LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PROFESINĖS KARO TARNYBOS, SAVANORIO KARO TARNYBOS IR KITOS TARNYBOS AKTYVIAJAME REZERVE NUTRAUKIMO KARIO INICIATYVA PRIEŠ TERMINĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 14 d. Nr. V-1163

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 2011, Nr. 86-4151) 37 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu Profesinės karo tarnybos, savanorio karo tarnybos ir kitos tarnybos aktyviajame rezerve nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašą (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. V-1293 „Dėl Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. Nustatau, kad šis įsakymas netaikomas tais atvejais, kai karių prašymai pateikti iki jo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-1163

 

PROFESINĖS KARO TARNYBOS, SAVANORIŲ KARO TARNYBOS AR KITOS TARNYBOS AKTYVIAJAME REZERVE NUTRAUKIMO KARIO INICIATYVA PRIEŠ TERMINĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės karo tarnybos, savanorių karo tarnybos ar kitos tarnybos aktyviajame rezerve nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja kario, sudariusio profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį (toliau – karys), tarnybos nutraukimo savo iniciatyva prieš kario sutartyje (toliau – tarnybos sutartis) įsipareigotą terminą priežastis ir procedūras.

 

II. TARNYBOS SUTARTIES NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ PRIEŽASTYS IR PROCEDŪROS

 

2. Karys savo iniciatyva gali nutraukti tarnybą prieš tarnybos sutartyje įsipareigotą terminą dėl svarbių priežasčių:

2.1. kai jis teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas vieninteliu neįgalaus asmens globėju ar ribotai veiksnaus asmens rūpintoju;

2.2. kai jo sutuoktinis valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, ar kitos institucijos, kurioje dirba, sprendimu, privalo dėl darbo ar kitų svarbių priežasčių keisti nuolatinę gyvenamąją vietą ir išvyksta iš Lietuvos, o karys siekia šeimos vientisumo;

2.3. kitų nuo jo valios nepriklausančių bei nepašalinamų krašto apsaugos ministro pripažintų svarbių priežasčių, dėl kurių, nenutraukus tarnybos, būtų padaryta neproporcingai didelė žala kario asmeniniams ar visuomeniniams interesams.

3. Karys, siekiantis nutraukti tarnybą savo iniciatyva, pateikia krašto apsaugos ministrui adresuotą prašymą nutraukti tarnybos sutartį (šio tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai) (toliau – prašymas), jame nurodo datą ir priežastis, dėl kurių prašo nutraukti tarnybą prieš tarnybos sutartyje įsipareigotą terminą, taip pat jeigu pageidauja, išreiškia norą dėvėti kario uniformą iškilmingomis progomis atsargoje ir šį prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu (vadu), ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašyme nurodytos datos pateikia krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnauja, personalą administruojančiam padaliniui. Kartu su prašymu nutraukti sutartį turi būti pateikti dokumentai, kurie patvirtina priežastis, dėl kurių karys nori nutraukti sutartį.

4. Karys, pateikęs prašymą, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas turi teisę jį atšaukti.

5. Personalą administruojantis padalinys į kario prašymą įrašo informaciją, nurodytą šio tvarkos aprašo 1 ar 2 priede, kuri bus reikalinga rengiant kario atleidimo iš tarnybos įsakymo projektą, ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos suderina su kario aukštesniais pagal pavaldumą vadovais (vadais).

6. KAS institucijos ar jos padalinio vadovas (vadas), atsižvelgdamas į tarnybos poreikius (pvz., karys nebaigė vykdyti užduoties, kuriai atlikti reikia specialių žinių, ir nėra kito kario, galinčio atlikti tą užduotį) ir kario nurodytas priežastis, gali krašto apsaugos ministrui siūlyti nustatyti kitą, nei nurodyta kario prašyme, datą, nuo kada gali būti nutraukta tarnybos sutartis, tačiau negali siūlyti atidėti ją ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui. Ši nuostata netaikoma šio tvarkos aprašo 9 punkte nurodytais atvejais.

7. KAS institucijos ar jos padalinio vadovas (vadas) siūlomą sutarties nutraukimo datą ir priežastis, dėl kurių sutarties nutraukimą siūloma atidėti, įrašo į kario prašymą.

8. Kai KAS institucijos ar jos padalinio vadovas (vadas) siūlo atidėti tarnybos sutarties nutraukimo terminą, personalą administruojantis padalinys apie tai kariui praneša raštu ir nurodo siūlomą tarnybos sutarties nutraukimo datą, taip pat priežastis, dėl kurių tarnybos sutarties nutraukimo datą siūloma atidėti.

9. Kai prašymą pateikęs karys dalyvauja tarptautinėje operacijoje arba rengiamas tarptautinei operacijai, arba yra ką tik baigęs šį pasirengimą, nepriklausomai nuo to ar ministro įsakymas dėl jo siuntimo į tarptautinę operaciją yra išleistas ar ne, tarnybos sutarties nutraukimas, atsižvelgiant į tarnybos poreikius, gali būti atidėtas, tačiau ne ilgesniam laikui, nei jis grįš iš tarptautinės operacijos.

10. Kariui, atliekančiam tarnybą šio tvarkos aprašo 9 punkte nurodytais atvejais, tarnybos sutarties nutraukimo data neatidedama tik dėl priežasčių, nurodytų šio tvarkos aprašo 2.1 punkte.

11. Personalą administruojantis padalinys prašymą nutraukti sutartį prieš terminą dėl šio tvarkos aprašo 2.3 punkte nustatytų priežasčių pateikia nagrinėti nuolatinei tikrosios karo tarnybos ar kitos tarnybos aktyviajame rezerve nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą, taip pat privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo karo prievolininkui komisijai (toliau – Komisija), kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina krašto apsaugos ministras.

12. Komisija prašymą išnagrinėja ir pasiūlymą krašto apsaugos ministrui suformuluoja per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

13. Komisija, išnagrinėjusi prašymą ir atsižvelgdama į kario tiesioginio vadovo (vado) ir aukštesnių pagal pavaldumą vadovų (vadų) siūlymą, teikia krašto apsaugos ministrui vieną iš šių siūlymų:

13.1. pripažinti kario prašyme nurodytas priežastis svarbiomis ir nutraukti tarnybos sutartį;

13.2. pripažinti kario prašyme nurodytas priežastis svarbiomis ir nutraukti tarnybos sutartį, atidedant sutarties nutraukimo terminą. Tokiu atveju įrašoma siūloma sutarties nutraukimo data ir priežastys, dėl kurių tarnybos sutarties nutraukimą siūloma atidėti, tačiau negali siūlyti atidėti ją ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui. Ši nuostata netaikoma šio tvarkos aprašo 9 punkte nurodytais atvejais;

13.3. nepripažinti kario prašyme nurodytų priežasčių svarbiomis ir nenutraukti tarnybos sutarties. Tokiu atveju įrašomos priežastys, dėl kurių siūloma nenutraukti tarnybos sutarties.

14. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

15. Krašto apsaugos ministras, gavęs vieną iš šio tvarkos aprašo 13 punkte nurodytų siūlymų, per 5 darbo dienas priima sprendimą.

16. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

17. Įsakymo dėl KAS institucijų (išskyrus Lietuvos kariuomenę) karių tarnybos sutarties nutraukimo prieš terminą projektą rengia šių institucijų personalą administruojantieji padaliniai.

18. Įsakymo dėl Lietuvos kariuomenės vienetų karių tarnybos sutarties nutraukimo prieš terminą projektą pagal Lietuvos kariuomenės vienetų pateiktus dokumentus rengia Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Personalo ir administravimo valdyba.

19. Personalą administruojantis padalinys parengtą įsakymo projektą suderina pagal subordinaciją ir teikia jį pasirašyti krašto apsaugos ministrui.

20. KAS institucijos ar jos padalinio, kuriame karys tarnauja, personalą administruojantis padalinys raštu supažindina karį su įsakymu dėl tarnybos sutarties nutraukimo prieš terminą.


21. Priėmus sprendimą netenkinti kario prašymo dėl tarnybos sutarties nutraukimo prieš terminą, personalą administruojantis padalinys apie tai raštu (šio tvarkos aprašo 3 priedas) praneša prašymą parašiusiam kariui ir informuoja atitinkamos KAS institucijos ar jos padalinio vadovą (vadą).

 

_________________


Profesinės karo tarnybos, savanorių karo

tarnybos ar kitos tarnybos aktyviajame rezerve

nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą

tvarkos aprašo

1 priedas

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(KAS institucijos ar jos padalinio pavadinimas, pareigos, k. laipsnis, vardas, pavardė)

 

 

Krašto apsaugos ministrui

 

PRAŠYMAS
NUTRAUKTI profesinės karo tarnybos sutartĮ

 

20____ m. _________________ d.

(data)

________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau nuo _____________________ nutraukti su manimi _______________________

(data)                                                                         (data)

sudarytą profesinės karo tarnybos sutartį Nr.__________________ ir išleisti mane į atsargą, nes

(sutarties numeris)

___________________________________________________________________________

(sutarties nutraukimo priežastys, motyvai, ar pageidaujama dėvėti kario uniformą išėjus į atsargą)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

____________                    ________________________

(parašas)                            (k. laipsnis, vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(tiesioginio vadovo (vado) siūlymas pripažinti (nepripažinti) prašyme nurodytas priežastis svarbiomis)

 

______________________________           ___________           ________________________

(tiesioginio vadovo (vado) pareigos)                   (parašas)                 (k. laipsnis, vardas, pavardė)

______________

(data)

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(aukštesniojo vadovo (vado) pritarimas arba nepritarimas tiesioginio vadovo (vado) siūlymui)

 

______________________________           ___________           ________________________

(aukštesniojo vadovo (vado) pareigos)               (parašas)                 (k. laipsnis, vardas, pavardė)

______________

(data)

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(KAS institucijos ar jos padalinio vadovo (vado) pritarimas arba nepritarimas tiesioginio vadovo (vado) siūlymui. Jei siūloma atidėti sutarties nutraukimą, įrašoma siūloma sutarties nutraukimo data ir priežastys, dėl kurių tarnybos sutarties nutraukimą siūloma atidėti)

 

____________________              ________________________

(vadovo (vado) parašas)                (k. laipsnis, vardas, pavardė)

______________

(data)

 

Kario atleidimo iš tarnybos ir išleidimo į atsargą įsakymo projektui parengti reikalinga ši informacija (įrašyti):

 

___________________________________________________________________________

karys turi/neturi galiojantį leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija

___________________________________________________________________________

KAS yra patyrusi/nepatyrusi išlaidų, susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos tobulinimu, kurios teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išieškotos karį išleidžiant į atsargą

___________________________________________________________________________

karys turi/neturi galiojančių drausminių nuobaudų

___________________________________________________________________________

karys KAS yra ištarnavęs ne mažiau kaip 5 metus

___________________________________________________________________________

kario tarnyba per paskutinius 2 metus pagal atestatus įvertinta teigiamai

 

_________________

 


Profesinės karo tarnybos, savanorių karo

tarnybos ar kitos tarnybos aktyviajame rezerve

nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą

tvarkos aprašo

2 priedas

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(KAS institucijos ar jos padalinio pavadinimas, pareigos, k. laipsnis, vardas, pavardė)

 

Krašto apsaugos ministrui

 

PRAŠYMAS
NUTRAUKti KARIO SAVANORIO AR KITO AKTYVIOJO REZERVO KARIO sutartį

 

20____ m. _________________ d.

(data)

________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau nuo ____________________ nutraukti su manimi ________________________

(data)                                                                       (data)

sudarytą ________________________________________________  Nr. ________________

(kario savanorio ar kito aktyviojo rezervo                                    (sutarties numeris)

kario sutartį (reikiamą įrašyti))

ir atleisti mane iš tarnybos, nes __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(sutarties nutraukimo priežastys, motyvai, ar pageidaujama dėvėti kario uniformą)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

____________                    ________________________

(parašas)                            (k. laipsnis, vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(tiesioginio vadovo (vado) siūlymas pripažinti (nepripažinti) prašyme nurodytas priežastis svarbiomis)

 

______________________________           ___________           ________________________

(tiesioginio vadovo (vado) pareigos)                   (parašas)                 (k. laipsnis, vardas, pavardė)

______________

(data)

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(aukštesniojo vadovo (vado) pritarimas arba nepritarimas tiesioginio vadovo (vado) siūlymui)

 

______________________________           ___________           ________________________

(aukštesniojo vadovo (vado) pareigos)               (parašas)                 (k. laipsnis, vardas, pavardė)

______________

(data)

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(KAS institucijos ar jos padalinio vadovo (vado) pritarimas arba nepritarimas tiesioginio vadovo (vado) siūlymui. Jei siūloma atidėti sutarties nutraukimą, įrašoma siūloma sutarties nutraukimo data ir priežastys, dėl kurių tarnybos sutarties nutraukimą siūloma atidėti)

 

____________________              ________________________

(vadovo (vado) parašas)                (k. laipsnis, vardas, pavardė)

______________

(data)

 

Kario atleidimo iš tarnybos įsakymo projektui parengti reikalinga ši informacija (įrašyti):

___________________________________________________________________________

karys turi/neturi galiojantį leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija

___________________________________________________________________________

KAS yra patyrusi/nepatyrusi išlaidų, susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos tobulinimu, kurios teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išieškotos karį atleidžiant iš tarnybos

___________________________________________________________________________

karys pažeidė/nepažeidė drausmės ir/ar įstatymo

 

_________________

 


Profesinės karo tarnybos, savanorių karo

tarnybos ar kitos tarnybos aktyviajame rezerve

nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą

tvarkos aprašo

3 priedas

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(KAS institucijos ar jos padalinio pavadinimas)

 

______________________________________

______________________________________

(kario pareigos, k. laipsnis, vardas, pavardė)

 

PRANEŠIMAS
APIE SPRENDIMĄ NETENKINTI KARIO PRAŠYMO TARNYBĄ NUTRAUKTI PRIEŠ TERMINĄ

 

20____ m. _________________ d.

(data)

________________

(sudarymo vieta)

 

Pranešame, kad krašto apsaugos ministras priėmė sprendimą netenkinti Jūsų prašymo nutraukti         sutartį

(profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar kito aktyviojo rezervo kario (reikiamą įrašyti))

Nr. _______________  prieš terminą, nes prašyme nurodytas priežastis nepripažino svarbiomis.

(sutarties numeris)

Ministro priimtas sprendimas per 30 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________________                   ___________            _______________________

pareigos                                                              (parašas)                 (k. laipsnis, vardas, pavardė)

 

Susipažinau

__________________________

(parašas)

__________________________

(vardas, pavardė)

__________________________

(data)

 

_________________