LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO Nr. 218 „DĖL PRIVALOMŲJŲ RINKAI TIEKIAMOS GĖLIŲ, KAI KURIŲ DARŽOVIŲ BEI PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. spalio 17 d. Nr. 3D-797

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo (Žin., 2001, Nr. 102-3623; 2010, Nr. 13-619) 8 straipsniu,

1. P a k e i č i u Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 218 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 62-2529; 2012, Nr. 52-2592):

1.1. įrašau priedo 7 skilties 140 eilutėje vietoj skaičiaus „4“ skaičių „40“;

1.2. įrašau priedo 7 skilties 341 eilutėje vietoj skaičiaus „0“ skaičių „50“;

1.3. įrašau priedo 7 skilties 449 eilutėje skaičių „65“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius