LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ BEI NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. gegužės 30 d. Nr. 591

Vilnius

 

Įgyvendindama Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. IX-2110 (Žin., 2004, Nr. 58-2041), Nacionalinės narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės 2004-2008 metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1216 (Žin., 2003, Nr. 94-4251), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 591

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ BEI NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja šios stebėsenos organizavimą ir vykdymą.

2. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvartos stebėsena – tikslingai organizuotas duomenų apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir jų vartojimo padarinius, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų neteisėtos apyvartos padarinius rinkimas, kaupimas, apdorojimas, analizė, vertinimas ir teikimas.

 

II. NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ BEI NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ APYVARTOS STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

3. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvartos stebėseną organizuoja ir koordinuoja Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

4. Duomenis apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, jų vartojimo padarinius bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvartą renka, kaupia, apdoroja, analizuoja ir teikia šios institucijos ir įstaigos pagal Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimus:

4.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apie:

4.1.1. reabilitacijos paslaugų teikimą asmenims, priklausomiems nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų;

4.1.2. asmenų, apsvaigusių nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei nukentėjusių nuo nelaimingų atsitikimų darbe, kelyje į darbą ir iš darbo, skaičių;

4.2. Sveikatos apsaugos ministerija apie:

4.2.1. narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų teisėtos apyvartos kontrolę, ūkio subjektų, kurie verčiasi narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų gamyba, perdirbimu, sandėliavimu, didmenine ir mažmenine prekyba, importu, eksportu, skaičių;

4.2.2. visuomenės sveikatos priežiūros institucijų vykdomų narkomanijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;

4.2.3. apsinuodijimus narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;

4.2.4. asmenų, kurie kreipiasi į gydymo įstaigas dėl priklausomybės nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, skaičių, statistikos duomenis apie gydymą, asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, sergamumą, ligotumą, mirtį;

4.2.5. asmenų sergamumą ir (ar) ligotumą užkrečiamosiomis ligomis, susijusiomis su intraveninių narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu, šių ligų paplitimą;

4.2.6. asmenims, sergantiems priklausomybe nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, taikomas substitucinės terapijos (pakaitinio gydymo) ir kitas gydymo programas, pagal šias programas gydomų asmenų skaičių;

4.3. Švietimo ir mokslo ministerija – apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą švietimo įstaigose, jų vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimą švietimo įstaigose;

4.4. Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos – apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir narkomanijos paplitimą, vykdomas prevencijos, gydymo, reabilitacijos programas, taip pat nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, laisvės atėmimo vietose;

4.5. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – apie nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų neteisėta apyvarta, disponavimu jais, narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų sulaikytą kiekį, asmenų, apsvaigusių nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, padarytas nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus, eismo automobilių keliais įvykius dėl asmenų, apsvaigusių nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kaltės ir kitus neteisėtos apyvartos indikatorius;

4.6. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – apie mirtis, kurių pagrindinė priežastis – narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas;

4.7. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas – apie mirtis, kurių tiesioginė priežastis nėra narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas, tačiau tiriant rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų mirusiojo organuose ir biologiniuose skysčiuose, tų medžiagų pavadinimus, kiekius.

 

III. STEBĖSENOS REZULTATŲ TEIKIMAS

 

5. Stebėseną atliekančios institucijos, nurodytos šio Aprašo 4 punkte, praėjusių kalendorinių metų stebėsenos duomenis ir jų pagrindu atliktą analizę ir vertinimą kasmet (nuo 2006 metų) raštu ir elektronine forma einamųjų metų II ketvirtį teikia Narkotikų kontrolės departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Duomenų pateikimo formas tvirtina Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius.

6. Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės praėjusių kalendorinių metų stebėsenos duomenis ir jų pagrindu atliktą analizę kiekvienų metų (nuo 2006 metų) III ketvirtį apibendrina, parengia narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvartos ir jos padarinių vertinimą ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, taip pat skelbia juos leidiniuose ir internete.

7. Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gali pasitelkti ir kitų institucijų specialistus narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui, jo padariniams bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvartai ir jos padariniams vertinti.

______________