LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 6 d. Nr. V-624

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-36) 4 straipsniu ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-35) 14 straipsniu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Odontologijos praktikos licencijavimo taisykles;

1.2. Odontologijos praktikos licencijos formą;

1.3. Paraiškos išduoti Odontologijos praktikos licenciją formą;

1.4. Prašymo išduoti Odontologijos praktikos licencijos dublikatą formą;

1.5. Prašymo panaikinti Odontologijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymą formą.

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. rugsėjo 1 d.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal kuruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

Ministro 2004 m. rugsėjo 6 d.

įsakymu Nr. V-624

 

ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato odontologijos praktikos licencijos (toliau vadinama – licencija) išdavimo odontologui, atsisakymo išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo, licencijos dublikato išdavimo, licencijos rekvizitų duomenų patikslinimo tvarką, licencijos išdavimo sąlygas ir licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarką, licencijos turėtojo teises ir pareigas.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Licencijas išduodanti institucija – Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau vadinama– Rūmai).

2.2. Registras – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro duomenų bazės dalis, skirta odontologijos praktikos licencijoms registruoti.

2.3. Registratorius – tai Rūmų darbuotojas (-ai), tvarkantis (-ys) registrą, vadovaudamasis (-iesi) šiomis taisyklėmis, Registro nuostatais ir Registro tvarkymo taisyklėmis.

2.4. Licencijos turėtojas – odontologas, turintis Rūmų išduotą licenciją, patvirtinančią odontologo teisę verstis odontologijos praktika, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

2.5. Registro tvarkytojas Lietuvos Respublikos odontologų rūmai.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 4-36) vartojamas sąvokas.

3. Paraiškas ir visus patvirtinamuosius dokumentus, prašymus, kreipimusis (toliau – dokumentai), susijusius su licencijos išdavimu, licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijos dublikato išdavimu, licencijos rekvizitų duomenų patikslinimu, pateikti arba siųsti registruotu paštu Rūmams (adresas: Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas, Odontologų licencijavimo komisijai). Dokumentams priimti, registruoti, tvarkyti ir saugoti, tvarkyti duomenis Rūmai paskiria registratorių.

 

II. LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

4. Visus sprendimus, susijusius su odontologijos praktikos licencijavimu, Rūmų vardu priima Odontologų licencijavimo komisija (toliau vadinama – komisija). Komisijos sudėtį ir darbo nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos odontologų rūmų taryba (toliau vadinama – taryba).

5. Komisiją sudaro 7 nariai, iš kurių 4 skiria Rūmų taryba iš Rūmų narių ir 3 – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

6. Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymu ir šiomis Taisyklėmis, priima sprendimą išduoti licenciją, atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą. Komisijos sprendimai turi būti motyvuoti. Komisijos sprendimai ir jų motyvai surašomi komisijos posėdžio protokole, kurį pasirašo komisijos posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

7. Pateiktiems dokumentams nagrinėti ir vertinti komisija gali pasitelkti kitas institucijas ar ekspertus.

8. Komisijos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip penki komisijos nariai. Komisijos sprendimas priimamas visų komisijos narių balsų dauguma. Jei komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas. Licencijas pasirašo Rūmų tarybos pirmininkas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, jų parašai tvirtinami atitinkamai Rūmų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos antspaudais.

9. Komisija posėdžių protokolus, kuriuose surašyti sprendimai išduoti licenciją, atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, ir kitus susijusius dokumentus perduoda Registratoriui.

10. Sprendimas įrašomas į Registrą Registro nuostatų nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip:

10.1. per 5 darbo dienas nuo sprendimo išduoti ar atsisakyti išduoti licenciją, licencijos dublikatą, patikslinti licencijų rekvizitų duomenis priėmimo dienos;

10.2. sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą priėmimo dieną.

11. Sprendimai įsigalioja juos įrašius į Registrą.

 

III. Dokumentai, kurių reikia licencijai GAUTI

 

12. Dokumentai, kurių reikia licencijai gauti:

12.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraiška;

12.2. galiojantis asmens pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas;

12.3. dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad baigtos odontologijos studijos ir įgyta gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija ir, jei reikia, dokumentas, patvirtinantis šių dokumentų pripažinimą Lietuvos Respublikoje;

12.4. jei prašoma licencijos verstis gydytojo odontologo specialisto praktika, dokumentas, patvirtinantis įgytą gydytojo odontologo specialisto profesinę kvalifikaciją, ir, jei reikia, dokumentas, patvirtinantis šio dokumento pripažinimą Lietuvos Respublikoje;

12.5. asmens sveikatos pažymėjimas, liudijantis, kad odontologas pagal savo sveikatos būklę yra tinkamas dirbti pagal odontologo profesiją. Iškilus abejonėms, gali būti pareikalauta kitų medicininių pažymų;

12.6. dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais dokumentuose, keitimą;

12.7. jeigu po odontologo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią prašoma licencijos, įgijimo yra praėję daugiau negu dveji metai, dokumentai, patvirtinantys teisėtą odontologijos praktiką (įrašai socialinio draudimo pažymėjime ar darbdavio (juridinio asmens vadovo) išduota pažyma apie teisėtą veiklą kartu su darbo santykius įrodančiais dokumentais), ir/ar dokumentai, patvirtinantys odontologo profesinės kvalifikacijos tobulinimą Rūmų tarybos nustatyta tvarka;

12.8. jeigu prašoma išduoti licenciją po anksčiau išduotos licencijos galiojimo panaikinimo, dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad odontologas įvykdė šių Taisyklių 22.5 punkto reikalavimus;

12.9. dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

13. Komisija turi teisę pareikalauti, kad odontologas:

13.1. pateiktų dokumentus, patvirtinančius jo lietuvių kalbos mokėjimą, jei iškyla abejonių, ar odontologas sugebės tinkamai susikalbėti su pacientais, viešojo administravimo institucijomis;

13.2. pateiktų pažymą, išduotą kompetentingos institucijos (Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos), apie odontologui taikytas bet kokias profesinio ar administracinio pobūdžio priemones arba iškeltas bylas tuo metu, kai jis vykdė profesinę veiklą;

13.3. pateiktų paaiškinimus raštu ar kitus dokumentus, tiesiogiai susijusius su licencijos išdavimu.

14. Dokumentai, nurodyti šių Taisyklių 12.5 ir 13.2 punktuose, negali būti pateikiami praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jų išdavimo.

 

IV. pateiktų DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO tvarka ir TERMINAI

 

15. Dokumentai registruojami jų gavimo dieną, iš jų formuojama odontologo licencijavimo dokumentų byla.

16. Odontologas dokumentus licencijai gauti pateikia tiesiogiai arba siunčia paštu ar per kurjerį. Odontologo dokumentus pateikti ir paraišką užpildyti gali odontologo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Jei odontologas ar jo atstovas kreipiasi tiesiogiai, kartu su šių Taisyklių 12.2–12.7 punktuose išvardytais dokumentais pateikia ir jų kopijas. Jeigu reikia ir autentiškus jų vertimus į lietuvių kalbą arba tik patvirtintas dokumentų kopijas ir, jeigu reikia, autentiškus jų vertimus į lietuvių kalbą. Jei dokumentai siunčiami paštu ar per kurjerį, turi būti pateiktos patvirtintos dokumentų kopijos ir, jeigu reikia, autentiški dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.

18. Jeigu dėl licencijos gavimo kreipiasi odontologo atstovas, jis pateikia įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

19. Registratorius suformuoja odontologo licencijavimo dokumentų bylą, ją pateikia svarstyti komisijai, rengia komisijos posėdžių medžiagą.

20. Licencija išduodama arba motyvuotas raštiškas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas odontologui:

20.1. ne vėliau kaip per tris mėnesius, jei taikomas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo;

20.2. ne vėliau kaip per trisdešimt dienų, jei netaikomas įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.

21. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį odontologas pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus). Odontologas tai turi padaryti ne vėliau kaip per 90 dienų.

 

V. LICENCIJOS IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

22. Licencijos išdavimo sąlygos:

22.1. odontologas yra Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis arba turi leidimą gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje;

22.2. odontologas dalyvauja komisijos posėdyje, jei to reikalauja komisija;

22.3. pateikti dokumentai patvirtina odontologo lietuvių kalbos mokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.4. pateikta paraiška ir visi patvirtinamieji dokumentai atitinka šių Taisyklių reikalavimus ir sąlygas;

22.5. odontologas, kuriam anksčiau buvo panaikintas licencijos galiojimas:

22.5.1. įvykdė komisijos reikalavimus, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas dėl Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ar 4 punkto, 9 straipsnio 3 ar 4 dalies reikalavimų nesilaikymo;

22.5.2. pašalino licencijos galiojimo panaikinimo pagrindą ir įvykdė komisijos reikalavimus, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas dėl Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ar 6 punkto reikalavimų nesilaikymo;

22.5.3. kreipiasi ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams nuo licencijos (-ų) galiojimo panaikinimo dienos ir įvykdė komisijos reikalavimus, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas dėl Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 3 ar 4 punkto arba 9 straipsnio 1 dalies reikalavimų nesilaikymo.

23. Licencija išduodama neterminuotam laikui.

24. Licencija išduodama pagal įgytą profesinę kvalifikaciją. Kiekvienai odontologijos praktikos profesinės kvalifikacijos rūšiai išduodama atskira licencija.

25. Jei užsienio, išskyrus valstybės narės, piliečio pateiktas diplomas, pažymėjimas ar kitas oficialias odontologo profesines kvalifikacijas patvirtinantis dokumentas neatitinka Lietuvos Respublikoje nustatytų odontologo rengimo reikalavimų, taikomi papildomi reikalavimai (specialybės egzaminai ir kt.), kuriuos nustato Rūmų taryba.

26. Licencija išduodama odontologui asmeniškai arba jo atstovui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

 

VI. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

27. Licenciją atsisakoma išduoti, jeigu:

27.1. pateikti ne visi patvirtinamieji dokumentai ir odontologas per šių Taisyklių 21 punkte nurodytą terminą neįvykdo komisijos prašymo pateikti trūkstamus dokumentus;

27.2. pateikti dokumentai netinkamai įforminti ir odontologas per šių Taisyklių 21 punkte nurodytą terminą neįvykdo komisijos reikalavimo ištaisyti šį trūkumą;

27.3. pateikti klaidingi duomenys, ne visa, netiksli informacija ir odontologas per šių Taisyklių 21 punkte nurodytą terminą neįvykdo komisijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;

27.4. odontologas dėl sveikatos būklės negali verstis odontologijos praktika;

27.5. odontologas netobulino savo profesinės kvalifikacijos teisės aktų nustatyta tvarka;

27.6. teismo sprendimu odontologui uždrausta verstis odontologijos praktika;

27.7. odontologas savo elgesiu pažemino odontologo profesiją (vertinama atsižvelgiant į kompetentingos institucijos (Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) išduotą pažymą apie odontologui taikytas bet kokias profesinio ar administracinio pobūdžio priemones arba iškeltas bylas tuo metu, kai jis vykdė profesinę veiklą);

27.8. nesumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava;

27.9. neįvykdyti šių Taisyklių 22 punkte nustatyti reikalavimai.

28. Atsisakymas išduoti licenciją odontologui pateikiamas raštu, negali būti grindžiamas praktikos netikslingumu ir turi būti motyvuotas, nurodant šių Taisyklių punktą, kuriuo buvo remtasi.

29. Pašalinus priežastis, dėl kurių atsisakyta išduoti licenciją, galima pakartotinai kreiptis dėl licencijos išdavimo. Paraiška ir dokumentai, kurių reikia licencijai gauti, nagrinėjami bendra tvarka.

 

VII. LICENCIJOS FORMA

 

30. Licencijoje turi būti nurodyta:

30.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

30.2. licencijos numeris, išdavimo data ir vieta;

30.3. odontologo, kuriam išduota licencija, vardas, pavardė, šalies kodas ir asmens kodas toje šalyje;

30.4. odontologo profesinė kvalifikacija;

30.5. licencijos blanko numeris;

30.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro vardas, pavardė ir parašas, Ministerijos herbinis antspaudas;

30.7. Rūmų tarybos pirmininko vardas, pavardė ir parašas, Rūmų antspaudas.

 

VIII. Licencijos DUBLIKATO IŠDAVIMAS, LICENCIJOS REKVIZITŲ DUOMENŲ PATIKSLINIMAS

 

31. Praradus ar sugadinus licencijos originalą, išduodamas licencijos dublikatas.

32. Dokumentai, kurių reikia licencijos dublikatui gauti:

32.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos prašymas ir motyvuotas paaiškinimas;

32.2. galiojantis asmens pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje ar kitas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas;

32.3. sugadintos (jei ji buvo sugadinta, o ne prarasta) licencijos originalas;

32.4. dokumentas, patvirtinantis, kad apie licencijos praradimą paskelbta visoje šalyje platinamoje spaudoje;

32.5. dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos dublikato išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

33. Licencijos turėtojui pakeitus vardą, pavardę arba dėl netikslių įrašų licencijoje gali būti tikslinami licencijos rekvizitų duomenys.

34. Dokumentai, kurių reikia licencijos rekvizitų duomenims patikslinti:

34.1. prašymas ir motyvuotas paaiškinimas;

34.2. licencijos, kurios rekvizitų duomenys tikslintini, originalas;

34.3. galiojantis asmens pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje ar kitas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas;

34.4. dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais dokumentuose, keitimą;

34.5. dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos rekvizitų patikslinimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

35. Licencijos rekvizitai patikslinami ir tuomet, kai netikslių įrašų priežastis yra techninė. Rūmai, patikslinę licencijos rekvizitų duomenis, apie tai informuoja licencijos turėtoją ir pasirūpina, kad būtų pakeista licencijos turėtojo licencija ir Rūmams grąžintas tikslintinos licencijos originalas. Šiuo atveju valstybės rinkliava už licencijos rekvizitų duomenų patikslinimą neimama.

36. Dokumentai licencijos dublikatui gauti, licencijos rekvizitų duomenims patikslinti pateikiami Rūmams ir registruojami jų gavimo dieną, jais papildoma odontologo licencijavimo dokumentų byla.

37. Komisija gali paprašyti licencijos turėtoją pateikti trūkstamus ar tinkamai įformintus dokumentus, reikalingus licencijos dublikatui išduoti ar licencijos rekvizitų duomenims patikslinti.

38. Komisija priima sprendimus dėl licencijos dublikato išdavimo ir dėl licencijos rekvizitų duomenų patikslinimo. Sprendimai ir jų motyvai surašomi protokole.

39. Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų licencijos turėtojui išduodamas licencijos dublikatas ar patikslinta licencija arba raštu pateikiamas motyvuotas atsisakymas išduoti licencijos dublikatą ar patikslinti licencijos duomenis.

40. Licencijos dublikate, be šių Taisyklių 30 punkte nurodytų duomenų, turi būti nurodyta:

40.1. licencijos dublikato išdavimo data;

40.2. licencijos duomenų patikslinimo data;

40.3. viršutiniame dešiniajame kampe specialioji žyma „Dublikatas“.

 

IX. LICENCIJuojamos veiklos SĄLYGŲ LAIKYMASIS, LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

41. Odontologijos praktika, t. y. licencijuojama veikla, vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymu, Odontologų rūmų įstatymu, Odontologų rūmų statutu, Odontologų profesinės etikos kodeksu, šiomis Taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais odontologijos praktiką.

42. Licencijos turėtojas gali verstis odontologijos praktika pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją tik tapęs Rūmų nariu ir tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologijos praktikos paslaugas.

43. Licencijos turėtojas odontologijos praktikoje gali taikyti tik teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje leistus naudoti vaistus, medicinos prietaisus ir medžiagas.

44. Licencijos turėtojas turi leisti kontroliuojančioms valstybės priežiūros institucijoms patikrinti vykdomą odontologijos praktikos veiklą, paimti dokumentų kopijas.

45. Licencijos turėtojas privalo tobulintis Rūmų nustatyta tvarka.

46. Licencijos turėtojas, nesivertęs odontologijos praktika daugiau kaip dvejus metus per paskutinius penkerius metus, privalo Rūmų tarybos nustatyta tvarka atlikti stažuotę.

47. Licencijos turėtojo pareigos:

47.1. saugoti licenciją;

47.2. laikytis licencijuojamos veiklos sąlygų;

47.3. kas penkerius metus nuo licencijos išdavimo dienos ne vėliau kaip per vieną mėnesį, pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, Rūmų tarybos nustatyta tvarka pranešti Rūmams apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir odontologijos praktiką per praėjusį laikotarpį ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus;

47.4. grąžinti licencijos originalą (-us), kai šis (-e) sugadintas (-i) ar kai sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas;

47.5. per 10 darbo dienų paskelbti apie prarastą (dingusią) licenciją visoje šalyje platinamoje spaudoje ir raštu apie tai informuoti Rūmus;

47.6. nedelsdamas informuoti Rūmus:

47.6.1. apie priežastis, ribojančias jo odontologijos praktiką;

47.6.2. apie Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietybės netekimą;

47.6.3. apie teisės gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje netekimą;

47.6.4. informuoti Rūmus, pakeitus odontologijos praktikos vietą.

48. Licencijos turėtojas turi teisę:

48.1. verstis odontologijos praktika pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją;

48.2. dalyvauti komisijos posėdyje, kuriame nagrinėjama jo paraiška, prašymas arba svarstomas klausimas, susijęs su jo licencijos galiojimo stabdymu, licencijos galiojimo stabdymo panaikinimu arba licencijos galiojimo panaikinimu;

48.3. gauti motyvuotą paaiškinimą dėl komisijos sprendimo atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą arba dėl komisijos sprendimo neišduoti licencijos dublikato, nepatikslinti licencijos rekvizitų duomenų;

48.4. šių Taisyklių 47.5 punkte nurodytu atveju kreiptis dėl licencijos dublikato išdavimo;

48.5. pasikeitus licencijos rekvizitų duomenims, kreiptis dėl licencijos rekvizitų patikslinimo;

48.6. kreiptis dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas;

48.7. kreiptis dėl naujos licencijos išdavimo, jei licencijos galiojimas buvo panaikintas;

48.8. apskųsti teismui teisės aktų nustatyta tvarka sprendimus atsisakyti išduoti licenciją ar jos dublikatą, nepatikslinti licencijos rekvizitų duomenų, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą.

49. Licencijos turėtojas gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

X. LICENCIJuojamos veiklos SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

50. Licencijos turėtojo odontologijos praktiką kontroliuoja ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo Rūmai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymu ir kitais teisės aktais.

51. Odontologijos praktiką kontroliuojančios ir kitos valstybės įgaliotos valdymo ir priežiūros institucijos (toliau vadinama – kontroliuojančiosios valstybės institucijos) pagal kompetenciją privalo reikalauti, kad licencijos turėtojas pašalintų tikrinimo metu nustatytus odontologijos praktikos trūkumus ir licencijuojamos veiklos pažeidimus.

52. Kontroliuojančiosios valstybės institucijos privalo nedelsdamos raštu informuoti Rūmus apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodytą laiką nepašalintus odontologijos praktikos trūkumus ir licencijuojamos veiklos pažeidimus, padarytus licencijos turėtojo. Rūmai organizuoja klausimo nagrinėjimą ir pateikia svarstyti komisijai.

53. Už licencijuojamos veiklos sąlygų nesilaikymą ar licencijos turėtojo pareigų nevykdymą odontologui gali būti iškelta drausmės byla ir/arba sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas.

 

XI. LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

54. Licencijos galiojimą Rūmai sustabdo arba panaikina savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi Ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, apskrities gydytojas, savivaldybės gydytojas, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, atitinkamos odontologų profesinės organizacijos, pacientų teises ginančios organizacijos, pateikdamos motyvuotą kreipimąsi ir tyrimo ar kitus dokumentus su išvada ar išvadomis, patvirtinančiomis priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas arba panaikintas licencijos galiojimas.

55. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu:

55.1. odontologo profesinės kompetencijos vertinimo komisijos sprendimu nustatoma, kad licencijos turėtojo profesinė kvalifikacija neatitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimų;

55.2. licencijos turėtojas dėl sveikatos būklės negali atlikti profesinių pareigų;

55.3. licencijos turėtojas nevykdė vienos iš Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 9 straipsnio 1, 3 ar 4 punktuose nustatytų odontologo profesinių pareigų;

55.4. odontologo profesinės kompetencijos vertinimo komisija nustatė, kad licencijos turėtojas per kalendorinius metus padarė dvi ar daugiau odontologijos praktikos klaidų.

56. Licencijos galiojimas gali būti sustabdytas, jeigu:

56.1. nagrinėjamas licencijos galiojimo panaikinimo klausimas;

56.2. licencijos turėtojas šiurkščiai pažeidė vieną iš Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 9 straipsnio 5, 6, 7 ar 8 punktuose nustatytų odontologo profesinių pareigų.

57. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

57.1. odontologas pateikė suklastotus dokumentus;

57.2. licencijos turėtojas per vienerius metus nepašalino licencijos galiojimo sustabdymo priežasčių, kai licencijos galiojimas buvo sustabdytas Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1, 3 ar 4 punkto pagrindu;

57.3. licencijos turėtojas padarė grubią odontologijos praktikos klaidą;

57.4. licencijos turėtojas grubiai pažeidė paciento teises;

57.5. licencijos turėtojui teismo sprendimu yra uždrausta verstis odontologijos praktika;

57.6. teismas pripažino licencijos turėtoją neveiksniu arba apribojo jo veiksnumą;

57.7. mirus licencijos turėtojui.

58. Motyvuotas kreipimasis ir kiti su juo susiję dokumentai pateikiami Rūmams ir registruojami jų gavimo dieną, jais papildoma odontologo licencijavimo dokumentų byla.

59. Rūmai organizuoja ištyrimą ir rengia medžiagą.

60. Rūmai, gavę kreipimąsi dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar licencijos galiojimo panaikinimo, per 10 darbo dienų organizuoja neeilinį komisijos posėdį ir apie tai raštu informuoja odontologą.

61. Neeilinio komisijos posėdžio metu komisija įvertina gautą medžiagą, odontologo licencijavimo dokumentų bylą ir priima sprendimą:

61.1. sustabdyti licencijos galiojimą šių Taisyklių 53, 55 ar 56 punkte nustatytais atvejais ir nurodyti reikalavimus licencijos turėtojui, kuriuos įvykdęs jis galės kreiptis dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo;

61.2. panaikinti licencijos galiojimą šių Taisyklių 53 ar 57 punkte nustatytais atvejais ir nurodyti reikalavimus licencijos turėtojui, kuriuos įvykdęs jis galės kreiptis dėl naujos licencijos išdavimo;

61.3. nestabdyti licencijos galiojimo ir nustatyti tolesnę pateiktos medžiagos nagrinėjimo procedūrą;

61.4. atmesti kreipimąsi ir nurodyti argumentuotus motyvus.

62. Komisija, nagrinėdama licencijos galiojimo sustabdymo klausimą, privalo sustabdyti licencijos galiojimą, jeigu gali kilti pavojus pacientų sveikatai dėl licencijos turėtojo vykdomos odontologijos praktikos.

63. Odontologas turi teisę dalyvauti, o kai yra komisijos kviečiamas privalo dalyvauti komisijos posėdyje, kuriame svarstomas jo licencijos galiojimo sustabdymo klausimas. Licencijos turėtojo neatvykimas į komisijos posėdį nėra kliūtis komisijai priimti sprendimą.

64. Apie priimtą sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą arba panaikinti licencijos galiojimą Rūmai raštu praneša licencijos turėtojui, jo darbdaviui, pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo sprendimo įrašymo į Registrą dienos. Jeigu komisijos sprendimu yra sustabdomas licencijos galiojimas, rašte licencijos turėtojui papildomai nurodoma licencijos galiojimo sustabdymo priežastis ir komisijos reikalavimai, kuriuos įvykdęs, licencijos turėtojas galės kreiptis dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo.

65. Rūmai apie komisijos sprendimą atmesti kreipimąsi per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša licencijos turėtojui ir pareiškėjui, nurodydamas argumentuotus komisijos motyvus.

66. Odontologui, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, draudžiama verstis odontologijos praktika. Licencijos turėtojas odontologijos praktiką privalo sustabdyti kitą dieną po pranešimo apie licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą gavimo (įteikimo pagal pašto žymas) dienos, apie tai nedelsdamas informuoti savo darbdavį bei Rūmams grąžinti odontologijos praktikos licencijos (-ų) originalą (-us).

67. Licencijos turėtojas, ne vėliau kaip per vienerius metus pašalinęs nurodytas priežastis, apie tai privalo raštu informuoti Rūmus. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas komisijos sprendimu, gavus dokumentus, patvirtinančius, jog išnykęs licencijos galiojimo sustabdymo pagrindas (-ai) ir/ar įvykdyti komisijos reikalavimai.

68. Licencijos turėtojas, kreipdamasis dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, pateikia:

68.1. prašymą ir motyvuotą paaiškinimą;

68.2. dokumentus, įrodančius, kad pašalintas (-i) licencijos galiojimo sustabdymo pagrindas (-ai);

68.3. dokumentus, patvirtinančius, kad odontologas įvykdė komisijos reikalavimus.

69. Jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas sprendžiant licencijos galiojimo panaikinimo klausimą, nenustačius pagrindo licencijos galiojimui panaikinti, licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas ir be licencijos turėtojo prašymo.

70. Panaikinus licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo grąžinti licencijos (-ų) originalą (-us) Rūmams per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

 

XII. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE LICENCIJAS SKELBIMAS

 

71. Licencijos verstis odontologijos praktika registruojamos Registre.

72. Komisijos sprendimo išduoti licenciją įrašymo į Registrą data laikoma licencijos išdavimo data.

73. Rūmai informaciją dėl licencijos išdavimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo teisės aktų nustatyta tvarka skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

74. Viešai skelbiami šie licencijos turėtojo Registro duomenys:

74.1. licencijos numeris;

74.2. licencijos turėtojo vardas, pavardė;

74.3. licencijos turėtojo profesinės kvalifikacijos rūšis;

74.4. licencijos išdavimo data, licencijos dublikato išdavimo data ar licencijos rekvizitų duomenų patikslinimo data;

74.5. licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo data.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Licencijavimo dokumentus saugo ir tvarko Registro tvarkytojas.

76. Licencijavimo dokumentų archyvą tvarko Registro tvarkytojas.

77. Komisijos sprendimai per vieną mėnesį nuo pranešimo apie atitinkamą sprendimą gavimo dienos gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

78. Ginčai dėl šių Taisyklių laikymosi nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

Ministro 2004 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-624

 

 

lietuvos respublikos ODONTOLOGŲ RŪMAI

 

odontologijos praktikos

LICENCIJA Nr.

 

 

(išdavimo data)

Vilnius

 

Ši licencija patvirtina, kad

 

 

(vardas, pavardė, šalies kodas ir asmens kodas toje šalyje)

turi teisę verstis odontologijos praktika pagal

.

 

(odontologijos profesinės kvalifikacijos rūšis)

 

 

Pagrindas. Odontologų licencijavimo komisijos

 

sprendimas Nr.

 

 

(data)

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų

 

 

 

tarybos pirmininkas

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

 

 

______________

 


    Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

                                                                                                                                                             sveikatos apsaugos ministro

2004 m. rugsėjo 6 d.  įsakymu Nr.V-624

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai
GAUTA
Nr. 	
(data)
S

p

a

u

d

a

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens kodas)                                     (šalies kodas)                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefonas) ( elektroninis paštas)

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Odontologų licencijavimo komisijai

 

 

pARAIŠKA išduoti odontologijos praktikos licenciją

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

(data)

Prašau išduoti licenciją verstis odontologijos praktika pagal

 

 

 

gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gydytojo endodontologo profesinę kvalifikaciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gydytojo odontologo ortopedo profesinę kvalifikaciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gydytojo periodontologo profesinę kvalifikaciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gydytojo vaikų odontologo profesinę kvalifikaciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gydytojo burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gydytojo veido ir žandikaulių chirurgo profesinę kvalifikaciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo profesinę kvalifikaciją

 

 

 

pridedama:

 

 

1. Dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir pilietybę:

 

 

 

 

 

asmens pasas

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asmens tapatybės kortelė

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kitas

 

lapas (-ai)

 

 

 

2. Dokumentas, patvirtinantis gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aukštojo mokslo diplomas

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

internatūros pažymėjimas

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kitas dokumentas

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dokumentas, patvirtinantis gydytojo odontologo specialisto profesinę kvalifikaciją:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezidentūros pažymėjimas

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kitas dokumentas

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Asmens sveikatos pažymėjimas, išduotas

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

data

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Užsienyje įgytos gydytojo odontologo profesinės kvalifikacijos pripažinimą

 

 

 

 

patvirtinanti pažyma

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Užsienyje įgytos gydytojo odontologo specialisto profesinės kvalifikacijos

 

 

 

 

pripažinimą patvirtinanti pažyma

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Vardo, pavardės keitimo dokumentas (jei jie nesutampa su nurodytais dokumentuose)

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Darbo stažą įrodantys dokumentai, jei po odontologo profesinės kvalifikacijos įgijimo yra praėję daugiau kaip dveji metai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socialinio draudimo pažymėjimas

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pažyma apie teisėtą profesinę veiklą

 

lapas (-ai)

 

 

 

įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklai licencija ir priedai

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

9.

 

Pažyma, patvirtinanti lietuvių kalbos mokėjimą

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

10.

 

Profesinės kvalifikacijos tobulinimosi dokumentai

 

lapas (-ai)

 

11.

 

Įgaliojimas (jei dokumentus pateikia odontologo įgaliotas asmuo)

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

12.

 

Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava

 

lapas (-ai)

 

PAPILDOMI DUOMENYS:

1. Ar buvote teistas (-a):

 

nebuvau

 

 

 

 

 

 

 

buvau

 

 

2. Ar buvo panaikintas licencijos galiojimas:

 

nebuvo

 

 

 

 

 

 

 

buvo

 

 

3. Ar sutinkate, kad, siekiant išvengti pakartotinio duomenų teikimo, Jūsų pateikti duomenys būtų naudojami kitose valstybės informacinėse sistemose:

 

sutinku

 

 

 

 

 

 

 

nesutinku

 

 

 

 

Su Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklėmis susipažinau

 

 

 

 

(parašas)

 

(dokumentus pridavusiojo vardas ir pavardė)

 

 

______________


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

                                                                                                                                                             sveikatos apsaugos ministro

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai
GAUTA
Nr. 	
(data)
2004 m. rugsėjo 6 d.  įsakymu Nr.V-624

S

p

a

u

d

a

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens kodas) (šalies kodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefonas) ( elektroninis paštas)

 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Odontologų licencijavimo komisijai

 

 

prašymas išduoti odontologijos praktikos licencijos dublikatą

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

(data)

 

Prašau išduoti odontologijos praktikos licencijos Nr.

 

 

 

 

 

dublikatą.

 

pridedama:

 

1.

Dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir pilietybę:

 

 

 

 

 

asmens pasas

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asmens tapatybės kortelė

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kitas

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Sugadintos (jei buvo sugadinta, o ne prarasta) licencijos originalas

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

3.

 

Dokumentas, patvirtinantis, kad apie licencijos praradimą paskelbta visoje šalyje platinamojoje spaudoje

 

lapas (-ai)

4.

 

Įgaliojimas (jei dokumentus pateikia odontologo įgaliotas asmuo)

 

lapas (-ai)

5.

 

Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava

 

lapas (-ai)

 

 

Su Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklėmis susipažinau

 

 

 

 

(parašas)

 

(dokumentus pridavusiojo vardas ir pavardė)

 

______________


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

                                                                                                                                                             sveikatos apsaugos ministro

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai
GAUTA
Nr. 	
(data)
2004 m. rugsėjo 6 d.  įsakymu Nr.V-624

S

p

a

u

d

a

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens kodas) (šalies kodas)                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefonas) ( elektroninis paštas)

 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Odontologų licencijavimo komisijai

 

 

prašymas panaikinti odontologijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymą

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

(data)

Prašau panaikinti odontologijos praktikos licencijos Nr.

 

 

 

 

 

galiojimo sustabdymą

 

pridedama:

 

 

1. Dokumentas (-ai), įrodantis (-ys), kad pašalintas licencijos galiojimo sustabdymo pagrindas:

 

 

 

 

 

 

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dokumentas (-ai), įrodantis (-ys), kad įvykdyti Komisijos reikalavimai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

lapas (-ai)

 

 

 

 

 

lapas (-ai)

 

PAPILDOMI DUOMENYS:

Ar buvote teistas (-a) licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu:

 

 

nebuvau 

 

 

 

 

 

 

 

buvau

 

 

 

Su Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklėmis susipažinau

 

 

 

 

(parašas)

 

(dokumentus pridavusiojo vardas ir pavardė)

 

______________