LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 677 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119:2002 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gruodžio 7 d. Nr. V-1008

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyvą 2006/142/EB, iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB III a priedą, kuriame pateiktas sudedamųjų dalių, kurios bet kokiu atveju turi būti nurodytos maisto produktų etiketėse, sąrašas (OL 2006 L 368, p. 110):

1. Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 667 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530; 2004, Nr. 161-5892; 2005, Nr. 110-4024):

1.1. Papildau preambulę žodžiais:

„2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2006/142/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB III a priedą, kuriame pateiktas sudedamųjų dalių, kurios bet kokiu atveju turi būti nurodytos maisto produktų etiketėse, sąrašas.“

1.2. Papildau šios higienos normos 5 priedą šia 13 ir 14 pozicija:

„13. Lubinai ir jų produktai.“

„14. Moliuskai ir jų produktai.“

2. Nustatau, kad:

2.1. nuo 2008 m. gruodžio 23 d. draudžiama prekiauti maisto produktais, neatitinkančiais šio įsakymo 1.2 punkto reikalavimų, tačiau jei tokie produktai buvo paženklinti iki 2008 m. gruodžio 23 d., jais leidžiama prekiauti, kol baigsis jų atsargos;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2007 m. gruodžio 23 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS