LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUSISIEKIMO MINISTRO 2002 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 3-66 „DĖL MAKSIMALIŲ LEIDŽIAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MATMENŲ, LEIDŽIAMŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVŲ, LEIDŽIAMOS BENDROSIOS MASĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. kovo 28 d. Nr. 3-232

Vilnius

 

Siekdamas skatinti kombinuotus vežimus bei vežimus konteineriais, įgyvendindamas Europos Komisijos transporto politikos gaires ir Lietuvos ilgalaikės ūkio plėtros strategijos nuostatas:

1. Pakeičiu maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, patvirtintus susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 23-870, Nr. 70-2948), ir išdėstau I skyriaus 3 punktą taip:

3. Aukštis:

3.1. visų kelių transporto priemonių, išskyrus transporto                    

priemones, vežančias konteinerius, aukštesnius kaip                       

2,6 m (9 pėdos ir 6 coliai) pagal ISO standartus                   –          4,00 m;

 

3.2. transporto priemonių, vežančių konteinerius, aukštesnius            

kaip 2,6 m (9 pėdos ir 6 coliai) pagal ISO standartus           –          ne daugiau kaip 4,15 m“.

 

2. Šis įsakymas galioja iki Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS