Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 20 d. Nr. 1504

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 71 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Valstybinio studijų fondo direktoriui iki šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti:

2.1. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatus;

2.2. šiuo nutarimu patvirtinto aprašo 14.1, 16 ir 25 punktuose nurodytas formas.

3. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2010 m. gruodžio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS

 

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504

 

UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja per pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – už pirmąją pusę studijų programos) ir (arba) nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – už antrąją pusę studijų programos) faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina (toliau – už studijas sumokėta kaina), kompensavimą geriausiai pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir (arba) likusius studijų metus (toliau – atitinkami studijų laikotarpiai) baigusiems asmenims, kurie atitinkamą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavo Lietuvos aukštųjų mokyklų (toliau – aukštosios mokyklos) valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose (toliau – valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys).

2. Aprašas taikomas asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui (Žin., 2009, Nr. 54-2140).

3. Jeigu už studijas sumokėta metinė studijų kaina didesnė už norminę studijų kainą, valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui kompensuojama metinės studijų kainos dalis, lygi norminei studijų kainai. Jeigu už studijas sumokėta metinė studijų kaina ne didesnė už norminę studijų kainą, valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui kompensuojama už studijas sumokėta studijų kaina.

4. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo, kuris, aukštajai mokyklai sudarant valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, neturi akademinių skolų, jeigu jo studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už atitinkamos aukštosios mokyklos, atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis.

5. Už studijas sumokėta kaina kompensuojama pagal aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka sudarytą eilę valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų ir atitinkantiems Aprašo 4 punkte nurodytus kriterijus.

6. Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėta kaina kompensuojama valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims:

6.1. kurie atitinkamą studijų laikotarpį baigė nuo praėjusių metų spalio 16 d. iki einamųjų metų spalio 15 dienos;

6.2. kuriems Aprašo 22 punkte nurodytais atvejais einamaisiais kalendoriniais metais skiriama už studijas sumokėtos kainos kompensacija.

7. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) ir aukštosios mokyklos šia tvarka:

7.1. Fondas, administruodamas už studijas sumokėtos kainos kompensavimą:

7.1.1. planuoja lėšų už studijas sumokėtai kainai kompensuoti poreikį;

7.1.2. nustato Fondui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų dalį, skirtą už studijas sumokėtai kainai kompensuoti (toliau – už studijas sumokėtai kainai kompensuoti skirta suma), didžiausią galimą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendrą skaičių, didžiausią galimą šių asmenų skaičių kiekvienoje aukštojoje mokykloje ir kiekvienoje konkrečios aukštosios mokyklos studijų kryptyje;

7.1.3. priima sprendimą dėl sumokėtos už studijas kainos kompensacijos skyrimo;

7.1.4. išmoka už studijas sumokėtos kainos kompensaciją;

7.1.5. atlieka kitas Apraše numatytas funkcijas, susijusias su sumokėtos už studijas kainos kompensavimu.

7.2. Aukštosios mokyklos, administruodamos už studijas sumokėtos kainos kompensavimą:

7.2.1. sudaro ir teikia Fondui valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą;

7.2.2. teikia Fondui informaciją ir duomenis, kurių reikia už studijas sumokėtos kainos kompensavimui administruoti;

7.2.3. atlieka kitas Apraše nurodytas funkcijas, susijusias su sumokėtos už studijas kainos kompensavimu.

8. Fondas turi teisę neatlygintinai gauti iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, aukštųjų mokyklų ir kitų asmenų informaciją, kurios reikia už studijas sumokėtos kainos kompensavimui administruoti.

9. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo Fondo valdyba, atsižvelgdama į Fondo funkcijoms atlikti skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir lėšų poreikį joms atlikti, nustato už studijas sumokėtai kainai kompensuoti skirtą sumą. Už studijas sumokėtos kainos kompensacijos skiriamos, neviršijant už studijas sumokėtos kainos kompensavimui skirtos sumos.

 

II. VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOSE VIETOSE ATITINKAMĄ STUDIJŲ LAIKOTARPĮ BAIGUSIŲ ASMENŲ, KURIEMS KOMPENSUOJAMA UŽ STUDIJAS SUMOKĖTA KAINA, SĄRAŠO SUDARYMAS

 

10. Didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendras skaičius nustatomas atsižvelgiant į priėmimo metais aukštųjų mokyklų nustatytas atitinkamų studijų programų studijų kainas (ne didesnes už normines studijų kainas) ir valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių. Didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendras skaičius – ne daugiau kaip 10 procentų per Aprašo 6.1 punkte nurodytą laikotarpį valstybės finansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų (toliau – valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys).

11. Didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius kiekvienoje aukštojoje mokykloje nustatomas, didžiausią galimą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendrą skaičių paskirstant proporcingai per Aprašo 6.1 punkte nurodytą laikotarpį aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamose studijų vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičiui.

12. Didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius konkrečioje aukštosios mokyklos studijų kryptyje proporcingas asmenų, įstojusių į aukštosios mokyklos tos studijų krypties valstybės finansuojamas vietas atitinkamais priėmimo metais, skaičiui.

13. Didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendras skaičius, didžiausias galimas šių asmenų skaičius kiekvienoje aukštojoje mokykloje ar konkrečios aukštosios mokyklos studijų kryptyje apvalinami iki sveikų skaičių, laikantis matematinių skaičių apvalinimo taisyklių: jeigu skaitmuo po paskutinio reikšminio skaitmens yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio reikšminio skaitmens pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio reikšminio skaitmens yra mažesnis negu 5, paskutinis reikšminis skaitmuo lieka nepakitęs.

14. Fondo prašymu iki einamųjų metų spalio 20 dienos:

14.1. aukštosios mokyklos pagal Fondo direktoriaus nustatytą formą pateikia Fondui informaciją apie valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų ir valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių pagal studijų kryptis ir programas atitinkamo studijų laikotarpio pradžioje;

14.2. Švietimo informacinių technologijų centras pateikia Fondui informaciją apie kiekvienoje aukštojoje mokykloje į kiekvienos studijų krypties valstybės finansuojamas vietas atitinkamais priėmimo metais įstojusių asmenų skaičių ir tos studijų krypties studijų programų aukštųjų mokyklų nustatytas studijų kainas (ne didesnes už normines studijų kainas) ir normines studijų kainas.

15. Atsižvelgdama į Aprašo 14 punkte nurodytą informaciją ir laikydamasi kitų Aprašo nuostatų, Fondo valdyba nustato didžiausią galimą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendrą skaičių, didžiausią galimą šių asmenų skaičių kiekvienoje aukštojoje mokykloje ir konkrečiose tos aukštosios mokyklos studijų kryptyse. Apie tai aukštosios mokyklos informuojamos ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 2 dienos. Šiame punkte nurodyta informacija skelbiama Fondo interneto tinklalapyje (www.vsf.lt).

16. Aukštosios mokyklos, gavusios Aprašo 15 punkte nurodytą informaciją, per 7 darbo dienas Fondui pateikia Fondo direktoriaus nustatytos formos valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, kuris pagal studijų kryptis sudaromas aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka. Šios tvarkos apraše turi būti nurodyti valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo sudarymo eilės tvarka kriterijai. Ji neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir Aprašo nuostatoms, užtikrinti eilių sudarymo skaidrumą ir sudaryti vienodas galimybes visiems valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims pretenduoti į sumokėtos už studijas kainos kompensaciją. Šios tvarkos aprašas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo patvirtinimo turi būti paskelbtas aukštosios mokyklos interneto tinklalapyje.

17. Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše nurodoma: valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, studijų padalinys, studijų kryptis, studijų programos valstybinis kodas, studijų programos pavadinimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atitinkamo studijų laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, per atitinkamą studijų laikotarpį už studijas sumokėta studijų kaina (už kiekvieną semestrą) ar jos dalis, kita informacija.

18. Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašas turi būti pasirašytas aukštosios mokyklos įgalioto asmens. Aukštoji mokykla, pateikdama šį Fondo direktoriaus nustatytos formos sąrašą Fondui, patvirtina, kad valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašas sudarytas laikantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir Aprašo nuostatų, taip pat kad šiame sąraše nurodyti asmenys atitinka Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus.

19. Į valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą kiekvienoje tos aukštosios mokyklos studijų kryptyje aukštoji mokykla įrašo ne daugiau valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų nei Fondo nurodytas didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius konkrečioje tos aukštosios mokyklos studijų kryptyje.

20. Jeigu konkrečioje aukštosios mokyklos studijų kryptyje didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius didesnis už valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, galinčių pretenduoti į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą, skaičių, likusios kompensuojamos vietos neperskirstomos.

21. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašų pateikimo Fondui termino pabaigos Fondo valdyba priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše nurodytiems asmenims, patvirtindama valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą.

22. Jeigu valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) neįrašytas į aukštosios mokyklos Fondui pateiktą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą ir yra motyvuotas asmens prašymas, Fondo valdyba priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją šiam asmeniui, nesvarbu, kada šis asmuo baigė atitinkamą studijų laikotarpį.

23. Paaiškėjus, kad valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše nurodytas asmuo neatitinka Aprašo 4 punkte nurodytų kriterijų, Fondo valdyba priima sprendimą neskirti šiam asmeniui už studijas sumokėtos kainos kompensacijos.

24. Apie Aprašo 21–23 punktuose nurodytus sprendimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatų, patvirtintų Fondo direktoriaus, nustatyta tvarka informuojami šiuose sprendimuose nurodyti valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys. Kartu šie asmenys informuojami apie prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo terminą, išskyrus Aprašo 23 punkte nurodytus atvejus.

 

III. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMAS

 

25. Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąraše nurodytas asmuo per 15 darbo dienų nuo Aprašo 21 punkte nurodyto sprendimo priėmimo Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatų nustatyta tvarka Fondui privalo pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Aprašo 22 punkte nurodytu atveju prašymas išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikiamas kartu su Aprašo 22 punkte nurodytu asmens motyvuotu prašymu.

26. Jeigu valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąraše nurodytas asmuo dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (ligos, techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) nepateikia prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją iki Aprašo 25 punkte nurodyto prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo termino pabaigos ir yra motyvuotas asmens prašymas, Fondo direktorius priima sprendimą leisti šiam asmeniui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pasibaigus Aprašo 25 punkte nustatytam prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 23 dienos.

27. Jeigu valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąraše nurodytas asmuo Aprašo 25 ar 26 punktuose nustatyta tvarka nepateikia Fondui prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją ar šį prašymą pateikia nesilaikydamas Aprašo nuostatų ar Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatų, laikoma, kad toks asmuo atsisakė už studijas sumokėtos kainos kompensacijos, ir ši kompensacija tokiam asmeniui neišmokama.

28. Visa už studijas sumokėtos kainos kompensacija pervedama iš karto į asmens sąskaitą, nurodytą prašyme išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Aprašo 25 punkte nurodyto prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo termino pabaigos, o Aprašo 22 ir 26 punktuose nurodytais atvejais – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Aprašo 22 ir 26 punktuose nurodytų sprendimų priėmimo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Ginčai dėl sumokėtos už studijas kainos kompensavimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________