LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2027

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 47-1469)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 11 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Baudos mokamos arba išieškomos iš pažeidėjo sąskaitos į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Šios lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme numatytiems tikslams.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________