LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.05:2002 „NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI“ PAKEITIMO

 

2003 m. balandžio 8 d. Nr. 170

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 11.5 punktu,

1. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (toliau – Reglamentas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 42-1586):

1.1. Reglamento 28 punktą išdėstau taip:

28. Statybos taisykles priima (tvirtina) ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės institucijos ar juridiniai asmenys [6.1]: statinių projektavimo, statinių statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonės, tiekėjai bei visų išvardytų įmonių asociacijos.

Bet kurio iš subjektų, nurodytų šio punkto pirmoje pastraipoje, priimtas (patvirtintas) statybos taisykles, įregistruotas Aplinkos ministerijoje po 2002 m. birželio 30 d. (toliau – Pirminės statybos taisyklės), gavęs šio subjekto sutikimą raštu, turi teisę priimti (patvirtinti) savo veiklos reikmėms (toliau – Kartotinės statybos taisyklės) kitas subjektas.“;

1.2. Reglamento 31 punktą išdėstau taip:

31. Statybos taisykles Reglamento 28 punkte išvardyti subjektai turi teisę priimti (patvirtinti) tik po to, kai gaunamos teigiamos išvados dėl jų atitikimo įstatymams bei kitiems teisės aktams. Išvadas turi teisę rengti juridiniai asmenys: mokslo studijų institucijos, architektūros, statybos ir šioms veikloms artimų sričių specialistus bei įmones vienijančios visuomeninės organizacijos ir asociacijos, taip pat fiziniai asmenys, turintys habilituoto daktaro ar daktaro mokslo laipsnius (gautus už darbus architektūros, statybos ar jiems artimų mokslų srityje). Subjektas, parengęs statybos taisykles, negali rengti joms išvadų. Išvados nereikalingos, priimant (tvirtinant) Kartotines statybos taisykles.

Tuo atveju, kai statybos taisyklės reglamentuoja statinio saugos ir paskirties reikalavimus, iki jų priėmimo (patvirtinimo) jos turi būti suderintos su atitinkamomis šių reikalavimų valstybinės priežiūros institucijomis [6.1].“;

1.3. Reglamento 32 punktą išdėstau taip:

32. Bet kuris statybos taisykles priėmęs (patvirtinęs) subjektas, nurodytas Reglamento 28 punkte (išskyrus atvejį, nurodytą Reglamento 321 punkte), privalo jas įregistruoti Aplinkos ministerijoje, pateikdamas šiuos dokumentus:

32.1. bendruoju atveju:

32.1.1. prašymą įregistruoti statybos taisykles;

32.1.2. statybos taisyklių priėmimo (patvirtinimo) dokumento (įsakymo ar kito organizacinio dokumento priklausomai nuo subjekto juridinio statuso) ir šiuo dokumentu priimtų (patvirtintų) statybos taisyklių kopijas;

32.1.3. išvadas dėl statybos taisyklių, nurodytas Reglamento 31 punkte;

32.1.4. statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų suderinimų kopijas (tuo atveju, kai statybos taisyklės reglamentuoja statinio saugos ir paskirties reikalavimus);

32.2. tuo atveju, kai pateikiamos registruoti Kartotinės statybos taisyklės:

32.2.1. prašymą įregistruoti Kartotines statybos taisykles. Prašyme nurodoma: Kartotines statybos taisykles priėmusio (patvirtinusio) subjekto pavadinimas, Pirminių statybos taisyklių pavadinimas, jų šifras (žr. Reglamento 30 punktą), Pirmines statybos taisykles priėmusio (patvirtinusio) subjekto pavadinimas, Kartotinių statybos taisyklių šifras (žr. Reglamento 30 punktą);

32.2.2. Kartotinių statybos taisyklių priėmimo (patvirtinimo) dokumento (įsakymo ar kito organizacinio dokumento priklausomai nuo subjekto juridinio statuso) kopiją;

32.2.3. subjekto, priėmusio (patvirtinusio) Pirmines statybos taisykles, raštiško sutikimo, leidžiančio kitam konkrečiam subjektui perimti šias statybos taisykles ir priimti (patvirtinti) jas kaip Kartotines statybos taisykles, kopiją;

32.2.4. ištrauką iš Kartotinių statybos taisyklių su duomenimis apie subjektą, priėmusį (patvirtinusį) šias taisykles, pagal Reglamento 39.1 papunkčio penktą pastraipą.“;

1.4. papildau Reglamentą nauju 321 punktu ir jį išdėstau taip:

321. Subjektas, kuris yra asociacijos narys ir priėmė (patvirtino) tos asociacijos priimtas (patvirtintas) Pirmines statybos taisykles Kartotinėmis statybos taisyklėmis, Aplinkos ministerijoje pastarųjų neregistruoja.“;

1.5. papildau Reglamentą nauju 322 punktu ir jį išdėstau taip:

322. Aplinkos ministerija apie statybos taisyklių įregistravimą jas priėmusiam (patvirtinusiam) subjektui ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų išsiunčia raštą, nurodydama statybos taisyklių pavadinimą, jų šifrą, įregistravimo datą. Statybos taisyklės įsigalioja kitą dieną po šio rašto įregistravimo Aplinkos ministerijoje. Jei statybos taisyklės neįregistruojamos, Aplinkos ministerija tuo pačiu terminu praneša raštu jas priėmusiam (patvirtinusiam) subjektui priežastis, dėl kurių statybos taisyklės neregistruojamos.

Raštų, nurodytų šio punkto pirmoje pastraipoje, pagrindu kiekvieną mėnesį sudaroma Statybos taisyklių įregistravimo suvestinė, kuri skelbiama Reglamento 58 punkto nustatyta tvarka.“;

1.6. Reglamento 39.1 papunktį papildau nauja penktąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

„Statybos taisyklių skyriuje „Bendrosios nuostatos“ taip pat pateikiami duomenys apie subjektą, kurio veiklos reikmėms bus taikomos statybos taisyklės: subjekto pavadinimas ir jo juridinis statusas, įregistravimo data ir registravimo pažymėjimo Nr., kodas, adresas, telefonas, faksas, trumpas kokybės valdymo sistemos aprašymas;“;

1.7. laikau netekusiais galios Reglamento 39.7 papunktį ir Reglamento 40 punktą;

1.8. Reglamento 54 punktą išdėstau taip:

54. Tarptautinės, Europos organizacijos ir užsienio valstybės (nacionalinis), užsienio valstybių organizacijos normatyvinis statybos techninis dokumentas (toliau – Užsienio dokumentas), išskyrus standartą, perimamas (jei tai nedraudžia šios organizacijos ar užsienio valstybės teisės aktai) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tvirtinamu statybos techniniu reglamentu (toliau – Lietuvos dokumentas) žemiau išvardytais būdais (pasirinktinai) bei nustatytais reikalavimais:

54.1. sukuriant Lietuvos dokumentą pagal Reglamento reikalavimus, vadovaujantis Užsienio dokumento nuostatomis ir nurodant Lietuvos dokumento „Bendrųjų nuostatų“ 1 punkte, kad šis dokumentas parengtas, vadovaujantis Užsienio dokumento nuostatomis. Šiame punkte taip pat pateikiami šie duomenys apie Užsienio dokumentą:

54.1.1. dokumento kilmės šalies ar tarptautinės organizacijos pavadinimas;

54.1.2. institucijos, įteisinusios dokumentą, pavadinimas;

54.1.3. dokumento įteisinimo data;

54.1.4. dokumento šifras bei pavadinimas;

54.1.5. dokumento paskelbimo šaltinis;

54.2. tapataus vertimo būdu – išverčiant Užsienio dokumentą į valstybinę kalbą ir suteikiant jam Lietuvos dokumento šifrą (pagal Reglamento 54.6 papunkčio reikalavimus) bei pavadinimą (kurie užrašomi virš Užsienio dokumento šifro ir pavadinimo) ir Lietuvos dokumentą patvirtinant Reglamento nustatyta tvarka. Tais atvejais, kada kai kurie Užsienio dokumento punktai Lietuvoje nebus taikomi, po punkto numerio skliaustuose įrašoma „(Lietuvoje netaikoma)“;

54.3. dokumento dalių perėmimo būdu. Šis būdas taikomas tuomet, kai Lietuvos dokumentu perimamas ne visas Užsienio dokumentas ar teisės aktas, nurodytas pastaboje po Reglamento 24 punkto 3 lentelės, o tik jo dalys: atskiri skyriai, skirsniai punktai (toliau – Dalis), kurie neprieštarauja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktams ir tinka taikyti Lietuvos sąlygomis. Kitos Lietuvos dokumento Dalys sukuriamos naujai.

Taikant šį būdą, Lietuvos dokumentas rengiamas Reglamento nustatyta tvarka, atskiras perimamų dokumentų Dalis (atlikus jų tapatų vertimą) pažymint dviem numeriais: Lietuvos dokumento ir skliausteliuose – perimamo dokumento (pagal originale buvusią numeraciją), po šių numerių laužtiniuose skliaustuose pateikiant nuorodą į teisės perimamo Užsienio dokumento eilės numerį, įrašytą į Lietuvos dokumento nuorodų skyrių, pvz., 16 (11 – [4.1]). Nuorodų skyriuje pateikiami duomenys apie Užsienio dokumentą, nurodyti Reglamento 54.1.1–54.1.5 papunkčiuose.

Jei tapatus perimamų dokumentų dalių vertimas į valstybinę kalbą neatliekamas, po Lietuvos dokumento Dalies ir paprastuose skliaustuose nurodyto perimamo Užsienio dokumento Dalies numerių (žr. Reglamento šio punkto antrą pastraipą) laužtiniuose skliaustuose įrašoma nuoroda į Reglamento priedą, pvz., 12 (11 [1 priedas]), kuriame pateikiama perimamo dokumento Dalis originalo kalba. Tuo atveju, kai Lietuvos dokumentu perimama teisės akto, nurodyto pastaboje po Reglamento 24 punkto 3 lentelės, Dalis, Lietuvos dokumento punktų numeracija atliekama šio papunkčio antroje pastraipoje nurodyta tvarka (Reglamento priede nepateikiama perimamo dokumento Dalis originalo kalba). Šioje pastraipoje nurodytais atvejais Lietuvos dokumento skyriuje „Bendrosios nuostatos“ turi būti nurodyti terminai, kada Lietuvos dokumentas bus pertvarkytas 54.3 papunkčio antroje pastraipoje nurodyta tvarka.

Šiame papunktyje nurodytu būdu vienu Lietuvos dokumentu gali būti perimami keli Užsienio dokumentai ar keli teisės aktai, nurodyti pastaboje po Reglamento 24 punkto 3 lentelės;

54.4. pranešimo būdu. Parengiamas Aplinkos ministerijos pranešimas (skelbiamas leidinyje „Informaciniai pranešimai“), kad Užsienio dokumentas perimamas Lietuvos dokumentu. Pranešime pateikiami:

54.4.1. duomenys apie Užsienio dokumentą, nurodyti Reglamento 54.1.1–54.1.5 papunkčiuose;

54.4.2. Užsienio dokumento pavadinimas valstybine kalba;

54.4.3. perimtam dokumentui suteiktas šifras pagal Reglamento 54.6 papunkčio reikalavimus;

54.4.4. terminas, iki kurio originalas bus pakeistas tapačiu vertimu;

54.4.5. Užsienio dokumento punktai, kurie Lietuvoje netaikomi;

54.5. leidžiant taikyti Užsienio dokumentą konkrečiam statiniui (statinių grupei). Šis būdas taikomas tuo atveju, kai nėra atitinkamo Lietuvos dokumento. Statytojas (užsakovas) pateikia Aplinkos ministerijai prašymą, prie kurio pridedamas Užsienio dokumento tapatus vertimas į valstybinę kalbą arba Užsienio dokumentas originalo kalba, statinio statybos pagrindimas ar projektiniai pasiūlymai, o jei jie nebuvo rengiami, pateikiami šie duomenys: statinio ar statinių grupės pavadinimas, adresas, statinio pagrindiniai matmenys, statinyje numatomos veiklos aprašymas.

Aplinkos ministerija, jei reikia, suderinusi su statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijomis, leidžia taikyti Užsienio dokumentą (jei reikia, nustatydama taikymo sąlygas), projektuojant ir statant prašyme nurodytą statinį (statinių grupę), arba praneša motyvus, dėl kurių taikyti Užsienio dokumento neleidžiama;

54.6. statybos techninio reglamento šifras sudaromas taip:

XXX X. XX. XXXX X XX

–––––– ––– –––––––––––

     1         2            3

 

1 – Statybos techninio reglamento indeksas

2 – Objekto indeksas

3 – Įteisinto dokumento šifras“;

 

1.9. Reglamento 55 punktą išdėstau taip:

55. Užsienio dokumentas po to, kai jis perimtas Lietuvos dokumentu Reglamento 54.3, 54.4, 54.5 papunkčiuose nustatyta tvarka, gali būti keičiamas Reglamento nustatyta tvarka.“;

1.10. Reglamento 57 punkte antroje pastraipoje išbraukiu žodžius „įsakymus dėl įmonių, organizacijų, įstaigų patvirtintų taisyklių įregistravimo Aplinkos ministerijoje“ ir šią pastraipą išdėstau taip:

„Aplinkos ministerija savo interneto tinklapyje (www.am.lt) talpina statybos taisyklių įregistravimo suvestinę, statybos techninių reglamentų projektus, jų tvirtinimo įsakymus, patvirtintus statybos techninius reglamentus.“;

1.11. Reglamento 58 punktą išdėstau taip:

58. Duomenys iš Statybos taisyklių įregistravimo suvestinės kas mėnesį skelbiami leidinyje „Informaciniai pranešimai“. Kartu su šiais duomenimis taip pat skelbiami duomenys, gauti iš asociacijų, apie asociacijų narių priimtas (patvirtintas) Kartotines statybos taisykles.“.

2. Aplinkos ministerijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „reglamentas“, „statyba“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS