LIETUVOS RESPUBLIKOS
GYVENTOJŲ REGISTRO ĮSTATYMO 4, 9, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

2006 m. gegužės 25 d. Nr. X-623

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793; 2004, Nr. 80-2836)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 10 dalies pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Duomenų gavėjai – juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės, fiziniai asmenys, kuriems teikiami registro duomenys apie asmenį arba duomenys suvestinėje šio įstatymo ir registro nuostatų nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 9 straipsnio 1 dalies 12 punkte išbraukti žodžius „kaupiami tik asmeniui davus sutikimą ją įrašyti asmens dokumente ir“ ir šią dalį išdėstyti taip:

12) tautybė (duomenys apie tautybę iš registro teikiami tik Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka);“.

2. Papildyti 9 straipsnio 1 dalį šiais 13-15 punktais:

13) veido atvaizdas;

14) pirštų atspaudai;

15) parašas.“

3. 9 straipsnio 2 dalyje vietoj skaičių „7-12“ įrašyti skaičius „7-15“, po žodžių „visi šio straipsnio“ įrašyti skaičių ir žodį „1 dalies“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Duomenys apie asmenis be pilietybės ir kitų valstybių piliečius, neturinčius leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, į registrą įrašomi, jeigu jie pagrįsti Lietuvos Respublikoje galiojančiais dokumentais; šio straipsnio 1 dalies 7-15 punktuose nurodyti duomenys nėra privalomi ir gali būti įrašyti į registrą, jeigu dokumentais yra pagrįsti visi šio straipsnio 1 dalies 1-6 punktuose nurodyti duomenys.“

4. Papildyti 9 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 13-15 punktuose nurodyti duomenys gali būti teikiami tik teisėtvarkos bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus išduodančioms institucijoms.“

5. Buvusias 9 straipsnio 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 4 ir 5 dalimis.

 

3 straipsnis. 11 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Registro duomenys teikiami už atlyginimą, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo nustatytus atvejus. Atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS