LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 m. BIRŽELIO 30 d. ĮSAKYMO Nr. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 27 d. Nr. V-1205/A1-586

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533 / A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 83-3078; 2010, Nr. 89-4740):

1.1. Išdėstome 2 punkto pirmąją pastraipą taip:

2. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (toliau vadinama – elektroniniai pažymėjimai), išduodami Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau vadinama – EPTS), pateisina neatvykimą į darbą (tarnybą) ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau vadinama – ligos pašalpa) arba motinystės socialinio draudimo išmoką (toliau vadinama – motinystės pašalpa), taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.“

1.2. Išdėstome 7 punktą taip:

7. Elektroniniai pažymėjimai išduodami asmenims, apdraustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinėse darbo biržose (toliau vadinama – teritorinė darbo birža) įsiregistravusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra suteiktas bedarbio statusas (toliau vadinama – bedarbis).“

1.3. Išdėstome 8 punktą taip:

„8. Šių Taisyklių laikymąsi turi teisę kontroliuoti Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), išskyrus atvejus, kai elektroniniai pažymėjimai išduodami vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantiems asmenims, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams. Kai elektroniniai pažymėjimai išduodami vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantiems asmenims, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, šių Taisyklių laikymąsi turi teisę kontroliuoti šios įstaigos jų nustatyta tvarka.“

1.4. Išdėstome 20 punktą taip:

„20. Ambulatorinio gydymo metu pažymėjimai išduodami tą dieną, kai nustatomas laikinasis nedarbingumas:

20.1. asmenims, kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi darbo (tarnybos) metu ar iki darbo (tarnybos) dienos pradžios ir nustatoma, kad jie yra laikinai nedarbingi, elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kreipimosi dienos;

20.2. asmenims, kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi po darbo (tarnybos) (išdirbę visą darbo (tarnybos) dieną, pamainą) ir nustatoma, kad jie yra laikinai nedarbingi, elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kitos dienos, einančios po tos dienos, kai išdirbta visa darbo (tarnybos) diena ar pamaina.“

1.5. Išdėstome 29 punktą taip:

29. Jei laikinai nedarbingu pripažintas asmuo kreipiasi į ambulatorines paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir prašo leisti grįžti į darbą (tarnybą) anksčiau negu numatyta elektroniniame pažymėjime, gydytojas ankstesnį elektroninį pažymėjimą panaikina ir išduoda naują elektroninį pažymėjimą iki dienos, kurią asmuo pripažįstamas darbingu.“

1.6. Išdėstome 30 punktą taip:

„30. Stacionarinio gydymo atveju elektroniniai pažymėjimai išduodami išvykimo iš stacionaro dieną arba, asmeniui prašant, ne dažniau kaip du kartus per mėnesį šia tvarka:

30.1. asmenims, kurie į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi darbo (tarnybos) metu ar iki darbo (tarnybos) dienos pradžios, elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kreipimosi dienos;

30.2. asmenims, kurie į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi po darbo (tarnybos) (išdirbę visą darbo (tarnybos) dieną, pamainą), elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kitos dienos, einančios po tos dienos, kai išdirbta visa darbo (tarnybos) diena ar pamaina.“

1.7. Papildome 36 punktą šiomis pastraipomis:

„Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimai, iki asmens laikinojo nedarbingumo terminų, nurodytų šių Taisyklių 36.1–36.4 punktuose, parengia Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78 / V-179 (Žin., 2005, Nr. 38-1253), 8 punkte nurodytus dokumentus.

Siunčiant į NDNT elektroninį pažymėjimą išduoda GKK pirmininkas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.“

1.8. Papildome 37 punktą ketvirtąją pastraipa:

„Žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujančių asmenų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnų sveikatos būklės bei darbingumo klausimai GKK posėdyje sprendžiami nedalyvaujant Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei).“

1.9. Išdėstome 42 punktą taip:

„42. Naujas elektroninis pažymėjimas asmeniui, kuris NDNT pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, susirgus kita liga ar susižalojus gali būti išduodamas dar nepradėjus dirbti, o dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms – tik po 1 darbo (tarnybos) dienos.“

1.10. Išdėstome 43 punktą taip:

„43. Asmeniui, kuriam jau išduotas elektroninis pažymėjimas, susirgus kita liga ar susižalojus po atleidimo iš darbo (tarnybos) naujas elektroninis pažymėjimas neišduodamas.“

1.11. Išdėstome 54 punktą taip:

„54. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims ir bedarbiams turi teisę nustatyti ir Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei), remdamasis dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Kai elektroniniai pažymėjimai išduodami vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantiems asmenims, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas.“

1.12. Išdėstome 71 punktą taip:

„71. Moterims, atleistoms iš darbo (tarnybos) nėštumo metu dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė terminuotos darbo sutarties terminas arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 75-2271) nurodytų asmenų paskyrimo į pareigas terminas ar įgaliojimų laikas, elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.“

1.13. Išdėstome 72 punktą taip:

„72. Elektroninius pažymėjimus asmenims, nušalintiems nuo darbo (tarnybos) dėl karantino režimo ypač pavojingų arba nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų židiniuose nustatytam laikotarpiui, išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų gydytojai, šeimos gydytojai ar vidaus ligų gydytojai, gavę visuomenės sveikatos centrų apskrityse arba jų filialų miestuose bei rajonuose atitinkamas pažymas.“

1.14. Išdėstome 73 punktą taip:

„73. Visuomenės sveikatos centrų apskrityse arba jų filialų miestuose bei rajonuose sprendimu apdraustuosius, kaip užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiotojus, laikinai nušalinus nuo darbo (tarnybos) ir nesant galimybės jų perkelti į kitą darbą (tarnybą), elektroninius pažymėjimus nustatytam laikotarpiui išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų, šeimos ar vidaus ligų gydytojai.“

1.15. Išdėstome 78 punktą taip:

„78. Bedarbiams elektroniniai pažymėjimai išduodami šių Taisyklių nustatyta tvarka.“

1.16. Išdėstome 79 punktą taip:

„79. Elektroninius pažymėjimus šių Taisyklių nenumatytais atvejais bedarbiams gali išduoti asmenis gydantys gydytojai, gavę Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimus raštu leisti išduoti elektroninius pažymėjimus.“

1.17. Pripažįstame 89.2 punktą netekusiu galios.

1.18. Išdėstome 89.3 punktą taip:

„89.3. ieškančio darbo asmens registracijos numeris, jei elektroninis pažymėjimas išduodamas bedarbiui;“.

1.19. Išdėstome 89.6–89.8 punktus taip:

89.6. diagnozė, nurodant ligos ar kitą sveikatos sutrikimų kodą pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikaciją Australijos modifikaciją (toliau vadinama – TLK-10-AM). Kiekvieną kartą išduodant elektroninį pažymėjimą, nurodoma ta laikinojo nedarbingumo priežastis ir ta diagnozė pagal TLK-10-AM, dėl kurios asmuo yra pripažįstamas laikinai nedarbingas;

89.7. slaugomojo asmens liga ar pagrindinė patologinė būklė pagal TLK-10-AM, jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas sergančiam šeimos nariui slaugyti;

89.8. sergančio asmens liga ar pagrindinė patologinė būklė pagal TLK-10-AM, jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas sveiko vaiko priežiūrai;“.

1.20. Išdėstome 98 punktą taip:

„98. Vidaus reikalų įstaiga, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžios įstaigos ir įmonės, apmokėjusios vidaus tarnybos sistemos pareigūno, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnų laikinąjį nedarbingumą elektroninio pažymėjimo pagrindu, apie tai perduoda į EPTS informaciją, būtiną draudimui elektroninį pažymėjimą panaikinti.“

1.21. Išdėstome 109 punktą taip:

„109. Medicininė pažyma dėl ligų, traumų, protezavimo, sergančiam šeimos nariui slaugyti bei nėštumo ir gimdymo, taip pat išduodama studentams, moksleiviams ir kariams.“

1.22. Išdėstome 115 punktą taip:

„115. Apdraustųjų asmenų ir bedarbių laikinojo nedarbingumo ekspertizės ginčytini klausimai Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausiųjų specialistų (nedarbingumo kontrolei) teikimu sprendžiami GKK, įvertinant apdraustų asmenų ir bedarbių sveikatos būklę bei darbingumą. GKK posėdžiuose turi teisę dalyvauti Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei).“

1.23. Išdėstome 116 punktą taip:

„116. Apdraustųjų asmenų ir bedarbių pretenzijas dėl gydytojų, atliekančių laikinojo nedarbingumo ekspertizę, veiksmų sprendžia asmens sveikatos priežiūros įstaigų GKK kartu su Fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausiaisiais specialistais (nedarbingumo kontrolei).“

1.24. Išdėstome 117 punktą taip:

117. Ginčijamus apdraustųjų asmenų ir bedarbių laikinojo nedarbingumo ekspertizės klausimus nagrinėja ir sprendžia Fondo valdyba. Nesutikus su Fondo valdybos sprendimais, asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar suinteresuotas asmuo turi teisę apskųsti juos teismui įstatymų nustatyta tvarka.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ     ALGIMANTA PABEDINSKIENĖ