Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO

PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 18 d. Nr. 110

Vilnius

 

Įgyvendindama Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 (Žin., 2008, Nr. 137-5429), 36 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                          ALGIRDAS ŠEMETA

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110

 

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANAS

 

I. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

1 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma
pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1 286 693

435

120 000

320 000

560 000

800 000

1 030 000

1 220 000

1 286 693

2.

Mokymasis visą gyvenimą

Švietimo ir mokslo ministerija

879 240

0

60 884

238 300

453 086

699 668

807 911

858 851

879 240

3.

Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

407 453

0

30 201

111 604

192 123

292 287

351 369

393 950

407 453

4.

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

584 861

0

19 640

105 840

266 117

461 664

534 310

568 996

584 861

5.

Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

70 183

0

14 037

23 395

32 753

42 111

51 469

60 827

70 183

 

 

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

3 228 430

435

244 762

799 139

1 504 079

2 295 730

2 775 059

3 102 624

3 228 430

 


2 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1 286 693

0

90 000

290 000

517 516

690 021

884 601

1 085 647

1 286 693

2.

Mokymasis visą gyvenimą

Švietimo ir mokslo ministerija

879 240

0

60 884

235 757

353 636

471 514

589 393

729 065

879 240

3.

Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

407 453

0

30 201

109 253

163 880

218 507

273 133

337 860

407 453

4.

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

584 861

0

19 640

105 840

235 114

313 485

391 857

484 850

584 861

5.

Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

70 183

0

9 409

18 819

28 228

37 638

47 047

58 196

70 183

 

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

3 228 430

0

210 134

759 669

1 298 374

1 731 165

2 186 031

2 695 618

3 228 430

 


II. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

3 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Švietimo ir mokslo ministerija

1 283 183

0

63 155

346 930

609 753

1 019 305

1 178 948

1 260 041

1 283 183

Ūkio ministerija

1 056 260

0

73 820

275 960

450 720

770 190

948 560

1 030 910

1 056 260

2.

Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Ūkio ministerija

1 595 771

275 000

481 050

831 160

1 202 770

1 435 390

1 554 570

1 589 530

1 595 771

3.

Informacinė visuomenė visiems

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

828 972

0

46 706

191 349

346 381

514 138

666 835

756 121

828 972

4.

Esminė ekonominė infrastruktūra

Susisiekimo ministerija

1 528 577

247 261

366 326

536 839

714 235

895 721

1 117 672

1 359 465

1 528 577

Ūkio ministerija

497 383

0

109 050

293 160

431 920

472 380

490 390

496 590

497 383

5.

Transeuropinių transporto tinklų plėtra

Susisiekimo ministerija

3 754 805

31 908

481 644

998 144

1 584 055

2 158 042

2 725 858

3 277 346

3 754 805

6.

Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

154 771

0

30 955

51 591

72 227

92 863

113 499

134 135

154 771

 

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

6 790 146

522 261

1 140 107

2 475 398

3 755 779

5 107 124

5 956 975

6 492 657

6 790 146

 

Iš viso Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų

3 909 576

31 908

512 599

1 049 735

1 656 282

2 250 905

2 839 357

3 411 481

3 909 576

 


 

4 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Švietimo ir mokslo ministerija

1 283 183

0

63 155

344 069

516 104

688 139

860 173

1 064 014

1 283 183

Ūkio ministerija

1 056 260

0

73 820

275 960

424 834

566 445

708 057

875 850

1 056 260

2.

Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Ūkio ministerija

1 595 771

0

213 943

427 886

641 829

855 772

1 069 715

1 323 212

1 595 771

3.

Informacinė visuomenė visiems

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

828 972

0

46 706

173 953

301 201

428 448

555 696

687 383

828 972

4.

Esminė ekonominė infrastruktūra

Susisiekimo ministerija

1 528 577

0

204 934

409 869

614 803

819 738

1 024 672

1 267 495

1 528 577

Ūkio ministerija

497 383

0

66 684

133 367

200 051

266 734

333 418

412 430

497 383

5.

Transeuropinių transporto tinklų plėtra

Susisiekimo ministerija

3 754 805

0

474 999

949 997

1 424 996

1 899 995

2 374 994

3 040 290

3 754 805

6.

Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

154 771

0

19 579

39 158

58 738

78 317

97 896

125 319

154 771

 

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

6 790 146

0

669 242

1 765 104

2 698 822

3 625 276

4 551 731

5 630 384

6 790 146

 

Iš viso Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų

3 909 576

0

494 578

989 155

1 483 734

1 978 312

2 472 890

3 165 609

3 909 576

 

 


III. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

5 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

621 729

0

83 354

170 000

260 000

350 000

430 000

530 000

621 729

Ūkio ministerija

911 869

0

100 020

269 240

590 300

805 730

864 430

911 869

911 869

Vidaus reikalų ministerija

1 073 705

0

150 000

349 266

568 532

754 947

922 713

1 040 151

1 073 705

2.

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

828 972

0

50 000

96 800

203 800

338 800

526 800

680 800

828 972

Sveikatos apsaugos ministerija

828 972

0

111 151

299 766

482 415

638 611

732 151

798 425

828 972

Švietimo ir mokslo ministerija

828 973

0

57 544

222 389

511 593

734 529

803 092

822 564

828 973

3.

Aplinka ir darnus vystymasis

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2 741 826

0

346 853

696 853

1 096 853

1 496 853

1 946 853

2 446 853

2 741 826

Susisiekimo ministerija

140 367

0

14 000

50 000

140 367

140 367

140 367

140 367

140 367

Ūkio ministerija

1 012 978

3 991

255 680

650 140

861 940

934 740

951 850

977 510

1 012 978

4.

Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

154 771

0

30 955

51 591

72 227

92 863

113 499

134 135

154 771

 

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

5 094 220

0

552 069

1 407 461

2 616 640

3 622 617

4 279 186

4 783 809

5 094 220

 

Iš viso Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų

4 049 942

3 991

647 488

1 448 584

2 171 387

2 664 823

3 152 569

3 698 865

4 049 942

 


 

6 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

621 729

0

83 354

166 709

250 063

333 418

416 772

515 537

621 729

Ūkio ministerija

911 869

0

100 020

244 506

366 759

489 012

611 266

756 121

911 869

Vidaus reikalų ministerija

1 073 705

0

143 876

287 753

431 629

575 506

719 382

890 101

1 073 705

2.

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

828 972

0

50 000

96 800

203 800

338 800

526 800

687 383

828 972

Sveikatos apsaugos ministerija

828 972

0

111 139

222 278

333 418

444 557

555 696

687 383

828 972

Švietimo ir mokslo ministerija

828 973

0

57 544

222 279

333 418

444 557

555 697

687 384

828 973

3.

Aplinka ir darnus vystymasis

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2 741 826

0

346 853

693 705

1 040 558

1 387 411

1 734 263

2 220 075

2 741 826

Susisiekimo ministerija

140 367

0

14 000

35 514

53 271

71 028

88 785

113 656

140 367

Ūkio ministerija

1 012 978

0

128 146

256 292

384 438

512 584

640 730

820 215

1 012 978

4.

Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

154 771

0

19 579

39 158

58 738

78 317

97 896

125 319

154 771

 

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

5 094 220

0

545 933

1 240 325

1 919 087

2 625 850

3 385 613

4 223 909

5 094 220

 

Iš viso Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų

4 049 942

0

508 578

1 024 669

1 537 005

2 049 340

2 561 674

3 279 265

4 049 942

 


 

IV. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

7 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui

Finansų ministerija

322 107

0

64 421

107 369

150 317

193 265

236 213

279 161

322 107

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

322 107

0

64 421

107 369

150 317

193 265

236 213

279 161

322 107

 

 

8 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Veiksmų programos prioritetas

Asignavimų valdytojas

Pagal veiksmų programos prioritetą asignavimų valdytojui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui

Finansų ministerija

322 107

0

43 185

86 369

129 554

172 738

215 923

267 091

322 107

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

322 107

0

43 185

86 369

129 554

172 738

215 923

267 091

322 107

 

_________________

 

part_a6625685ee644040b4bb6c0582acd415_end