LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 27, 58 IR 60 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. rugsėjo 27 d. Nr. X-346

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140; 2003, Nr. 38-1676; 2004, Nr. 170-6236)

 

1 straipsnis. 27 straipsnio 1 dalies pakeitimas

27 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „invalidumo“ įrašyti žodžius „neįgalumo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje dirbančio diplomato šeimos nariai yra jo sutuoktinis, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jei jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos, arba pilnamečiai vaikai iki 20 metų, jei jie su diplomatu turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar nėra įgiję vidurinio išsilavinimo, ir išlaikytiniai (nesvarbu, koks jų amžius), gyvenantys kartu su diplomatu.  Išlaikytiniais laikomi kartu su diplomatu gyvenantys nedarbingi dėl amžiaus ar neįgalumo asmenys, kurie buvo diplomato išlaikomi iki darbo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje pradžios, taip pat pripažįstami išlaikytiniais ir tapę nedarbingi po to, kai diplomatas pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu su diplomatu gyvenantys pilnamečiai vaikai, kurie tapo nedarbingi dėl neįgalumo, ir tėvai, kurie tapo nedarbingi dėl amžiaus ar neįgalumo.“

 

2 straipsnis. 58 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 6 dalies pakeitimas

1. 58 straipsnio 2 dalies 2 punkte vietoj žodžio „invalidumas“ įrašyti žodį „neįgalumas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) diplomatas dėl laikinojo nedarbingumo neatvyksta į darbą daugiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 kalendorinių dienų per paskutinius 12 mėnesių, jeigu įstatymuose nenustatyta, kad tam tikros ligos atveju darbo vieta (pareigos) išsaugoma ilgesnį laiką. Diplomatams, netekusiems darbingumo dėl suluošinimo darbe ar profesinės ligos, darbo vieta (pareigos) saugoma, kol bus atgautas darbingumas arba nustatytas neįgalumas;“.

2. 58 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžio „invalidumo“ įrašyti žodį „neįgalumo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Diplomatas (išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatinį atstovą) turi teisę nutraukti diplomato tarnybos sutartį ar terminuotą diplomato tarnybos sutartį, apie tai įspėjęs Užsienio reikalų ministeriją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Įspėjimo terminui pasibaigus, diplomatas turi teisę nutraukti darbą, o Užsienio reikalų ministerija privalo įforminti sutarties nutraukimą. Jei sutartį prašoma nutraukti dėl diplomato ligos ar neįgalumo, trukdančio tinkamai atlikti darbą, sutartis turi būti nutraukta nuo diplomato prašyme nurodytos datos.“

 

3 straipsnis. 60 straipsnio 1 dalies pakeitimas

60 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „invalidui“ įrašyti žodį „neįgaliajam“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Nutraukiant diplomato tarnybos sutartį ar terminuotą diplomato tarnybos sutartį pagal šio įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktus, diplomatas turi būti įspėtas raštu prieš 2 mėnesius iki sutarties nutraukimo. Diplomatui, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 metai, neįgaliajam ir diplomatui, auginančiam vaiką (vaikus) iki keturiolikos metų, apie numatomą sutarties nutraukimą turi būti pranešta raštu prieš 4 mėnesius.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________