LIETUVOS RESPUBLIKOS

VANDENS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2004 m. kovo 30 d. Nr. IX-2089

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544)

 

1 straipsnis. 14 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Draudžiama statyti užtvankas Nemuno upėje bei ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingose upėse. Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą patvirtina Vyriausybė iki 2004 m. liepos 1 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS