LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. lapkričio 14 d. Nr. X-899

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 102-2319; 2005, Nr. 153-5639)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 5 dalies pakeitimas ir papildymas 13 dalimi

1. Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. LRT turi teisę Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginiame plane (toliau – Strateginis planas) numatytais antžeminiais analoginiais radijo dažniais (kanalais) transliuoti 2 televizijos ir 4 radijo programas. Jeigu programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti nenaudojami Strateginiame plane numatyti elektroninių ryšių ištekliai, LRT transliuojamų ir (ar) retransliuojamų programų skaičius neribojamas. LRT turi teisę Strateginiame plane numatytais antžeminiais skaitmeniniais radijo dažniais (kanalais) transliuoti radijo ir televizijos programas, kurių skaičių nustato Lietuvos radijo ir televizijos komisija, gavusi Tarybos siūlymą, priimtą atsižvelgus į Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme LRT skirtas lėšas. Šioms nuostatoms įgyvendinti reikalingas teises pirmumo tvarka LRT suteikia Lietuvos radijo ir televizijos komisija Visuomenės informavimo įstatymo ir Elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Papildyti 5 straipsnį 13 dalimi:

13. LRT gali transliuoti savo programas į užsienio valstybes.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________