Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1246

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr.728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr. 109-4650):

1. Išdėstyti 11 punktą taip:

11. Rengiant Vyriausybės teisės aktų projektus, išvadas dėl Vyriausybės teisės aktų projektų, numatomo teisinio reguliavimo koncepcijas, atliekant numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, skelbiant Vyriausybės teisės aktų projektus, konsultuojantis su visuomene dėl rengiamų Vyriausybės teisės aktų projektų, atliekant norminių teisės aktų stebėseną, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklėmis.

Teisės akto projekto rengėjas organizuoja nesutarimų dėl teisės akto projektui pareikštų pastabų derinimą ir užtikrina, kad teisės akto projekto rengėjo atstovas dalyvautų įforminant priimtus teisės aktus.“

2. Pripažinti netekusiu galios 12 punktą.

3. Išdėstyti 15 punktą taip:

15. Teisės akto projektą rengianti institucija, nesutinkanti su institucijų ar įstaigų pateiktomis pastabomis, organizuoja suinteresuotų institucijų ir įstaigų atstovų pasitarimą, jeigu nepavyksta kitais būdais pašalinti nesutarimų.“

4. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas turi būti vizuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Kartu su teisės akto projektu teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklėse nurodyti dokumentai, institucijų ir įstaigų derinimo raštai ir derinimo pažyma, kurioje turi būti aptartos institucijų ir įstaigų pastabos, į kurias neatsižvelgta, taip pat Reglamento 15 punkte nurodyto pasitarimo rezultatai. Šie dokumentai turi būti vizuoti atitinkamai Ministro Pirmininko, ministro, Vyriausybės įstaigos vadovo, apskrities viršininko, savivaldybės mero ar jų įgaliotų valstybės tarnautojų.“

5. Papildyti šiuo 411 punktu:

411. Teisingumo ministerija per 3 darbo dienas turi pateikti išvadą dėl teisės akto projekto, dėl kurio jau gautos suinteresuotų institucijų išvados, teisės akto projektas patobulintas pagal gautas pastabas ir pasiūlymus ir įtrauktas į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS