LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. 329 „DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ KLASIFIKAVIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 12 d. Nr. 3D-862

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548) 8 straipsnio nuostatų įgyvendinimą,

p a k e i č i u Alkoholinių gėrimų grupes, pogrupius ir (ar) kategorijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3764; 2004, Nr. 77-2691; 2007, Nr. 28-1047; 2011, Nr. 118-5589), ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 3D-862

redakcija)

 

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GRUPĖS, POGRUPIAI IR (AR) KATEGORIJOS

 

Grupė

Pogrupis

Kategorija

Kodas pagal KN

1. Alus

Alus

Alus

Specialios technologijos alus

Kvietinis alus

Aromatizuotas alus

Kaimiškas alus

2203

Alaus kokteilis

Alaus kokteilis

2206

2. Vynas

Vynų klasifikavimas atitinka 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 491/2009, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2009 L 154, p. 1), nuostatas.

Aromatintų vynų klasifikavimas atitinka 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius 11 tomas, p. 286), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1334/2008 (OL 2008 L 354, p. 34), nuostatas

 

2204

2205

3. Fermentuoti gėrimai

Sidras / kriaušių sidras

Sidras / kriaušių sidras

Aromatizuotas sidras / aromatizuotas kriaušių sidras

Putojantis sidras / putojantis kriaušių sidras

Putojantis aromatizuotas sidras / putojantis aromatizuotas kriaušių sidras

Gazuotas sidras /gazuotas kriaušių sidras

Gazuotas aromatizuotas sidras / gazuotas aromatizuotas kriaušių sidras

2206

Vaisių vynas

Natūralus vaisių ir uogų vynas

Putojantis vaisių ir uogų vynas

Gazuotas vaisių ir uogų vynas

Spirituotas vaisių ir uogų vynas

Specialios technologijos vaisių ir uogų vynas

Vaisių vyno kokteilis

Vaisių vyno gėrimas

Vaisių ir (ar) uogų vyno kokteilis

Vaisių ir (ar) uogų vyno gėrimas

Midus

Midus

Midaus gėrimas

Kiti fermentuoti gėrimai

Razinų vynas

Malton (gėrimas, pagamintas iš salyklo ekstrakto ir vyno nuosėdų)

Spruce (melsvųjų kanadinių eglių gėrimas)

Ryžių vynas

Palmių vynas

Imbierinis alus ir žolių (augalinis) alus

Fermentuotų gėrimų mišiniai

Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai

Fermentuotų gėrimų mišiniai 1)

Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai 2)

4. Spiritiniai gėrimai

Spiritinių gėrimų klasifikavimas atitinka 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL 2008 L 39, p.16) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1644/2012 (OL 2012 L 53, p. 1), nuostatas.

 

2208

 

Balzamas

Kiti spiritiniai gėrimai

5. Alkoholiniai kokteiliai

Alkoholiniai kokteiliai

Alkoholiniai kokteiliai

Gazuoti alkoholiniai kokteiliai

2206, 2208

 

1) Fermentuotų gėrimų mišiniai – mišiniai, gauti sumaišius 1 ir (ar) 2, ir (ar) 3 grupėse nurodytus gėrimus.

 

2) Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai – mišiniai, gauti sumaišius 1 ir (ar) 2, ir (ar) 3 grupėse nurodytus gėrimus su nealkoholiniu gėrimu, pvz., limonadu.

 

_________________