LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. sausio 6 d. Nr. 5

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Jungtinių Tautų 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos, 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos nuostatomis bei Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu (Žin.,1998, Nr. 8-161):

1. Tvirtinu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 239 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo“(Žin.,1997, Nr. 42-1043; 1999, Nr. 59-1939).

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos viršininkui V. Budnikui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRas                                                 RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. sausio 6 d.

įsakymu Nr. 5

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAI

 

I SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

Acetil-alfa-metilfentanilis (Acetyl-alpha-methylfentanyl)

Acetorfinas (Acetorphine)

Aguonos ir jų dalys (išskyrus sėklas) (Poppy plant (except the seeds)

Aguonų ir jų dalių (išskyrus sėklas) ekstraktas ir koncentratas

(Extracts and concentrate of poppy (except the seeds))

Alfa-metilfentanilis (Alpha- methylfentanyl)

Alfa-metiltiofentanilis (Alpha-methylthiofentanyl)

Beta-hidroksifentanilis (Beta-hydroxyfentanyl)

Beta-hidroksi-3-metilfentanilis (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl)

Dezomorfinas (Desomorphine)

Etorfinas (Etorphine)

Heroinas (Heroin)

Kanapės (ir jų dalys) (Cannabis plant)

Kanapių aliejus (Cannabis oil)

Kanapių derva (Cannabis resin)

Kanapių ekstraktai ir tinktūros (Extracts and tinctures of cannabis)

Ketobemidonas (Ketobemidone)

Kokamedžio lapai (Coca leaf)

Kokamedžio pasta (Coca paste)

3-metilfentanilis (3-methylfentanyl)

3-metiltiofentanilis (3-methylthiofentanyl)

MPPP

Qpijus (sutirštintos aguonų sultys, gautos bet kokiu būdu)

(Opium (coagulated juice of the opium poppy)

Para-fluorofentanilis (Para-fluorofentanyl)

PEPAP

Tiofentanilis (Thiofentanyl)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

AL

BDB

Brolamfetaminas (Brolamfetamine, DOB)

Catha edulis augalo lapai ir stiebeliai (leafs and straw)

DET

DMA

DMHP

DMT

DOC

DOET

Eticiklidinas (Eticyclidine, PCE)

Etriptaminas (Etryptamine)

FLEA

Katinonas (Cathinone)

Lizergidas (+)-Lysergide, LSD, LSD-25)

MBDB

MDE

MDMA

Meskalinas (Mescaline)

4-Metilaminoreksas (4-methylaminorex)

Metkatinonas (Methcathinone)

MMDA

N-etil MDA (N-ethyl-MDA)

N-hidroksi MDA (N-hydroxy MDA)

Paraheksilis (Parahexyl)

PMA

Psilocinas, psilotsinas (Psilocine, Psilotsin)

Psilocibinas (Psilocybine)

Roliciklidinas (Rolicyclidine, PHP, PCPY)

STP, DOM

Tenamfetaminas (Tenamfetamine, MDA)

Tenociklidinas (Tenocyclidine, TCP)

Tetrahidrokanabinolis (Tetrahydrocannabinol)

TMA

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Amfetaminas (Amfetamine)

Deksamfetaminas (Dexamfetamine)

Fenetilinas (Fenetylline)

Levamfetaminas (Levamfetamine)

Levometamfetaminas (Levomethamphetamine)

Metamfetaminas (Metamfetamine)

Metamfetamino racematas (Metamfetamine racemate)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

Katinas (Cathine,(+)-norpseudoephedrine)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

Etilamfetaminas (Etilamfetamine)

Fenproporeksas (Fenproporex)

Fenterminas (Phentermine)

Mefenoreksas (Mefenorex)

 

II SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

Acetilmetadolis (Acetylmethadol)

Alfacetilmetadolis (Alphacetylmethadol)

Alfameprodinas (Alphameprodine)

Alfametadolis (Alphamethadol)

Alfaprodinas (Alphaprodine)

Alfentanilis (Alfentanyl)

Alilprodinas (Allylprodine)

Anileridinas (Anileridine)

Benzetidinas (Benzethidine)

Benzilmorfinas (Benzylmorphine)

Betacetilmetadolis (Betacetylmethadol)

Betameprodinas (Betameprodine)

Betametadolis (Betamethadol)

Betaprodinas (Betaprodine)

Bezitramidas (Bezitramide)

Dekstromoramidas (Dextromoramide)

Diampromidas (Diampromide)

Dietiltiambutenas (Diethylthiambutene)

Difenoksilatas (Diphenoxylate)

Difenoksinas (Difenoxin)

Dihidroetorfinas (Dihydroetorphine)

Dihidromorfinas (Dihydromorphine)

Dimenoksadolis (Dimenoxadol)

Dimepheptanolis (Dimepheptanol)

Dimetiltiambutenas (Dimethylthiambutene)

Dioksafetilio butiratas (Dioxaphetyl butyrate)

Dipipanonas (Dipipanone)

Drotebanolis (Drotebanol)

Ekgoninas (Ecgonine)

Etilmetiltiambutenas (Ethylmethylthiambutene)

Etokseridinas (Etoxeridine)

Etonitazenas (Etonitazene)

Fenadoksonas (Phenadoxone)

Fenampromidas (Phenampromide)

Fenazocinas (Phenazocine)

Fenomorfanas (Phenomorphan)

Fenoperidinas (Phenoperidine)

Fentanilis (Fentanyl)

Furetidinas (Furethidine)

Hidrokodonas (Hydrocodone)

Hidroksipetidinas (Hydroxypethidine)

Hidromorfinolis (Hydromorphinol)

Hidromorfonas (Hydromorphone)

Izometadonas (Isomethadone)

Klonitazenas (Clonitazene)

Kodoksimas (Codoxime)

Kokainas (Cocaine)

Levofenacilmorfanas (Levophenacylmorphan)

Levometorfanas (Levomethorphan)

Levomoramidas (Levomoramide)

Levorfanolis (Levorphanol)

Metadonas (Methadone)

Metadono tarpinis produktas (Methadone intermediate)

Metazocinas (Metazocine)

Metildezorfinas (Methyldesorphine)

Metildihidromorfinas (Methyldihydromorphine)

Metoponas (Metopon)

Mirofinas (Myrophine)

Monoacetilmorfinas (Monoacetylmorphine)

Moramido tarpinis produktas (Moramide intermediate)

Morferidinas (Morpheridine)

Morfinas (Morphine)

Morfino metobromidas (Morphine methobromide)

Morfino-N-oksidas (Morphine-N-oxide)

Nikomorfinas (Nicomorphine)

Noracimetadolis (Noracymethadol)

Norlevorfanolis (Norlevorphanol)

Normetadonas (Normethadone)

Normorfinas (Normorphine)

Norpipanonas (Norpipanone)

Oksikodonas (Oxycodone)

Oksimorfonas (Oxymorphone)

Petidinas (Pethidine)

Petidino tarpinis produktas A (Pethidine intermediate A)

Petidino tarpinis produktas B (Pethidine intermediate B)

Petidino tarpinis produktas C (Pethidine intermediate C)

Piminodinas (Piminodine)

Piritramidas (Piritramide)

Proheptazinas (Proheptazine)

Properidinas (Properidine)

Racemetorfanas (Racemethorphan)

Racemoramidas (Racemoramide)

Racemorfanas (Racemorphan)

Remifentanilis (Remifentanil)

Sufentanilis (Sufentanil)

Tebainas (Thebaine)

Tebakonas (Thebacon)

Tilidinas (Tilidine)

Trimeperidinas (Trimeperidine)

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Acetildihidrokodeinas (Acethyldihydrocodeine)

Dekstropropoksifenas (Dextropropoxyphene)

Dihidrokodeinas (Dihydrocodeine)

Etilmorfinas (Ethylmorphine)

Folkodinas (Pholcodine)

Kodeinas (Codeine)

Nikodikodinas (Nicodicodine)

Nikokodinas (Nicocodine)

Norkodeinas (Norcodeine)

Propiramas (Propiram)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Cipeprolis (Zipeprol)

Dronabinolis (Dronabinol, delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants)

Fenciklidinas (Phencyclidine, PCP)

Fenmetrazinas (Phenmetrazine)

Meklokvalonas (Mecloqualone)

Metakvalonas (Methaqualone)

Metilfenidatas (Methylphenidate)

Sekobarbitalis (Secobarbital)

 

III SĄRAŠAS

 

PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

Amobarbitalis (Amobarbital)

Buprenorfinas (Buprenorphine)

Butalbitalis (Butalbital)

Ciklobarbitalis (Cyclobarbital)

Flunitrazepamas (Flunitrazepam)

Glutetimidas (Glutethimide)

Pentazocinas (Pentazocine)

Pentobarbitalis (Pentobarbital)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

Alobarbitalis (Allobarbital)

Alprazolamas (Alprazolam)

Amfepramonas (Amfepramone)

Aminoreksas (Aminorex)

Barbitalis (Barbital)

Benzfetaminas (Benzfetamine)

Bromazepamas (Bromazepam)

Brotizolamas (Brotizolam)

Butobarbitalis (Butobarbital)

Chlordiazepoksidas (Chlordiazepoxide)

Delorazepamas (Delorazepam)

Diazepamas (Diazepam)

Estazolamas (Estazolam)

Etchlorvinolis (Ethchlorvynol)

Etil loflazepatas (Ethyl loflazepate)

Etinamatas (Ethinamate)

Fenazepamas (Phenazepam)*

Fendimetrazinas (Phendimetrazine)

Fenkamfaminas (Fencamfamin)

Fenobarbitalis (Phenobarbital)

Fludiazepamas (Fludiazepam)

Flurazepam (Flurazepam)

Halazepamas (Halazepam)

Haloksazolamas (Haloxazolam)

Kamazepamas (Camazepam)

Ketaminas (Ketamin)*

Ketazolamas (Ketazolam)

Klobazamas (Clobazam)

Kloksazolamas (Cloxazolam)

Klonazepamas (Clonazepam)

Klorazepatas (Clorazepate)

Klotiazepamas (Clotiazepam)

Kodeino turintys preparatai**

Lefetaminas (Lefetamine, SPA)

Loprazolamas (Loprazolam)

Lorazepamas (Lorazepam)

Lormetazepamas (Lormetazepam)

Mazindolis (Mazindol)

Medazepamas (Medazepam)

Meprobamatas (Meprobamate)

Metilfenobarbitalis (Methylphenobarbital)

Metiprilonas (Methyprylon)

Mezokarbas (Mesocarb)

Midazolamas (Midazolam)

Natrio oksibutiratas (Natrii oxybutyras)*

Nimetazepamas (Nimetazepam)

Nitrazepamas (Nitrazepam)

Nordazepamas (Nordazepam)

Oksazepamas (Oxazepam)

Oksazolamas (Oxazolam)

Pemolinas (Pemoline)

Pinazepamas (Pinazepam)

Pipradrolis (Pipradrol)

Pirovaleronas (Pyrovalerone)

Prazepamas (Prazepam)

Propanididas (Propanidid)*

Sekbutabarbitalis (Secbutabarbital)

Temazepamas (Temazepam)

Tetrazepamas (Tetrazepam)

Triazolamas (Triazolam)

Vinilbitalis (Vinylbital)

 

Pastabos:

* Medžiagos įrašomos į sąrašą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM Narkotikų komisijos siūlymu.

**Vaistai, kuriuose kodeinas yra junginyje su viena arba keliomis veikliosiomis medžiagomis ir jeigu vienoje vaisto dozėje kodeino yra daugiau nei 100 mg arba jo koncentracija viršija 2,5 procento.

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos įrašytos į sąrašus lietuviškais ir tarptautiniais (JT konvencijų sąrašuose įrašytais) pavadinimais, o tokių nesant, – cheminiais pavadinimais.

Sąrašuose nurodytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pat kontrolės režimas.

______________