LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO Nr. D1-370 „DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gegužės 9 d. Nr. D1-381

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732):

1. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas raštu informuoja atsakingą instituciją apie 9 ir 12 punktuose nurodytus pranešimus, paskelbtus 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu prideda laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.“

2. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs suinteresuotos visuomenės pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV, juos turi registruoti pagal 3 priede nustatytą formą ir atsakyti raštu pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams, kad bus įtraukti ir vertinami jų pasiūlymai atliekant planuojamos ūkinės veiklos PAV.“

3. Įrašau 20 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos“ žodį „savo“.

20. Kai iki PAV programos patvirtinimo savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas priima neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, atsakinga institucija, gavusi tarybos sprendimą, nedelsiant privalo organizuoti savo tinklalapyje skelbimą apie tai, kad PAV procedūros negali būti tęsiamos, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas, išskyrus tuos atvejus, kai planuojama ūkinė veikla yra valstybinės reikšmės ir jos įgyvendinimas yra numatytas valstybės strateginiuose planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais.“

4. Išdėstau 5 priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


Visuomenės informavimo ir

dalyvavimo planuojamos ūkinės

veiklos poveikio aplinkai

vertinimo procese tvarkos aprašo

5 priedas

 

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą

 

dėl _______________ leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, tel.).

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas ar kaimo gyvenamoji vietovė).

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (trumpai apibūdinama planuojama ūkinė veikla).

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas (nurodomos pagrindinės priemonės).

7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (nurodoma ar pritarė visi PAV subjektai).

8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo skelbimai, kada vyko viešas supažindinimas, kaip buvo atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus).

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

 

_________________