CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PARAIŠKŲ TEIKIMO IR LICENCIJŲ, KVALIFIKACIJŲ, PATVIRTINIMŲ IŠDAVIMO, ATNAUJINIMO IR JŲ GALIOJIMO PRATĘSIMO SKRYDŽIŲ VADOVAMS IR SKRYDŽIŲ VADOVAMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 28 d. Nr. 4R-265

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2011 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 805/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų pažymėjimų taisyklės, nuostatas (OL 2011 L 206 p. 21):

1. Nustatau, kad skrydžių vadovų licencijos bei skrydžių vadovų mokinių licencijos išduodamos vadovaujantis 2011 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 805/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų pažymėjimų taisyklės nuostatas, nuostatomis.

2. Tvirtinu Paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašą (pridedama).

3. Laikau netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. 4R-155 „Dėl skrydžių vadovų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla


PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2011 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 4R-265

 

PARAIŠKŲ TEIKIMO IR LICENCIJŲ, KVALIFIKACIJŲ, PATVIRTINIMŲ IŠDAVIMO, ATNAUJINIMO IR JŲ GALIOJIMO PRATĘSIMO SKRYDŽIŲ VADOVAMS IR SKRYDŽIŲ VADOVAMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Paraiškų teikimo ir licencijų išdavimo, kvalifikacijų, patvirtinimų atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja paraiškų skrydžio vadovo mokinio arba skrydžio vadovo licencijai gauti teikimo, licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo tvarką.

2. Civilinės aviacijos administracija išduoda šio Aprašo 3 ir 4 prieduose nustatytos formos licencijas, suteikia, atnaujina arba pratęsia kvalifikacijų galiojimą, taip pat leidžia laikyti arba perlaikyti egzaminą, jeigu yra sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka 2011 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 805/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų pažymėjimų taisyklėse (toliau – Reglamentas) nurodytas sąvokų apibrėžtis.

 

I. SKRYDŽIŲ VADOVO MOKINIO LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

4. Pretendentas, ketinantis gauti skrydžių vadovo mokinio licenciją privalo turėti 3 klasės sveikatos pažymėjimą ir CAA išlaikyti šių dalykų egzaminus: oro teisė, oro eismo valdymas, radijo ryšio taisyklės ir frazeologija, meteorologija, navigacija, orlaiviai ir skrydžių principai, žmogaus veiksniai ir profesinė aplinka, skrydžių valdymo įranga ir sistemos.

5. Išlaikęs šio Aprašo 4 punkte nurodytus egzaminus, pretendentas Personalo licencijavimo skyriui turi pateikti:

5.1. šio Aprašo 1 priede nustatytos formos užpildytą paraišką skrydžių vadovo mokinio licencijai gauti;

5.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5.3. mokymo baigimo pažymėjimą (diplomą);

5.4. kalbos mokėjimo lygio pažymėjimą.

6. Pretendentas, ketinantis gauti skrydžių vadovo mokinio licenciją, Reglamente nustatytą skrydžių vadovų pradinį mokymą turi būti baigęs ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių. Jei prašymo pateikimo dieną yra praėję daugiau nei 12 mėnesių, pretendentas turi atlikti teorijos bei praktinių įgūdžių atnaujinimą pagal CAA patvirtintą programą.

7. Skrydžių vadovo mokinio licencija gali būti išduota tik tuo atveju, jeigu pretendentas, ketinantis gauti skrydžių vadovo mokinio licenciją, atitinka Reglamente nustatytas sąlygas.

8. Skrydžių vadovo mokinio licencija išduodama ne ilgesniam kaip 24 mėnesų laikotarpiui. Skrydžių vadovo mokinio licencijos galiojimas gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jei yra pradėtas padalinio mokymas.

9. Priėmus sprendimą neišduoti skrydžių vadovo mokinio licencijos, CAA Personalo licencijavimo skyriaus įgaliotas darbuotojas privalo raštu informuoti pretendentą apie šį sprendimą ir nurodyti atsisakymo išduoti licenciją priežastis.

 

II. SKRYDŽIŲ VADOVO LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

10. Skrydžių vadovas mokinys, norintis gauti skrydžių vadovo licenciją, privalo turėti galiojantį 3 klasės sveikatos pažymėjimą, CAA išlaikyti teorijos egzaminą ir Personalo licencijavimo skyriui pateikti:

10.1. šio Aprašo 2 priede nustatytos formos užpildytą paraišką skrydžių vadovo licencijai gauti / pratęsti / atnaujinti;

10.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

10.3. skrydžių vadovo mokinio licenciją;

10.4. kalbos mokėjimo lygio pažymėjimą.

11. Skrydžių vadovo licencija gali būti išduota tik tuo atveju, jeigu pretendentas, ketinantis gauti skrydžių vadovo licenciją, atitinka Reglamente nustatytas sąlygas.

12. Atsižvelgiant į pabaigtą mokymą ir pateiktas rekomendacijas, licencijoje įrašoma Reglamente nurodyta atitinkama kvalifikacija, kvalifikacijos patvirtinimas, padalinio patvirtinimas, kalbos mokėjimo lygis, instruktoriaus patvirtinimas bei nurodomas jų galiojimo terminas.

13. Priėmęs sprendimą neišduoti skrydžių vadovo licencijos, CAA Personalo licencijavimo skyriaus įgaliotas darbuotojas privalo raštu informuoti pretendentą apie šį sprendimą ir nurodyti atsisakymo išduoti licenciją priežastis.

 

III. PAPILDOMOS KVALIFIKACIJOS, KVALIFIKACIJŲ PATVIRTINIMŲ SUTEIKIMAS

 

14. Licencijos savininkas, norintis gauti papildomą kvalifikaciją ir kvalifikacijos patvirtinimą, privalo turėti galiojantį 3 klasės sveikatos pažymėjimą, išlaikyti teorijos egzaminą ir Personalo licencijavimo skyriui pateikti:

14.1. šio Aprašo 2 priede nustatytos formos užpildytą paraišką skrydžių vadovo licencijai gauti / pratęsti / atnaujinti;

14.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

14.3. skrydžių vadovo licenciją.

15. Atsižvelgiant į pabaigtą mokymą ir pateiktas rekomendacijas, licencijoje įrašoma Reglamente nurodyta atitinkama kvalifikacija, kvalifikacijos patvirtinimas, padalinio patvirtinimas bei nurodomas jų galiojimo terminas.

 

IV. KVALIFIKACIJOS GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

16. Licencijoje nurodytas kvalifikacijos galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai.

17. Licencijos savininkas, norintis pratęsti kvalifikaciją, privalo turėti galiojantį 3 klasės sveikatos pažymėjimą, išlaikyti teorijos egzaminą ir Personalo licencijavimo skyriui pateikti:

17.1. šio Aprašo 2 priede nustatytos formos užpildytą paraišką skrydžių vadovo licencijai gauti / pratęsti / atnaujinti;

17.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

17.3. skrydžių vadovo licenciją.

18. Pretendentų gauti, pratęsti skrydžių vadovo kvalifikaciją teorijos žinios tikrinamos CAA Personalo licencijavimo skyriuje, praktinius gebėjimus tikrina CAA paskirti vertintojai.

19. Vertintoju gali būti paskirtas skrydžių vadovas, turintis galiojantį instruktoriaus patvirtinimą. Instruktorius, kuris darbo vietoje instruktavo skrydžių vadovą / mokinį, negali būti jo vertintoju.

20. Pagrindinis pretendentų teorijos žinių įvertinimo būdas yra testavimas, kuris gali būti atliekamas kompiuteriu, raštu arba žodžiu. Egzaminų testai neplatinami.

21. Teorijos egzaminas bus išlaikytas, jeigu pretendentas teisingai atsakys į ne mažiau kaip 75 % pateiktų testo klausimų. Laikyti egzaminą leidžiama keturis kartus. Pretendentui, neišlaikiusiam egzamino ketvirtą kartą, dar kartą laikyti gali būti leista tik po pakartotinio CAA nustatyto mokymo atitinkamoje mokymo įstaigoje.

22. Jeigu egzaminuojamasis nesutinka su teorijos egzamino rezultatais, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas gali savo prieštaravimus raštu pateikti CAA. CAA direktorius, susipažinęs su egzaminavimo detalėmis ir rašte nurodytomis aplinkybėmis, įvertina, ar egzaminavimas buvo objektyvus ir prireikus sudaro komisiją iš ne mažiau kaip 3 asmenų, kuri pakartotinai per 10 darbo dienų patikrina pretendento teorijos žinias.

 

V. PADALINIO PATVIRTINIMO GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

23. Skrydžių vadovo licencijoje nurodytas padalinio patvirtinimas galioja 12 mėnesių laikotarpį.

24. Licencijos savininkas, norintis pratęsti padalinio patvirtinimo galiojimą privalo turėti galiojantį 3 klasės sveikatos pažymėjimą ir Personalo licencijavimo skyriui pateikti:

24.1. šio Aprašo 2 priede nustatytos formos užpildytą paraišką skrydžių vadovo licencijai gauti / pratęsti / atnaujinti;

24.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

24.3. skrydžių vadovo licenciją.

25. Padalinio patvirtinimas pratęsiamas, jei skrydžių vadovas per pastaruosius 6 mėnesius teikė skrydžių valdymo paslaugas pagal turimą kvalifikaciją ir patvirtinimus ne mažiau kaip 90 val.

26. Pretendentas, norintis pratęsti padalinio patvirtinimo galiojimą, turi kreiptis per 45 dienas iki padalinio patvirtinimo galiojimo pabaigos. Padalinio patvirtinimo galiojimas pratęsiamas nuo paskutinės jo galiojimo datos.

 

VI. INSTRUKTORIAUS PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS, GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

27. Licencijos savininkas, norintis gauti / pratęsti instruktoriaus patvirtinimą, privalo turėti galiojantį 3 klasės sveikatos pažymėjimą ir Personalo licencijavimo skyriui pateikti:

27.1. šio Aprašo 2 priede nustatytos formos užpildytą paraišką skrydžių vadovo licencijai gauti / pratęsti / atnaujinti;

27.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

27.3. skrydžių vadovo licenciją;

27.4. instruktoriaus kursų baigimo pažymėjimą.

28. Instruktoriaus patvirtinimas suteikiamas / pratęsiamas tik tuo atveju, jei pretendentas, turintis galiojančią skrydžių vadovo licenciją, atitinka Reglamente nustatytas sąlygas.

 

_________________