TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO STEIGIMO SUTARTIES

PAKEITIMAS

 

DĖL VYKDOMOSIOS VALDYBOS REFORMOS*

 

Vyriausybės, kurių vardu pasirašyta ši Sutartis,

susitaria:

1. Pakeisti XII straipsnio 3 dalies b punktą ir išdėstyti jį taip:

„b) Atsižvelgiant į toliau išdėstytą c punktą, Vykdomąją valdybą sudaro dvidešimt vykdomųjų direktorių, kuriuos renka narės, o jai pirmininkauja valdantysis direktorius.“

2. Pakeisti XII straipsnio 3 dalies c punktą ir išdėstyti jį taip:

„c) Per kiekvienus eilinius vykdomųjų direktorių rinkimus Valdytojų valdyba aštuoniasdešimt penkių procentų visų balsų dauguma gali padidinti arba sumažinti minėtame b punkte nurodytų vykdomųjų direktorių skaičių.“

3. Pakeisti XII straipsnio 3 dalies d punktą ir išdėstyti jį taip:

„d) Vykdomųjų direktorių rinkimai vyksta kas dveji metai laikantis nuostatų, kuriuos tvirtina Valdytojų valdyba. Šiuose nuostatuose turi būti nustatytas didžiausias galimas bendras daugiau nei vienos narės balsų už tą patį kandidatą skaičius.“

4. Pakeisti XII straipsnio 3 dalies f punktą ir išdėstyti jį taip:

„f) Vykdomieji direktoriai eina pareigas tol, kol išrenkami juos pakeičiantys vykdomieji direktoriai. Jeigu, likus daugiau kaip devyniasdešimčiai dienų iki naujų vykdomojo direktoriaus rinkimų, išrinkto vykdomojo direktoriaus pareigybė lieka laisva, jį išrinkusios narės renka kitą vykdomąjį direktorių likusiam ankstesniojo vykdomojo direktoriaus kadencijos laikotarpiui. Per šiuos rinkimus vykdomasis direktorius išrenkamas balsavusiųjų balsų dauguma. Kol pareigybė laisva, pareigas eina ankstesniojo vykdomojo direktoriaus pavaduotojas, tačiau jis neskiria savo pavaduotojo.“

5. Pakeisti XII straipsnio 3 dalies i punktą ir išdėstyti jį taip:

„i) i) Kiekvienas vykdomasis direktorius turi teisę balsuoti tokiu skaičiumi balsų, kiek jis surinko jų per savo rinkimus.

ii) Kai taikomos šio straipsnio 5 dalies b punkto nuostatos, balsai, kuriuos kitu atveju turėtų teisę atiduoti vykdomasis direktorius, yra atitinkamai padidinami arba sumažinami. Visi balsai, kuriuos turi teisę atiduoti vykdomasis direktorius, yra nedalomi.

iii) Kai, vadovaujantis XXVI straipsnio 2 dalies b punktu, atšaukiamas narės balsavimo teisių sustabdymas, ši narė gali susitarti su visomis vykdomąjį direktorių išrinkusiomis narėmis, kad jai skirtais balsais balsuos šių narių išrinktas vykdomasis direktorius numatant, jog tuo atveju, jeigu laikotarpiu, per kurį narės balsavimo teisės buvo sustabdytos, nevyko eiliniai vykdomojo direktoriaus rinkimai, vykdomasis direktorius, kurį renkant ši narė dalyvavo iki balsavimo teisių sustabdymo, arba jį pakeitęs vykdomasis direktorius, jeigu ši narė iki balsavimo teisių sustabdymo dalyvavo jį renkant pagal L priedo 3 dalies c punkto i papunktį arba šios dalies f punktą, turi teisę balsuoti tokiu skaičiumi balsų, kiek jų skirta tai narei. Laikoma, kad narė dalyvavo renkant vykdomąjį direktorių, turintį teisę balsuoti tai narei skirtu skaičiumi balsų.“

 

6. Pakeisti XII straipsnio 3 dalies j punktą ir išdėstyti jį taip:

„j) Valdytojų valdyba priima nuostatus, pagal kuriuos narė gali atsiųsti savo atstovą dalyvauti bet kuriame Vykdomosios valdybos posėdyje, kai svarstomas jos pateiktas prašymas arba koks nors tai narei ypač svarbus klausimas.“

7. Pakeisti XII straipsnio 8 dalį ir išdėstyti ją taip:

„Fondas turi teisę bet kada neoficialiai pateikti savo nuomonę narėms bet kuriuo su šia Sutartimi susijusiu klausimu. Septyniasdešimties procentų visų balsų dauguma Fondas gali nuspręsti paskelbti narei parengtą ataskaitą apie jos pinigų politikos ar ekonomines sąlygas ir apie įvykius, kurie gali tiesiogiai ir rimtai pakenkti narių tarptautinio mokėjimų balanso pusiausvyrai. Atitinkama narė turi teisę būti atstovaujama pagal šio straipsnio 3 dalies j punktą. Fondas neskelbia narių ekonominės sandaros pagrindų pokyčių ataskaitų.“

________________

* Priimtas 2010 m. gruodžio 15 d.

 

8. Pakeisti XXI straipsnio a punkto ii papunktį ir išdėstyti jį taip:

„a) ii) Vykdomajai valdybai priimant sprendimus dėl klausimų, išskirtinai susijusių su Specialiųjų skolinimosi teisių departamento veikla, balsuoti turi teisę tik tie vykdomieji direktoriai, kuriuos yra išrinkusi bent viena narė, priklausanti Specialiųjų skolinimosi teisių departamentui. Kiekvienas iš šių vykdomųjų direktorių turi teisę balsuoti tokiu skaičiumi balsų, kiek jų skirta narėms, priklausančioms Specialiųjų skolinimosi teisių departamentui, kurių balsai buvo įskaičiuoti jį renkant. Sprendžiant, ar yra kvorumas arba ar sprendimas priimtas būtina balsų dauguma, atsižvelgiama tik į tų vykdomųjų direktorių, kuriuos yra išrinkusios narės, priklausančios Specialiųjų skolinimosi teisių departamentui, dalyvavimą ir skaičiuojami Specialiųjų skolinimosi teisių departamentui priklausančioms narėms skirti balsai.“

9. Pakeisti XXIX straipsnio a punktą ir išdėstyti jį taip:

„a) bet kuris klausimas, iškylantis tarp bet kurios narės ir Fondo arba tarp bet kurių Fondo narių dėl šios Sutarties nuostatų aiškinimo, pateikiamas Vykdomajai valdybai, kad ši priimtų sprendimą. Jeigu klausimas yra itin glaudžiai susijęs su kuria nors nare, ji turi teisę į atstovavimą pagal XII straipsnio 3 dalies j punktą.“

10. Pakeisti D priedo 1 dalies a punktą ir išdėstyti jį taip:

„a) kiekviena narė arba grupė narių, kuriai arba kurioms priklauso tam tikras skaičius balsų, kuriais balsuoja vykdomasis direktorius, į Tarybą skiria vieną Tarybos narį, kuris yra valdytojas, narės vyriausybės ministras ar panašias pareigas einantis asmuo; jos taip pat gali skirti ne daugiau kaip septynis partnerius. Aštuoniasdešimt penkių procentų visų balsų dauguma Valdytojų valdyba gali pakeisti partnerių, kuriuos galima skirti, skaičių. Tarybos narys arba partneris eina pareigas tol, kol nepaskiriami juos pakeičiantys asmenys, arba iki kitų eilinių vykdomųjų direktorių rinkimų, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių dviejų įvykių pirmesnis.“

11. Išbraukti D priedo 5 dalies e punktą.

12. Pernumeruoti D priedo 5 dalies f punktą į D priedo 5 dalies e punktą, o naują 5 dalies e punktą pakeisti taip:

„e) kai vykdomasis direktorius turi teisę balsuoti skaičiumi balsų, skirtų narei pagal XII straipsnio 3 dalies i punkto iii papunktį, Tarybos narys, paskirtas grupės, kurios narės išrinko minėtą vykdomąjį direktorių, turi teisę balsuoti ir balsuoti tokiu skaičiumi balsų, kiek jų skirta tai narei. Ši narė laikoma dalyvavusia skiriant Tarybos narį, turintį teisę balsuoti tokiu skaičiumi balsų, kiek jų skirta tai narei.“

13. Pakeisti E priedą ir išdėstyti jį taip:

„Vykdomiesiems direktoriams taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Įsigaliojus šiam Priedui:

a) Laikoma, kad kiekvienas vykdomasis direktorius, kuris buvo paskirtas pagal buvusio XII straipsnio 3 dalies b punkto i papunktį arba 3 dalies c punktą, ir kuris ėjo pareigas iki pat to laikotarpio, kai įsigaliojo šis Priedas, yra išrinktas tos narės, kuri jį paskyrė; ir

b) Laikoma, kad kiekvienas vykdomasis direktorius, kuris balsavo tokiu skaičiumi balsų, kiek jų skirta tai narei pagal buvusio XII straipsnio 3 dalies i punkto ii papunktį iki pat to laikotarpio, kai įsigaliojo šis Priedas, yra išrinktas tos narės.“

14. Pakeisti L priedo 1 dalies b punktą ir išdėstyti jį taip:

„b) skiria valdytoją ar jo pavaduotoją, skiria ar dalyvauja skiriant Tarybos narį ar jo pavaduotoją, arba renka ar dalyvauja renkant vykdomąjį direktorių.“

15. Pakeisti L priedo 3 dalies c punkto įžangą ir išdėstyti ją taip:

„c) vykdomasis direktorius, kurį ši narė išrinko ar dalyvavo renkant, baigia eiti pareigas, išskyrus atvejus, kai šis vykdomasis direktorius turėjo teisę balsuoti balsais, skirtais kitoms narėms, kurių balsavimo teisės nėra sustabdytos. Pastaruoju atveju: <...>“.

 

_________________