LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 „DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR KAI KURIŲ ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2009 m. sausio 9 d. Nr. 3D-11

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2004, Nr. 74-2561; 2007, Nr. 42-1604, Nr. 93-3748; 2008, Nr. 42-1569) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2008, Nr. 46-1732), 7.1.12 punktu bei įgyvendindamas 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 967 (OL 2008 L 264, p. 1), ir 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1), nuostatas:

1. Tvirtinu Ekologinio žemės ūkio taisykles (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. VšĮ „Ekoagros“ vykdyti sertifikavimo įstaigos funkcijas pagal patvirtintas Ekologinio žemės ūkio taisykles ir suteikiu įstaigai kodą LT EKO 01;

2.2. Kokybės politikos departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriui kontroliuoti sertifikavimo įstaigų, susijusių su Ekologinio žemės ūkio taisyklėse nustatytų funkcijų vykdymu, veiklą.“

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 3D-133 „Dėl ekologinio žemės ūkio informacinės sistemos steigimo ir administravimo nuostatų“ (Žin., 2003, Nr. 33-1390);

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 3D-252 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-133 „Dėl ekologinio žemės ūkio informacinės sistemos steigimo ir administravimo nuostatų“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2560);

2.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. 3D-392 „Dėl tankumo reikalavimų taikymo ekologinės gamybos plotams“ (Žin., 2007, Nr. 93-3749);

2.4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. 3D-592 „Dėl kodo suteikimo institucijoms, sertifikuojančioms ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus bei kontroliuojančioms jų gamybos procesą“ (Žin., 2004, Nr. 161-5893).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2000 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. 375 (Žemės ūkio ministro

2009 m. sausio 9 d.

įsakymo Nr. 3D-11 redakcija)

 

EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai gaminami, perdirbami, vežami, laikomi, realizuojami ir sertifikuojami vadovaujantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 967 (OL 2008 L 264, p. 1), 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1), ir šių taisyklių nuostatomis.

2. Žemės ūkio ir maisto produktai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus, gali būti vadinami ekologiškais produktais ir privalo būti ženklinami nustatyta tvarka.

3. Šios taisyklės privalomos visiems ūkio subjektams, auginantiems ir tvarkantiems ekologišką žemės ūkio ir maisto ar renkantiems natūralios laukinės augalijos produkciją, bei sertifikavimo įstaigoms, atliekančioms sertifikavimo ir kontrolės darbus.

 

II. SĄVOKOS

 

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Apsauginė juosta – šiose taisyklėse nustatyto pločio vizualiai išsiskirianti teritorija ekologinės gamybos plotams nuo taršos apsaugoti.

Apeliacija – sertifikavimo įstaigai adresuotas prašymas, kuriuo pareiškėjas prašo peržiūrėti jos priimtą sprendimą dėl sertifikavimo.

Ekologinės gamybos ūkis – sertifikavimo įstaigos sertifikuotas ūkis, atitinkantis Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Įgyvendinimo Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir (ar) šių taisyklių reikalavimus.

Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai – produktai, pagaminti ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkyba – ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimas ir (ar) realizavimas.

Neatitiktis – nukrypimas nuo Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir (ar) šiose taisyklėse nustatytų gamybos proceso (auginimo, rinkimo ir tvarkybos) reikalavimų.

Nedidelis ekologinės gamybos ūkis – ūkis, kuriame ūkininkaujama ekologinės gamybos metodais ir laikoma iki 100 sutartinių gyvulių.

Pagalbinė medžiaga – medžiaga, naudojama ūkyje (trąšos, augalų apsaugos, gyvulių priežiūros priemonės), išskyrus pastatų ar įrenginių valymo ir dezinfekavimo priemones, pagalbines maisto perdirbimo medžiagas ir veterinarinius vaistus.

Sertifikavimo įstaiga – juridinis asmuo, sertifikuojantis ir kontroliuojantis ekologinę gamybą ir ekologiškų produktų tvarkybą, taip pat laukinės augmenijos rinkimą pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus.

Sertifikatas – dokumentas, liudijantis, kad produktas, jo gamybos ir (ar) tvarkybos procesas atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus.

Sertifikavimas – procedūra, pagal kurią sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad produkto gamybos ir (ar) tvarkybos procesas atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus.

Sintetinės trąšos – sintezės būdu pagamintos trąšos.

Sintetiniai pesticidai – sintezės būdu gaminami augalų apsaugos produktai (herbicidai, fungicidai, insekticidai, defoliantai, beicai ir kt.).

Skundas – su ekologine gamyba susijęs, fizinio ar juridinio asmens raštu pareikštas reikalavimas (išskyrus apeliaciją) imtis veiksmų dėl sertifikavimo įstaigos darbuotojų darbo kokybės, sertifikuojant ūkių ir (ar) įmonių veiklą ar produktus.

Želdinių juosta – šiose taisyklėse nustatyto pločio ne žemesnių kaip 1,5 m aukščio krūmų arba medžių, tarpusavyje susiliečiančių lajomis, ruožas ekologinės gamybos plotams nuo taršos apsaugoti.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Reglamentas (EB) Nr. 834/2007, Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 102-3623; 2004, Nr. 156-5687), Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 56-1976), Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) ir Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1944).

 

III. KODŲ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOMS SUTEIKIMAS IR JŲ VARTOJIMAS

 

5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintoms sertifikavimo įstaigoms suteikiami kodai, kurie susideda iš:

5.1. Lietuvos pavadinimo santrumpos LT;

5.2. termino, susijusio su ekologinės gamybos būdu EKO;

5.3. skaičiaus, nurodančio sertifikavimo įstaigų registravimo eiliškumą (pradedant 01 ir tęsiant skaičių numeraciją didėjančia tvarka).

6. Jei ekologiški produktai ženklinami ir ES ekologiško produkto atpažinties ženklu, ir prekių ženklu „Ekologinis žemės ūkis“ (toliau – ekologiškų produktų ženklas), sertifikavimo įstaigos kodas pateikiamas ES ekologiško produkto atpažinties ženklo apačioje, o sertifikavimo įstaigos kodo apačioje pateikiamas vietos, kurioje užaugintos produktų sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos, nuoroda.

7. Jei ekologiškų produktų ženklinimui (iki 2010 m. liepos 1 d.) naudojamas tik ekologiškų produktų ženklas, sertifikavimo įstaigos kodas pateikiamas ekologiškų produktų ženklo apačioje.

8. Esant pagamintos pakuotės atsargoms, taip pat, jei ekologiški produktai jau pagaminti ir (arba) supakuoti, jie gali būti ženklinami ir (arba) tiekiami rinkai iki šio įsakymo įsigaliojimo nustatyta tvarka tol, kol baigsis šios pakuotės arba produktai, tačiau ne ilgiau kaip iki 2010 m. sausio 1 d.

 

IV. EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS PROCESO IR PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

 

9. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos procesą, produktus sertifikuoja ir gamybos procesą kontroliuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos sertifikavimo įstaigos.

10. Sertifikavimas atliekamas tik pageidaujančio užsiimti ekologiškos žemės ūkio produkcijos auginimu, rinkimu ir (ar) tvarkyba ūkio subjekto (toliau – pareiškėjas) raštišku prašymu. Dokumentų formas, ūkio subjektų patikros vertinimo ir sertifikato išdavimo tvarką nustato sertifikavimo įstaiga.

11. Pareiškėjas kasmet iki einamųjų metų balandžio 15 d. pateikia sertifikavimo įstaigai nustatytos formos dokumentus, išskyrus ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkybos įmones, kurios gali teikti prašymus ištisus metus. Pateiktų dokumentų duomenis pareiškėjas gali patikslinti per 30 kalendorinių dienų.

12. Sertifikavimo įstaiga visiems pareiškėjams, jeigu pašalintos neatitiktys, kurioms buvo nustatytas koregavimo veiksmų terminas, iki einamųjų metų spalio 15 d., o ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkybos įmonėms – ištisus metus, išduoda sertifikatą.

13. Jeigu pareiškėjas nesutinka su:

13.1. sertifikavimo įstaigos sprendimu, per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos jis turi teisę kreiptis į sertifikavimo įstaigą dėl išaiškinimo. Apeliacijų ir skundų pateikimo, priėmimo ir nagrinėjimo tvarką bei procedūras nustato sertifikavimo įstaiga;

13.2. sertifikavimo įstaigos išaiškinimu, jis gali sertifikavimo įstaigos sprendimus, priimtus po apeliacijos ar skundo nagrinėjimo, apskųsti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimai skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

14. Sertifikavimo įstaigos kasmet iki sausio 15 d. pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai metinę praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir kontroliuojamų sertifikuotų ekologinės gamybos ūkių ir ekologiškų produktų tvarkybos įmonių sąrašus (pridėdamos elektroninę laikmeną) pagal praėjusių metų gruodžio 31 d. būklę, kurie iki sausio 31 d. paskelbiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.

15. Pareiškėjas privalo registruoti visus gautus skundus dėl gaminamos sertifikuotos produkcijos ir priemones, kurių buvo imtasi trūkumams pašalinti, ir šiuos duomenis pateikti kontroliuojančių pareigūnų prašymu.

 

V. EKOLOGINĖS GAMYBOS PROCESO KONTROLĖ

 

16. Perėjimas į ekologinę gamybą gali vykti visame ūkyje arba jo dalyje.

17. Pereinamuoju laikotarpiu privaloma laikytis Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatų ir šių taisyklių reikalavimų. Prašymai dėl pereinamojo laikotarpio sutrumpinimo turi būti pateikiami sertifikavimo įstaigai iki einamųjų metų birželio 1 d.

18. Grįžus iš ekologinio į įprastinį ūkininkavimą, ūkis jau negali būti laikomas ekologiniu ir, norint vėl užsiimti ekologine gamyba, pereinamasis laikotarpis taikomas iš naujo.

19. Pasikeitus sertifikuojamiems plotams ir (ar) gamybos apimčiai, produkcijos pavadinimui, sudėčiai ar esant kitiems gamybos pokyčiams, taip pat pažeidus Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ar šių taisyklių reikalavimus, ekologiškos žemės ūkio produkcijos gamintojas ar tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą.

20. Ekologiškos žemės ūkio produkcijos gamintojui ir (arba) tvarkytojui, pažeidusiam Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ar šių taisyklių reikalavimus, vertinama sertifikavimo įstaigos nustatyta neatitiktis.

21. Ekologinės gamybos ūkiuose turi būti reguliariai pildomas Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 190 (Žin., 2001, Nr. 51-1792; 2005, Nr. 39-1274), kuris turi būti pateikiamas kontroliuojančių pareigūnų prašymu.

22. Ekologinės gamybos ūkiuose turi būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nuolat tvarkoma buhalterinė apskaita ir nuolat saugomos visų perkamų ir parduodamų produktų bei medžiagų sąskaitos, kurios turi būti pateikiamos kontroliuojančių pareigūnų prašymu.

 

VI. EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ GAMYBA

 

23. Ekologinės gamybos žemės ūkio naudmenų ir (ar) pasėlių plotai (išskyrus ekologinei bitininkystei naudojamus plotus) gali būti sertifikuojami, jeigu:

23.1. vegetacijos periodu yra atskirti natūralia aiškiai matoma riba – skirtingi pasėliai, skirtingos pasėlių veislės, kurias galima lengvai atskirti, skirtingas žemės dirbimo būdas, tvora, griovys, želdinių juosta ar kelias, o tokios ribos nesant – pažymėti pastoviais riboženkliais;

23.2. yra ne arčiau kaip 50 m nuo magistralinių kelių ir ne arčiau kaip 10 m nuo krašto kelių pagal Kelių įstatymo 3 straipsnį, matuojant atstumą nuo kelio briaunos;

23.3. yra ne arčiau kaip 5–10 m (atsižvelgiant į naudojamą techniką ir aplinkos sąlygas) nuo laukų, kuriuose naudojami sintetiniai pesticidai ir (ar) sintetinės trąšos arba atskirti nuo jų 1–5 m pločio želdinių juosta;

23.4. javų, daržovių ir (ar) bulvių augalų vidutinis tankumas ne mažesnis, kaip:

 

Augalų rūšis

Augalų kiekis vnt./m2

Ankštinių javų, grikių, rapsų, garstyčių, kmynų pasėliai

30

Bulvės

3

Burokėliai, ropės, ridikai

20

Kopūstai ir kiti kopūstiniai

3

Morkos, salotos, ridikėliai

40

Runkeliai

4

Svogūnai ir kiti svogūniniai

30

Varpinių javų pasėliai, linai

120

 

23.5. vidutinis medžių tankumas visuose sodų plotuose ne mažesnis kaip:

Augalų rūšis

Augalų kiekis, vnt./ha

Rekomenduojamas tankis, m

Abrikosai

400

6 x 4

Aukštaūgės kriaušės

300

6 x 5

Aukštaūgės obelys

400

6 x 4

Aukštaūgės slyvos

600

5 x 3

Aukštaūgės trešnės

300

6 x 5

Graikiniai riešutmedžiai

80

10 x 12

Lazdynai

600

5 x 3

Nykštukinės obelys

2500

4 x 1

Pusiau žemaūgės obelys

1000

4 x 2,5

Persikai

600

5 x 3

Šermukšniai

500

5 x 4

Vidutinio augumo obelys

600

5 x 3

Vyšnios

600

5 x 3

Žemaūgės kriaušės

1000

4 x 2,5

Žemaūgės obelys

1600

4 x 1,5

Žemaūgės slyvos

1200

4 x 2

Žemaūgės trešnės

600

5 x 3

 

23.6. vidutinis augalų tankumas visuose uogynų plotuose ne mažesnis kaip:

 

Augalų rūšis

Augalų kiekis, vnt./ha

Rekomenduojamas tankis, m

Agrastai

2500

4 x 1

Aronijos

1200

4 x 2

Avietės

4400

3 x 0,75

Braškės

20000

1 x 0,5

Erškėtrožės

1200

4 x 2

Gervuogės

2200

3 x 1,5

Serbentai

2500

4 x 1

Svarainiai

3000

3 x 1

Šaltalankiai

600

5 x 3

Šilauogės

1600

4 x 1,5

Valgomieji sausmedžiai

2200

3 x 1,5

Žemuogės

30000

0,8 x 0,4

 

24. Šių taisyklių 23.2–23.3 punktuose nurodyto pločio apsauginėse juostose privaloma laikytis Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatų ir šių taisyklių reikalavimų, tačiau jose išauginta produkcija negali būti ženklinama ekologiškų produktų sertifikavimo ženklu.

25. Šių taisyklių 23.5–23.6 punktų nuostatos taikomos tik nuo 2007 m. įveistiems ekologinės gamybos sodams ir uogynams, iki 0,5 ha dydžio mišriems sodams jos netaikomos.

26. Šių taisyklių 23.4–23.6 punktuose nurodytas tankumas tikrinamas sertifikavimo įstaigos nustatyta tvarka.

27. Javų, daržovių ir (ar) bulvių pasėliai, kuriuose tankumas neatitinka šių taisyklių 23.4 punkto reikalavimų, ar ekologinės gamybos plotai, nukentėję dėl stichinių meteorologinių reiškinių, gali būti sertifikuojami tik kaip ekologinės gamybos plotai, neįvardijant auginamų augalų.

28. Sodų ir uogynų plotai, kuriuose augalų tankumas neatitinka šių taisyklių 23.5–23.6 punktų reikalavimų dėl neprigijimo, sunykimo ar stichinių meteorologinių reiškinių, gali būti sertifikuojami kaip ekologinės gamybos plotai, jei yra išlikę ne mažiau kaip du trečdaliai auginamų augalų, su sąlyga, kad iki kito sertifikavimo sezono jie bus atsodinti iki nustatyto tankumo. Kitais atvejais tokie plotai sertifikuojami tik kaip ekologinės gamybos plotai, neįvardijant auginamų augalų.

29. Ekologiškai auginami šaltalankiai gali būti sertifikuojami tik, jei:

29.1. sertifikavimo įstaigai paprašius, pateikiami pasodintų šaltalankių sodinukų įsigijimo dokumentai;

29.2. prie jaunų (iki 3 metų) šaltalankių sodinukų yra ne žemesni kaip 0,5–0,7 m aukščio kuoliukai.

30. Ekologinės gamybos plotams, išskyrus sodus ir uogynus, turi būti parengta ir įgyvendinama šiam ūkininkavimo būdui tinkama augalų rotacija, išlaikant fitosanitarinę pertrauką, vengiant augalų atsėliavimo, auginant ankštinius augalus, daugiametes žoles bei tarpines kultūras.

31. Nesant galimybės įsigyti norimos veislės bei rūšies ekologiškų sėklų ir augalų dauginamosios medžiagos ar nesant Žemės ūkio ministerijos leidimo naudoti tos veislės ar rūšies neekologišką sėklą, sertifikavimo įstaiga pareiškėjo, išskyrus ekologinės sėklininkystės ūkius, prašymu gali išduoti leidimą einamaisiais metais naudoti neekologišką sertifikuotą dauginamąją medžiagą. Prašymai teikiami:

31.1. pavasario sėjai – nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki sėjos pabaigos;

31.2. žiemkenčių sėjai – nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki sėjos pabaigos;

31.3. daugiamečių žolių sėjai – visus metus.

32. Laukinė augalija sertifikuojama kaip ekologiška, jei ji renkama vietose, kurios atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus. Augalija, surinkta miestų, miestelių ir gyvenviečių teritorijose, nelaikoma ekologiška.

33. Ekologinės gyvulininkystės ūkiuose laikomų gyvulių perskaičiavimo į sutartinius gyvulius ekvivalentas tvirtinamas atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

34. Nedideliuose ekologinės gamybos ūkiuose sertifikuojamus galvijus leidžiama rišti, jei neįmanoma jų laikyti grupėmis, atitinkančiomis jų elgesio reikalavimus, bet su sąlyga, kad ganymo laikotarpiu, kai tai leidžia oro sąlygos ir žemės būklė, jiems turi būti suteikta galimybė ganytis ganyklose ir diendaržiuose, o kai ganymas neįmanomas bent du kartus per savaitę bus išgenami į diendaržius.

35. Ekologinės žuvininkystės ūkis privalo laikytis galiojančių biotechnologinių normų, taip pat:

35.1. ne rečiau kaip du kartus per metus atlikti pilną tvenkinių vandens biocheminę analizę akredituotoje/atestuotoje laboratorijoje, o periodiniai vandens tyrimai (temperatūra, deguonis, pH) atliekami prietaisais su galiojančia metrologine patikra. Duomenys registruojami atskirame žurnale ir turi būti pateikiami kontroliuojančių pareigūnų prašymu;

35.2. tvenkinių augalijai mažinti naudoti biologines (augalėdes žuvis) ir mechanines (nendrių pjovimą), kenksmingiesiems organizmams naikinti – prevencines, mechanines, fizines ar biologines priemones;

35.3. nugaišusias žuvis, įkritusius laukinius paukščius ir šiukšles nedelsiant pašalinti iš tvenkinių ir sunaikinti laikantis galiojančių sanitarijos ir veterinarijos reikalavimų.

36. Ekologinės žuvininkystės tvenkinių pakrantėse draudžiama kūrenti laužus ir (ar) kitaip šiukšlinti, maudytis, žvejoti ar vykdyti kitokią veiklą, nesuderinamą su ekologine gamyba.

37. Tvenkinių hidrotechnikos statiniai ir (ar) gamybos priemonės negali būti nudažyti ar impregnuoti medžiagomis, kurių sudėtyje yra sintetinių ar cheminių priedų, sukeliančių žalingą poveikį gamtai ir žuvų aplinkai.

38. Žuvininkystės ūkių tvenkiniai, pagal technologinius reikalavimus laikomi be vandens, sertifikuojami, jeigu laikomasi Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimų, bet iš jų gauta produkcija negali būti ženklinama ekologiškų produktų sertifikavimo ženklu.

39. Sertifikavimo įstaigai leidus, tiesioginio tvenkinių, inkubacijos ir paauginimo talpyklų apšvietimo trukmė, atsižvelgiant į žuvų rūšį, gali būti dirbtinai pratęsta, tačiau šviesiojo paros laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė kaip 16 valandų per parą.

40. Ekologinės žuvininkystės tvenkiniuose draudžiama veisti vien tik moteriškų ar vyriškų lytinių ląstelių žuvis.

41. Žuvys turi būti laikomos vandenyje iki pat skerdimo ir paskerdžiamos netrukus, kai tik išimamos iš vandens.

42. Skerdžiami gyvūnai prieš kraujo nuleidimą turi būti be sąmonės, juos apsvaiginant:

42.1. svaiginimo pistoletu ar įrenginiu (angl. „captive bolt“);

42.2. sukėlus smegenų sukrėtimą (galima svaiginti žuvis);

42.3. elektros šoku (žuvims elektros srove);

42.4. anglies dioksidu.

43. Privalomi reikalavimai auginant triušius ekologinės gamybos ūkiuose:

43.1. triušiai negali būti laikomi narvuose, išskyrus triušių pateles, kurios gali būti laikomos narvuose po 15 dienų nuo sukergimo iki jauniklių atjunkymo;

43.2. narvo plotas vienam triušiui turi būti ne mažesnis kaip 0,4 m2, papildomai pridedant po 0,1 m2 kiekvienam atvestam triušiukui. Pusę narvo grindų ploto gali sudaryti grotelės;

43.3. triušiavimosi ir auginimo patalpos turi būti atskirtos;

43.4. natūraliam prieaugliui papildyti, raštu suderinus su sertifikavimo įstaiga, leidžiama iš įprastinių ūkių įsigyti iki 20 proc. triušių patelių per metus, tik ypatingais atvejais, sertifikavimo įstaigai leidus – iki 40 procentų.

 

VII. EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ TVARKYBA

 

44. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkybos įmonės sertifikavimas yra ekologiškų produktų tvarkybos technologinio proceso sertifikavimas.

45. Perdirbant ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus:

45.1. ekstrakcija gali būti atliekama tik vandeniu, etanoliu, aliejumi, gyvuliniais riebalais, actu, anglies dvideginiu, azotu;

45.2. filtravimo įrenginyje neturi būti asbesto, naudotų ar kitų medžiagų, kurios gali užteršti produktus;

45.3. draudžiama naudoti medžiagas, kurios gali chemiškai reaguoti ar modifikuoti ekologiškus produktus molekulių lygiu.

 

_________________