VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO AUTOMATŲ NAUDOJIMO IR ĮPLAUKŲ, GAUTŲ IŠ ŠIŲ AUTOMATŲ, APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. kovo 12 d. Nr. VA-24

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654) 2.2.2.2 punktu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas Prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Nustatau, kad:

2.1. prekybos ir paslaugų teikimo automatų (toliau – prekybos automatai) modeliai, kurie prekybos automatų naudotojų naudojami jų komercinėje ūkinėje veikloje, iki 2009 m. gruodžio 31 d. turi būti įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137 (Žin., 2003, Nr. 45-2053). Tokių prekybos automatų gamintojai ar jų atstovai, vadovaudamiesi Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137, iki š.m. liepos 31 d. turi pateikti ekspertinei įmonei prašymus įtraukti tokių prekybos automatų modelius į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą;

2.2. prekybos automatų naudotojai neįregistruotus prekybos automatus ir/ar prekybos automatų pinigų skaičiuoklius apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose (toliau – AVMI) iki 2009 m. gruodžio 31 d. turi įregistruoti AVMI pagal jų įrengimo adresą arba pagal prekybos automato naudotojo buveinės adresą Taisyklių nustatyta tvarka.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                       MODESTAS KASELIAUSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2009 m. sausio 7 d. raštas

Nr. (14.18-03)-5K-0835247)-6K-0900105


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2009 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-24

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO AUTOMATŲ NAUDOJIMO IR ĮPLAUKŲ, GAUTŲ IŠ ŠIŲ AUTOMATŲ, APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikoje naudojamų prekybos ir/ar paslaugų teikimo automatų (toliau – prekybos automatai) įrengimo, naudojimo ir iš šių automatų gautų įplaukų apskaitos reikalavimus.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654), Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techniniais reikalavimais, patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 (Žin., 2004, Nr. 17-515), Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137 (Žin., 2003, Nr. 45-2053), ir kitais teisės aktais.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

aptarnavimo asmuo – tai juridinis ar fizinis asmuo, turintis prekybos automatų gamintojo ar jo atstovo išduotus dokumentus, patvirtinančius teisę prekybos automatų techninei priežiūrai ir remontui atlikti;

aptarnaujantis specialistas – tai aptarnavimo asmuo arba jo įsakymu paskirtas darbuotojas, turintis teisę atlikti prekybos automatų techninės priežiūros ir remonto darbus, užplombuoti prekybos automatus;

ekspertinė įmonė – tai Kasos aparatų, kompiuterinių kasos sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-198 (Žin., 2004, Nr. 185-6877), nustatyta ekspertinė įmonė;

laikotarpis tarp ataskaitų – tai laikotarpis nuo prekybos automato įjungimo ir visų parengimo dirbti procedūrų atlikimo momento ir/ar ataskaitos spausdinimo (užrašymo) ar skaitiklių duomenų fiksavimo apskaitos registruose iki kitos ataskaitos spausdinimo (užrašymo) ar kito skaitiklių duomenų fiksavimo;

prekybos automato naudotojas – tai juridinis ar fizinis asmuo, naudojantis prekybos automatą komercinėje ūkinėje veikloje prekėms ir/ar paslaugoms parduoti arba prekėms supirkti;

prižiūrintis asmuo – tai prekybos automato naudotojas arba jo įsakymu paskirtas prekybos automatą prižiūrintis (papildantis automatą prekėmis ir grąžai skirtais pinigais bei atliekantis kitas prekybos automato naudojimo instrukcijoje nurodytas procedūras) darbuotojas.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Taisyklių 2 punkte išvardytuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PREKYBOS AUTOMATO NAUDOJIMAS

 

4. Prekybos automatas naudojamas komercinę ūkinę veiklą vykdančių juridinių ir/ar fizinių asmenų prekėms ir/ar paslaugoms parduoti arba prekėms iš fizinių ir/ar juridinių asmenų supirkti ir jų pardavimo įplaukoms ar supirkimo išlaidoms apskaityti (registruoti).

5. Leidžiama naudoti tik:

5.1. tokių modelių prekybos automatus, kurie Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, taisyklių nustatyta tvarka įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137 (toliau – Sąrašas);

5.2. tokius prekybos automatus ar prekybos automato pinigų skaičiuoklius (toliau – pinigų skaičiuokliai), kurie įregistruoti Taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI);

5.3. su ant prekybos automato korpuso Taisyklių 12 ir 13 punktuose nurodytais duomenimis;

5.4. plombuotus Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka prekybos automatus ir/ar pinigų skaičiuoklius.

6. Kiekvienas prekybos automatas ar pinigų skaičiuoklis turi būti įregistruotas AVMI pagal jo įrengimo adresą arba pagal prekybos automato naudotojo buveinės adresą. Pagal prekybos automato naudotojo buveinės adresą registruojami nuolatinės įrengimo vietos neturintys prekybos automatai, atsarginiai (rezerviniai) bei nuomoti skirti prekybos automatai, taip pat pinigų skaičiuokliai.

7. Prekybos automatas ir pinigų skaičiuoklis plombuojamas pagal ekspertinės įmonės patvirtintą plombavimo planą, nurodytą to prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio techniniame pase. Prekybos automatas ir pinigų skaičiuoklis turi būti aptarnavimo specialisto užplombuotas specialiu lipduku (plomba), pagamintu ir apskaitomu Specialių lipdukų (plombų) gamybos, įsigijimo, apskaitos ir naudojimo (plombavimo) taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. VA-116 (Žin., 2004, Nr. 96-3574), nustatyta tvarka.

8. Pasikeitus prekybos automatą aptarnaujančiam specialistui, prekybos automatas turi būti užplombuotas naujo aptarnaujančio specialisto lipduku (plomba) ir iš karto apie tai įrašyta techniniame pase.

9. Kiekvienas prekybos automatas turi būti profilaktiškai aptarnautas ne vėliau kaip per 12 mėnesių po paskutinio prekybos automato profilaktinio aptarnavimo.

10. Aptarnavimo asmuo ar prekybos automatų kontrolę atliekantis asmuo, nustatęs, kad neteisėtai pakeista aptarnaujamo prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio programa ar konstrukcija, arba nustato prekybos automatų duomenų klastojimo faktų (sumuojantieji skaitikliai neteisėtai nustatomi į nulinę padėtį, nepagrįstai mažinamos prekybos automatu įregistruotos įplaukos, imituojamas jų registravimas ir pan.), privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti AVMI, kurioje įregistruotas prekybos automatas ir/ar pinigų skaičiuoklis.

11. Prekybos automato naudotojams draudžiama:

11.1. naudoti sugedusį, neplombuotą arba su pažeista plomba, taip pat ilgiau kaip 12 mėnesių profilaktiškai neapžiūrėtą prekybos automatą ir/ar pinigų skaičiuoklį;

11.2. įsigyti ir naudoti iš Sąrašo išbrauktų modelių prekybos automatus;

11.3. naudoti pakeistos konstrukcijos ar programos prekybos automatus ir pinigų skaičiuoklius, taip pat tuos prekybos automatus ir pinigų skaičiuoklius, kuriuose užfiksuota prekybos automatų duomenų klastojimo faktų (sumuojantieji skaitikliai neteisėtai nustatomi į nulinę padėtį, nepagrįstai mažinamos prekybos automatu įregistruotos įplaukos, imituojamas jų registravimas ir pan.) nuo pažeidimų nustatymo dienos.

12. Prekybos automatas ir pinigų skaičiuoklis identifikuojamas pagal tokius pagrindinius požymius: gamintoją, modelį (pavadinimą), gamintojo suteiktą numerį, kurie nurodomi ant prekybos automato ir pinigų skaičiuoklio korpuso ir/ar prie jo pritvirtintoje etiketėje.

13. Papildomi požymiai, pagal kuriuos identifikuojami prekybos automatas ir/ar pinigų skaičiuoklis, yra: AVMI suteiktas registracijos numeris ir įregistravimo data, prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio naudotojo pavadinimas, adresas, tą prekybos automatą ir/ar pinigų skaičiuoklį prižiūrinčio asmens telefono numeris (-iai). AVMI suteiktas registracijos numeris ir įregistravimo data nurodyti techninio paso IV skyriaus „Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio įrengimas, jo įregistravimas ir išregistravimas AVMI“ 5 skiltyje „Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio AVMI įregistravimo Nr. ir data“.

14. Taisyklių 12 ir 13 punktuose nustatyti prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio duomenys turi būti nurodyti ant prekybos automato matomoje, bet apsaugotoje nuo galimo sugadinimo (ištrynimo, išbraukymo, sunaikinimo ir pan.), vietoje.

15. Taisyklių 12 punkte nurodyti identifikavimo požymiai turi būti nurodyti visuose su tuo prekybos automatu ir/ar pinigų skaičiuokliu susijusiuose dokumentuose: prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio aptarnavimo sutartyje, jų įsigijimo dokumentuose, aktuose ir pan.

16. Iš Sąrašo išbrauktų prekybos automatų modelių prekybos automatai, įregistruoti AVMI iki šių modelių išbraukimo, tų prekybos automatų naudotojai gali naudoti iki jų visiško nusidėvėjimo arba kai sumuojantieji skaitikliai savaime ima rodyti nulinę padėtį. Iš Sąrašo išbrauktų prekybos automatų modelių prekybos automatų perleisti (parduoti, nuomoti ir pan.) kitiems asmenims negalima.

17. Kai naudojami prekybos automatai ar pinigų skaičiuokliai nepataisomai sugenda, nusidėvi, juos per vieną mėnesį AVMI turi išregistruoti tas prekybos automato ar pinigų skaičiuoklio naudotojas, kurio vardu jie įregistruoti. Kai likviduojamas prekybos automato ar pinigų skaičiuoklio naudotojas, prekybos automatas ir/ar pinigų skaičiuoklis turi būti jų naudotojo išregistruotas AVMI iki prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio naudotojo išregistravimo iš Mokesčių mokėtojo registro.

18. Prekybos automatą ir/ar pinigų skaičiuoklį įregistruoti (perregistruoti), išregistruoti AVMI gali prekybos automato naudotojas ar jo įgaliotas asmuo. Už prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio įregistravimą (perregistravimą), išregistravimą AVMI atsako prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio naudotojas.

19. Prekybos automatai ir/ar pinigų skaičiuokliai turi būti nurašomi ir utilizuojami pagal atitinkamus (nurašymo ar utilizavimo) aktus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. PREKYBOS AUTOMATO TECHNINIS PASAS

 

20. Prekybos, paslaugų teikimo automato ir/ar pinigų skaičiuoklio techninis pasas (toliau – techninis pasas; Taisyklių priedas) yra prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio registravimo dokumentas, kuris pildomas iki prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio utilizavimo dienos ir saugomas kartu su kitais to prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio dokumentais.

21. Prekybos automatas ir/ar pinigų skaičiuoklis gali būti parduodamas, įrengiamas, naudojamas, įregistruojamas (perregistruojamas) bei išregistruojamas AVMI ir naudojamas tik kartu su tinkamai užpildytu techniniu pasu.

22. Techninį pasą išduoda, suteikia jo seriją ir numerį prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio pagrindinis tiekėjas (gamintojas ar į šalį įvežantis ir prekybos automatą ir/ar pinigų skaičiuoklį parduodantis asmuo).

23. Techninį pasą pildo prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio pardavėjas, aptarnavimo specialistas ir AVMI valstybės tarnautojai ar pagal darbo sutartis dirbantys bei darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunantys darbuotojai (toliau – darbuotojai). Visi įrašai daromi tušinuku arba rašalu (be braukymų, trynimų, taisymų) ir patvirtinami parašais.

24. Techniniame pase pildomi tokie prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio techniniai duomenys:

24.1. II skyriuje „Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio identifikaciniai duomenys“ įrašomi Taisyklių 12 punkte nustatyti pagrindiniai prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio identifikaciniai duomenys, žinios apie pardavimą ir prekybos automato parengimo naudoti duomenys.

24.2. III skyriuje „Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio kvitų ir ataskaitų pavyzdžiai bei paaiškinimai“ įklijuojami šio modelio prekybos automatu ir/ar pinigų skaičiuokliu spausdinamų kvitų ir ataskaitų pavyzdžiai ir/ar šių dokumentų aprašymai bei paaiškinimai.

24.3. IV skyriuje „Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio naudotojas, aparato įrengimo vieta, jo įregistravimas ir išregistravimas AVMI“ įrašomi duomenys apie prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio naudotoją, aparato įrengimo vietą, įregistravimą (perregistravimą) ir išregistravimą AVMI. Pirmoje skiltyje taip pat įrašomi perparduoto ar nuomojamo prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio įsigijimą ar nuomą patvirtinančio dokumento duomenys. Šiam skyriui rekomenduojama skirti daugiau lapų.

24.4. V skyriuje „Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio aptarnavimas, remontas, techninė kontrolė ir patikra“ nurodomi duomenys apie prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio būklę ir techninio aptarnavimo metu atliktus darbus. Įrašai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas pasirašo įregistruojant (perregistruojant), išregistruojant prekybos automatą ir/ar pinigų skaičiuoklį ir kontrolės metu, o aptarnavimo specialistas – kiekvieno aptarnavimo, remonto bei patikros metu. Šiam skyriui rekomenduojama skirti daugiau lapų.

24.5. VI skyriuje „Pastabos“ gali būti įrašoma papildoma informacija.

25. Techninio paso puslapiai numeruojami iš eilės didėjančia tvarka. Naudojamo prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio techniniame pase pritrūkus vietos, atitinkamo skyriaus trūkstami lapai įrišami techninio paso pabaigoje ir sunumeruojami toliau pratęsiant bendrą lapų numeravimą.

26. Techninis pasas saugomas prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio naudotojo nustatyta tvarka. Techninis pasas turi būti nedelsiant pateiktas kontrolę atliekantiems asmenims ir/ar prekybos automato aptarnavimą atliekančiam specialistui.

 

IV. PREKYBOS AUTOMATŲ ĮPLAUKŲ APSKAITA

 

27. Prekybos automatų įplaukos turi būti registruojamos (apskaitomos) Prekybos ir/ar paslaugų teikimo automatų įplaukų apskaitos registre (toliau – Apskaitos registras), kuriame prekybos automatų naudotojas privalo užregistruoti visas iš prekybos automatų gautas įplaukas.

28. Apskaitos registre turi būti titulinė dalis ir prekybos automato įplaukų duomenys.

29. Apskaitos registro titulinėje dalyje turi būti nurodyta:

29.1. prekybos automato naudotojo pavadinimas/vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas), buveinė/adresas,

29.2. prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio modelio pavadinimas,

29.3. prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio serija ir korpuso numeris,

29.4. techninio paso serija ir numeris,

29.5. prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio naudojimo pradžios data,

29.6. atsakingo už Apskaitos registro tvarkymą asmens pareigos, vardas ir pavardė.

30. Prekybos automato, neapskaitančio pinigų, Apskaitos registre turi būti nurodyti tokie duomenys:

30.1. inkasavimo ataskaitos numeris ir jos išspausdinimo ar užrašymo data,

30.2. inkasuota (faktiškai pinigų talpykloje rasta) suma.

31. Prekybos automato, turinčio pinigų apskaitos funkciją (elektroninis prekybos automatas), Apskaitos registre turi būti nurodyti tokie duomenys:

31.1. ataskaitos numeris ir data,

31.2. nepanaikinamo bendrųjų įplaukų skaitiklio parodymai,

31.3. inkasuojamo laikotarpio įplaukų grynaisiais pinigais suma,

31.4. inkasuotų pinigų suma,

31.5. grąžai likusių pinigų suma,

31.6. grąžai skirtų monetų atsargų papildymo data,

31.7. grąžai skirtų monetų atsargų papildymo suma,

31.8. pardavimų be grynųjų pinigų suma (kai atsiskaitoma mokėjimo kortelėmis) arba žetonų skaičius ir juos atitinkanti pinigų suma.

32. Prekybos automato, turinčio prekių supirkimo funkciją, Apskaitos registre turi būti nurodyti tokie duomenys:

32.1. atsiskaityti už superkamas prekes skirtų pinigų papildymo data,

32.2. atsiskaityti už superkamas prekes skirtų pinigų suma,

32.3. prekių supirkimo ataskaitos numeris ir jos išspausdinimo ar užrašymo data,

32.4. bendrųjų supirkimo išlaidų skaitiklio („GT“) rodmenys,

32.5. per ataskaitoje nurodytą laikotarpį išmokėtų pinigų suma,

32.6. supirktų prekių kiekis (nurodyti matavimo vienetą).

33. Apskaitos registre turi būti nurodyta nuo bendros įplaukų sumos apskaičiuota PVM suma, jei ūkio subjektas yra PVM mokėtojas.

34. Iš prekybos automato grynieji pinigai išimami prekybos automato naudotojo nustatytu periodiškumu ir tvarka.

35. Apskaitos registras turi būti vedamas pagal kiekvieną prekybos automatą (išskyrus pinigų skaičiuoklį turinčius prekybos automatus). Elektroniniams prekybos automatams Apskaitos registras vedamas pagal kiekvieną pinigų skaičiuoklį.

36. Apskaitos registras gali būti popierinės formos arba sudarytas techninėmis priemonėmis. Techninėmis priemonėmis vedamas Apskaitos registras turi būti apsaugotas nuo sugadinimo, neteisėto pakeitimo ar sunaikinimo.

37. Popierinės formos Apskaitos registro puslapiai turi būti sunumeruoti, perverti virvele, jos galai užantspauduoti prekybos automatų naudotojo antspaudu, o įrašai apie Apskaitos registro puslapių skaičių patvirtinti prekybos automatų naudotojo vadovo parašu. Apskaitos registro lapai turi būti sunumeruojami iš eilės. Apskaitos registro įrašus savo parašu turi patvirtinti prekybos automatų naudotojo paskirti asmenys, atsakingi už Apskaitos registro pildymą.

38. Popierinės formos Apskaitos registre prekybos automato naudotojo nustatyta tvarka turi būti užregistruojama ir klijuojama prekybos automato įplaukų inkasavimo ataskaita, o jeigu prekybos automatas nespausdina ataskaitų – inkasavimo ataskaitų duomenys turi būti užpildomi vadovaujantis prekybos automatų naudotojo nustatyta tvarka pagal prekybos automato rodmenis.

39. Kontrolę atliekantiems asmenims pareikalavus techninėmis priemonėmis vedamo Apskaitos registro popierinio varianto, jis turi būti pateiktas atspausdintas popieriuje ir pasirašytas už Apskaitos registro tvarkymą atsakingo asmens.

40. Praradus, visiškai ar iš dalies sugadinus Apskaitos registrą, jis turi būti atkuriamas vadovaujantis Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 1022 (Žin., 2002, Nr. 69-2822).

41. Apskaitos registras ir Taisyklių 30.1, 31.1 ir 32.3 punktuose nurodytos ataskaitos turi būti saugomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir nustatytą laiką.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Taisyklių privalo laikytis visi prekybos automatus prekėms ir/ar paslaugoms parduoti ir jų pardavimo įplaukoms ar prekėms supirkti ir supirkimo išlaidoms registruoti naudojantys asmenys, taip pat prekybos automatais prekiaujantys ir prekybos automatus aptarnaujantys asmenys.

43. Šios Taisyklės netaikomos kitiems prekybos automato naudotojo poreikiams (prekybos automato naudotojo darbuotojams, klientams ar kitiems asmenims nemokamai arba pagal vidaus naudojimo žetonus ar kitas prekybos automato naudotojo atpažinimo priemones išduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos) naudojamiems prekybos automatams.

_________________


 

Prekybos ir paslaugų teikimo automatų

naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių

automatų, apskaitos taisyklių

priedas

 

(Prekybos, paslaugų teikimo automato ir/ar pinigų skaičiuoklio techninio paso pavyzdys)

 

PREKYBOS, PASLAUGŲ TEIKIMO AUTOMATO IR/AR PINIGŲ SKAIČIUOKLIO

 

_______________________________________________

(prekybos, paslaugų teikimo automato

_______________________________________________

ir/ar pinigų skaičiuoklio modelio pavadinimas, gamintojas)

 

TECHNINIS PASAS

 

Serija _____ Nr. ________________

 

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

I. PREKYBOS, PASLAUGŲ TEIKIMO AUTOMATO IR/AR PINIGŲ SKAIČIUOKLIO TECHNINIO PASO PILDYMO ATMINTINĖ

 

1. Prekybos, paslaugų teikimo automato ir/ar pinigų skaičiuoklio techninis pasas (toliau – techninis pasas) yra prekybos ar paslaugų teikimo automato (toliau – prekybos automatas) ir/ar pinigų skaičiuoklio registravimo dokumentas, kuris pildomas iki prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio utilizavimo dienos ir saugomas kartu su kitais to prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio dokumentais.

2. Prekybos automatas ir/ar pinigų skaičiuoklis gali būti parduodamas, įrengiamas, naudojamas, įregistruojamas (perregistruojamas) bei išregistruojamas apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI) ir naudojamas tik kartu su tinkamai užpildytu techniniu pasu.

3. Techninį pasą išduoda, suteikia jo seriją ir numerį prekybos automato pagrindinis tiekėjas (gamintojas ar importuotojas).

4. Techninį pasą pildo prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio pardavėjas, aptarnavimo specialistas ir AVMI valstybės tarnautojai ar pagal darbo sutartis dirbantys bei darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunantys darbuotojai (toliau – darbuotojai). Visi įrašai daromi tušinuku arba rašalu (be braukymų, trynimų, taisymų) ir patvirtinami parašais.

5. Techninio paso pildymo reikalavimai:

5.1. II skyriuje „Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio identifikaciniai duomenys“ įrašomi pagrindiniai prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio identifikaciniai duomenys, žinios apie pardavimą ir prekybos automato parengimo eksploatuoti duomenys.

5.2. III skyriuje „Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio kvitų ir ataskaitų pavyzdžiai bei paaiškinimai“ įklijuojami šio modelio prekybos automatu ir/ar pinigų skaičiuoklių spausdinamų kvitų ir ataskaitų pavyzdžiai ir/ar šių dokumentų aprašymai bei paaiškinimai.

5.3. IV skyriuje „Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio naudotojas, aparato įrengimo vieta, jo įregistravimas ir išregistravimas AVMI“ įrašomi duomenys apie prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio naudotoją, aparato įrengimo vietą, įregistravimą (perregistravimą) ir išregistravimą AVMI. Pirmoje skiltyje taip pat įrašomi perparduoto, nuomojamo prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio įsigijimą, nuomą patvirtinančio dokumento duomenys. Šiam skyriui rekomenduojama skirti daugiau lapų.

5.4. V skyriuje „Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio aptarnavimas, remontas, techninė kontrolė ir patikra“ nurodomi duomenys apie prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio būklę ir techninio aptarnavimo metu atliktus darbus. Įrašai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas pasirašo įregistruojant (perregistruojant), išregistruojant prekybos automatą ir/ar pinigų skaičiuoklį ir kontrolės metu, o aptarnavimo specialistas – kiekvieno aptarnavimo, remonto bei patikros metu. Šiam skyriui rekomenduojama skirti daugiau lapų.

5.5. VI skyriuje „Pastabos“ gali būti įrašoma papildoma informacija.

6. Techninio paso puslapiai numeruojami iš eilės didėjančia tvarka. Naudojamo prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio techniniame pase pritrūkus vietos, atitinkamo skyriaus trūkstami lapai įrišami techninio paso pabaigoje ir sunumeruojami toliau pratęsiant bendrą lapų numeravimą.

7. Naudojamo prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio techninis pasas saugomas prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio naudotojo nustatyta tvarka.

8. Techninis pasas turi būti nedelsiant pateiktas kontrolę atliekantiems asmenims ir aptarnavimą atliekančiam specialistui.

 

II. PREKYBOS AUTOMATO IR/AR PINIGŲ SKAIČIUOKLIO IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS

 

TECHNINIS PASAS

Serija ___ Nr. ________

 

GAMINTOJAS, ŠALIS ________________________________________________________

MODELIS (PAVADINIMAS)___________________________________________________

ĮTRAUKTAS Į PREKYBOS AUTOMATŲ SĄRAŠĄ 20___ m. ___________  ___ d., I d. Nr. ______

KORPUSO Nr. ________________________.

 

PARDAVĖJAS ______________________________________________ , _______________

(įmonės pavadinimas, miestas)                                (įmonės kodas)

 

PARDAVIMO DATA __ m. _________ __ d., pardavimo dokumentas ______ Nr. _____

 

A.V.

_______________________________________________________   __________________

(prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio pardavėjo parašas)                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PREKYBOS AUTOMATO IR/AR PINIGŲ SKAIČIUOKLIO KVITŲ IR ATASKAITŲ PAVYZDŽIAI BEI PAAIŠKINIMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PREKYBOS AUTOMATO IR/AR PINIGŲ SKAIČIUOKLIO ĮRENGIMAS,

 

Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio naudotojo pavadinimas (vardas, pavardė), PVM mokėtojo kodas, buveinė/adresas, telefonas

Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio įrengimo adresas, naudotojo telefonas

Skaitiklių rodmenys Ataskaitos Nr.

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO ĮREGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS AVMI

 

Prekybos automatą ir/ar pinigų skaičiuoklį įrengusio juridinio asmens pavadinimas ir identifikacinis numeris (kodas), fizinio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos registravimo numeris

Aptarnavimo specialisto vardas, pavardė ir parašas

Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio AVMI įregistravimo Nr. ir data

Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio AVMI išregistravimo priežastis ir data

AVMI pavadinimas, valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PREKYBOS AUTOMATO IR/AR PINIGŲ SKAIČIUOKLIO APTARNAVIMAS,

 

Aptarnavimo, techninės kontrolės, remonto, patikros trukmė

Skaitiklių rodmenys

prieš techninį aptarnavimą (remontą) ir po aptarnavimo (remonto)

Darbų aprašymas:

•Įrengimas (perregistravimas, nurašymas)

•Programavimas

•Techninė kontrolė, profilaktika

•Remontas

•Atminties duomenų grąžinimas į nulinę reikšmę

•Pinigų skaičiuoklio išėmimas (keitimas)

•Atsarginio prekybos automato įrengimas

•Kita (išvardyti atliktus darbus)

Pradėta (data ir laikas)

 

 

Baigta (data ir laikas)

Ataskaitos Nr. ir data

Bendrųjų įplaukų

skaitiklio („GT“) rodmenys

Laikotarpio įplaukų skaitiklio rodmenys (Lt)

Bendrųjų supirkimo

išlaidų skaitiklio („GT“) rodmenys (Lt)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMONTAS, TECHNINĖ KONTROLĖ IR PATIKRA

 

Prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio būklė

Techninio aptarnavimo asmens pavadinimas/vardas, pavardė ir sertifikato Nr. Aptarnavimo specialisto vardas, pavardė, sertifikato Nr.,

parašas, data ir plombos numeris

AVMI pavadinimas, valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, parašas ir data

gedimas, pažeidimas ir kita (išvardinti)

plomba pažeista, remonto metu nuimta

atlikti darbai; prekybos automatas ir ar pinigų skaičiuoklis parengtas naudoti

užplombuotas (taip, ne), data

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PASTABOS

 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

20__ m. _________________ ___ d.

__________________                   _______________                _____________________

(pareigos)                                        (parašas)                                (vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

20__ m. _________________ ___ d.

__________________                   _______________                _____________________

(pareigos)                                        (parašas)                                (vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

20__ m. _________________ ___ d.

__________________                   _______________                _____________________

(pareigos)                                        (parašas)                                (vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

20__ m. _________________ ___ d.

__________________                   _______________                _____________________

(pareigos)                                        (parašas)                                (vardas, pavardė)

 

_________________