Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 447 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1193

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1799; 2011, Nr. 152-7149):

1. Pripažinti netekusiu galios 21 punktą.

2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos apraše:

2.1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pervedamos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) pajamų įmokų sąskaitoje sukauptos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių (toliau – juridinis asmuo) ir užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos, kurioms sudaroma papildoma tikslinė Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmata, tvirtinama Susisiekimo ministerijos, ir kurios naudojamos šia tvarka:

2.1. Fizinių ar juridinių asmenų perduodamos tikslinės lėšos gali būti naudojamos tik šių asmenų siūlomiems valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) neįsigyjant naujų žemės sklypų (toliau – kelių projektas):

2.1.1. Kelių projektas gali būti finansuojamas tik fizinių ar juridinių asmenų perduodamomis tikslinėmis lėšomis arba bendromis fizinių ar juridinių asmenų ir metinėje Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams finansuoti numatytomis lėšomis. Iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos tam tikram kelių projektui skiriamos lėšos negali viršyti 80 procentų visos projekto vertės, o konkretų kelių projektui skiriamo Programos finansavimo lėšų dydį nustato Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius, atsižvelgdamas į kelių projekto svarbą, naudą visuomenei, kelių projekto ekonominius įverčius.

2.1.2. Fiziniai ar juridiniai asmenys, pageidaujantys perduoti tikslinių lėšų kelių projektui įgyvendinti, teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai pasiūlymus, kuriuose pateikiamas kelių projekto aprašymas, nurodoma šio projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda, siūloma perduoti tikslinių lėšų suma, preliminari kelių projekto vertė, kartu su techniniu projektu, jeigu jis parengtas.

2.1.3. Lietuvos automobilių kelių direkcija pateiktus pasiūlymus įvertina atsižvelgdama į siūlomą perduoti tikslinių lėšų dydį, kelių projekto atitiktį teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams, galimybę skirti lėšų iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams numatytų lėšų, poveikį saugiam eismui tame kelyje, naudą visuomenei, šalies ekonomikos plėtrai ir darbo vietų kūrimui. Pasiūlymai vertinami ir kelių projektai pripažįstami tinkamais įgyvendinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus nustatyta tvarka.

2.1.4. Pripažinus pasiūlytą kelių projektą tinkamu įgyvendinti, su fiziniu ar juridiniu asmeniu, pateikusiu pasiūlymą, Lietuvos automobilių kelių direkcija sudaro kelių projekto finansavimo sutartį. Sutartyje, be kita ko, numatomas juridinio ar fizinio asmens perduodamų tikslinių ir iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos skiriamų lėšų dydis, jų perdavimo ir skyrimo terminai, sutarties sąlygų įgyvendinimo užtikrinimo būdai, šalių atsakomybė.

2.1.5. Sudarius kelių projekto finansavimo sutartį, Lietuvos automobilių kelių direkcija organizuoja kelių projekto įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka parenka rangovą.

2.1.6. Parinkus kelių projekto įgyvendinimo rangovą ir nustačius tikslią kelių projekto įgyvendinimo darbų kainą, fizinis ar juridinis asmuo privalo įmokėti į Lietuvos automobilių kelių direkcijos pajamų įmokų sąskaitą kelių projekto finansavimo sutartyje numatytas perduoti tikslines lėšas.

2.2. Užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos:

2.2.1. Kai nenurodomas konkretus valstybinės reikšmės kelių juostoje esantis kelių objektas, siūlomas projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) neįsigyjant naujų žemės sklypų, naudojamos šio Aprašo 4.1 punkto nustatytam tikslui.

2.2.2. Kai nurodomas konkretus valstybinės reikšmės kelių juostoje esantis kelių objektas, siūlomas projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) neįsigyjant naujų žemės sklypų, naudojamos šio Aprašo 2.1 punkte nustatytam tikslui.“

2.2. Įrašyti 3 punkto pirmajame sakinyje po žodžių „rajoninės reikšmės keliams“ žodžius „taip pat fizinių ar juridinių asmenų ir užsienio valstybių tikslinėmis lėšomis įgyvendinamiems valstybinės reikšmės kelių objektams iš dalies finansuoti“.

2.3. Išbraukti 4.12 punkte žodį „infrastruktūros“.

2.4. Išbraukti 4.14 punkto antrojoje pastraipoje žodžius „prie Susisiekimo ministerijos“ ir vietoj žodžio „Finansų“ įrašyti žodį „Susisiekimo“.

2.5. Išbraukti 4.19 punkte žodį „srities“.

2.6. Išbraukti 6 punkte žodžius „prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama –Lietuvos automobilių kelių direkcija)“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS