LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. 184 „DĖL ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 31 d. Nr. D1-868

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 184 „Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksploatuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 42-1958; 2009, Nr. 95-4051, Nr. 113-4832):

1. Įrašau 2, 3, 4 punktuose vietoj žodžių „Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūrai“.

2. Įrašau 4 punkte vietoj žodžių „Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus“.

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Atliekas naudojančių ir (ar) eksploatuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos apraše:

3.1. įrašau 11.3, 11.4 punktuose vietoj žodžių „Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūrai“;

3.2. įrašau 13, 24 punktuose vietoj žodžių „Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūra“;

3.3. įrašau 13.3, 24.2 punktuose vietoj žodžių „Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus“;

3.4. įrašau 14, 15, 24.3, 25, 27 punktuose vietoj žodžių „Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūros“;

3.5. įrašau 23 punkte vietoj žodžių „Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūrą“;

3.6. įrašau 2 priede vietoj žodžių „Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūrai“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas