Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Mokslinių tyrimų ir plėtros PASLAUGŲ, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, PIRKIMŲ tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 22 d. Nr. 772

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2011, Nr. 2-36) 10 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos mokslo tarybai:

2.1.1. vadovaujantis Aprašu, remiantis skaidrumo, viešumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais, savo nustatyta tvarka organizuoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų techninių užduočių vertinimą ir dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdytojų atrankoje;

2.1.2. užtikrinti, kad remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 151 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 18-849) 2.2.1 punktu sukurta nuolat pildoma ekspertų duomenų bazė būtų pritaikyta Aprašo 9 punkte nurodytos nuolat pildomos ekspertų duomenų bazės funkcijoms atlikti.

2.2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai užtikrinti, kad remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 151 2.2.1 punktu sukurta ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų duomenų bazė būtų pritaikyta Aprašo 7 punkte nurodytos MTEP duomenų bazės funkcijoms atlikti.

2.3. Švietimo ir mokslo ministerijai kartu su Ūkio ministerija, įvertinus Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ekspertinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vertinimo gebėjimus, iki 2012 m. sausio 1 d. persvarstyti mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarką ir prireikus Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Aprašo pakeitimo projektą.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimą Nr. 151 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 772

 

Mokslinių tyrimų ir plėtros PASLAUGŲ, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, PIRKIMŲ tvarkos aprašAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) paslaugų, išskyrus tas MTEP paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102).

3. Perkančiosios organizacijos, taikydamos Aprašą, turi vadovautis Europos Komisijos aiškinamajame komunikate dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos (OL 2006 C 179, p. 02), išdėstytais principais.

 

II. MTEP PASLAUGOS

 

4. MTEP paslaugos yra:

4.1. MTEP darbai, t. y. darbai, kurių rezultatas yra naujos žinios apie reiškinių esmę ir (arba) stebimą tikrovę ir (arba) sukurtos ar iš esmės patobulintos naujos medžiagos, produktai ir įrenginiai, įdiegti ar iš esmės patobulinti nauji procesai, sistemos ir paslaugos, sukurti, įdiegti ar iš esmės patobulinti žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendiniai (toliau – MTEP darbai);

4.2. MTEP projektų ir jų vykdymo ataskaitų, MTEP veiklos rezultatų ekspertinis vertinimas;

4.3. mokslinių monografijų ir mokslinių straipsnių (studijų), kitų mokslo darbų ir mokslinių publikacijų ekspertinis vertinimas (recenzavimas);

4.4. mokslinių žurnalų sudarymas, darbas jų redakcinėse kolegijose;

4.5. vadovavimas podoktorantūros stažuotėms, podoktorantūros stažuotojų konsultavimas;

4.6. vadovavimas doktorantams, disertacijų recenzavimas, darbas mokslo darbų gynimo tarybose;

4.7. vadovavimas universitetų studentų baigiamiesiems darbams ir jų mokslinei praktikai;

4.8. universitetinių studijų programų ir jų modulių rengimas, ekspertinis vertinimas ir vykdymas;

4.9. mokslininkų atliekama mokslo populiarinimo veikla (mokslo populiarinimo straipsniai ir knygos, viešos kviestinės paskaitos ir kita);

4.10. kitos MTEP paslaugos, kylančios iš MTEP rezultatų ar reikalingos MTEP rezultatams pasiekti, kai šių paslaugų teikėjams būtina mokslininko kompetencija.

5. Mokslo ir studijų institucijos ir Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) MTEP paslaugų pirkimo procedūras nustato savo tvirtinamose taisyklėse, parengtose vadovaujantis skaidrumo, viešumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais, kuriose taip pat numato pirkimus atliekančių asmenų skyrimo arba komisijos sudarymo procedūras (taip pat numatoma galimybė sudarant komisiją pasikviesti Tarybos ekspertą), pirkimo būdus ir jų pasirinkimo sąlygas, pirkimo paskelbimo tvarką, viešinimo tvarką, sprendimo apskundimo tvarką ir kitas nuostatas.

 

III. MTEP DARBŲ pirkimo tvarka

 

6. Mokslo ir studijų institucijos ir Taryba, priimdamos sprendimą dėl numatomo pirkti darbo pripažinimo ar nepripažinimo MTEP darbu, turi remtis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengta standartine praktika, kuri siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams leidinyje „Frascati vadovas“ (2002).

7. Aprašo 5 punkte nenurodytos perkančiosios organizacijos, numačiusios pirkti Aprašo 4.1 punkte nurodytus MTEP darbus, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – Agentūra) sukurtai ir administruojamai MTEP darbų duomenų bazei, kuri turi užtikrinti perkančiųjų organizacijų ir Tarybos bendravimą elektroninėmis priemonėmis, pagal Tarybos patvirtintas formas pateikia:

7.1. bendrą informaciją (trumpą santrauką) apie MTEP darbą;

7.2. techninę užduotį, pagal kurią bus perkamas MTEP darbas (toliau – techninė užduotis).

8. Techninėje užduotyje pateikiami šie duomenys: MTEP darbo pavadinimas, perkančiosios organizacijos pavadinimas ir kontaktiniai duomenys, MTEP darbo tikslas ir uždaviniai, mokslo sritis (sritys), turinio, tyrimo metodų ir masto reikalavimai, pageidaujama vykdymo trukmė, MTEP darbo vykdytojų kvalifikaciniai reikalavimai, panašių darbų atlikimo patirties reikalavimai MTEP darbo vykdytojams, MTEP darbo vykdytojų atrankos kriterijai, kiti Tarybos nustatyti duomenys.

9. Techninės užduoties ekspertinį vertinimą pagal skaidrumo, viešumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principus Tarybos nustatyta tvarka atlieka ekspertai, parinkti iš Tarybos sudarytos nuolat pildomos ekspertų duomenų bazės (toliau – ekspertai). Ekspertinio vertinimo išlaidos padengiamos iš Tarybai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

10. Gavusi techninę užduotį, Taryba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia perkančiajai organizacijai informaciją apie nustatytus trūkumus. Techninė užduotis nevertinama, jeigu joje pateikti ne visi Aprašo 8 punkte nurodyti duomenys, reikalingi numatomo pirkti MTEP darbo specifikai atskleisti, jie netikslūs arba jų nepakanka ir perkančioji organizacija, gavusi iš Tarybos informaciją apie tai, jų nepatikslina per 5 darbo dienas.

11. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo techninės užduoties pateikimo Taryba:

11.1. organizuoja techninės užduoties ekspertinį vertinimą;

11.2. priima sprendimą dėl numatomo pirkti pagal techninę užduotį darbo pripažinimo arba nepripažinimo MTEP darbu. Tarybos ekspertai, pripažindami pagal techninę užduotį numatomą pirkti darbą MTEP darbu, gali kvietime nurodyti techninės užduoties trūkumus, kurie turi būti pašalinti, ar pasiūlymus dėl papildomų sąlygų, kurios vėliau būtų įrašytos į sutartį su būsimu MTEP darbo vykdytoju.

12. Priimtą sprendimą dėl numatomo pirkti darbo pripažinimo arba nepripažinimo MTEP darbu Taryba per 2 darbo dienas užregistruoja MTEP darbų duomenų bazėje. Perkančioji organizacija informaciją apie sprendimą automatiškai gauna iš MTEP darbų duomenų bazės jos nurodytu elektroninio pašto adresu.

13. Jeigu pagal techninę užduotį numatomas pirkti darbas pripažįstamas MTEP darbu, perkančioji organizacija atrenka MTEP darbo potencialius vykdytojus pagal Aprašo 14 punkte nurodytus reikalavimus. Jeigu pagal techninę užduotį numatomas pirkti darbas nepripažįstamas MTEP darbu, perkančioji organizacija gali organizuoti užsakomojo darbo pirkimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Jeigu perkančioji organizacija nesutinka su Tarybos sprendimu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Perkančioji organizacija atrenka MTEP darbo potencialius vykdytojus tokia tvarka:

14.1. pagal techninę užduotį skelbia kvietimą teikti pasiūlymus atlikti MTEP darbą. Techninė užduotis skelbiama perkančiosios organizacijos, Tarybos ir Agentūros interneto svetainėse;

14.2. gavusi pasiūlymą (pasiūlymus) atlikti MTEP darbą, vadovaudamasi techninėje užduotyje išdėstytais reikalavimais ir atsižvelgdama į Tarybos ekspertų rekomendacijas ir pasiūlymus, pateiktus Tarybos sprendime dėl techninės užduoties vertinimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų parengia pasiūlymus, skirtus sprendimui dėl potencialių MTEP darbo vykdytojų ir MTEP darbo kainos priimti. Potencialūs MTEP darbo vykdytojai atrenkami atsižvelgiant į pateikto pasiūlymo atlikti MTEP darbą vadovo ir kitų vykdytojų mokslinę kompetenciją ir patirtį, vadovo ir kitų vykdytojų įdirbį su MTEP darbo tema susijusioje srityje, išlaidų tikslingumą ir pagrįstumą, kitus ekspertinio vertinimo kriterijus. Šie pasiūlymai pateikiami perkančiosios organizacijos sudarytai 5 narių komisijai, kad ši galėtų priimti sprendimą dėl MTEP darbo potencialaus vykdytojo (toliau – komisija). Perkančioji organizacija komisiją sudaro iš 2 Tarybos, vieno Agentūros ir 2 perkančiosios organizacijos atstovų. Sprendimą dėl MTEP darbo vykdytojo, vadovaudamasi skaidrumo, aiškumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais, komisija priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

15. Komisijos nariai privalo užtikrinti priimamo sprendimo nešališkumą. Techninę užduotį vertinę Tarybos ekspertai negali būti siūlomi to MTEP darbo vykdytojais.

16. Kilus ginčui dėl komisijos priimto sprendimo dėl MTEP darbo vykdytojo, suinteresuoti asmenys per 3 darbo dienas gali pateikti komisijai rašytinę pretenziją. Ją komisija išnagrinėja per 10 darbo dienų. Jeigu komisija neišsprendžia ginčo arba su jos sprendimu nesutinkama, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Perkančioji organizacija užtikrina, kad MTEP darbo pirkimo procedūros būtų atliekamos ir MTEP darbo vykdytojas atrenkamas pagal lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus.

18. Vadovaudamasi komisijos sprendimu dėl MTEP darbo vykdytojo ir kainos ir įvertinusi Tarybos pateiktus pasiūlymus dėl papildomų sąlygų įrašymo į sutartį, perkančioji organizacija sudaro su atrinktu MTEP darbo vykdytoju MTEP darbo atlikimo sutartį.

19. Jeigu atliekant MTEP darbą paaiškėja, kad MTEP darbo vykdytojo kompetencija per menka, ar atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių MTEP darbo vykdymo ar rezultatų kokybė gali neatitikti užsakovo poreikių, perkančioji organizacija, vadovaudamasi sutartyje numatytomis sąlygomis, nutraukia su MTEP darbo vykdytoju sutartį ir pagal Aprašo 14–18 punktus organizuoja naują MTEP darbo vykdytojų atranką.

 

IV. MTEP PASLAUGŲ, IŠSKYRUS MTEP DARBUS, pirkimo tvarka

 

20. Aprašo 5 punkte nenurodytos perkančiosios organizacijos, numačiusios pirkti Aprašo 4.2–4.10 punktuose nurodytas MTEP paslaugas, kreipiasi į Tarybos sudarytą MTEP paslaugų ir jų vykdytojų parinkimo tvarkos vertinimo komisiją (toliau – vertinimo komisija) ir jai pateikia bendrą informaciją apie numatomą pirkti paslaugą ir MTEP paslaugos vykdytojų parinkimo tvarką. Vertinimo komisija sudaroma iš Aprašo 9 punkte nurodytos ekspertų duomenų bazės 6–12 ekspertų. Ne rečiau kaip kas 2 metai vertinimo komisijos sudėtis 1/3 atnaujinama. Ekspertas gali būti vertinimo komisijos nariu ne daugiau kaip 6 metus iš eilės.

21. Vertinimo komisija dirba vadovaudamasi Tarybos patvirtintu darbo reglamentu. Savo veiklai vertinimo komisija prireikus gali papildomai pasitelkti Aprašo 9 punkte nurodytos ekspertų duomenų bazės ekspertus.

22. Vertinimo komisija, kai perkančioji organizacija kreipiasi dėl:

22.1. Aprašo 4.2–4.9 punktuose nurodytos MTEP paslaugos, sprendžia dėl MTEP paslaugos vykdytojų parinkimo tvarkos tinkamumo;

22.2. Aprašo 4.10 punkte nurodytos paslaugos, sprendžia dėl numatomos pirkti paslaugos pripažinimo ar nepripažinimo MTEP paslauga ir, jeigu šis sprendimas teigiamas, – dėl MTEP paslaugos vykdytojų parinkimo tvarkos tinkamumo.

23. Kai vertinimo komisijos sprendimai teigiami, perkančiosios organizacijos MTEP paslaugų pirkimo procedūras nustato savo tvirtinamose taisyklėse, parengtose vadovaujantis skaidrumo, viešumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais. Šiose taisyklėse taip pat numatomi pirkimo būdai ir jų pasirinkimo sąlygos, pirkimo viešinimo tvarka, sprendimo apskundimo tvarka ir kita. Kai komisijos sprendimas neigiamas, perkančiosios organizacijos gali organizuoti paslaugų pirkimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Jeigu perkančioji organizacija nesutinka su vertinimo komisijos sprendimu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. MTEP DARBŲ DUOMENŲ BAZĖ

 

24. MTEP darbų duomenų bazėje centralizuotai tvarkomi duomenys apie visus Aprašo 5 punkte nenurodytų perkančiųjų organizacijų ketinamus pirkti MTEP darbus: jų techninės užduotys, pateiktos Tarybai ekspertiniam vertinimui; visi po techninės užduoties pateikimo Tarybos ir perkančiosios organizacijos pateikti duomenys (jeigu tokių buvo); Tarybos sprendimai dėl numatomo pirkti darbo pripažinimo arba nepripažinimo MTEP darbu.

25. MTEP darbų duomenų bazėje taip pat tvarkomi duomenys apie Aprašo 14.2 punkte nurodytų komisijų sprendimus dėl atrinktų MTEP darbų vykdytojų ir MTEP darbus, kurių pirkimo sutartys yra sudarytos. Šiuos duomenis perkančiosios organizacijos MTEP darbų duomenų bazei pateikia per 5 darbo dienas nuo komisijų sprendimų priėmimo ar MTEP darbų pirkimo sutarčių sudarymo. Pateikus pretenziją dėl komisijos sprendimo, nurodytas terminas sustabdomas.

26. Gavusi atliktą MTEP darbą, ministerija, Vyriausybės įstaiga, įstaiga prie ministerijos ar savivaldybė:

26.1. per 5 darbo dienas MTEP darbų duomenų bazei pateikia MTEP darbo duomenis ir informaciją apie numatomą viešą MTEP darbo rezultatų pristatymą;

26.2. per 30 darbo dienų, dalyvaujant socialiniams, ekonominiams partneriams ir suinteresuotoms institucijoms, organizuoja viešą MTEP darbo rezultatų pristatymą ir informaciją apie jį pateikia MTEP darbų duomenų bazei;

26.3 per vienus kalendorinius metus MTEP darbų duomenų bazei pateikia informaciją apie MTEP darbo rezultatų pritaikymą.

27. Taryba atlieka pasirinktinį (iki 5 procentų) vykdytų užsakomųjų MTEP darbų rezultatų vertinimą. Šio vertinimo išvados skelbiamos viešai duomenų bazėje.

28. Informacija apie MTEP darbus, kurių pirkimo sutartys sudarytos, viešą MTEP darbų rezultatų svarstymą, MTEP darbų rezultatų pritaikymą ir MTEP darbų rezultatų vertinimą (išskyrus MTEP darbus, susijusius su valstybės ar komercine paslaptimi) MTEP darbų duomenų bazėje yra prieinama viešai.

 

_________________