LIETUVOS RESPUBLIKOS

paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos

2011 m. rugsėjo 8 d.

posėdžio protokolas Nr. 56-5

 

3. SVARSTYTA. Dėl Komisijai reikalingos informacijos derinant sprendimus dėl paslapčių subjekto statuso suteikimo.

NUTARTA:

1. Informuoti paslapčių subjektus, kad nuo šių metų birželio 1 d. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29, toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 8 dalies nuostatos numato, kad paslapčių subjektai suderinę su Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija (toliau – Komisija) gali savo reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ir įmonėms suteikti paslapčių subjekto statusą.

Paslapčių subjektai, derindami sprendimus dėl paslapčių subjekto statuso suteikimo jų reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ir įmonėms (toliau – įstaigos, įmonės), Komisijai turi pateikti:

- įstaigos ar įmonės nuostatus;

- informaciją apie įstaigos ar įmonės disponuojamą (rengiamą, gaunamą) įslaptintą informaciją, t. y. Įstatymo 7 straipsnyje numatyto įslaptintos informacijos kategorijų sąrašo punktai, paslapčių subjekto, kurios reguliavimo sričiai yra priskirta įstaiga ir įmonė, detalaus įslaptinamos informacijos sąrašo punktai ir slaptumo žymos;

- informaciją apie įstaigos ar įmonės disponuojamos įslaptintos informacijos apimtis (dokumentų kiekiai);

- įstaigos ar įmonės struktūrinių padalinių, kuriuose dirbama su įslaptinta informacija ar tokia informacija saugoma, skaičių;

- įstaigos ar įmonės pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, skaičių;

- informaciją apie įstaigos ar įmonės ADA sistemas ir (ar) tinklus, jų darbo vietų skaičių;

- motyvus, dėl ko įstaigai ar įmonei yra būtina suteikti atskiro paslapčių subjekto teises ir pareigas.

Tais atvejais, kai įstaiga ar įmonė dar nedisponuoja įslaptinta informacija, Komisijai turi būti pateikiamas užtikrinimas apie įstaigos ar įmonės pasirengimą įvykdyti teisės aktuose numatytus įslaptintos informacijos fizinės apsaugos ir ADA sistemų ir tinklų apsaugos reikalavimus.

2. Papildomai paslapčių subjektus supažindinti su Komisijos 2010 m. gegužės 13 d. protokoliniu sprendimu Nr. 56-2, kuriuo pateiktas išaiškinimas, kad tiek akcinės bendrovės, tiek uždarosios akcinės bendrovės (nesvarbu kas yra jų akcijų savininkai) būdamos privatūs juridiniai asmenys negali būti prilyginami paslapčių subjektams. Privačių juridinių asmenų veikla yra nesuderinama su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos įslaptinimu, jos išslaptinimu valstybės vardu. Privataus juridinio asmens pagrindinis tikslas yra tenkinti privačius juridinio asmens interesus ir šie interesai nėra suderinami su valstybės ar tarnybos paslapčių prigimtimi bei iš šios prigimties kylančių teisinių santykių. Galiojantys teisės aktai suteikia galimybę privatiems juridiniams asmenims susipažinti su tam tikra įslaptinta informacija, ją sukurti ar saugoti tuo atveju, jei valstybė per savo institucijas pasamdo tokius asmenis atlikti tam tikrus darbus ar suteikti tam tikras paslaugas valstybei (įslaptintų sandorių procedūros).

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                          Leonardas Bakaitis

 

Posėdžio sekretorius                                                                Renaldas Grigas

_________________