LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GARANTIJOS ATLYGINIMO SUBSIDIJAVIMO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS

 

2007 m. balandžio 24 d. Nr. 4-159

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 (Žin., 1998, Nr. 67-1957; 2001, Nr. 61-2186), 6.2.16 punktu:

1. Tvirtinu Garantijos atlyginimo subsidijavimo nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 4-66 „Dėl paramos smulkiam ir vidutiniam verslui teikimo per UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (Žin., 2005, Nr. 22-714) 1 ir 3 punktus.

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                           VYTAS NAVICKAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2007 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 4-159

 

GARANTIJOS ATLYGINIMO SUBSIDIJAVIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Garantijos atlyginimo subsidijavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja garantijos atlyginimo už uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė) suteikiamas garantijas dalinio subsidijavimo tvarką.

2. Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Garantija – Bendrovės suteikta garantija, užtikrinanti paskolos gavėjo paimtos paskolos dalies grąžinimą.

Garantijos atlyginimas – paskolos gavėjo Bendrovei mokėtinas atlyginimas už suteikiamą garantiją.

Garantijos gavėjas – Lietuvos Respublikoje įregistruota kredito įstaiga – paskolos gavėjo kreditorius, suteikęs paskolos gavėjui paskolą, kuriai suteikiama garantija.

Garantijos suma – maksimali Bendrovės mokėtina suma garantijos gavėjui pagal suteiktą garantiją.

Paskola – paskolos gavėjo imamas kreditas (paskola), kurio grąžinimą užtikrina Bendrovė, suteikdama garantiją.

Paskolos gavėjas – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, imantis iš garantijos gavėjo paskolą, kurios grąžinimui užtikrinti yra suteikiama Bendrovės garantija.

3. Pagal šiuos Nuostatus garantijos atlyginimas subsidijuojamas iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Specialiosios smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo programos, kitų programų ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

4. Pagal šiuos Nuostatus suteikiamai valstybės pagalbai smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams taikomas 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5).

5. Garantijos atlyginimas subsidijuojamas tik paskolos gavėjams, kurie pagal Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2002, Nr. 105-4689) atitinka smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto apibrėžtyje nustatytus reikalavimus ir kuriems netaikomi valstybės pagalbos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams apribojimai.

 

II. GARANTIJOS ATLYGINIMO SUBSIDIJAVIMAS

 

6. Už garantijos suteikimą paskolos gavėjas sumoka Bendrovei garantijos atlyginimą. Garantijos atlyginimo dydį ir (ar) jo apskaičiavimo taisykles nustato Bendrovės valdyba.

7. Garantijos atlyginimas yra iš dalies subsidijuojamas Bendrovei už paskolos gavėją, kuriam suteikiama Bendrovės garantija. Subsidijos naudos gavėjas yra paskolos gavėjas.

8. Pagal šiuos Nuostatus paskolos gavėjui gali būti subsidijuojamas garantijos atlyginimas, jei tenkinamos visos sąlygos:

8.1. yra suteikta Bendrovės garantija už paskolos gavėjo imamą paskolą;

8.2. pagal turimą paskutinę bendrovės informaciją garantijos suma neviršija 2 mln. Lt. Jei paskolos gavėjui yra suteiktos kelios garantijos, garantijos atlyginimas už vėliausiai suteikiamą garantiją subsidijuojamas, jei garantijų suma, atsižvelgiant į atliktą paskolų grąžinimą, neviršija 2 mln. Lt. Jei garantijos suma ar visų suteiktų garantijų suma, atsižvelgiant į atliktą paskolų grąžinimą, yra didesnė kaip 2 mln. Lt, nuo 2 mln. Lt viršijančios sumos apskaičiuotas garantijos atlyginimas paskolos gavėjui nėra subsidijuojamas;

8.3. paskolos gavėjas nėra bankrutuojantis ar restruktūrizuojamas;

8.4. pagal šių Nuostatų 4 punkte nurodytą reglamentą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti suteikta atitinkamo dydžio de minimis valstybės pagalba.

9. Garantijos atlyginimas subsidijuojamas šia tvarka:

9.1. paskolos gavėjui, kuris prašymo suteikti Bendrovės garantiją pateikimo (registravimo) dieną veikė trumpiau nei 36 mėnesius, subsidijuojama 3/4 garantijos atlyginimo sumos;

9.2. paskolos gavėjui, kuris prašymo suteikti Bendrovės garantiją pateikimo (registravimo) dieną veikė 36 mėnesius ir ilgiau bei tenkina Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme mikroįmonei ar mažai įmonei nustatytus reikalavimus, subsidijuojama 2/3 garantijos atlyginimo sumos;

9.3. paskolos gavėjui, kuris prašymo suteikti Bendrovės garantiją pateikimo (registravimo) dieną veikė 36 mėnesius ir ilgiau bei tenkina Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme vidutinei įmonei nustatytus reikalavimus, subsidijuojama 1/2 garantijos atlyginimo sumos.

10. Pagal šiuos Nuostatus paskolos gavėjui taip pat subsidijuojamas garantijos atlyginimas, mokamas už Bendrovės garantijos sumos padidinimą ar garantijos galiojimo termino pratęsimą.

 

III. ADMINISTRAVIMAS IR APSKAITA

 

11. Garantijos atlyginimo subsidijavimą Bendrovė administruoja sutarties, sudarytos su šių Nuostatų 3 punkte nurodytų biudžeto asignavimų valdytoju, pagrindu.

12. Garantijos atlyginimas subsidijuojamas kas mėnesį pagal Bendrovės pateiktą ataskaitą.

13. Bendrovė šių Nuostatų 3 punkte nurodytų biudžeto asignavimų valdytojui sutartyje dėl garantijos atlyginimo subsidijavimo administravimo nustatyta tvarka ir terminais teikia metinę garantijos atlyginimo subsidijavimo administravimo ataskaitą.

______________