LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMŲ GRĄŽINIMO PARAMOS GAVĖJAMS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 14 d. Nr. 169

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 671 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 51-1939) 1.11 punktu,

1. Tvirtinu Pridėtinės vertės mokesčio sumų grąžinimo paramos gavėjams tvarką (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 06 14 įsakymu Nr. 169

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMŲ GRĄŽINIMO PARAMOS GAVĖJAMS TVARKA

 

1. Pridėtinės vertės mokesčio sumų grąžinimo paramos gavėjams tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja, kokia tvarka grąžinamas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už prekes, kaip parama išgabentas iš Lietuvos Respublikos užsienyje veikiančioms organizacijoms, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 61-1818) galinčioms būti paramos gavėjais.

2. Sumokėtas PVM už šios Tvarkos 1 punkte nurodytas prekes grąžinamas Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems Lietuvos Respublikoje įregistruotiems paramos gavėjams (toliau – paramos gavėjai). Paramos gavėjas PVM mokėtojas PVM už šios Tvarkos 1 punkte nurodytas prekes, už kurias pagal šios Tvarkos nuostatas yra grąžinamas sumokėtas PVM, neturi teisės traukti į PVM atskaitą.

3. Paramos gavėjas, norėdamas susigrąžinti sumokėtą PVM už šios Tvarkos 1 punkte nurodytas prekes, turi kreiptis į tą vietos mokesčio administratorių, kurio veiklos teritorijoje yra įregistruotas mokesčių mokėtoju, su centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos prašymu grąžinti sumokėtas PVM sumas.

4. Kartu su šios Tvarkos 3 punkte nurodytu prašymu turi būti pateikta:

4.1. PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų teisės aktų nustatyta tvarka naudojamų apskaitos dokumentų, pagal kuriuos Lietuvos Respublikoje buvo sumokėtos atitinkamos PVM sumos, originalai bei jų kopijos. Vietos mokesčio administratoriaus pareigūnams pažymėjus šių dokumentų originalus vietos mokesčio administratoriaus antspaudu, dokumentų originalai grąžinami juos pateikusiam paramos gavėjui;

4.2. Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka išduotus ir įformintus dokumentus, įrodančius, kad prekės pripažintos išgabentomis iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos;

4.3. dokumentus, įrodančius, kad prekių gavėjas yra užsienyje veikianti organizacija, pagal Labdaros ir paramos įstatymą galinti būti paramos gavėja.

5. Vietos mokesčio administratorius, gavęs 3 ir 4 punkte nurodytus dokumentus, per 30 dienų nuo paramos gavėjo dokumentų pateikimo, o kai atliekamas paramos gavėjo patikrinimas, – ne vėliau kaip per 10 dienų po mokesčio administratoriaus surašyto sprendimo dėl patikrinimo akto gavimo dienos priima sprendimą dėl PVM grąžinimo ir grąžintinas sumas perveda į paramos gavėjo sąskaitą banke.

6. Nepagrįstai grąžintos sumos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Vietos mokesčio administratoriaus sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.