LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 135 „DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. liepos 5 d. Nr. 1K-207

Vilnius

 

P a k e i č i u Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1906; 2004, 15-479, Nr. 148-5369; 2005, Nr. 53-1813):

1. Išdėstau 1 formulę taip:

 

„1       Etilo alkoholis    izopropilo alkoholis ir           2 litrai        1. Muilo, kvepalų bei kosmetikos

                                                                                                     priemonių ir insekticidų gamyboje,

arba                    denatonio benzoatas

                           (bitreksas)                             2 gramai   

kai:

etilo alkoholio

aldehidų frakcija, arba                                                      1.1. tokie skysti gaminiai (išskyrus 1.2 punkte nurodytus gaminius) yra sufasuoti į mažmeninei prekybai  skirtą pakuotę, iš kurios produktas gali būti išpilamas jį išpurškiant kaip aerozolį naudojant propelentą arba pakuotėje gamintojo įmontuotu purkštuku, arba kitu įtaisu taip, kad nebūtų galimybės jo nuimti nesugadinant pakuotės;

distiliuota etilo

alkoholio aldehidų

frakcija                                                                             1.2. muilas ir tirštos konsistencijos parfumerijos bei kosmetikos gaminiai yra sufasuoti į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę.

 

2. Gamybos proceso reikmėms, jeigu tam neprieštarauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

 

3. Žmogaus anatomijos mokymo tikslams medicinos darbuotojų ugdymo įstaigose“

 

2. Išdėstau 5 formulę taip:

 

„5    etilo alkoholis        metiletilketonas, sudarytas iš:    0,75 litro             be apribojimų“

arba                                                                                                     

 

etilo alkoholio        - 95–96 % masės metiletilketono,                        

aldehidų frakcija,                                                                               

arba                        - 2,5–3 % masės                                                   

metilizopropilketono,                                           

distiliuota etilo                                                                                   

alkoholio aldehidų - 1,5–2 % masės                                                   

frakcija                  etilizoamilketono, ir                                             

 

piridino bazė arba                       0,25 litro            

 

denatonio benzoatas                  1 gramas            

 

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                              ZIGMANTAS BALČYTIS