LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1155 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 908 „DĖL VALSTYBINIO IR DIPLOMATINIO PROTOKOLO TARNYBOS ĮSTEIGIMO IR JOS STRUKTŪROS BEI FUNKCIJŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2002 m. liepos 8 d. Nr. 1079

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 85-2378; 2001, Nr. 62-2275):

1.1. Išdėstyti 2 punkto antrąją pastraipą taip:

„Užsienio reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais, viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija“.

1.2. Išdėstyti 6.14 punktą taip:

6.14. vykdo valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas Lietuvos Respublikos prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje ir Užsienio reikalų ministerijoje. Valstybės institucijų ir įstaigų prašymu teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimais;“.

1.3. Papildyti nauju 6.17 punktu (ankstesniuosius 6.17–6.20 punktus laikyti atitinkamai 6.18–6.21 punktais):

6.17. koordinuoja Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų veiklą valstybės sienos delimitavimo ir demarkavimo bei išimtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje ribų nustatymo klausimais;“.

1.4. Išdėstyti 9 punkto antrąją pastraipą taip:

„Užsienio reikalų ministrą gali laikinai pavaduoti tik Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.2, 11.9 ir 11.12–11.15 punktuose“.

1.5. Išdėstyti 11.9 punktą taip:

11.9. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių sudėtį, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;“.

1.6. Papildyti nauju 11.10 punktu (ankstesniuosius 11.10–11.15 punktus laikyti atitinkamai 11.11–11.16 punktais):

11.10. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus;“.

1.7. Išdėstyti 11.12 ir 11.13 punktus taip:

11.12. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus ir diplomatus Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;

11.13. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis;“.

1.8. Išdėstyti 12–15 punktus taip:

12. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

13. Viceministras:

13.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje;

13.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

13.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose;

13.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis;

13.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

14. Užsienio reikalų ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius.

Užsienio reikalų ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai. Užsienio reikalų ministerijos padaliniai, vykdantys valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas, veikia Lietuvos Respublikos prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje ir Užsienio reikalų ministerijoje.

Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.

15. Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. Ministerijos valstybės sekretorius:

15.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

15.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

15.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

15.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą;

15.5. koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų bei programų projektų rengimą ir derinimą, pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius;

15.6. organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

15.7. ministro pavedimu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus, išskyrus skiriamus ministro;

15.8. saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;

15.9. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas“.

1.9. Papildyti nurodytuosius nuostatus nauju 16 punktu (ankstesniuosius 16–19 punktus laikyti atitinkamai 17–20 punktais):

16. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

16.1. organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą;

16.2. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

16.3. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą;

16.4. pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą;

16.5. vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas“.

1.10. Išdėstyti 17 punkto pirmąją pastraipą taip:

17. Užsienio reikalų ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Užsienio reikalų ministerijos kolegija svarsto pagrindinius ministerijos veiklos klausimus ir teikia rekomendacijas užsienio reikalų ministrui. Kolegijai vadovauja ir jos sudėtį tvirtina užsienio reikalų ministras. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius, ministerijos sekretoriai ir departamentų direktoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukti ir kiti ministerijos, kitų institucijų atstovai. Į kolegijos posėdžius kviečiamas Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo, be to, gali būti kviečiami kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų ir organizacijų atstovai ir mokslininkai šių sutikimu“.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 908 „Dėl Valstybinio ir diplomatinio protokolo tarnybos įsteigimo ir jos struktūros bei funkcijų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 36-1123).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS