LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 13 D. NUTARIMO NR. 666 „DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 22 d. Nr. 774

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 666 „Dėl Kūno kultūros ir sporto komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 48-1865; 2007, Nr. 49-1894):

1.1. Išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL NACIONALINĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO TARYBOS SUDARYMO
IR JOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752) 7 straipsnio 2 punktu ir 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti šią Nacionalinę kūno kultūros ir sporto tarybą:

Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos atstovas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

Finansų ministerijos atstovas;

Krašto apsaugos ministerijos atstovas;

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas;

Užsienio reikalų ministerijos atstovas;

Vidaus reikalų ministerijos atstovas;

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas;

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovas;

Lietuvos parolimpinio komiteto atstovas;

Lietuvos neolimpinio komiteto atstovas;

Lietuvos sporto federacijų sąjungos atstovas;

Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ atstovas;

Lietuvos aeroklubo atstovas;

Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos atstovas.

2. Patvirtinti Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos reglamentą (pridedama).

3. Pavesti vidaus reikalų ministrui tvirtinti personalinę Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos sudėtį.“

1.2. Išdėstyti 1 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos atstovas.“

2. Šio nutarimo 1.2 punktas įsigalioja 2009 m. rugsėjo 15 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 666

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 774

redakcija)

 

NACIONALINĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO TARYBOS REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos reglamentas (toliau vadinama – šis reglamentas) nustato Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos (toliau vadinama – Taryba) uždavinius, funkcijas ir teises, Tarybos sudarymą ir darbo organizavimą.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.

 

II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

3. Tarybos uždaviniai yra:

3.1.propaguoti kūno kultūrą ir sportą;

3.2.siekti, kad kūno kultūros ir sporto plėtra neprieštarautų tarptautiniams kūno kultūrą ir sportą reglamentuojantiems aktams (Europos sporto chartijai, Sporto etikos kodeksui ir kitiems).

4. Taryba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. informuoja visuomenę apie valstybės institucijų ir nevalstybinių sporto organizacijų veiklą plėtojant ir propaguojant kūno kultūrą ir sportą, didinant sporto efektyvumą;

4.2. aptaria Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamus teisės aktų, susijusių su kūno kultūra ir sportu, projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

III. TARYBOS TEISĖS

 

5. Taryba turi šias teises:

5.1.gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Tarybos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

5.2.pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, Tarybos sprendžiamoms problemoms nagrinėti.

 

IV. TARYBOS SUDARYMAS

 

6. Į Tarybą po vieną atstovą deleguoja Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Kūno kultūros ir sporto departamentas), Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos parolimpinis komitetas, Lietuvos neolimpinis komitetas, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos aeroklubas ir Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija.

7. Personalinę Tarybos sudėtį tvirtina vidaus reikalų ministras.

8. Taryba iš savo narių kalendoriniams metams posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma išrenka Tarybos pirmininką ir du Tarybos pirmininko pavaduotojus.

9. Tarybos nario kadencija prasideda nuo personalinės Tarybos sudėties patvirtinimo ir trunka 4 metus. Personalinė Tarybos sudėtis keičiama kas 4 metus 5 nariais.

10. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta nepasibaigus kadencijai, kai jis:

10.1. atsistatydina;

10.2. nebegali eiti Tarybos nario pareigų dėl ligos ar miršta.

 

V. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Pagrindinė Tarybos darbo forma – posėdis. Taryba savo sprendimu gali nustatyti ir kitas darbo formas: keitimąsi pasiūlymais (nuomonėmis) elektroniniu paštu ar kitas Tarybai priimtinas darbo formas.

12. Tarybos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems vadovauja Tarybos pirmininkas, o kai Tarybos pirmininko nėra, šiems posėdžiams Tarybos pirmininko pavedimu vadovauja vienas iš Tarybos pirmininko pavaduotojų.

13. Tarybos pirmininkas:

13.1. vadovauja Tarybos darbui ir atsako už jos veiklą;

13.2. atstovauja Tarybai Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, ministerijose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja tai daryti kitus Tarybos narius;

13.3. tvirtina posėdžių darbotvarkę, pasirašo Tarybos posėdžių protokolus ir Tarybos sprendimus;

13.4. yra atskaitingas Tarybai.

14. Kūno kultūros ir sporto departamentas skiria Tarybos sekretorių. Tarybos sekretorius nėra Tarybos narys.

15. Tarybos sekretorius:

15.1. praneša Tarybos nariams posėdžių vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas;

15.2. įteikia Tarybos nariams posėdžių medžiagą ir darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas;

15.3. protokoluoja Tarybos posėdžius;

15.4. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Tarybos veiklai vykdyti;

15.5. atsako už Tarybos dokumentų tvarkymą;

15.6. vykdo kitus Tarybos pirmininko pavedimus.

16. Tarybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius.

17. Tarybos posėdžiai yra atviri.

18. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių. Tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Tarybos sekretoriui, nurodydamas neatvykimo priežastį. Negalintis dalyvauti Tarybos posėdyje narys gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta posėdyje ir įskaitoma balsuojant Taryboje tuo klausimu.

19. Tarybos posėdžiuose, be Tarybos narių, bet kurio Tarybos nario kvietimu gali dalyvauti ekspertai, kurie pateikia išvadas nagrinėjamais klausimais, taip pat kitų institucijų ir įstaigų, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų, visuomenės informavimo priemonių atstovai.

20. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvavusių ir raštu pareiškusių savo nuomonę tuo klausimu Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

21. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Tarybos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio pasirašo posėdžio pirmininkas ir Tarybos sekretorius. Posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo elektroniniu paštu išsiunčiamas visiems Tarybos nariams, prireikus – ir kitiems asmenims.

22. Tarybos posėdžiuose priimti sprendimai yra rekomendaciniai ir skirti su svarstomu klausimu susijusioms organizacijoms.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Tarybos sprendimai skelbiami Kūno kultūros ir sporto departamento informaciniame biuletenyje ir interneto tinklalapyje.

24. Tarybą ūkiškai ir techniškai aptarnauja Kūno kultūros ir sporto departamentas.

25. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, sprendimai, susirašinėjimo medžiaga ir kiti dokumentai) saugomi Kūno kultūros ir sporto departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

_________________