LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIŲ MOKYMO IR ŽINIŲ TIKRINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. sausio 7 d. Nr. D1-1/A1-5

Vilnius

 

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 12 straipsnio 9 dalį ir vykdydami Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe teisės aktų, kuriuos reikia parengti arba suderinti su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, rengimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1177 (Žin., 2003, Nr. 89-4039), 4 punktą,

1. Tvirtiname Statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarką (pridedama).

2. Nustatome, kad 1 punkte nurodyta tvarka įsigalioja nuo 2004 m. rugsėjo 1 d.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

SOCIALINĖS APSAUGOS

IR DARBO MINISTRĖ                                                                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. sausio 7d.

įsakymu Nr. D1-1/A1-5

 

STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIŲ MOKYMO IR ŽINIŲ TIKRINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarka (toliau – Tvarka) apima kvalifikacinių reikalavimų statybos saugos ir sveikatos koordinatoriams nustatymą, jų mokymą bei žinių tikrinimą (atestavimą) darbuotojų saugos ir sveikatos srityje ir pažymėjimų išdavimą.

2. Statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo (atestavimo) tikslas parengti statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorius, statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius ir įvertinti jų pasirengimą atlikti pareigas.

3. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170), Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 184/282 (Žin., 1999, Nr. 7-155) nuostatomis.

4. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

4.1. Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorius – fizinis asmuo, kuriam statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statinio projekto rengimo metu užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, nustatyti įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, normatyviniuose statybos techniniuose reglamentuose.

4.2. Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius – fizinis asmuo, kuriam statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją.

4.3. Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius – fizinis asmuo, vykdantis statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus ar statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijas.

4.4. Mokymo įstaiga – Lietuos Respublikos aukštoji ar aukštesnioji mokykla, kurioje rengiami statybos inžinerijos ar statybos specialistai.

4.5. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo sąvokas.

 

II. REIKALAVIMAI STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIUI

 

5. Asmeniui, pageidaujančiam mokytis, būti atestuojamam ir gauti statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimą, keliami šie reikalavimai:

5.1. Išsilavinimas: universiteto bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, aukštasis statybos ar architektūros išsilavinimas arba pagal buvusią iki 1990 m. kovo 11 d. aukštojo mokslo sistemą kito atitinkamo pavadinimo statybos ir/ar architektūros specialistas.

5.2. Darbo patirtis:

5.2.1. statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriui – turėti galiojantį vadovo atestatą vienoje iš statybos techninės veiklos sričių – statinio projekto vadovo, statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos bendrųjų dalių vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo), bendrosios projekto (statinio) ekspertizės (išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) vadovo, dalinės projekto (statinio) ekspertizės (išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) vadovo arba ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo patirtį statybos ar statinių projektavimo srityje ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimą;

5.2.2. statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui – turėti galiojantį vadovo atestatą vienoje iš statybos techninės veiklos sričių – statinio projekto vadovo, statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos bendrųjų dalių vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo), bendrosios projekto (statinio) ekspertizės (išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) vadovo, dalinės projekto (statinio) ekspertizės (išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) vadovo arba ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo patirtį statybos srityje ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimą.

6. Statytojo (užsakovo) arba statinio statybos valdytojo samdomos įmonės ar kito juridinio asmens statybos saugos ir sveikatos koordinatoriams taikomi 5 punkte nustatyti išsilavinimo, darbo patirties ir šioje Tvarkoje nustatyti mokymo ir jų žinių patikrinimo (atestavimo) reikalavimai.

 

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR MOKYMAS

 

7. Asmenys, norintys mokytis ar būti atestuojami eksternu, mokymo įstaigai pateikia:

7.1. prašymą mokytis ar būti atestuojami eksternu statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriumi arba statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi;

7.2. mokslo diplomo (diplomų), mokslo laipsnių, mokslo vardų atestatų ar diplomų, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų kopijas. Užsienyje įgytų kvalifikacijų atvejais –Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą kvalifikacijos pripažinimo dokumentą;

7.3. darbo ir kitos veiklos aprašymą, patvirtinantį praktinio darbo patirtį ir rengtų projektų ar statytų statinių sąrašą;

7.4. galiojančią vadovo (Tvarkos 5.2.1 ir 5.2.2 punktai) atestato kopiją;

7.5. įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto galiojančio pažymėjimo kopiją.

8. Asmenys, turintys galiojantį vadovo atestatą, pagal šios Tvarkos 5.2.1 ir 5.2.2 punktus mokymo įstaigai pateikia tik 7.1 ir 7.4 punktuose nurodytus dokumentus.

9. Asmenys mokomi arba atestavimui pasirengia savarankiškai pagal mokymo įstaigos vadovo patvirtintas, su Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir su Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas atskiras statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus, statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus mokymo programas.

10. Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorių, statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo programose numatomas mokymas, apimantis:

10.1. darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, iš jų darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių poveikio;

10.2. statybos darbų organizavimą ir darbų atlikimą statybvietėje, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą;

10.3. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą, įvertinant statybos darbų ypatumus;

10.4. profesinės rizikos vertinimo (rizikos identifikavimo, rizikos veiksnių tyrimo, rizikos nustatymo) organizavimą statybvietėse bei nustatytos rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonių parengimą, jų įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę;

10.5. bendravimo ir socialinių partnerių bendradarbiavimo principus.

11. Atestavimo metu vertinamos teorinės žinios bei praktiniai gebėjimai:

11.1. parengti pagal statinio statybos projektą dokumentų, kuriuose nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai, sąvadą, kuriuo privaloma vadovautis atliekant darbus statybvietėje;

11.2. parengti statybvietės saugos ir sveikatos darbe priemonių planą ir jį koreguoti, atsižvelgiant į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus;

11.3. pagal statinio statybos projektą parengti statytojui (užsakovui) ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai bylą su darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais bei su dokumentais, patvirtinančiais statinio atitikimą darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams;

11.4. koordinuoti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi statybvietėje;

11.5. organizuoti dviejų ar daugiau rangovų, įskaitant ir vienas kitą keičiančius, darbdavių ir savarankiškų darbuotojų bendradarbiavimą toje pačioje statybvietėje ir koordinuoti jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų prevenciją ir profesinių ligų prevenciją;

11.6. atlikti privalomus veiksmus, įvykus nelaimingam atsitikimui ar avarijai, analizuoti jų aplinkybes bei priežastis ir numatyti prevencines priemones jiems išvengti.

12. Statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo pagal programą ir įgyjant žinias, nurodytas Tvarkos 10.1–10.5 bei 11.1–11.6 punktuose, trukmė, neįskaitant laiko, skirto parengti baigiamąjį darbą – statybvietės saugos ir sveikatos darbe priemonių plano projektą – turi būti ne mažesnė kaip 24 val.

 

IV. ŽINIŲ TIKRINIMO (ATESTAVIMO) TVARKA

 

13. Asmenų, išklausiusių atitinkamą statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo programą arba atestavimui pasirengusių savarankiškai, žinias darbuotojų saugos ir sveikatos srityje tikrina (atestuoja) mokymo įstaigos vadovo įsakymu sudaryta ne mažiau kaip 3 asmenų atestacijos komisija, kurioje dalyvauja mokymo įstaigos dėstytojai, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, atestuotas atitinkamai statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorius arba statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius, atestuoti statybos vadovai, nurodyti Tvarkos 5.2.1 ir 5.2.2 punktuose, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai. Atestacijos komisijai pirmininkauja mokymo įstaigos vadovo įsakymu paskirtas vienas iš jos narių. Komisijos sprendimas įforminamas protokolu.

14. Atestavimo metu tikrinamos atestuojamojo žinios darbuotojų saugos ir sveikatos srityje ir praktiniai gebėjimai (Tvarkos 10.1–10.5 ir 11.1–11.6 punktai) atestuojamajam pristatant parengtą statybvietės saugos ir sveikatos darbe priemonių plano projektą. Teigiamai įvertinus atestuojamojo žinias ir parengtą plano projektą, mokymo įstaiga išduoda statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimą (1 priedas). Pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo datos.

15. Atestavimo komisijai atestuojamojo žinias arba parengtą darbuotojų saugos ir sveikatos darbe priemonių plano projektą įvertinus nepatenkinamai, pakartotinai gali būti atestuojamas ne anksčiau kaip po 2 savaičių. Pakartotinai įvertinus žinias nepatenkinamai, asmuo gali būti atestuojamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Komisijos sprendimą dėl žinių įvertinimo atestuojamasis gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka teismui.

 

V. PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

16. Prašymas pratęsti statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimo galiojimo terminą mokymo įstaigai pateikiamas ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pažymėjimo galiojimo pabaigos.

17. Mokymo įstaiga, gavusi atestuoto statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus arba statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus prašymą, pažymėjimo galiojimo laiką be pakartotinio žinių tikrinimo pratęsia, jeigu:

17.1. pažymėjimo galiojimo metu (per 5 metus) buvo dirbama statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriumi arba statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi ne mažiau kaip trejus metus (pateikiamas rengtų projektų sąrašas (statinio projektavimo statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui) ar statytų statinių sąrašas (statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui);

17.2. pažymėjimo galiojimo metu (per 5 metus) ne mažiau kaip 2 kartus kiekvienais kalendoriniais metais buvo tobulinama kvalifikacija kursuose ar/ir seminaruose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuriuos rengia aukštosios, aukštesniosios mokyklos, valstybės institucijos, įstaigos, arba atliko stažuotę užsienyje (patvirtinant tai dokumentais).

18. Pratęsus statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus ar statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimo galiojimo laiką, 5 metams išduodamas naujas pažymėjimas.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriams, statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriams išduoti pažymėjimai apskaitomi mokymo įstaigoje ir registruojami šių pažymėjimų registracijos žurnale.

20. Statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir atestavimo dokumentai saugomi mokymo įstaigose vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės (Žin., 1997, Nr. 78-2006) nustatytą dokumentų saugojimo terminą.

______________