VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS KONTROLĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 6 d. Nr. 2B-132

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2012 m. vasario 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 225 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 403 „Dėl Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės Lietuvos Respublikos keliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 29-1303) 2 punktu:

1. T v i r t i n u Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 2B-132

 

KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS KONTROLĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kelių transporto priemonių (toliau – transporto priemonė) techninės būklės kontrolės atlikimo tvarką, techninės būklės kontrolės lapo (1 priedas) ir techninės būklės kontrolės ataskaitos (2 priedas) formas bei jų pildymo ir saugojimo reikalavimus.

2. Šis Aprašas yra privalomas visiems transporto priemonių techninės būklės kontrolę atliekančių institucijų pareigūnams (toliau – pareigūnas).

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės Lietuvos Respublikos keliuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 403 (Žin., 2005, Nr. 49-1627; 2012, Nr. 29-1303) nuostatomis.

 

II. kontrolės KELYJE ATLIkIMAS

 

4. Pareigūnai atlikdami M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių, kurios nustatytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606), (toliau – Transporto priemonių kategorijos) transporto priemonių techninės būklės kontrolę turi:

4.1. sustabdyti numatomą tikrinti transporto priemonę;

4.2. užpildyti šio Aprašo 12 punkte išvardytas techninės būklės kontrolės lapo skiltis;

4.3. pareikalauti, kad vairuotojas pateiktų:

4.3.1. vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti transporto priemonę;

4.3.2. transporto priemonės registracijos dokumentus;

4.3.3. privalomąją techninę apžiūrą patvirtinančius dokumentus (taikoma tik Lietuvos Respublikoje registruotoms transporto priemonėms);

4.3.4. dokumentus, patvirtinančius per paskutinius 3 mėnesius atliktus techninės būklės tikrinimus, ar išduotus saugos sertifikatus;

4.4. išnagrinėti vairuotojo pateiktus šio Aprašo 4.3.1–4.3.4 punktuose nurodytus dokumentus;

4.5. patikrinti, ar transporto priemonės identifikavimo (VIN) numeris atitinka nurodytą dokumentuose;

4.6. patikrinti techninės būklės kontrolės lapo 10 punkte išvardytus visus tikrinamus objektus;

4.7. įvertinti transporto priemonės įrengimo ir technines savybes vadovaudamiesi Techniniais motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550), (toliau – Techniniai reikalavimai).

5. Jeigu vairuotojui pateikus dokumentus paaiškėja, kad techninės būklės kontrolės lapo 10 punkte minimi objektai jau tikrinti per paskutinius 3 mėnesius, šie objektai pakartotinai netikrinami, nebent trūkumai ir (ar) neatitikimai akivaizdūs.

6. Pareigūnai techninės būklės kontrolei atlikti naudoja stabdžių bandymo įrangą, išmetamųjų dujų tikrinimo, žibintų tikrinimo, tachografų patikrinimo, padangų protektoriaus gylio matavimo, sukabinimo įtaisų tikrinimo ir kitą įrangą (toliau – patikrinimo įranga).

7. Patikrinimo įranga naudojama tikrinant transporto priemonės:

7.1. darbinio stabdžio veikimą ir veiksmingumą;

7.2. atsarginio (avarinio) stabdžio veikimą ir veiksmingumą (jeigu tai atskira sistema);

7.3. stovėjimo stabdžio veikimą ir veiksmingumą;

7.4. benzininių variklių išmetamųjų dujinių teršalų kiekį;

7.5. dyzelinių variklių išmetamųjų dujų neskaidrumą;

7.6. tachografų dirbtuvėse nustatytus:

7.6.1. tachografų parametrus;

7.6.2. greičio ribojamojo prietaiso parametrus;

7.7. sukabintuvo / grąžulo laisvumą;

7.8. tolimųjų ir artimųjų šviesų žibintų sureguliavimą;

7.9. vairavimo sistemos šarnyrinių sujungimų laisvumą;

7.10. protektoriaus rašto gylį.

8. Atliekant benzininio variklio išmetamųjų dujinių teršalų patikrinimą, jei transporto priemonėje įrengta diagnostikos sistema (toliau – OBD sistema), vietoje Techniniuose reikalavimuose nustatytų tikrinimo metodų išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos veikimą galima patikrinti pagal atitinkamus OBD rodmenis, kartu patikrinama, ar tinkamai veikia OBD sistema.

 

III. TECHNINĖS BŪKLĖS KONTROLĖS BŪDAI

 

9. Pareigūnai atlikdami transporto priemonių techninės būklės kontrolę taiko šiuos kontrolės būdus:

9.1. vizualų apžiūrėjimą, kuris apima objekto vizualinę kontrolę, jei reikia, panaudojant tam skirtus įrankius, jo ar jam gretimų elementų apčiuopimą ir (ar) klausymąsi;

9.2. tikrinimą, kuris apima objekto ar jam gretimų elementų funkcionavimo ar būklės stebėjimą, kai yra paveikiami atitinkami valdymo įtaisai ir / arba jungikliai arba kai yra panaudojami tam skirti įrenginiai arba patikrinimo įranga;

9.3. bandymą, kuris apima objekto kontrolę, kai yra panaudojama tam skirta patikrinimo įranga;

9.4. matavimą, kuris apima objekto kontrolę, kai panaudojamos ilgio ar laiko matavimo priemonės arba šablonai, arba patikrinimo įranga;

9.5. skaičiavimą, kuris atliekamas, kai objekto savybės įvertinamos pagal tam tikrus gamyklos gamintojos nustatytus rodiklius.

10. Jeigu techninės būklės kontrolė atliekama nenaudojant patikrinimo įrangos, pareigūnas turi pamėginti įjungti arba išjungti tikrinamą objektą, arba taikyti kitas patikros priemones, taip pat įvertinti skleidžiamą triukšmą.

 

IV. TECHNINĖS BŪKLĖS KONTROLĖS LAPO PILDYMAS

 

11. Techninės būklės kontrolės rezultatai surašomi į techninės būklės kontrolės lapą. Techninės būklės kontrolės lapai yra numeruoti dokumentų blankai. Techninės būklės kontrolės lapas turi ne mažiau kaip šešių ženklų unikalų numerį ir gali susidėti iš dviejų savaiminio kopijavimo popieriaus lapų.

12. Prieš pradėdamas transporto priemonės techninės būklės kontrolę pareigūnas privalo užpildyti šias techninės būklės kontrolės lapo skiltis: „Tikrinimo vieta“, „Data“, „Laikas“, 4-oje skiltyje „Transporto priemonės“ įrašyti valstybės, kurioje transporto priemonė registruota, skiriamąjį ženklą, transporto priemonės markę, valstybinį numerį ir, prisistatęs vairuotojui, atlikti transporto priemonės techninės būklės kontrolę.

13. Kiekvienai tikrinamai transporto priemonei pildomas atskiras techninės būklės kontrolės lapas. Draudžiama pradėti transporto priemonės techninės būklės kontrolę: paimti iš vairuotojo dokumentus, išvardytus šio Aprašo 4.3.1–4.3.4 punktuose, apžiūrėti transporto priemonę, tikrinti transporto priemonės techninę būklę ar duoti bet kokius valdingus nurodymus vairuotojui, neužpildžius šio Aprašo 12 punkte nurodytų techninės būklės kontrolės lapo skilčių.

14. Atlikęs transporto priemonės techninės būklės kontrolę pareigūnas privalo aiškiai ir įskaitomai:

14.1. 4-oje skiltyje „Transporto priemonės“ įrašyti transporto priemonės identifikavimo (VIN) numerį.

14.2. 5-oje skiltyje „Priekabos / puspriekabės“ įrašyti valstybės, kurioje transporto priemonė registruota, skiriamąjį ženklą, transporto priemonės markę, valstybinį numerį ir transporto priemonės identifikavimo (VIN) numerį.

14.3. 6-oje skiltyje „Transporto priemonės klasė“ pasirinkti transporto priemonės klasę atsižvelgiant į Transporto priemonių kategorijų nuostatas ir ją pažymėti ženklu „X“.

14.4. 7-oje skiltyje „Įmonės pavadinimas, adresas ir licencijos numeris“ įrašyti įmonės pavadinimą, adresą nurodant gatvę, namo numerį, miestą ar gyvenvietę ir valstybę, kurioje registruota transporto priemonė, ir licencijos numerį, jeigu vairuotojas turi ir pateikia licencijos kopiją ar licencijos kortelę.

14.5. 8-oje skiltyje „Vairuotojo pilietybė“ įrašyti valstybės pavadinimą, kurioje yra išduotas pateiktas vairuotojo pažymėjimas, suteikiantis teisę vairuoti transporto priemonę.

14.6. 9-oje skiltyje „Vairuotojo vardas ir pavardė“ nurodyti vairuotojo, vairavusio transporto priemonę, vardą ir pavardę.

14.7. 10-oje skiltyje „Tikrinami objektai“ pažymėti ženklu „X“:

14.7.1. grafoje „Patikrinta“, kad patikrintas bent vienas ar daugiau skiltyje išvardytų tikrinimo objektų, atsižvelgus į kitoje techninės būklės kontrolės lapo pusėje esantį tikrintinų dalykų sąrašą;

14.7.2. grafoje „Netikrinta“, kad nepatikrintas vienas ar daugiau skiltyje išvardytų tikrinimo objektų;

14.7.3. grafoje „Su trūkumais“ tikrinimo objektus, kurie neatitiko Techninių reikalavimų nuostatų.

14.8. 11-oje skiltyje „Kontrolės rezultatas“ pažymėti ženklu „X“, jei yra nustatyti draudžiantys važiuoti trūkumai, dėl kurių transporto priemonę eksploatuoti draudžiama.

14.9. 12-oje skiltyje „Kita informacija ir (arba) pastabos“, jeigu buvo nustatytas (-i) techninės būklės trūkumas (-ai), nurodyti iš tikrintinų dalykų sąrašo, esančio kitoje techninės būklės kontrolės lapo pusėje, numerį ir jo pavadinimą, taip pat nurodyti techninės būklės trūkumą (-us) atitinkantį Techninių reikalavimų kodą ir techninės būklės vertinimo kriterijų (-us).

14.10. 13-oje skiltyje „Tikrinanti įstaiga“ nurodyti institucijos, kurios pareigūnas užpildė techninės būklės kontrolės lapą, visą pavadinimą, adresą ir telefono numerį.

15. Techninės būklės kontrolės lapas surašomas dviem egzemplioriais. Techninės būklės kontrolės lapą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir vairuotojas. Vienas techninės būklės kontrolės lapo egzempliorius įteikiamas transporto priemonės vairuotojui.

16. Jeigu vairuotojas atsisako pasirašyti techninės būklės kontrolės lapą, apie tai įrašoma techninės būklės kontrolės lape ir patvirtinama pareigūno, surašiusio techninės būklės kontrolės lapą, parašu.

 

V. TECHNINĖS BŪKLĖS KONTROLĖS ATASKAITOS PILDYMAS

 

17. Siekiant Europos Komisijai nustatytais terminais pateikti techninės būklės kontrolės ataskaitą, institucijos, atliekančios transporto priemonių techninės būklės kontrolę, kas ketvirtį (iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d.) Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos pateikia techninės būklės kontrolės ataskaitą.

18. Techninės būklės kontrolės ataskaitoje nurodoma: įstaigos, kuri teikia ataskaitą, pavadinimas ir duomenys, laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita, ataskaitos sudarymo data ir numeris.

19. Techninės būklės kontrolės ataskaita sudaroma pagal kiekvieną valstybę atskirai, valstybės pavadinimą įrašant skiltyje „Valstybės, kurioje registruota transporto priemonė, pavadinimas“.

20. Grafoje „Patikrinimų skaičius pagal transporto priemonių tipus“ nurodomas tos valstybės tikrintų transporto priemonių pagal transporto priemonių tipus, patikrintų pagal tikrinimo objektus, skaičius.

21. Grafoje „Nustatytų trūkumų skaičius pagal transporto priemonių tipus“ nurodomas nustatytų techninės būklės trūkumų, nurodytų techninės būklės kontrolės lapo 12 punkte, atsižvelgus į transporto priemonių tipus, skaičius.

22. Skiltyje „Transporto priemonių, kurias uždrausta eksploatuoti, skaičius“ nurodomas transporto priemonių pagal jų tipus skaičius, kuriose nustatyti draudžiantys važiuoti trūkumai ir tokią transporto priemonę uždrausta eksploatuoti.

23. Techninės būklės kontrolės ataskaitą pasirašo ją sudaręs asmuo, nurodydamas savo pareigas, vardą ir pavardę.

 

VI. TECHNINĖS BŪKLĖS KONTROLĖS LAPO IR TECHNINĖS BŪKLĖS KONTROLĖS ATASKAITOS SAUGOJIMAS

 

24. Techninės būklės kontrolės lapų apskaita tvarkoma kiekvienoje transporto priemonės techninės būklės kontrolę atliekančioje institucijoje atskirai juos surašiusios institucijos nustatyta tvarka.

25. Techninės būklės kontrolės lapai ir techninės būklės kontrolės ataskaitos atitinkamose kontrolę atliekančiose institucijose saugomos 5 metus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Pareigūnas, pažeidęs šio Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Asmenys, nesutinkantys su pareigūnų priimtais sprendimais, gali juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Kelių transporto priemonių techninės

būklės kontrolės atlikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Techninės būklės kontrolės lapo forma)

 

TECHNINĖS BŪKLĖS KONTROLĖS LAPAS NR. 000000

(1 lapo pusė)

 

1.

Tikrinimo vieta

 

2.

Data

 

3.

Laikas

 

4.

Transporto priemonės:

valstybės skiriamasis ženklas, markė,

valst. Nr.

VIN Nr.

(ženklas)

 

 

 

5.

Priekabos / puspriekabės:

valstybės skiriamasis ženklas, markė,

valst. Nr.

VIN Nr.

(ženklas)

 

 

 

6.

Transporto priemonės klasė:

a)

£[]

N2 klasė, nuo 3,5 iki 12 t (krovininis automobilis)

b)

£[]

N3 klasė, daugiau kaip 12 t (krovininis automobilis)

c)

£[]

O3 klasė, nuo 3,5 iki 12 t (puspriekabė)

d)

£[]

O4 klasė, daugiau kaip 10 t (puspriekabė)

e)

£[]

M2 klasė, daugiau kaip 9 sėdimos vietos, iki 5 t (autobusas)

f)

£[]

M3 klasė, daugiau kaip 9 sėdimos vietos, daugiau kaip 5 t (autobusas)

g)

£[]

M1 klasė, mažiau kaip 9 sėdimos vietos

7.

 

Įmonės pavadinimas, adresas ir licencijos numeris

 

8.

Vairuotojo pilietybė

 

9.

Vairuotojo vardas ir pavardė

 

10.

Tikrinami objektai:

Patikrinta

Nepatikrinta

Su trūkumais

 

0)

identifikavimas

£[]

£[]

£[]

1)

stabdymo įranga

£[]

£[]

£[]

2)

vairavimo įrenginiai

£[]

£[]

£[]

3)

matomumas

£[]

£[]

£[]

4)

apšvietimo įranga ir elektrinė sistema

£[]

£[]

£[]

5)

tiltai, ratai, padangos, pakaba

£[]

£[]

£[]

6)

važiuoklė ir prie važiuoklės tvirti nami mazgai

£[]

£[]

£[]

7)

kita įranga, įskaitant tachografą ir greičio ribotuvą

£[]

£[]

£[]

8)

neigiami veiksniai, įskaitant išmetamąsias dujas, degalų ir (ar) alyvos nuotėkį

£[]

£[]

£[]

11.

Kontrolės rezultatas

transporto priemonę, kurioje nustatyti draudžiantys važiuoti trūkumai, eksploatuoti draudžiama

£[]

 

12. Kita informacija ir (arba) pastabos

___________________________________________________________________________

 

13. Tikrinanti įstaiga

___________________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas ir telefonas)

 

(pareigūno pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

(vairuotojo parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(2 lapo pusė)

 

0. TRANSPORTO PRIEMONĖS IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

0.1. Valstybinio numerio ženklai

0.2. Transporto priemonės identifikavimo ir (arba) važiuoklės serijos numeris

1. STABDYMO ĮRANGA

1.1. Mechaninė būklė ir veikimas

1.1.1. Darbinio stabdžio pedalo ašis

1.1.2. Pedalo būklė ir stabdžio įjungimo įtaiso eiga

1.1.3. Vakuuminis siurblys arba kompresorius ir rezervuarai

1.1.4. Nepakankamo slėgio įspėjamasis manometras arba indikatorius

1.1.5. Rankinio stabdžio valdymo vožtuvas

1.1.6. Stovėjimo stabdžio valdymo svirtis, stovėjimo stabdžio reketinis mechanizmas

1.1.7. Stabdymo sistemos čiaupai (atbuliniai vožtuvai, apsauginiai vožtuvai, reguliatoriai)

1.1.8. Priekabų stabdžių jungtys (elektrinės ir pneumatinės)

1.1.9. Suspausto oro balionas

1.1.10. Stabdžių stiprintuvai, pagrindinis cilindras (hidraulinės sistemos)

1.1.11. Standūs stabdžių sistemos vamzdeliai

1.1.12. Lanksčios stabdžių sistemos žarnelės

1.1.13. Stabdžių antdėklai ir trinkelės

1.1.14. Stabdžių būgnai, stabdžių diskai

1.1.15. Stabdžių lynai, stabdžių trauklės, svirtys, jungtys

1.1.16. Stabdžių cilindrai (įskaitant stabdymo mechanizmą su spyruokliniu energijos akumuliatoriumi ar hidraulinius cilindrus)

1.1.17. Stabdymo jėgos reguliatorius

1.1.18. Tarpo reguliatoriai ir indikatoriai

1.1.19. Stabdžio-lėtintuvo sistema (jeigu įrengta arba jeigu privalo būti įrengta)

1.1.20. Automatinis priekabos stabdžių veikimas

1.1.21. Visa stabdymo sistema

1.1.22. Patikrinimo jungtys

1.2. Darbinio stabdžio veikimas ir veiksmingumas

1.2.1. Veikimas

1.2.2. Veiksmingumas

1.3. Atsarginio (avarinio) stabdžio veikimas ir veiksmingumas

1.3.1. Veikimas

1.3.2. Veiksmingumas

1.4. Stovėjimo stabdžio veikimas ir veiksmingumas

1.4.1. Veikimas

1.4.2. Veiksmingumas

1.5. Stabdžio-lėtintuvo sistemos veikimas

1.6. Stabdžių su antiblokavimo įtaisu sistema

2. VAIRAVIMO ĮRENGINIAI

2.1. Mechaninė būklė

2.1.1. Vairo reduktoriaus būklė

2.1.2. Vairo reduktoriaus korpuso įtvirtinimas

2.1.3. Vairo mechanizmo jungčių būklė

2.1.4. Vairo mechanizmo jungčių veikimas

2.1.5. Vairo stiprintuvas

2.2. Vairaratis ir vairo kolonėlė

2.2.1. Vairaračio būklė

2.2.2. Vairo kolonėlė

2.3. Vairo mechanizmo laisvumas

2.4. Priekinių ratų nustatymo kampų sureguliavimas

2.5. Priekabos vairuojamosios ašies sukamoji platforma

3. MATOMUMAS

3.1. Matymo laukas

3.2. Stiklo būklė

3.3. Galinio vaizdo veidrodžiai

3.4. Priekinio stiklo valytuvai

3.5. Priekinio stiklo apliejiklis

3.6. Apipūtimo sistema

4. ŽIBINTAI, ATŠVAITAI, ELEKTROS ĮRANGA

4.1. Priekiniai žibintai

4.1.1. Būklė ir veikimas

4.1.2. Sureguliavimas

4.1.3. Įjungimas ir išjungimas

4.1.4. Atitiktis reikalavimams

4.1.5. Lygio reguliavimo įtaisai

4.1.6. Priekinių žibintų valymo įtaisas

4.2. Priekiniai ir galiniai gabarito žibintai, išilginio ir skersinio kontūro gabarito žibintai

4.2.1. Būklė ir veikimas

4.2.2. Įjungimas ir išjungimas

4.2.3. Atitiktis reikalavimams

4.3. Stabdymo signalo žibintai

4.3.1. Būklė ir veikimas

4.3.2. Įjungimas ir išjungimas

4.3.3. Atitiktis reikalavimams

4.4. Posūkio rodiklių ir avarinės signalizacijos žibintai

4.4.1. Būklė ir veikimas

4.4.2. Įjungimas ir išjungimas

4.4.3. Atitiktis reikalavimams

4.4.4. Mirksėjimo dažnis

4.5. Priekiniai ir galiniai rūko žibintai

4.5.1. Būklė ir veikimas

4.5.2. Sureguliavimas

4.5.3. Įjungimas ir išjungimas

4.5.4. Atitiktis reikalavimams

4.6. Atbulinės eigos žibintai

4.6.1. Būklė ir veikimas

4.6.2. Įjungimas ir išjungimas

4.6.3. Atitiktis reikalavimams

4.7. Galinio valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas

4.7.1. Būklė ir veikimas

4.7.2. Atitiktis reikalavimams

4.8. Atšvaitai, matomumo gerinimo ženklai ir galiniai ženklinimo skydeliai

4.8.1. Būklė

4.8.2. Atitiktis reikalavimams

4.9. Privalomosios apšvietimo įrangos signalinės lemputės

4.9.1. Būklė ir veikimas

4.9.2. Atitiktis reikalavimams

4.10. Elektros jungtys tarp vilkiko ir priekabos arba puspriekabės

4.11. Elektros instaliacija

4.12. Neprivalomieji žibintai ir atšvaitai

4.13. Elektros akumuliatorius

5. TILTAI, RATAI, PADANGOS IR PAKABA

5.1. Tiltai

5.1.1. Ašys

5.1.2. Ašigaliai

5.1.3. Ratų guoliai

5.2. Ratai ir padangos

5.2.1. Rato stebulė

5.2.2. Ratai

5.2.3. Padangos

5.3. Pakabos sistema

5.3.1. Spyruoklės ir stabilizatorius

5.3.2. Amortizatoriai

5.3.3. Kardaninio veleno vamzdis, stūmikliai, skersinės ir išilginės pakabos svirtys

5.3.4. Pakabos šarnyrai

5.3.5. Pneumatinė pakaba

6. VAŽIUOKLĖ IR PRIE VAŽIUOKLĖS TVIRTINAMI MAZGAI

6.1. Važiuoklė arba rėmas ir prie jų tvirtinami mazgai

6.1.1. Bendra būklė

6.1.2. Išmetimo vamzdžiai ir duslintuvai

6.1.3. Degalų bakas ir vamzdeliai (įskaitant šildymo degalų baką ir vamzdelius)

6.1.4. Buferiai, šoniniai ir galiniai apsaugos nuo palindimo po transporto priemone įtaisai

6.1.5. Atsarginio rato laikiklis

6.1.6. Sukabinimo įtaisai ir vilkimo įranga

6.1.7. Transmisija

6.1.8. Variklio tvirtinimo dalys

6.1.9. Variklio veikimas

6.2. Kabina ir kėbulas

6.2.1. Būklė

6.2.2. Tvirtinimas

6.2.3. Durys ir durų fiksatoriai

6.2.4. Grindys

6.2.5. Vairuotojo sėdynė

6.2.6. Kitos sėdynės

6.2.7. Vairavimo priemonės

6.2.8. Kabinos laipteliai

6.2.9. Kiti vidaus ir išorės įtaisai ir įranga

6.2.10. Purvasaugiai (sparnai), apsaugos nuo aptaškymo įtaisai

7. KITA ĮRANGA

7.1. Saugos diržai ir (arba) sagtys

7.1.1. Įtvirtinimo patikimumas

7.1.2. Būklė

7.1.3. Saugos diržo įtempimo ribotuvas

7.1.4. Saugos diržo įtempimo įtaisai

7.1.5. Saugos oro pagalvė

7.1.6. Papildomos apsaugos sistemos (angl. SRS)

7.2. Gesintuvas

7.3. Spynelės ir apsaugos nuo vagystės įtaisas

7.4. Avarinio sustojimo ženklas

7.5. Pirmosios pagalbos vaistinėlė

7.6. Ratų atsparos

7.7. Garsinis signalas

7.8. Spidometras

7.9. Tachografas

7.10. Greičio ribotuvas

7.11. Ridos skaitiklis

7.12. Elektroninė stabilumo kontrolė (angl. ESC)

8. TRIUKŠMAS

8.1. Triukšmo slopinimo sistema

8.2. Išmetamieji teršalai

8.2.1. Benzininių variklių išmetamieji teršalai

8.2.1.1. Išmetamųjų teršalų kontrolės įranga

8.2.1.2. Išmetamieji dujiniai teršalai

8.2.2. Dyzelinių variklių išmetamieji teršalai

8.2.2.1. Išmetamųjų teršalų kontrolės įranga

8.2.2.2. Išmetamųjų dujų neskaidrumas

8.3. Elektromagnetinių trukdžių slopinimas

8.4. Kiti su aplinka susiję dalykai

8.4.1. Matomi dūmai

8.4.2. Skysčių nuotėkis

 

_________________

 

 

Kelių transporto priemonių techninės

būklės kontrolės atlikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Techninės būklės kontrolės ataskaitos forma)

 

herbas

(Herbas)

__________________________

(įstaigos pavadinimas)

__________________________

(įstaigos duomenys)

 

(Adresatas)

 

TECHNINĖS BŪKLĖS KONTROLĖS ATASKAITA

 

________________________

(laikotarpis)

_______________ Nr. _____________

(sudarymo data)

 

Valstybės, kurioje registruota transporto priemonė, pavadinimas

Patikrintų transporto priemonių skaičius pagal transporto priemonių klases*

Iš viso patikrintų transporto priemonių skaičius

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikrinti objektai

Patikrinimų skaičius pagal transporto priemonių klases *

Nustatytų trūkumų skaičius pagal transporto priemonių klases *

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

0)

identifikavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

stabdymo įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

vairavimo įrenginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

matomumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

apšvietimo įranga ir elektrinė sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

tiltai, ratai, padangos, pakaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

važiuoklė ir prie važiuoklės tvirtinami mazgai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

kita įranga, įskaitant tachografą ir greičio ribotuvą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

neigiami veiksniai, įskaitant išmetamąsias dujas, degalų ir (ar) alyvos nuotėkį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonių, kurias uždrausta eksploatuoti, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

* Transporto priemonių klasės nurodytos Techninės būklės kontrolės lapo 6 punkte.

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________