LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ, ĮGYTŲ IKI SLAUGOS PRAKTIKOS IR AKUŠERIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO, PRILYGINIMO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESINEI KVALIFIKACIJAI, PATVIRTINIMO

 

2009 m.  gruodžio 17 d. Nr. V-1038 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 89-3801) 2 straipsnio 4 dalimi:

1. P r i l y g i n u bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją:

1.1. asmenims, kurie baigė medicinos seserų arba slaugos studijas ir įgijo diplomus bei medicinos sesers arba slaugytojo profesinę kvalifikaciją;

1.2. asmenims, kurie baigė vaikų įstaigų medicinos seserų, vaikų medicinos seserų, medicinos felčerio, medicinos felčerių švietimo įstaigoms, bendruomenės sveikatos priežiūros arba akušerio studijas ir įgijo diplomus, bei vyriausiosios medicinos sesers vaikų įstaigoms, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers vaikų įstaigoms, bendruomenės slaugytojo, medicinos felčerio, medicinos felčerio švietimo įstaigoms, medicinos felčerio mokykloms, medicinos felčerio krašto apsaugai arba akušerio profesinę kvalifikaciją buvusioje Sovietų Sąjungoje, kai jų  rengimas prasidėjo iki 1990 m. kovo 11 d.,  arba  Lietuvos Respublikoje  ir iki 1999 m. gegužės 25 d. vertėsi slaugos praktika Lietuvos Respublikoje;

1.3. asmenims, kurie baigė vaikų įstaigų medicinos seserų, vaikų medicinos seserų, medicinos felčerio, medicinos felčerių švietimo įstaigoms, bendruomenės sveikatos priežiūros arba akušerio studijas ir įgijo diplomus bei vyriausiosios medicinos sesers vaikų įstaigoms, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers vaikų įstaigoms, bendruomenės slaugytojo, medicinos felčerio, medicinos felčerio švietimo įstaigoms, medicinos felčerio mokykloms, medicinos felčerio krašto apsaugai arba akušerio profesinę kvalifikaciją buvusioje Sovietų Sąjungoje, kai jų rengimas prasidėjo iki 1990 m. kovo 11 d., arba Lietuvos Respublikoje, tačiau iki 1999 m. gegužės 25 d. nesivertė slaugos praktika Lietuvos Respublikoje, bet yra baigę Kauno medicinos universiteto 120 val. LEMON „Slauga“ arba Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro 144 val. „Slaugos teorija ir praktika“ tobulinimo programą ir nuo 1999 m. gegužės 25 d. vertėsi slaugos praktika ne mažiau kaip 3 m. Lietuvos Respublikoje;

1.4. asmenims, kurie baigė sanitarijos felčerio arba felčerio laboranto studijas ir įgijo diplomus bei sanitarijos felčerio ar felčerio laboranto profesinę kvalifikaciją buvusioje Sovietų Sąjungoje, kai jų rengimas prasidėjo iki 1990 m. kovo 11 d., arba Lietuvos Respublikoje, bet yra baigę Kauno medicinos universiteto 120 val. LEMON „Slauga“ arba Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro 144 val. „Slaugos teorija ir praktika“ tobulinimo programą ir nepertraukiamai vertėsi slaugos praktika ne mažiau kaip 3 m. per paskutinių 5 metų laikotarpį Lietuvos Respublikoje.

2. N u s t a t a u, kad specialistų, neatitinkančių 1.1–1.4 punktuose nurodytų reikalavimų, kvalifikacija neprilyginama bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai. Tokių specialistų teisė verstis specialiąja slaugos praktika įgyvendinama vadovaujantis Slaugos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostata. 

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 511 „Dėl bendrosios ir (ar) specialiosios praktikos slaugytojų profesinės kvalifikacijos pripažinimo“ (Žin., 2001, Nr. 87-3044);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. V-272 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 511 „Dėl bendrosios ir (ar) specialiosios praktikos slaugytojų profesinės kvalifikacijos pripažinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 54-1865).

4. P a v e d u  įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS