LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

 

1992 m. sausio 16 d. Nr. I-2214

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

Papildyti ir pakeisti Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635) kai kuriuos straipsnius:

1. 6 straipsnio 2 punkto antrąją dalį pripažinti netekusia galios.

2. 6 straipsnio 2 punkto trečiąją dalį, priimtą 1991 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. I-2138, laikyti antrąja dalimi.

3. 8 straipsnio 3 punktą išdėstyti taip:

3. Valstybinės žemės ir miško kainą, mokėjimo bei pardavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

4. 9 straipsnio 1 punkto pirmąją dalį išdėstyti taip:

„Piliečiams, steigiantiems privatų ūkį, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir grąžinamos žemės plotą, gali būti parduodama tiek žemės, kad bendras sklypo plotas neviršytų 80 ha, iš to skaičiaus miško – 25 ha.“

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                        VYTAUTAS LANDSBERGIS

______________