LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2003 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-1 „DĖL NUMERIO GYDYTOJO SPAUDUI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO NUOSTATŲ“ PAKEITIMO

 

2006 m. sausio 27 d. Nr. V-71

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-1 „Dėl Numerio gydytojo spaudui suteikimo ir panaikinimo nuostatų“ (Žin., 2003, Nr. 22-931):

1. Išdėstau 2.1 punktą taip:

„2.1. gydytojai, kurių spaudas neturi galiojančio numerio, turi kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyrių;“

2. Išdėstau 3.1 punktą taip:

„3.1. Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriui vesti numerių, suteiktų gydytojų spaudams, apskaitą, teikti informaciją apie tai sveikatos priežiūros įstaigoms ir gydytojams;“

3. Išdėstau 3.2 punktą taip:

„3.2. Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriaus vedėjui pasirašyti numerių suteikimo gydytojų spaudams pažymas;“

4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Numerio gydytojo spaudui suteikimo ir panaikinimo nuostatuose:

4.1. išdėstau 4.2 punktą taip:

„4.2. jei medicinos gydytojo ar gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija įgyta ne Lietuvos Respublikoje, teisės aktų nustatyta tvarka:

4.2.1. pripažinus medicinos gydytojo ar gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją,

4.2.2. pranešus apie laikinų medicinos/odontologijos praktikos paslaugų teikimą Lietuvoje,

4.2.3. pradėjus medicinos/odontologijos internatūros studijas Lietuvoje;“

4.2. laikau netekusiais galios 4.3 punktą;

4.3. išdėstau 5.3 punktą taip:

„5.3. dokumento, patvirtinančio medicinos gydytojo ar gydytojo odontologo profesinės kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje, kopiją, pranešimo apie laikinų medicinos/odontologijos praktikos paslaugų teikimą kopiją arba studijų internatūroje pažymą (jei medicinos gydytojo ar gydytojo odontologo kvalifikacija įgyta ne Lietuvoje);“

4.4. laikau netekusiais galios 5.6, 5.7, 8.1 punktus;

4.5. išdėstau 10 punktą taip:

„10. Pareiškėjui pageidaujant, atsakinga institucija, suteikusi numerį gydytojo spaudui, išduoda tai patvirtinančią pažymą (2 priedas).“

4.6. laikau netekusiais galios 12 ir 14 punktus.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA