teisės institutas

2005–2006 metai

60

60

bus parengta ir išleista mokslinio tyrimo baigiamoji ataskaita, kurioje pateikta kriminogeninės būklės Lietuvoje raida ir vertinimas, nusikaltėlio asmenybės charakteristikos pokyčiai, jo socializacijos ir resocializacijos sąlygų tyrimas, pagrindinės prevencijos kryptys; šie duomenys bus naudojami nusikalstamumo prevencijos problemoms spręsti

35. Vykdyti nuoseklius kriminologinius tyrimus, viešai skelbti jų rezultatus, teikti rekomendacijas nusikaltimų prevencijos ir kontrolės subjektams

Mykolo Romerio universitetas, Teisės institutas, Vilniaus universitetas, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

nuolat

 

 

bus sudarytos sąlygos rengti ir įgyvendinti adekvačias kriminogeninei būklei nusikaltimų prevencijos ir kontrolės priemones

IX. NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS SUBJEKTŲ SISTEMOS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

36. Išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius apskrities valdymą ir vietos savivaldą, efektyvaus nusikaltimų prevencijos organizavimo požiūriu ir prireikus pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų tobulinimo

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija

2005 metai

 

 

bus įvertintos esamos ir prireikus sudarytos naujos teisinės sąlygos, leisiančios apskričių viršininkams ir savivaldybių institucijoms organizuoti veiksmingesnę nusikaltimų prevenciją

37. Parengti ir patvirtinti Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatus

Vidaus reikalų ministerija, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2005 metų I ketvirtis

 

 

bus sudarytos teisinės sąlygos skatinti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos veiklą

38. Organizuoti konkursus, siekiant nustatyti geriausius vykdomus ar įvykdytus nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektus (programas) ir paskatinti jų autorius

Vidaus reikalų ministerija, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2006 metai

 

10

bus populiarinama ir skatinama nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos veikla; daugiau institucijų skatinama prisidėti prie nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) įgyvendinimo

39. Rengti ir teikti savivaldybėms informaciją (elektroninius biuletenius) apie Lietuvos ir užsienio valstybių teigiamą praktiką rengiant ir įgyvendinant nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos programas (projektus)

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Teisės institutas, asociacijos

2005–2006 metai

20

20

savivaldybėms bus teikiama informacija apie teigiamą nusikaltimų prevencijos praktiką, kurią galima būtų taikyti jų teritorijoje; suaktyvės savivaldybių veikla nusikaltimų prevencijos srityje

40. Išnagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės institucijų, kurios nepriskiriamos teisėsaugos institucijoms, tačiau dalyvauja įgyvendinant ar savarankiškai įgyvendina nusikaltimų prevencijos priemones, uždavinius ir funkcijas, siekiant nustatyti aiškesnius jų dalyvavimo šioje veikloje teisinius pagrindus, ir prireikus pateikti Komisijai pasiūlymus dėl minėtųjų teisės aktų tobulinimo

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas

2006 metai

 

 

bus sudarytos galimybės aiškiau apibrėžti valstybės institucijų vaidmenį nusikaltimų prevencijos ir kontrolės veikloje

41. Susipažinti su teisėsaugos institucijų ir visuomenės bendradarbiavimo praktika Lietuvoje ir užsienio valstybėse, parengti rekomendacijas Lietuvos teisėsaugos institucijoms, kaip šį bendradarbiavimą tobulinti

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas

2005 metai

30

 

bus sudarytos galimybės tobulinti teisėsaugos institucijų ir visuomenės bendradarbiavimą nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje, gerinti teisėsaugos institucijų įvaizdį visuomenėje

42. Surengti mokslinę praktinę konferenciją nusikaltimų prevencijos šalyje, regione ir savivaldybėje organizavimo ir administravimo klausimais

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2005 metai

 

 

nusikaltimų prevencijos subjektams bus suteikta mokslinė ir praktinė informacija apie nusikaltimų prevencijos organizavimą, padėsianti tobulinti šią veiklą

43. Rengti susitikimus su gyventojais, per kuriuos teikti jiems informaciją apie kriminogeninę būklę, apsaugos nuo nusikalstamų veikų būdus ir priemones, bendradarbiavimo su policija galimybes ir naudą

teritorinės policijos įstaigos

nuolat

 

 

gyventojai bus tiesiogiai informuojami apie nusikalstamumą ir apsaugos nuo jo būdus, skatinamos savisaugos priemonės; užtikrintas tiesioginis policijos ir gyventojų bendravimas, visuomenė labiau pasitikės policija

44. Atlikti nevalstybinių organizacijų vykdomų tikslinių nusikaltimų prevencijos projektų (programų) finansavimo ir kitokio rėmimo analizę ir parengti suinteresuotoms institucijoms atitinkamus pasiūlymus

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vidaus reikalų ministerija

2005 metai

 

 

bus nustatyti esamos nevalstybinių organizacijų veiklos nusikaltimų prevencijos srityje rėmimo sistemos trūkumai ir parengti pasiūlymai dėl jos tobulinimo; sudarytos sąlygos suaktyvinti nevalstybinių organizacijų veiklą nusikaltimų prevencijos srityje

45. Atlikti teisėsaugos institucijų ir teismų informacinių sistemų ir jų vartotojų poreikių analizę, parengti reikalavimus integruotai informacinei sistemai, apimančiai svarbiausią baudžiamojo proceso informaciją, pradedant pranešimu apie nusikalstamą veiką ir baigiant teistumo išnykimu

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Mykolo Romerio universitetas, Teisės institutas

2005–2006 metai

190

 

bus sudarytos galimybės sukurti integruotą informacinę sistemą, padedančią spręsti svarbiausias baudžiamojo teisingumo institucijų ir mokslinių tyrimų subjektų informacinio aprūpinimo problemas ir leidžiančią geriau analizuoti nusikalstamumą, vykdyti jo prevenciją ir kontrolę

46. Parengti teisės aktus, reglamentuojančius policijos įstaigų ir Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžių pataisos inspekcijų bendradarbiavimą

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2005–2006 metai

 

 

bus sudarytos teisinės sąlygos tinkamiau prižiūrėti asmenis, įrašytus į pataisos inspekcijų įskaitas, ir vykdyti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų, kuriuos gali padaryti šie asmenys, prevenciją; sumažės nusikaltimų recidyvų

47. Organizuoti prokurorų mokymą, atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojamą tarptautinę baudžiamųjų bylų praktiką

Generalinė prokuratūra

nuolat

 

 

bus užtikrintas kvalifikuotas prokurorų darbas; mažės tikimybė, kad baudžiamojo proceso metu bus pažeistos žmogaus teisės ir laisvės

48. Rengti specialistus kriminologus Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studijų atšakoje „Kriminologija“

Vilniaus universitetas

2005–2006 metai

90

90

bus rengiami kvalifikuoti kriminologai, kurie teiks konsultacijas valstybės institucijoms ir įstaigoms, rengiančioms teisės aktus ir programas nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimais, atliks kriminologinę teisės aktų ekspertizę

49. Prireikus organizuoti veiksmingesnę nusikaltimų prevenciją ir kontrolę, sudaryti kolegialias nusikaltimų prevencijos ir kontrolės institucijas (komisijas, tarybas ar kita) apskrityse ir savivaldybėse, kuriose tokios institucijos dar nesudarytos

apskričių viršininkų administracijos ir savivaldybės

2005–2006 metai

 

 

apskrityse ir savivaldybėse bus sudarytos kolegialios nusikaltimų prevencijos ir kontrolės institucijos, kurių veikloje dalyvaus įvairūs socialiniai partneriai; padaugės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės subjektų; prevencinė veikla apskrityse ir savivaldybėse taps kompleksinė ir veiksmingesnė

50. Atnaujinti ir išleisti didaktinę medžiagą nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimais

Mykolo Romerio universitetas

2005–2006 metai

25

25

tobulės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės nuotolinio mokymo materialinė bazė

51. Vykdant nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, plačiau taikyti civilines teisines priemones juridinio asmens veiklai tirti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) antrosios knygos X skyrius)

Generalinė prokuratūra, teritorinės prokuratūros

nuolat

100

100

bus veiksmingesnė juridinių asmenų nusikalstamų veikų prevencija ir kontrolė

52. Atlikti nusikalstamumo kariuomenėje būklės analizę ir rengti karių mokymo nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos klausimais programas

Krašto apsaugos ministerija

nuolat

4

4

sumažės nusikalstamų veikų kariuomenėje

53. Rengti mokymą ir seminarus karinių dalinių ir tarnybų vadams, paskaitas kariniuose daliniuose nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos klausimais

Krašto apsaugos ministerija

kasmet kas ketvirtį

8

8

bus geriau užtikrinamas drausmės ir įstatymų laikymasis karo tarnyboje

54. Parengti ir pateikti savivaldybių institucijoms ir teritorinėms policijos įstaigoms metodines rekomendacijas, kaip didinti visuomenės vaidmenį nusikaltimų prevencijos veikloje

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vidaus reikalų ministerija, nevalstybinės organizacijos

2005 metai

30

 

teritorinės policijos įstaigos ir savivaldybių institucijos gaus daugiau žinių, kaip kurti visuomenės savisaugos sistemą ir įtraukti į nusikaltimų prevencijos veiklą daugiau gyventojų

55. Stiprinti ir plėsti policijos rėmėjų veiklą: aprūpinti policijos rėmėjus specialia apranga ir priemonėmis, skiriamaisiais ženklais, rengti mokymą

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, savivaldybės

2005–2006 metai

1050

1050

bus sukurta policijos rėmėjų veiklos materialinė bazė, užtikrinta reikiama policijos rėmėjų kvalifikacija; daugiau gyventojų, tapę policijos rėmėjais, įsitrauks į nusikaltimų prevencijos veiklą

56. Atlikti visuomenės nuomonės apklausą, kaip gyventojai vertina saugumo jausmą ir teisėsaugos institucijų veiklą, vadovaujantis apklausos rezultatais, parengti teisėsaugos institucijoms pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo

Vidaus reikalų ministerija, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas

2006 metai

 

40

bus objektyviau įvertinta visuomenės saugumo būklė, sužinota, ką visuomenė mano apie teisėsaugos institucijų veiklą, kokie šios veiklos trūkumai, tai leis tobulinti teisėsaugos institucijų veiklą, teikti geresnės kokybės paslaugas

57. Teikti Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl mokslinių veiklos metodų diegimo policijos įstaigose

Mykolo Romerio universitetas, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2005–2006 metai

 

 

bus sudarytos galimybės tobulinti policijos įstaigų veiklą

X. SMURTINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ

58. Skleisti per visuomenės informavimo priemones informaciją, skirtą kovai su smurtu, ypač šeimoje, kurti atitinkamą socialinę reklamą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2005–2006 metai

14

40

bus ugdomas visuomenės nepakantumas smurtui šeimoje ir už jos ribų, ypač prieš vaikus; daugiau gyventojų netoleruos smurto ir apie jį praneš kompetentingoms institucijoms

59. Išanalizuoti smurtinių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo praktiką pasirinktinai keliose savivaldybėse ir parengti rekomendacijas policijos įstaigoms ir teritorinėms prokuratūroms, kaip gerinti ikiteisminį tyrimą

Mykolo Romerio universitetas, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Generalinė prokuratūra, visuomeninė organizacija Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija

2005 metai

3

 

padidės baudžiamojo persekiojimo už smurtinius nusikaltimus veiksmingumas, daugiau bus atskleidžiama smurtinių nusikaltimų

XI. TURTINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ

60. Susipažinti su turtinių nusikaltimų prevencijos patirtimi užsienio valstybėse ir teikti pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms (savivaldybėms, policijos įstaigoms, ministerijoms ir panašiai)

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas

nuolat

 

 

bus diegiamos naujos, veiksmingesnės turtinių nusikaltimų prevencijos formos

61. Informuoti per visuomenės informavimo priemones ir (ar) internetą fizinius ir juridinius asmenis apie naujas turto apsaugos priemones ir jų taikymą

viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos ministerija

nuolat

 

 

gyventojai bus informuojami apie turto apsaugos priemones, kurias jie gali patys įdiegti norėdami apsaugoti savo turtą; suaktyvės pilietinė savisauga, sumažės turtinių nusikaltimų

62. Populiarinti saugios kaimynystės idėjas bendruomenėse

savivaldybės, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

nuolat

 

 

suaktyvės pilietinė savisauga, sumažės vagysčių iš gyvenamųjų patalpų ir transporto priemonių, pagerės šių nusikalstamų veikų atskleidimas

63. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei kompleksinę Autotransporto vagysčių prevencijos ir kontrolės programą

Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Ūkio ministerija, viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

2005 metų II ketvirtis

 

 

bus parengtos teisinės, organizacinės ir taktinės priemonės autotransporto vagysčių mažinti

64. Modernizuoti nacionalinių ir respublikinių muziejų ir kitų įstaigų, kuriose saugomos kilnojamosios kultūros vertybės, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemas

Kultūros ministerija, nacionaliniai ir respublikiniai muziejai

2005–2006 metai

700

700

bus sustiprinta kilnojamųjų kultūros vertybių nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose ir kitose įstaigose apsauga, užkirstas kelias galimoms vagystėms

65. Modernizuoti savivaldybių muziejų ir kitų įstaigų, kuriose saugomos kilnojamosios kultūros vertybės, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemas

savivaldybės, savivaldybių muziejai

2006 metai

 

 

bus sustiprinta kilnojamųjų kultūros vertybių savivaldybių muziejuose ir kitose įstaigose apsauga, užkirstas kelias galimoms vagystėms

XII. NUSIKALTIMŲ, DAROMŲ VIEŠOSIOSE VIETOSE, PREVENCIJA IR KONTROLĖ

66. Modernizuoti policijos pajėgų operatyvaus valdymo padalinių techninę ir programinę įrangą (*)

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2005–2006 metai

 

 

bus sudarytos materialinės ir techninės sąlygos policijai greičiau reaguoti į teisės pažeidimus; pagerės policijos veikla, ypač užkardant nusikalstamą veiką viešosiose vietose

67. Rengti bendras nusikalstamų veikų, daromų viešosiose vietose, prevencijos priemones

savivaldybės, teritorinės policijos įstaigos, asociacijos

nuolat

 

 

viešosiose vietose bus padaroma mažiau nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų

XIII. ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA IR KONTROLĖ

68. Išanalizuoti organizuoto nusikalstamumo ekonomikoje tendencijas, parengti ir įgyvendinti atitinkamas taktines prevencijos priemones

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Generalinė prokuratūra, Mykolo Romerio universitetas

2006 metai

 

 

bus sudarytos teisinės ir organizacinės sąlygos užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui ekonomikoje

XIV. NELEGALIOS MIGRACIJOS PREVENCIJA IR KONTROLĖ

69. Tobulinti kriminologinę analitinę nelegalios imigracijos kontrolės veiklą: įsigyti kompiuterinių informacijos analizės programų ir būtinos techninės įrangos, organizuoti analitinio darbo ir kriminologijos mokymą pareigūnams

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2005–2006 metai

100

100

sustiprės kompetentingų institucijų administraciniai gebėjimai vykdyti nelegalios imigracijos prevenciją: bus įrengtos specialios darbo vietos, parengti kriminologinės analitinės veiklos specialistai

70. Sustiprinti operatyvinę veiklą, skirtą užkardyti nusikalstamų organizuotų grupuočių nusikalstamai veikai, susijusiai su neteisėtu žmonių ir kontrabandos gabenimu per valstybės sieną: kelti operatyvinių darbuotojų kvalifikaciją, išplėsti agentūrinę veiklą, įsigyti specialių techninių priemonių

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2005–2006 metai

200

200

bus veiksmingesnė nelegalios migracijos prevencija; sumažės neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną atvejų

71. Rengti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų mokymą nelegalios imigracijos ir neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną kontrolės klausimais

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Mykolo Romerio universitetas

2005–2006 metai

50

50

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai bus geriau parengti atskleisti ir tirti nusikaltimus, susijusius su neteisėtu žmonių gabenimu per valstybės sieną

XV. NELEGALIOS PREKYBOS GINKLAIS PREVENCIJA IR KONTROLĖ

72. Sustiprinti ginklų apyvartos kontrolę ir ją vykdančių institucijų bendradarbiavimą: įsigyti reikiamos techninės įrangos ir organizuoti bendrą mokymą

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Ūkio ministerija, Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Teisės institutas, Mykolo Romerio universitetas

2005 metai

500

50

bus užtikrintas kvalifikuotas pareigūnų darbas ginklų apyvartos kontrolės srityje; sustiprės neteisėtos ginklų apyvartos prevencija

XVI. EKONOMINIŲ IR FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ

73. Sustiprinti policijos gebėjimus atskleisti ir tirti intelektinės ir pramoninės teisės pažeidimus: įsteigti specialias pareigybes ir įsigyti kompiuterinės technikos

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2005–2006 metai

150

155

policijoje bus įsteigtos specialios pareigybės ir įrengtos darbo vietos intelektinės ir pramoninės teisės pažeidimams tirti; bus veiksmingiau atskleidžiami ir tiriami intelektinės ir pramoninės teisės pažeidimai

74. Išsamiau reglamentuoti informacijos apie galimus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansine parama, teikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarką

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2005 metai

 

 

bus didesnės galimybės užkardyti pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansine parama

75. Rengti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų, vykdančių Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą, mokymą (organizuoti pareigūnų stažuotes-mokomuosius vizitus užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, dalyvavimą tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, rengti seminarus Lietuvoje)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2005–2006 metai

100

100

sustiprės Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos administraciniai gebėjimai užtikrinti Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą

76. Pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su Latvijos institucija, tiriančia finansinius nusikaltimus

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2005 metai

 

 

didės tarptautinio bendradarbiavimo finansinių nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje galimybės, efektyviau bus tiriami tarptautiniai finansiniai nusikaltimai

77. Rengti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų mokymą pinigų plovimo prevencijos klausimais (organizuoti pareigūnų stažuotes-mokomuosius vizitus užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, dalyvavimą tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, rengti seminarus Lietuvoje)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2005–2006 metai

50

50

sustiprės Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos administraciniai gebėjimai pinigų plovimo prevencijos srityje

78. Parengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296) pakeitimo įstatymo projektą, leidžiantį atmesti paraišką ar pasiūlymą to tiekėjo, kuris teismo sprendimu pripažintas kaltu už sukčiavimą, dalyvavimą nusikalstamos organizuotos grupės veikloje, korupciją ar pinigų plovimą

Ūkio ministerija

2005 metais

 

 

bus sugriežtintos dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlygos, tai leis atsisakyti nepatikimų ir nekompetentingų tiekėjų paslaugų, kartu bus įgyvendinti atitinkami Europos Sąjungos teisės reikalavimai; užkirstas kelias galimai nusikalstamai veikai viešųjų pirkimų srityje

Iš viso lėšų

 

 

5470

5117

 

______________